Strážce
Fakt jsi věřil multinicku že tě v paxusovi nepoznáme? I ty naivo! 😀
Tomislav
Zkřížení kladiva a srpu je obdoba hákového kříže čili znetvořeného kříže Páně.
ekans
neumíte to jinak pojmenovat? DP.
Lola123456
Ostrik
1J 2:3
3Podle toho víme, že jsme ho poznali, jestliže zachováváme jeho přikázání.

Všichni ti, kteří říkají naprázdno Pane, Pane, nepoznali Pána Ježíše Krista. Jak už jsme zde napsal, podobají se Židům, kteří chtěli Mesiáše vojevůdce. Pravého Mesiáše, který neválčil, zavrhli.
L 20:17-18
17On na ně pohlédl a řekl: „Co tedy znamená to, co je napsáno: ‚Kámen, který stavitelé po prozkoumání zavrhli, …More
1J 2:3
3Podle toho víme, že jsme ho poznali, jestliže zachováváme jeho přikázání.

Všichni ti, kteří říkají naprázdno Pane, Pane, nepoznali Pána Ježíše Krista. Jak už jsme zde napsal, podobají se Židům, kteří chtěli Mesiáše vojevůdce. Pravého Mesiáše, který neválčil, zavrhli.
L 20:17-18
17On na ně pohlédl a řekl: „Co tedy znamená to, co je napsáno: ‚Kámen, který stavitelé po prozkoumání zavrhli, se stal hlavou úhlu.‘ 18Každý, kdo padne na ten kámen, roztříští se, a na koho padne, toho rozdrtí. “
Děti tohoto světa nemohou chápat, proč se Ježíš neobklopil vojskem a nesedl na královský trůn, který mu dědičně náležel. Děti tohoto světa nemohou chápat, proč Ježíš nezakročil, když šlo Janu Křtiteli o hlavu. Děti tohoto světa nechápou, proč Bůh nechal milovaného učedníka Lazara zemřít. Nepochopily, že Bůh může kohokoliv kdykoliv vzkřísit z mrtvých.
J 11:11-15
11To pověděl a potom jim řekl: „Náš přítel Lazar usnul; ale jdu, abych ho probudil.“ 12Učedníci mu řekli: „Pane, spí-li, bude v pořádku.“ 13Ježíš však mluvil o jeho smrti, zatímco oni si mysleli, že mluví o přirozeném spánku. 14Tehdy jim Ježíš řekl otevřeně: „Lazar zemřel. 15A kvůli vám se raduji, že jsem tam nebyl, abyste uvěřili. Pojďme k němu.“
Děti tohoto světa nikdy nepochopí, že ženě přistižené v choulostivé situaci šlo o život a Ježíš si klidně píše po zemi!
J 8:2-8
2A časně ráno přišel opět do chrámu a všechen lid přicházel k němu; posadil se a začal je vyučovat. 3Tu k němu učitelé Zákona a farizeové přivedli ženu, přistiženou při cizoložství; postavili ji doprostřed 4a řekli mu: „Učiteli, tato žena byla přistižena při činu cizoložství. 5V Zákoně nám Mojžíš přikázal takové kamenovat. Co říkáš ty?“ 6 Těmi slovy ho zkoušeli, aby ho mohli obžalovat. Ježíš se však sklonil dolů a psal prstem po zemi. 7Když se ho nepřestávali ptát, vzpřímil se a řekl jim: „Kdo z vás je bez hříchu, ať na ni první hodí kámen.“ 8A opět se sklonil a psal po zemi.
Nezbývá, než znovu konstatovat, že Ježíše neznáte. Nikdy nepochopíte, že následovníkům dával svým chováním osobní příklad! Pro nás smrt neznamená nic. Již dávno jsme zemřeli tomuto světu. 🤗
Ostrik
Ale kdepak, tomu se nedivím! 😀 Člověk, který se nikdy neodhodlá opustit svou tělesnou přirozenost, bude Ježíšovo učení vždy považovat za útok proti své osobě. Proto ke mně cítí tolik nenávisti, že připomínám vše dobré, co učil Ježíš. Ježíšovo učení narušuje tupou a lenivou přesycenost boháčů. 🤗
Pepík
Nemůžeš se divit, Ostriku, že tě nenávidí lidé, jejichž bohem je břicho.
Ostrik
Je mnoho těch, kteří říkají Pane, Pane, ale odmítají Pána poslouchat. Raději si pokroutili učení podle svých svrablavých uší. Přitom Ježíšovo slovo je jasné. Ježíš svá přikázání formuloval zcela precizně. A tak jsme zde svědky toho, jak se lidé chytají lidí, místo aby se drželi Boha. To je odporné zapírání Krista.
1J 2:3-6
3Podle toho víme, že jsme ho poznali, jestliže zachováváme jeho přikázání. …More
Je mnoho těch, kteří říkají Pane, Pane, ale odmítají Pána poslouchat. Raději si pokroutili učení podle svých svrablavých uší. Přitom Ježíšovo slovo je jasné. Ježíš svá přikázání formuloval zcela precizně. A tak jsme zde svědky toho, jak se lidé chytají lidí, místo aby se drželi Boha. To je odporné zapírání Krista.
1J 2:3-6
3Podle toho víme, že jsme ho poznali, jestliže zachováváme jeho přikázání.

4Kdo říká: ‚Poznal jsem ho,‘ a jeho přikázání nezachovává, je lhář a není v něm pravdy.

5Kdo však zachovává jeho slovo, vpravdě v něm láska Boží dosáhla svého cíle. Podle toho poznáváme, že v něm jsme.

6Kdo říká, že v něm zůstává, musí žít tak, jak žil on.

🤗
Pepík
Bohužel je to tak.
Ostrik
Samsone, tvoje komentáře postrádají to základní, tedy smysl. 🤗
Samson1
2266 KKC Zachovat obecné blaho společnosti vyžaduje, aby byl útočník zneškodněn.....
Ostrik ty stále na něco zapomínáš, že třeba čl. 2266 KKC platí i teď zrovna. Bůh ještě neoddělil dobré od zlých a nepřišlo Království Boží v plnosti. Lidské dějiny jsou krvavé před Kristem i po Kristu, přestože je lidský život chráněný zákonem Božím, nedotknutelností. Chráněný přikázáním lásky. Přikázání Boží …More
2266 KKC Zachovat obecné blaho společnosti vyžaduje, aby byl útočník zneškodněn.....
Ostrik ty stále na něco zapomínáš, že třeba čl. 2266 KKC platí i teď zrovna. Bůh ještě neoddělil dobré od zlých a nepřišlo Království Boží v plnosti. Lidské dějiny jsou krvavé před Kristem i po Kristu, přestože je lidský život chráněný zákonem Božím, nedotknutelností. Chráněný přikázáním lásky. Přikázání Boží jsou pošlapána, mnohde takovým způsobem, jak byly koncentráky. Já to naschvál vytáhl, na tom je jasně vidět pomýlenost a zlobu člověka, kterého ovládá zlo schované do nějakých ideálů zrozených v Adofově hlavě, vnuknuté zlým duchem.
Ostrik
Samsone, možná si namlouváš, že jsi objevil pádný argument proti učení Pána Ježíše. Mýlíš se. Norimberský proces a koncentrační tábory nacistického Německa jsou minulostí. Vrať se do současnosti.
Zkus sám za sebe odpovědět, co jsi udělal proti genocidě nenarozených. Vůbec nic. Mám si myslet, že podle schématu tvého myšlení jsi touto genocidou vinen, když nečinně přihlížíš? 🤦
Raději se nevyjadřuj …More
Samsone, možná si namlouváš, že jsi objevil pádný argument proti učení Pána Ježíše. Mýlíš se. Norimberský proces a koncentrační tábory nacistického Německa jsou minulostí. Vrať se do současnosti.
Zkus sám za sebe odpovědět, co jsi udělal proti genocidě nenarozených. Vůbec nic. Mám si myslet, že podle schématu tvého myšlení jsi touto genocidou vinen, když nečinně přihlížíš? 🤦
Raději se nevyjadřuj k tématům, na něž nestačíš. 🤗
Samson1
KKC 2265 Oprávněná obrana může být nejen právo, ale i závažná povinnost toho, kdo je odpovědný za život druhých, za obecné blaho rodiny nebo občanského společenství.
Samson1
Třeba Norinberský proces s válečnými zločinci, odsouzenými a popravenými. Měli na svědomí spoustu prolité krve. Když někdo prolévali krev jiných, hluboce v sobě zapřeli obraz Boží. Stihl je trest Boží dle práva.
Kdo prolije krev člověka, toho krev bude prolita, neboť člověka Bůh učinil, aby byl obrazem Božím. Gen 9,6
Jinak KKC to vysvětluje jasně a není třeba v tom smyslu osvíceností Ostrika. …More
Třeba Norinberský proces s válečnými zločinci, odsouzenými a popravenými. Měli na svědomí spoustu prolité krve. Když někdo prolévali krev jiných, hluboce v sobě zapřeli obraz Boží. Stihl je trest Boží dle práva.
Kdo prolije krev člověka, toho krev bude prolita, neboť člověka Bůh učinil, aby byl obrazem Božím. Gen 9,6
Jinak KKC to vysvětluje jasně a není třeba v tom smyslu osvíceností Ostrika. Gen 9,5-6 říká, že kdo prolije krev člověka, toho krev bude člověkem prolita, neboť člověka Bůh učinil, aby byl obrazem Božím. Menhir nevynechávej a nemanipuluj se slovem Božím.
Ostrik
Dobrá otázka, bratře Menhire. Nemohu však na ní odpovědět veřejně, protože čtenáři nejsou nakloněni duchovním pravdám a je nebezpečí, že by tuto pravdu psychicky nezvládli. Však vidíš, jak mnozí vyvádí, když zde připomínám Slovo Boží. Částečně jsem se k této věci již vyjádřil, je to duchovní pravda, která dostihne každého, kdo by se Bohu protivil. Mnozí zde jsou tělesní, nezemřeli tomuto světu a …More
Dobrá otázka, bratře Menhire. Nemohu však na ní odpovědět veřejně, protože čtenáři nejsou nakloněni duchovním pravdám a je nebezpečí, že by tuto pravdu psychicky nezvládli. Však vidíš, jak mnozí vyvádí, když zde připomínám Slovo Boží. Částečně jsem se k této věci již vyjádřil, je to duchovní pravda, která dostihne každého, kdo by se Bohu protivil. Mnozí zde jsou tělesní, nezemřeli tomuto světu a jsou schopní zabíjet své bližní. Verš, který cituješ, bratře Menhire, jsou Boží slova, věčně platná. Všimni si, tato pravda je obsažena v celém Písmu svatém. Ty jsi citoval z 1. knihy Mojžíšovy, já přidám moudrost z knihy poslední, ze Zjevení apoštola Jana.
Zj 13:10 10 Kdo má jít do zajetí, půjde do zajetí; kdo má být zabit mečem, musí být mečem zabit. Zde jest vytrvalost a víra svatých.
Více na toto téma soukromě. 🤗
Ostrik
Abych řekl pravdu, příliš mne nebaví přetahování s nechápavými jedinci. Přesto se znovu pokusím připomenout, co učil Pán Ježíš. Poznání Ježíšova učení je velmi užitečné, protože nám umožní odlišit zrno od plev. Ještě upřesním, že zrno je Ježíšovo slovo a plevy jsou názory lidí, kteří jsou z tohoto světa a slouží pánu tohoto světa.
Mt 26:51-54
51A hle, jeden z těch, kteří byli s Ježíšem, natáhl …More
Abych řekl pravdu, příliš mne nebaví přetahování s nechápavými jedinci. Přesto se znovu pokusím připomenout, co učil Pán Ježíš. Poznání Ježíšova učení je velmi užitečné, protože nám umožní odlišit zrno od plev. Ještě upřesním, že zrno je Ježíšovo slovo a plevy jsou názory lidí, kteří jsou z tohoto světa a slouží pánu tohoto světa.
Mt 26:51-54
51A hle, jeden z těch, kteří byli s Ježíšem, natáhl ruku, vytasil meč, udeřil veleknězova otroka a uťal mu ucho. 52Tehdy mu Ježíš řekl: „Vrať svůj meč na místo. Neboť všichni, kdo se chápou meče, mečem zahynou. 53Či myslíš, že nemohu poprosit svého Otce, a on mi hned pošle víc než dvanáct legií andělů? 54Jak by se však naplnila Písma, že se tak musí stát?“
Vyřiďte si se svým svědomím, nikoliv se mnou, že se nechováte tak, jak přikazuje Pán Ježíš.
😇
2 more comments from Ostrik
Ostrik
janka cpž středa, 11:10

Srp a kladivo si žádný křesťan znalý dějin na krk nepověsí.
_______________________________________________________________________________________________
Proč by to měl dělat, milá Janko? A proč by to neměl dělat? Křesťané znalí dějin si přeci na krk pověsí kde co. 😀 🤗
Ostrik
Pochválen buď Pán Ježíš Kristus! Až na věky, amen! 😇
Dobré poledne vespolek! 🤗
janka cpž
Srp a kladivo si žádný křesťan znalý dějin na krk nepověsí.
Ostrik
Pochválen buď Pán Ježíš Kristus! Až na věky, amen! 😇
Dobré odpoledne vespolek! Požehnaný den všem, kteří čtou mé pozdravení! 🤗
Ostrik
Ostrik pátek, 19:41

Položili jste si někdy otázku, proč se z potomků Jákobových stali v Egyptě otroci?
______________________________________________________________________________________________

Kdo z vás se umí zamyslet a není pouze uzlíčkem emocí, pak by z mé otázky vyvodil důležitý fakt. Boží cesty jsou pro člověka nepochopitelné. Bůh si svůj lid v průběhu dějin vychovává pro sebe. Všech…More
Ostrik pátek, 19:41

Položili jste si někdy otázku, proč se z potomků Jákobových stali v Egyptě otroci?
______________________________________________________________________________________________

Kdo z vás se umí zamyslet a není pouze uzlíčkem emocí, pak by z mé otázky vyvodil důležitý fakt. Boží cesty jsou pro člověka nepochopitelné. Bůh si svůj lid v průběhu dějin vychovává pro sebe. Všechno, co se děje, má svůj význam. Nic na světě se ani nepohne bez Božího vědomí.
Neznabozi by chtěli prožít své životy v hmotném dostatku, v klidu a blaženství, izolovaně jako ve skleníku. Zapomínají ale, že to je cesta boháčů, kteří směřují do beznaděje pekelných plamenů. Naopak utrpení, nesnáze, pronásledování způsobují, že člověk Boží mění systém hodnot, na první místo přestává klást sám sebe!
Zdejší neotesaní hemžilové jsou daleko od Boží vůle, nejen, že Boží vůli nepřijímají, ale ani netuší, že by nějaká Boží vůle byla. Jen reptají a protiví se Ježíšovu slovu!
Mk 4:16-17
16A podobně tito jsou ‚na skalnatá místa‘ zaséváni: Ti, když uslyší Slovo, hned je s radostí přijímají. 17A nemají v sobě kořen, ale jsou nestálí. Když nastane soužení nebo pronásledování pro Slovo, ihned odpadají.

Mk 10:29-30
29Ježíš říkal: „Amen, pravím vám, není nikdo, kdo opustil dům nebo bratry nebo sestry nebo matku nebo otce nebo děti nebo pole kvůli mně a kvůli evangeliu, 30aby nyní v tomto období nedostal stokrát více domů, bratrů a sester, matek a dětí a polí s pronásledováními a v přicházejícím věku život věčný.
Kdo není pronásledován, není Kristův. 🤗
Pepík
Já už mám zkušenost, že Peterskala z diskuze zbaběle uteče, když se nevyvíjí v jeho prospěch. Příliš mu záleží na tom, aby se předváděl.
Ostrik
Možná, že Peter odpoví. Může začít hledat postoje, ze kterých je mu údajně něco jasné. Jsou na tomto vlákně: Ježíš Kristus ukřižovaný na srpu a kladivu: Dar prezidenta Bolívie Moralese svatému otci 🤗

P.S. Není jasno jako jasno. ✍️
Pepík
Peterskala, dodnes jsi mi neodpověděl na jednoducho otázku.
Myslíš, že byla chyba, že se papež JP II za smrt Husa omlouval?
Pak mám ještě další.
Podle čeho soudíš, že by Ostrik přijal s radostí nějaký rouhavý kříž. Ať hledám jak hledám, z Ostrikových komentářů to jasné není. Nepomlouváš ho trochu?
Peter(skala)
znova odbočka Ostriku, ale čo už za to ťa nepochvalim a uznanie nečakaj 🤗
Ostrik
Opravdu? Neleží spíše jádro problému v tom, že nečteš pozorně? Jen se podívej, jak se jmenuje tento vklad. Srp a kladivo = mučící nastroj 🤗
Peter(skala)
ty sa vieš ale pretvarovať ostriku:) z tvojho postoja je jasne, že by si ten ruhavý križ prijal s radosťou a teraz chceš povedať, že ťa niekto nepochopil? 😲
Ostrik
Peter opravdu nečte, co zde napíší jiní. Pokud přeci, pak málo pozorně. Kdyby si totiž přečetl můj komentář na tomto vlákně Ostrik 14:47 , nenapsal by mi jako jakousi triumfální novinku Peter(skala) 21:43
Peter, moc tě prosím, nauč se číst pozorně. Je to užitečné. 🤗

P.S. To už ti vadí i takovéto komentáře, Peter? 😲

Aktuálne SPRÁVY zo sveta Cirkvi a národov

aobubo 21:47

ta poslední připomín…More
Peter opravdu nečte, co zde napíší jiní. Pokud přeci, pak málo pozorně. Kdyby si totiž přečetl můj komentář na tomto vlákně Ostrik 14:47 , nenapsal by mi jako jakousi triumfální novinku Peter(skala) 21:43
Peter, moc tě prosím, nauč se číst pozorně. Je to užitečné. 🤗

P.S. To už ti vadí i takovéto komentáře, Peter? 😲

Aktuálne SPRÁVY zo sveta Cirkvi a národov

aobubo 21:47

ta poslední připomínka Mike byla zbytečná

Aktuálne SPRÁVY zo sveta Cirkvi a národov

aobubo 21:47

Tento komentář byl zrušen autorem media.

Ostrik likes this. 22:00
pokrk
Takže prečítaj si ešte raz môj komentár o ničom a nájdeš sa tam.Ak nie,čaká nás ešte veľa práce.
Peter(skala)
Hovor mi niečo...najprv povedz papežovi a možno ho presvedčiš, aby nabuduce prijal ten dar a pobozkal ako sa to zvykne robiť. Možno ťa posluchne 🙄

Pápež odmietol kosák a kladivo
Niektorí o pápežovi Františkovi hovoria, že je míľnikom rímskokatolíckej viery, iní zas to, že by si zaslúžil Nobelovu cenu za mier. Podľa pápežovej reakcie na to, čo sa mu stalo na návšteve Bolívie, však aj napriek …More
Hovor mi niečo...najprv povedz papežovi a možno ho presvedčiš, aby nabuduce prijal ten dar a pobozkal ako sa to zvykne robiť. Možno ťa posluchne 🙄

Pápež odmietol kosák a kladivo
Niektorí o pápežovi Františkovi hovoria, že je míľnikom rímskokatolíckej viery, iní zas to, že by si zaslúžil Nobelovu cenu za mier. Podľa pápežovej reakcie na to, čo sa mu stalo na návšteve Bolívie, však aj napriek tomu možno vidieť, že aj on je ešte stále človekom, ktorý niekedy dokáže stratiť reč.

Po tom, čo mu bolívijský prezident Evo Morales daroval trochu nevšedný darček, sa pápež zachoval tak, že jeho reakciu denník Guardian nazval "vyvedením z konceptu". Išlo o predmet, ktorý zobrazoval Ježiša Krista ukrižovaného na drevenom kosáku a kladive - teda symbole reprezentujúcom komunizmus. Pápež František kríž prijal, no po chvíľke skúmania a mlčania predmet Moralesovi vrátil.
Bolívijská vláda tvrdí, že za gestom venovania darčeka nebol žiaden politický motív a úrady s len mysleli, že “pápež chudobných” by mohol symbol oceniť.
Prečítajte si viac na stránke Guardianu.

Čítajte viac: www.sme.sk/…/papez-odmietol-…
Ostrik
Ať se stane, co se stane, hledejte Boží vůli. Představte si čtyři sta let otroctví. Z pohledu dětí tohoto světa - tolik ztracených životů, tolik generací. Z Božího pohledu to tak není. Pro vyvolený národ byla doba otroctví požehnáním. Předem ohlášeným Božím požehnáním.
Gn 15:12-13
12A když zapadalo slunce, na Abrama padl hluboký spánek, a hle, padala na něho hrůza a veliká temnota. 13A Hospodin …More
Ať se stane, co se stane, hledejte Boží vůli. Představte si čtyři sta let otroctví. Z pohledu dětí tohoto světa - tolik ztracených životů, tolik generací. Z Božího pohledu to tak není. Pro vyvolený národ byla doba otroctví požehnáním. Předem ohlášeným Božím požehnáním.
Gn 15:12-13
12A když zapadalo slunce, na Abrama padl hluboký spánek, a hle, padala na něho hrůza a veliká temnota. 13A Hospodin Abramovi řekl: S jistotou věz, že tvé potomstvo bude cizincem v zemi, která nebude jejich, a budou tam otročit a budou pokořováni čtyři sta let.
Peter, nejdříve se pokus pochopit, proč Hospodin provedl vyvolený národ touto těžkou zkouškou, potom snáze pochopíš proč přišly srpy, kladiva, hvězdy a svastiky. Hlavně ze svého uvažování nevytěsňuj Boží vůli, aby ti nebylo zdánlivě všechno jasné. 🤗
Peter(skala)
čo je na tom ohlasovanim evanjelia?

nabuduce tu bude hakový križ a na nom Corpus Christi a pod nim bratričkove komentare o ničom 🙄
pokrk
To máš tak,brat Ostrik.Keby si tu písal o konšpir.teoriách, dal nejakú zmienku o novom dych vyrážajúcom zjavení,prípadne každú hodinu nejaké zaručené prororctvo,mal by si tu plno a "kresťania"by sa pretekali,kto tu vloží väčšiu blbosť.
Takto,keď píšeš o Bohu to nikoho nezaujíma,maximálne ti dajú nálepku sektár.Všetci majú plnú hubu mieru,majú starosti,či nepríde ďalšia vojna.Že Pán Ježiš nikdy …More
To máš tak,brat Ostrik.Keby si tu písal o konšpir.teoriách, dal nejakú zmienku o novom dych vyrážajúcom zjavení,prípadne každú hodinu nejaké zaručené prororctvo,mal by si tu plno a "kresťania"by sa pretekali,kto tu vloží väčšiu blbosť.
Takto,keď píšeš o Bohu to nikoho nezaujíma,maximálne ti dajú nálepku sektár.Všetci majú plnú hubu mieru,majú starosti,či nepríde ďalšia vojna.Že Pán Ježiš nikdy nekázal apoštolom,aby sa starali o tieto veci,ale naopak aby hlásali evanjelium nikoho netrápi.
Veď kto je pre nich Ježiš?Asi Boží Syn.Však on sa im už na večnosti predstaví.Vlastne,ani ho nepotrebujú.
Nezaujíma ich kto je ten,ktorému dal Otec meno nad každé meno.Každý si myslí,že ide o meno Ježiš.Nevedia,že meno Ježiš nie je to meno,pred ktorým pokľakne každé koleno na nebi,zemi i v podzemí.Nevedia,že to pravé meno je JHVH,ktoré sa báli židia vysloviť,že je to jedno meno pre všetky tri osoby.
Bohužiaľ,pre svoju pýchu zabúdajú na Božie všemocné Slovo, ktoré ako jediné sa za nás môže prihovoriť a zabúdajú,že v srdci treba v neho veriť a ústami vysloviť,že Ježiš Kristus je PÁN /JHVH,Kyrios/.
Ostrik
Tělesní lidé se starají pouze o své momentální blaho. Nehledají Boží vůli, nechtějí chápat, proč se něco děje tak, jak se děje. Spokojují se pouze s tím, že mají co jíst, pít, že není jim zima. V krátkosti - starají se pouze o potřeby svého těla.
Obrácení se projeví tím, že se začnou ptát po Boží vůli a pak jim bude jedno, kdo je jejich vrchností. Není totiž jiné vlády, než od Boha, jestli je to …More
Tělesní lidé se starají pouze o své momentální blaho. Nehledají Boží vůli, nechtějí chápat, proč se něco děje tak, jak se děje. Spokojují se pouze s tím, že mají co jíst, pít, že není jim zima. V krátkosti - starají se pouze o potřeby svého těla.
Obrácení se projeví tím, že se začnou ptát po Boží vůli a pak jim bude jedno, kdo je jejich vrchností. Není totiž jiné vlády, než od Boha, jestli je to pan faraon nebo pan prezident Morales. 🤗
Ostrik
Hento, drahá sestro, bylo to proto, že si to Bůh přál. Proto také předem tuto věc sdělil svému vyvolenému Abrahamovi:
Gn 15:12-13
12A když zapadalo slunce, na Abrama padl hluboký spánek, a hle, padala na něho hrůza a veliká temnota. 13A Hospodin Abramovi řekl: S jistotou věz, že tvé potomstvo bude cizincem v zemi, která nebude jejich, a budou tam otročit a budou pokořováni čtyři sta let.
______…More
Hento, drahá sestro, bylo to proto, že si to Bůh přál. Proto také předem tuto věc sdělil svému vyvolenému Abrahamovi:
Gn 15:12-13
12A když zapadalo slunce, na Abrama padl hluboký spánek, a hle, padala na něho hrůza a veliká temnota. 13A Hospodin Abramovi řekl: S jistotou věz, že tvé potomstvo bude cizincem v zemi, která nebude jejich, a budou tam otročit a budou pokořováni čtyři sta let.
_______________________________________________________________________________________________
Uvádím to proto, abyste věděli, že Boží cesty jsou nevyzpytatelné a nikdo z těch, kdo nepřijal do dobré země dobré Zrno od Rozsévače nemůže vědět, co zamýšlí Bůh se svým lidem, když ho nechá pod vládou socialistů nebo komunistů. Takový člověk nemůže ani tušit, že to jsou nástroje v rukách Božích. 🤗
4 more comments from Ostrik
Ostrik
Položili jste si někdy otázku, proč se z potomků Jákobových stali v Egyptě otroci? 😲
Ostrik
Velmi se mýlí ti, kdo si křesťanské náboženství představují jako vzdálený ideál, učení nějakého Ježíše z Nazaréta! Mýlí se ti, kdo si myslí, že Ježíš všechno zařídil a oni nyní si budou nerušeně užívat světa do sytosti! Cesta k Bohu je o lásce, o skutcích z lásky. Proč si myslíte, že Ježíš řekl:
J 15:13-14
13Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele.

14Vy jste moji přátel…
More
Velmi se mýlí ti, kdo si křesťanské náboženství představují jako vzdálený ideál, učení nějakého Ježíše z Nazaréta! Mýlí se ti, kdo si myslí, že Ježíš všechno zařídil a oni nyní si budou nerušeně užívat světa do sytosti! Cesta k Bohu je o lásce, o skutcích z lásky. Proč si myslíte, že Ježíš řekl:
J 15:13-14
13Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele.

14Vy jste moji přátelé, činíte-li, co vám přikazuji.

Proč si myslíte, že apoštolové a další Ježíšovi následovníci byli a jsou zabíjeni? Protože náš život není v tomto světě, ale v nebesích. Pokud nejste pronásledováni, nejste na té správné cestě! Pokud nejste pronásledováni, pak vás svět miluje, protože jste ze světa. Jestliže jste dokonce těmi, kdo své bližní pronásledují, někdy dokonce až na smrt, jako v případě svaté Jany a svatého Jana, pak jste přímo ďábelníci. 😈
Marně si namlouváte, že jste křesťané, když máte v srdcích nenávist! 🤗
Ostrik
Položili jste si někdy otázku, proč Bůh dopouští takové zlořády, jako je socialismus a komunismus? Aby nás - křesťany potrestal a poučil.
Cožpak jste nezavřeli svá srdce i dveře svých domů před žebrákem Lazarem? Cožpak jste nenaplnili své sýpky k prasknutí a neodmítli se podělit s potřebnými? Neměli jste to být vy, kdo má mít silné sociální cítění? Proto Bůh dopustil, aby přišel takový režim, …More
Položili jste si někdy otázku, proč Bůh dopouští takové zlořády, jako je socialismus a komunismus? Aby nás - křesťany potrestal a poučil.
Cožpak jste nezavřeli svá srdce i dveře svých domů před žebrákem Lazarem? Cožpak jste nenaplnili své sýpky k prasknutí a neodmítli se podělit s potřebnými? Neměli jste to být vy, kdo má mít silné sociální cítění? Proto Bůh dopustil, aby přišel takový režim, který vás měl v této věci zahanbit a vést k pokání! Leč, nestalo se!
Kde je láska k Bohu a k bližnímu?
1jan 3:17-18
17Má-li někdo dostatek a vidí, že jeho bratr má nouzi, a bez soucitu se od něho odvrátí – jak v něm může zůstávat Boží láska?

18Dítky, nemilujme pouhým slovem, ale opravdovým činem.

🤗
Ostrik
Je mnoho věcí, které je třeba stále připomínat. Naše náboženství nespočívá v tom, že věříme správně například ve věci celibátu kněží. Naše náboženství nespočívá v tom, že myslíme stejně, jak je kdesi formulováno. Takovou uniformitu lidské mysli od nás Bůh nepožaduje!
Pravé náboženství je v milování Boha jediného, ze vší mysli, z celého srdce, vší síly a milování bližního, jako sebe samého. A práv…More
Je mnoho věcí, které je třeba stále připomínat. Naše náboženství nespočívá v tom, že věříme správně například ve věci celibátu kněží. Naše náboženství nespočívá v tom, že myslíme stejně, jak je kdesi formulováno. Takovou uniformitu lidské mysli od nás Bůh nepožaduje!
Pravé náboženství je v milování Boha jediného, ze vší mysli, z celého srdce, vší síly a milování bližního, jako sebe samého. A právě toto je pramenem, ze kterého čerpáme a žijeme. Pokud se milování neprojevuje skutkem, pak člověk bloudí. Jestliže se potkáváme s projevy nenávisti, žárlivosti hašteření, tak je zřejmé, že lidé, skrze tyto věci přicházejí, nechodí pít k Božímu pramenu!
O čem myslíte, že píše apoštol Jakub?
Jk 1:26-27
26Domnívá-li se kdo, že je zbožný, a přitom nedrží na uzdě svůj jazyk, klame tím sám sebe a jeho zbožnost je marná.

27Pravá a čistá zbožnost před Bohem a Otcem znamená pamatovat na vdovy a sirotky v jejich soužení a chránit se před poskvrnou světa.

🤗
Samson1
Hento na prvím místě musí být vždy spojení s Pánem. Bez toho jsi vedele jak ta jedle. Jen ve spojení s Pánem může být spoluukřižován starý člověk v nás. Sama si nic nedáš. To vše je Boží dar, dar Boží milosti a nikdy ne lidské síly a snahy. Nedá-li to Otec, nikdo nemůže ke mně přijít a i to Kristovo: Potáhnu vás k sobě. Pane zaber 😀 👍
Ostrik
Pán Bůh nám skrze symboly daru pana prezidenta Moralese ukazuje, jak Satan pracuje s lidskou myslí. Velice snadno se Zlému podařilo zaměnit předměty uctívání. Srp, kladivo a hvězda nahradily kříže. Kdo z vás je starší, tak ví, jak v nedávné době byly u nás tyto symboly rozesety. Místo Božích muk srpy, kladiva a hvězdy. Aby lidé neměli před očima oběť Božího Syna, ale vzdorovitou pýchu člověka, …More
Pán Bůh nám skrze symboly daru pana prezidenta Moralese ukazuje, jak Satan pracuje s lidskou myslí. Velice snadno se Zlému podařilo zaměnit předměty uctívání. Srp, kladivo a hvězda nahradily kříže. Kdo z vás je starší, tak ví, jak v nedávné době byly u nás tyto symboly rozesety. Místo Božích muk srpy, kladiva a hvězdy. Aby lidé neměli před očima oběť Božího Syna, ale vzdorovitou pýchu člověka, mylně se domnívajícího, že si všechno sám vydobyde prací. Z toho důvodu se i slovo PRÁCE stalo posvátným a byl mu zasvěcen den k uctívání.
V symbolu prezidentova daru je tedy skryto příští nebezpečí v míře, kterou zatím nejste schopni obsáhnout. Proto děkujte Bohu, že vám ukazuje skryté věci a nesklouzávejte do osobních animozit jako otroci Zlého.
Lidé mají tendence uctívat předměty a spojení Kristovy oběti za hříchy člověčenstva se vzdorem slov Hada: Budete jako bohové, je velmi důmyslné. Tím však, že byl obraz tohoto daru zveřejněn, mohlo dojít k demaskování jeho symboliky. Co je tedy na této věci nejvíce nebezpečné? Je to způsob myšlení, který podléhá sebeuspokojení z vlastní síly, z vlastních možností. Je to myšlení ďábelské a to je to, co Svatý otec pojmenoval: To není správné, to není vhodné. My nebudeme uctívat vlastní pýchu.
🤗
Ostrik
Velmi dobře, drahá sestro Hento a bratře Beno. Vystihli jste podstatu problému. Duchovní věci jsou chápány tělesně. Zlatý křížek se věší na krk, ale nebere se osobní kříž na záda. Křesťané se žehnají křížem, ale nevědí, co slovo žehnat znamená. Svět jim už dávno sebral smysl tohoto slova, takže nevidí v tomto slově Boží oheň. Ten oheň, který na svět přinesl Pán Ježíš!
Láska je oheň
Láska je oheň…More
Velmi dobře, drahá sestro Hento a bratře Beno. Vystihli jste podstatu problému. Duchovní věci jsou chápány tělesně. Zlatý křížek se věší na krk, ale nebere se osobní kříž na záda. Křesťané se žehnají křížem, ale nevědí, co slovo žehnat znamená. Svět jim už dávno sebral smysl tohoto slova, takže nevidí v tomto slově Boží oheň. Ten oheň, který na svět přinesl Pán Ježíš!
Láska je oheň
Láska je oheň, který spaluje hřích!

Zd 12:29 Neboť Bůh náš jest oheň stravující.

Dt 9:3a Věz tedy dnes, že Hospodin, tvůj Bůh, ten, který prochází před tebou, je oheň stravující.

1Petr 4:8 Především k sobě mějte vroucí lásku, neboť láska přikrývá množství hříchů.
_______________________________________________________________________________________________
Místo, aby křesťané bližním žehnali ohněm své lásky, raději provedou lidi ohněm záhuby, jako se stalo svaté Janě a svatému Janovi. Ale oheň lásky není ten stejný oheň jako jsou hranice z otepí slámy a dřevěných polen!
Následovníci Krista se žehnají křížem, protože jsou sami obětí a vědí, že každý musí projít ohněm!
Viz:

Matouš 3:11 | Já vás křtím vodou k pokání; ale ten, který přichází za mnou, je silnější než já – nejsem hoden ani toho, abych mu zouval obuv; on vás bude křtít Duchem svatým a ohněm.

Marek 9:49 | Každý bude solen ohněm.

1. Korintským 3: 11-15 11Nikdo totiž nemůže položit jiný základ než ten, který už je položen, a to je Ježíš Kristus. 12Zda někdo na tomto základu staví ze zlata, stříbra, drahého kamení, či ze dřeva, trávy, slámy – 13dílo každého vyjde najevo. Ukáže je onen den, neboť se zjeví v ohni; a oheň vyzkouší, jaké je dílo každého člověka. 14Když jeho dílo vydrží, dostane odměnu. 15Když mu dílo shoří, utrpí škodu; sám bude sice zachráněn, ale projde ohněm.
🤗
One more comment from Ostrik
Ostrik
K této věci je třeba říci ještě mnoho.
Začneme u kříže. Položím vám dvě otázky.
1. Proč neuctívají křesťané pouze Božího Syna, ale i kříž?
2. Proč se křesťané přežehnávají křížem?
🤗