54:30 2013-11-06 kazanie ►ks.Piotr Natanek◄ BAH
31,364 clicks 0 Postings
54:30 2013-11-06 kazanie ►ks.Piotr Natanek◄ BAH
31,364 clicks 0 Postings