Christmas Campaign: Financial Insights
Ostrik
Tolik zbytečných slov. Ptal jsem se, kdy začneš konat to, co máš ve vítacím hesle:

Samson1 Vítací heslo
Bůh je láska. Nauč mne Tebe a bližní milovat, k lásce získávat, učiň mne dobrým apoštolem dnešní doby. Dej ať poznávám Tvou vůli a ji plním. Amen

Z odpovědi jsem vyrozuměl, že nikdy. 🥴
Samson1
Ostriku svatý Pavel byl vytržen a sám nevěděl jestli s tělem a nebo bez těla a viděl věci a slyšel které člověk nemůže vyslovit a jak by to vysvětloval člověk, že. Ale věříme, že to je, pokud vytrváme a Bůh nás přijme, teprve začnem vidět, prožívat a chápat. Prostě nyní trvají víra, naděje a láska. Jinak rozeznat někdy smrk od borovice je řek bych též obtížné, hlavně když satan přichází v podobě …More
Ostriku svatý Pavel byl vytržen a sám nevěděl jestli s tělem a nebo bez těla a viděl věci a slyšel které člověk nemůže vyslovit a jak by to vysvětloval člověk, že. Ale věříme, že to je, pokud vytrváme a Bůh nás přijme, teprve začnem vidět, prožívat a chápat. Prostě nyní trvají víra, naděje a láska. Jinak rozeznat někdy smrk od borovice je řek bych též obtížné, hlavně když satan přichází v podobě anděla světla. Mnohdy se nám může něco zdát, ale někdy se nám může zdát, že je něco bílé, ale ono je to ve skutečnosti černé. Jinak bych řek, že pro hledání pravdy dnes musí být i velká pokora, zvláště když je satan puštěn z řetězu. Pro Jidášovu zradu nemohli být odsouzeni všichni učedníci a koukol poroste vždy s pšenicí. Ženci jsou andělé.
Ostrik
Samsone, zmínil jsi zde 9. verš z 1Kor 2.kap.
Ale jak je napsáno: ‚Co oko nevidělo a ucho neslyšelo a na lidské srdce nevstoupilo, to Bůh připravil těm, kdo ho milují.‘
Oceňuji, že jsi pravdivě napsal, že nedokážeš nic vysvětlit. Nemůžeš vysvětlovat to, co jsi sám nepochopil. Jsou to totiž moudrosti, které nejsou z tohoto světa.

1Kor 2:1-10
1Také já, bratři, když jsem přišel k vám, nepřišel jsem…More
Samsone, zmínil jsi zde 9. verš z 1Kor 2.kap.
Ale jak je napsáno: ‚Co oko nevidělo a ucho neslyšelo a na lidské srdce nevstoupilo, to Bůh připravil těm, kdo ho milují.‘
Oceňuji, že jsi pravdivě napsal, že nedokážeš nic vysvětlit. Nemůžeš vysvětlovat to, co jsi sám nepochopil. Jsou to totiž moudrosti, které nejsou z tohoto světa.

1Kor 2:1-10
1Také já, bratři, když jsem přišel k vám, nepřišel jsem vám hlásat Boží tajemství vznešenými slovy nebo moudrostí. 2Rozhodl jsem se, že nechci mezi vámi znát nic než Ježíše Krista, a to toho ukřižovaného. 3A byl jsem u vás ve slabosti, v bázni a v mnohém chvění. 4Mé slovo a má zvěst nespočívaly v přesvědčivých slovech lidské moudrosti, ale v ukázání Ducha a moci, 5aby vaše víra nebyla založena na lidské moudrosti, ale na Boží moci. 6O moudrosti mluvíme mezi zralými, ne ovšem o moudrosti tohoto věku ani o moudrosti vládců tohoto věku, kteří zanikají, 7nýbrž o Boží moudrosti, skryté v tajemství, kterou Bůh před věky předurčil k naší slávě. 8Tu nikdo z vládců tohoto věku nepoznal. Neboť kdyby ji poznali, nebyli by ukřižovali Pána slávy. 9Ale jak je napsáno: ‚Co oko nevidělo a ucho neslyšelo a na lidské srdce nevstoupilo, to Bůh připravil těm, kdo ho milují.‘ 10Nám to Bůh zjevil skrze svého Ducha; neboť Duch zkoumá všechno, i Boží hlubiny.

Všimni si dobře, co se o této věci píše. Je zřejmé, že Boha nemiluješ, jak bys měl. Boha totiž nemiluje ten, kdo jenom říká - miluji Boha, ale ten, kdo koná Jeho vůli. Proto nejsi mezi těmi, kterým to Bůh zjevil skrze svého Ducha...

J 14:23-24
23Ježíš mu odpověděl: „Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, a můj Otec ho bude milovat; přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek. 24Kdo mne nemiluje, nezachovává má slova. A slovo, které slyšíte, není moje, ale Otce, který mne poslal.“

Zachovávat slovo znamená konat vůli Boží.

Mt 7:21Ne každý, kdo mi říká: 'Pane, Pane!', vejde do nebeského království, ale ten, kdo plní vůli mého nebeského Otce.

Máš hezké VÍTACÍ HESLO:

Samson1 Vítací heslo

Bůh je láska. Nauč mne Tebe a bližní milovat, k lásce získávat, učiň mne dobrým apoštolem dnešní doby. Dej ať poznávám Tvou vůli a ji plním. Amen

Nabízí se otázka: Kdy začneš? 🤗
Samson1
www.papaboys.org/medjugorje-ci-s…
Svědectví Mirjana bude potvrzení zjevení a zároveň podnětem pro konverzi svět. Po varování, bude viditelné označení být na místě zjevení v Medjugorje pro celé lidstvo. Znak bude mít jako svědectví o zjevení a pozvání k víře. - Devátý a desátý tajemství jsou závažné. Jsem trest za hříchy světa. Trest je nevyhnutelné, proč ne očekávat, že převod celého světa. …More
www.papaboys.org/medjugorje-ci-s…
Svědectví Mirjana bude potvrzení zjevení a zároveň podnětem pro konverzi svět. Po varování, bude viditelné označení být na místě zjevení v Medjugorje pro celé lidstvo. Znak bude mít jako svědectví o zjevení a pozvání k víře. - Devátý a desátý tajemství jsou závažné. Jsem trest za hříchy světa. Trest je nevyhnutelné, proč ne očekávat, že převod celého světa. Trestem může být zmírněn modlitbami a pokáním, ale nelze vyhnout. Zlý, který ohrožoval svět, podle sedmého tajemství, byla zrušena z důvodu k modlitbě a půstu, říká Mirjana. K tomu, Panna pokračuje nás pozvat k modlitbě a půstu: - jste zapomněli, že s modlitbou a postem můžete odvrátit válku a pozastavit zákony přírody.
Samson1
Hento to nedovedu ani já. 🙂 Když apoštol píše, že na lidskou mysl nevstoupilo to, co Bůh připravil těm, kdo ho milují, jak já to mám vysvětlit. 🥴 Ale vím, že těm kteří ho přijali, dal moc stát se Božími dětmi a také dědici. 👍 🤗
Ostrik
Pochválen buď Pán Ježíš Kristus! Až na věky, amen! 😇
Požehnaný den vespolek. Pokoj Boží do srdcí těch, kteří jsou přestrašení a vypisují se zde ze svých úzkostí! NEBOJTE SE! Bůh o vás ví úplně všechno! Ví, co prožíváte.
Mt 10:28-30
28A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou. Raději se bojte toho, kdo může i duši i tělo zahubit v Gehenně. 29Neprodávají se dva vrabci za haléř? …More
Pochválen buď Pán Ježíš Kristus! Až na věky, amen! 😇
Požehnaný den vespolek. Pokoj Boží do srdcí těch, kteří jsou přestrašení a vypisují se zde ze svých úzkostí! NEBOJTE SE! Bůh o vás ví úplně všechno! Ví, co prožíváte.
Mt 10:28-30
28A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou. Raději se bojte toho, kdo může i duši i tělo zahubit v Gehenně. 29Neprodávají se dva vrabci za haléř? A ani jeden z nich nespadne na zem bez vůle vašeho Otce. 30I všechny vlasy na vaší hlavě jsou spočteny. 31Nebojte se tedy; vy jste cennější než mnoho vrabců.“
🤗
Ostrik
Pochválen buď Pán Ježíš Kristus! Až na věky, amen! 😇
Požehnaný den vespolek!
_______________________________________________________________________________________________

Jak se zde názorně můžeme přesvědčit, ani vysvětlivky nestačí k tomu, aby všichni chápali. Přeci jen pisatel vysvětlivek počítal s většími znalostmi Písma svatého. Ale ani znalost Písma svatého sama o sobě nestačí, Je třeba …More
Pochválen buď Pán Ježíš Kristus! Až na věky, amen! 😇
Požehnaný den vespolek!
_______________________________________________________________________________________________

Jak se zde názorně můžeme přesvědčit, ani vysvětlivky nestačí k tomu, aby všichni chápali. Přeci jen pisatel vysvětlivek počítal s většími znalostmi Písma svatého. Ale ani znalost Písma svatého sama o sobě nestačí, Je třeba mít schopnost tvůrčího myšlení, schopnost myšlení v souvislostech. Jestliže je tedy někde psáno, že lidé cosi dobrého mají, mohou to mít pouze od Boha ve formě hřiven. Při té příležitosti upozorňuji všechny, kteří přijali křest, že byli obdarování schopností milovat. U mnohých vidíme, že svou hřivnu zakopali. Jiní místo Boha a bližních milují tento svět a věci v něm. Posledně jmenovaní hřivnu od Boha zneužili. Soudce je postaví mezi kozly a vezme jim i to, co nemají.

Co se uskutečňování Božího království týká, nelze ho uskutečňovat bez pravého krále, kterým je pouze Ježíš Nazaretský, král židovský. Uskutečňuje se však zcela jiným způsobem, ve zcela jiné kvalitě, než pozemská království. Boží království totiž není z tohoto světa.
Běda těm, kteří doufají ve světské krále! Doufají totiž v člověka a to je přesně to, co chce Ďábel. 🤗
Samson1
No Ostrik. Já mám dnes prezidenta Zemana, máme republiku, království bylo zničeno a korunovační klenoty se občas opráší a někde vystaví.
Co říkáš Ostrik na toto: Z vysvětlivek k Zj. 21,22-24 Je to narážka na Iz. 60,3nn Zde však apoštol nemá přímo na mysli obrácení pohanů, ale to, že všichni národové nějak obohatí svaté nebeské město, církev. Právě tento verš uvádí konstituce II. vatikánskéhosněmu…More
No Ostrik. Já mám dnes prezidenta Zemana, máme republiku, království bylo zničeno a korunovační klenoty se občas opráší a někde vystaví.
Co říkáš Ostrik na toto: Z vysvětlivek k Zj. 21,22-24 Je to narážka na Iz. 60,3nn Zde však apoštol nemá přímo na mysli obrácení pohanů, ale to, že všichni národové nějak obohatí svaté nebeské město, církev. Právě tento verš uvádí konstituce II. vatikánskéhosněmu Světlo národů a vysvětluje: Když církev uskutečňuje Boží království, neodnímá nic z časného dobra národů, ale spíše naopak podněcuje a přijímá všechno, co je dobré ve schopnostech, duchovních bohatství a zvycích národů; všechno co přijme, očišťuje, posiluje a povznáší.
Přímo třeba takové obohacení sedělo u mírového setkání v Assisi a henta to neumí pochopit. Takové obohacení může dělat profesor Halík na setkání s Dalajlámou 🙂 Nebo nééé?
Ostrik
Ani od tebe nežádám, abys se mnou souhlasil. Jen by sis ve svém věku měl konečně uvědomit, že křesťané mají krále. Když někdo vzdychá po jiném králi, než je Kristus, tak je to proto, že je to starý měch. Starý člověk, dítě tohoto světa. Klidně si ve svém světě zůstaň, když chceš. Ježíš nikoho nenutí, aby Ho následoval. 🤗
Samson1
Ostrik prostě s tebou souhlasit nemohu. Jaký domělý král. Svatováclavskou korunu si může jen tak někdo položit na hlavu, že. Musí být korunován a tedy následná moc k vládnutí je od Boha.
Ostrik
Samsone, je to o něčem jiném, než si představuješ. Tento biblický verš nezakládá naději ve světské, ani v domněle křesťanské krále. Probuď se. 🤗
Samson1
To ti nic Ostrik neříká 🙂 24 Národy budou žít v jeho světle; králové světa mu odevzdají svou slávu.
Ostrik
Monika G 21:48

@Ostrik: Nevím, co bych Vám k tomu mohla ještě napsat. Já tolik trpělivosti jak ceskoslo, bohužel nemám.
_______________________________________________________________________________________________
To není trpělivost. 🤗
aobubo
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské

….Satan přemáhá jen pyšné a zbabělé, neboť pokorní jsou silní.Pokornou duši nic nepřivede ke zmatku a nic ji nerozechvěje. Zamířila svůj let přímo do žáru slunce a nic ji nedokáže srazit k zemi. Lásku nelze uvěznit, je svobodná jako královna, láska dosahuje až k Bohu

V jisté chvíli jsem pochopila, jak velice se Bohu nelíbí skutek, byť sebechvályhodnější, který …
More
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské

….Satan přemáhá jen pyšné a zbabělé, neboť pokorní jsou silní.Pokornou duši nic nepřivede ke zmatku a nic ji nerozechvěje. Zamířila svůj let přímo do žáru slunce a nic ji nedokáže srazit k zemi. Lásku nelze uvěznit, je svobodná jako královna, láska dosahuje až k Bohu

V jisté chvíli jsem pochopila, jak velice se Bohu nelíbí skutek, byť sebechvályhodnější, který nevychází s čistého úmyslu; takové skutky podněcují Boha spíše k tomu,aby nás potrestal, a ne odměnil…

Večer jsem chodila po zahradě a modlila se růženec, když jsem přišla ke hřbitovu, pootevřela jsem dveře a začala se chvilku modlit a vnitřně jsem se jich zeptala: Určitě jste velice šťastné? Tu jsem uslyšela tato slova: Jsme šťastné natolik, nakolik jsme vyplnili Boží vůli – pak ticho jako před tím. Sebrala jsem se a dlouho jsem přemýšlela, jak já plním Boží vůli a jak využívám čas, který mi Bůh dopřává.
Monika G
@Ostrik: Nevím, co bych Vám k tomu mohla ještě napsat. Já tolik trpělivosti jak ceskoslo, bohužel nemám.
Ostrik
P. Roman Kneblewski: Také existuje pouze jeden náměstek Krista na zemi, kterému mají být všichni podřízení. Mimo té jediné pravdy, mimo církev, v které je spása, nacházejí se různá seskupení. Komunity, všelijaká seskupení, které vznikly následkem hereze, neboli bludu a to je lež. Hereze je vždy lež, zde není o čem diskutovat. Pravda je jedna. Jiné komunity zase vznikly následkem schizmatu, tj. …More
P. Roman Kneblewski: Také existuje pouze jeden náměstek Krista na zemi, kterému mají být všichni podřízení. Mimo té jediné pravdy, mimo církev, v které je spása, nacházejí se různá seskupení. Komunity, všelijaká seskupení, které vznikly následkem hereze, neboli bludu a to je lež. Hereze je vždy lež, zde není o čem diskutovat. Pravda je jedna. Jiné komunity zase vznikly následkem schizmatu, tj. odtržením se od zástupce Krista. Samozřejmě se za ně musíme modlit. Modlit se, aby se navrátili, aby se opět ocitli v jedné svaté, všeobecné apoštolské církvi. Za ně se modlíme modlitbou k zasvěcení lidstva Nejsvětějšímu srdci Pána Ježíše.

Kraluj těm, které blud oklamal nebo rozkol odloučil, přiveď je do přístavu pravdy a k jednotě víry, aby byl brzy jeden ovčinec a jeden pastýř.

Co to znamená? To znamená, že ti, kteří byli svedeni bludnými názory jsou heretici. Ti, kteří povstali následkem hereze, následkem bludu. Nebo je odděluje neshoda. To znamená, že jsou schizmatiky a tudíž neuznávají svrchovanost náměstka Kristova.

Pravda je jen jedna
🤗
Ostrik
Co vedlo Msgre. Lefebvra k závažnému rozhodnutí vysvětit biskupy 30. června 1988?
Monika G 21:34
Ceskoslo. Je od Vás velice sympatické, že máte s těmi zastánci modernismu v katolické církvi tolik trpělivosti. Je to však bohužel jen marná snaha a zbytečná ztráta času. Můžete jim dodat jakýkoli důkaz, ale oni jej stejně nevezmou v potaz. Oni by snad neuvěřili ani samotnému Ježíši, kdyby se jim …More
Co vedlo Msgre. Lefebvra k závažnému rozhodnutí vysvětit biskupy 30. června 1988?
Monika G 21:34
Ceskoslo. Je od Vás velice sympatické, že máte s těmi zastánci modernismu v katolické církvi tolik trpělivosti. Je to však bohužel jen marná snaha a zbytečná ztráta času. Můžete jim dodat jakýkoli důkaz, ale oni jej stejně nevezmou v potaz. Oni by snad neuvěřili ani samotnému Ježíši, kdyby se jim zjevil. Mysleli by, že je to ďábel v Jeho podobě, jenž je chce svést z té pravé cesty. Začalo to liberálním protestantismem a přes modernismus to skončí až v ateismu. Je smutné, že to tolika poctivým katolíkům nedochází.
______________________________________________________________________________________________
Nevšiml jsem si, že by někdy něco vysvětloval. Zato jsem si všiml, že prelát Roman Kneblewski označil všechny, kteří se oddělili od jediného náměstka Kristova - za schizmatiky. 🤗
2 more comments from Ostrik
Ostrik
Myšlení dětí tohoto světa je jiné, než myšlení Božích dětí. Proto vzniká tolik nedorozumění. V poslední době se k mé lítosti tento web proměňuje na jeviště lamentujících zoufalců. Proč si stýskáte při představě, že vám příchozí uberou trochu ze světského štěstí? Proč se neradujete s myšlenkou na brzký příchod Pána? 🙄
Zbytečné naděje si děláte, pokud věříte takovým hloupostem jako Peter, že by …More
Myšlení dětí tohoto světa je jiné, než myšlení Božích dětí. Proto vzniká tolik nedorozumění. V poslední době se k mé lítosti tento web proměňuje na jeviště lamentujících zoufalců. Proč si stýskáte při představě, že vám příchozí uberou trochu ze světského štěstí? Proč se neradujete s myšlenkou na brzký příchod Pána? 🙄
Zbytečné naděje si děláte, pokud věříte takovým hloupostem jako Peter, že by snad měl přijít křesťanský král. Jako byste všichni spali těžkým spánkem. Naděje následovníků Krista je v jediném Králi - Ježíši Nazaretském, králi židovském. V něm je naše spasení.
Život na tomto světě, ve vyhnanství, zcela jistě skončí smrtí. Tento život zde nemá žádnou skutečnou hodnotu. Přesto se ho křečovitě držíte stejně marně, jako se držíte tohoto světa. Neměli byste spíše pracovat pro život příští? Ten skutečný a věčný?
L12:16-21
16Řekl jim podobenství: „Jednomu bohatému člověku přinesla země hojnou úrodu. 17A on v sobě o tom rozvažoval a říkal: ‚Co budu dělat? Vždyť nemám, kam bych svou úrodu shromáždil.‘ 18Pak řekl: ‚ Udělám toto: Zbořím své stodoly, postavím větší a tam shromáždím všechno své obilí a zásoby. 19A řeknu své duši: Duše, máš hodně zásob na mnoho let; odpočívej, jez, pij, raduj se.‘ 20 Bůh mu však řekl: ‚Blázne! Ještě této noci si od tebe vyžádají tvou duši, a čí bude to, co jsi připravil?‘ 21Tak je to s tím, kdo si hromadí poklady, a není bohatý v Bohu.“
🤗
Ostrik
Samsone, Samsone, zdalipak se někdy probudíš? Já píšu o marné naději, o čem píšeš ty? Ty se stále pokoušíš oponovat, ale z tvých reakcí je jasné, že jsi mimo.
Takže ještě jednou.
Požehnaný den i těm, kteří nedoufají v Krista krále, ale svou naději marně upínají ke králům lidským. Kéž vás od toho světlo Pravdy navždy osvobodí! 🤗
Samson1
Myslím si, že jsem dříve četl v jiných překladech: Králové světa do nej vnesou slávu národů. To značí, že třeba svatý Štěpán, nebo sv. Václav povedou své národy do svatého města.
24 Národy budou žít v jeho světle; králové světa mu odevzdají svou slávu.
Samson1
23 To město nepotřebuje ani slunce ani měsíc, aby mělo světlo: září nad ním sláva Boží a jeho světlem je Beránek.

24 Národy budou žít v jeho světle; králové světa mu odevzdají svou slávu.

25 Jeho brány zůstanou otevřeny, protože stále trvá den, a noci tam už nebude.

26 V něm se shromáždí sláva i čest národů.

27 A nevstoupí tam nic nesvatého ani ten, kdo se rouhá a lže, nýbrž jen ti, kdo …More
23 To město nepotřebuje ani slunce ani měsíc, aby mělo světlo: září nad ním sláva Boží a jeho světlem je Beránek.

24 Národy budou žít v jeho světle; králové světa mu odevzdají svou slávu.

25 Jeho brány zůstanou otevřeny, protože stále trvá den, a noci tam už nebude.

26 V něm se shromáždí sláva i čest národů.

27 A nevstoupí tam nic nesvatého ani ten, kdo se rouhá a lže, nýbrž jen ti, kdo jsou zapsáni v Beránkově knize života.
One more comment from Samson1
Samson1
Ostrik: Boha živého se bojme, milujme ho a krále stěme. 👍 🤗
Požehnaný den i těm, kteří nedoufají v Krista krále, ale svou naději marně upínají ke králům lidským. Kéž vás od toho světlo Pravdy navždy osvobodí! 🤗
Ostrik
1. kráľ na slovanskom území bol pápežom korunovaný sv.Štefan Uhorský
Peter(skala)
Peter má opravdu sektářské sklony. Měl by se nad svým konáním zamyslet. 🤗
Ostrik
Pochválen buď Pán Ježíš Kristus! Až na věky, amen! 😇
Požehnaný den vespolek!

1. kráľ na slovanskom území bol pápežom korunovaný sv.Štefan Uhorský

Peter(skala)
Požehnaný den i těm, kteří nedoufají v Krista krále, ale svou naději marně upínají ke králům lidským. Kéž vás od toho světlo Pravdy navždy osvobodí! 🤗
One more comment from Ostrik
Ostrik
Bohu díky za každého kněze! Předpokládám, že polskému jazyku zde rozumí každý. 🤗