Il det che muossa ensi
Gloria.tv     15/05/2008 01:16
Tgei vul quei dir sche la muma di ch'igl affon seigi in pluschein, ni in tschut?
Priedi per affons, Rueras, ils 14 da matg 2008