Ostrik
21322

Panna Maria Mnohobolestná

Ó Přesvatá Bohorodice, obměkči naše zlá srdce, zmírni útoky těch, kdož nás nenávidí, a všelikou úzkost naší duše odežeň. Při pohledu na Tvůj svatý obraz, Tvým strádáním a milosrdenstvím k nám zůstává…
Ostrik
Pochválen buď Pán Ježíš Kristus! Až na věky, amen! 😇
Požehnaný večer vespolek! 🤗
Ostrik
Pochválen buď Pán Ježíš Kristus! Až na věky, amen! 😇
Požehnaný sedmý den, požehnanou sobotu! Požehnaný den, který pro sebe oddělil Hospodin, všem vespolek! 🤗
3 more comments from Ostrik
Ostrik
Kdo myslíte, že vráží meče do srdce naší Matky Církve? Lidé světa? Vůbec ne! Vy, kteří jste vzali jméno Boží nadarmo, nemilujete, lžete, křivě svědčíte a toužíte po bezživotí těch, kteří mají jiný názor, než vy. To jsou ony urážky církve, o kterých hovořil Svatý otec František. 🤗
Ostrik
U mnohých z vás pozoruji, že pohrdáte Božím Slovem. Pohrdáte tím, co říká Pán Ježíš Kristus. Nečtete Písmo svaté dosti pozorně (pokud vůbec). Asi tedy pro vás bude novina, že nad každým z nás visí jedno veliké nebezpečí. Pokud nebudeme milosrdní, vše, co nám již bylo odpuštěno, si pěkně v plamenech pekelných odtrpíme. Přesně tak, jak to naprosto srozumitelně zjevil Pán Ježíš ve svém …More
U mnohých z vás pozoruji, že pohrdáte Božím Slovem. Pohrdáte tím, co říká Pán Ježíš Kristus. Nečtete Písmo svaté dosti pozorně (pokud vůbec). Asi tedy pro vás bude novina, že nad každým z nás visí jedno veliké nebezpečí. Pokud nebudeme milosrdní, vše, co nám již bylo odpuštěno, si pěkně v plamenech pekelných odtrpíme. Přesně tak, jak to naprosto srozumitelně zjevil Pán Ježíš ve svém podobenství.

,Služebníku nešlechetný, všechen dluh odpustil jsem tobě, poněvadž jsi mě prosil:
33neměl jsi tedy také ty slitovati se nad spoluslužebníkem svým, jako i já slitoval jsem se nad tebou?‘
34I rozhněval se pán jeho a dal jej mučitelům, dokud by nezaplatil všeho dluhu.

35Tak i Otec můj nebeský učiní vám, jestli neodpustíte jeden každý bratru svému ze srdcí svých.


👍 Všechny vaše nemilosrdné soudy padnou na vaši hlavu jako řeřavé uhlí. Myslete na to. 🤗
Ostrik
Musíme prosit o odpuštění, řekl papež k upálení mistra Jana Husa
tradyrespect 17:29
To chce klid - Hus nemá statut světce ani mučedníka, protože si všecko nadrobil sám. :-)))
________________________________________________________________________________________________________
Trady, a ty se divíš, když ti znovu a znovu opakuji, že ve tvém srdci není láska. Zase jsme u toho, že k tomu, aby …More
Musíme prosit o odpuštění, řekl papež k upálení mistra Jana Husa
tradyrespect 17:29
To chce klid - Hus nemá statut světce ani mučedníka, protože si všecko nadrobil sám. :-)))
________________________________________________________________________________________________________
Trady, a ty se divíš, když ti znovu a znovu opakuji, že ve tvém srdci není láska. Zase jsme u toho, že k tomu, aby člověk mohl chápat Ježíšovo učení, tedy křesťanskou nauku, musí do svého srdce vpustit Krista. Krista, Boží Slovo, zrno z podobenství o Rozsévači. Kdybyste to uskutečnili, pak byste na vše pohlíželi prizmatem lásky. Pochopili byste, že každý z vás je hříšník a Pánu Ježíši Kristu stálo za to, aby za vaše hříchy zemřel. To aby vám trest za tyto hříchy smazal. Zemřel, a bylo mu jedno, že jste si to všechno nadrobili sami.

Co tedy dodat? Nic nového, než to, že nemáte s křesťanstvím nic společného, dokud nebudete milovat. A pozor! Milovat tak, jak miloval Pán Ježíš Kristus.

Ten před takovým způsobem uvažování, jako tu nyní předvedl Trady, velice rázně varoval v jednom ze svých podobenství, kterému nerozumíte. Kdybyste rozuměli, nedělali byste to, co podobenství odsuzuje.

Mt 18:23-35

23Proto podobno jest království nebeské králi, který chtěl počet klásti se služebníky svými.24A když počal počet klásti, přivedli mu jednoho, který mu byl dlužen deset tisíc hřiven.25Když pak neměl čim zaplatit, rozkázal jej pán jeho prodati, též manželku jeho i dítky a všecko, co měl a zaplatit.26Pad tedy služebník ten před ním, prosil ho řka: ,Poshověj mi, a všecko zaplatím tobě.‘27I slitoval se pán nad služebníkem oním, propustil ho a dluh mu odpustil.

28Vyšed pak služebník ten, nalezl jednoho ze svých spoluslužebníků, který mu byl dlužen sto denárů, i uchopil ho a rdousil ho řka: ,Zaplať, co's dlužen.‘29Pad tedy spoluslužebník jeho před ním, prosil ho řka: ,Poshověj mi, a všecko zaplatím tobě.‘30Ale on nechtěl, nýbrž odešed, dal jej do žaláře, až by zaplatil dluh.

31Uzřevše pak spoluslužebníci jeho, co se událo, zarmoutili se velmi a přišedše, pověděli pánu svému všechno, co se stalo.32Tu povolal ho pán jeho a řekl jemu: ,Služebníku nešlechetný, všechen dluh odpustil jsem tobě, poněvadž jsi mě prosil: 33neměl jsi tedy také ty slitovati se nad spoluslužebníkem svým, jako i já slitoval jsem se nad tebou?‘34I rozhněval se pán jeho a dal jej mučitelům, dokud by nezaplatil všeho dluhu.35Tak i Otec můj nebeský učiní vám, jestli neodpustíte jeden každý bratru svému ze srdcí svých.“


🤗
tradyrespect
To by napřed musel dělat řádné pokání a odsoudit zvrácené modernistické učení, které hlásá a vydává ho za katolické. :-)))

henta 5.6.2015 18:53
Pomodleme se za papeže Františka, aby mu Panna Maria a svatý Josef vyprosili šťastnou hodinku smrti.
Ostrik
Plácáš nesmysly, protože se zalykáš nenávistí. Ve svém předchozím komentáři jsem dokázal, že výrok Svatého otce o neodsuzování homosexuálů byl v Duchu svatém. 😇
Ostrik
Pro ty z vás, kteří ze své hlouposti stále odsuzujete Svatého otce za to, že mluví a koná v jednotě s Duchem svatým:

1Kor 6:9-11
9Nevíte, že nespravedliví království Božího neobdrží? Nemylte se, ani smilníci, ani modláři, ani cizoložníci, 10ani změkčilí, ani ti, kteří smilní se stejným pohlavím, ani zloději, ani lakomci, ani opilci, ani utrhači, ani lupiči neobdrží království nebeského.
11A …
More
Pro ty z vás, kteří ze své hlouposti stále odsuzujete Svatého otce za to, že mluví a koná v jednotě s Duchem svatým:

1Kor 6:9-11
9Nevíte, že nespravedliví království Božího neobdrží? Nemylte se, ani smilníci, ani modláři, ani cizoložníci, 10ani změkčilí, ani ti, kteří smilní se stejným pohlavím, ani zloději, ani lakomci, ani opilci, ani utrhači, ani lupiči neobdrží království nebeského.
11A takovými jste někteří byli; ale dali jste se obmýti, ale byli jste posvěceni, ale byli jste ospravedlněni ve jménu Pána našeho Ježíše Krista a v Duchu Boha našeho.


Takže když Svatý pokládá otázku : Kdo jsem já, abych soudil člověka, který má dobrou vůli a hledá Boha, KDO JSTE VY, že soudíte a nepřejete člověku stejně hříšnému obmytí v krvi Beránkově? Jak byste se mohli modlit za hříšníka v pekle, když soudíte hříšníky v těle? 🤦
Ó Přesvatá Bohorodice, obměkči naše zlá srdce,
zmírni útoky těch, kdož nás nenávidí, a všelikou úzkost naší duše odežeň.
Při pohledu na Tvůj svatý obraz, Tvým strádáním a milosrdenstvím k nám zůstáváme dojati a rány Tvé líbáme, a našich střel, jež Tě mučí, se hrozíme.
Nedej nám, dobrosrdečná Matko, zahynout v naší bezcitnosti a od bezohlednosti bližních.
Ty jsi vpravdě zlých srdcí obměkčení.
13 more comments from Ostrik
Ostrik
Pochválen buď Pán Ježíš Kristus! Až na věky, amen! 😇
Požehnané předpoledne prvního dne po sobotě! 🤗
Ostrik
Prosme přesvatou Bohorodici, aby vyprosila pro všechny milosrdenství od našeho Stvořitele. 🤗
Ostrik
Ó Přesvatá Bohorodice, obměkči naše zlá srdce,
zmírni útoky těch, kdož nás nenávidí, a všelikou úzkost naší duše odežeň.
Při pohledu na Tvůj svatý obraz, Tvým strádáním a milosrdenstvím k nám zůstáváme dojati a rány Tvé líbáme, a našich střel, jež Tě mučí, se hrozíme.
Nedej nám, dobrosrdečná Matko, zahynout v naší bezcitnosti a od bezohlednosti bližních.
Ty jsi vpravdě zlých srdcí obměkčení.
🙏

More
Ó Přesvatá Bohorodice, obměkči naše zlá srdce,
zmírni útoky těch, kdož nás nenávidí, a všelikou úzkost naší duše odežeň.
Při pohledu na Tvůj svatý obraz, Tvým strádáním a milosrdenstvím k nám zůstáváme dojati a rány Tvé líbáme, a našich střel, jež Tě mučí, se hrozíme.
Nedej nám, dobrosrdečná Matko, zahynout v naší bezcitnosti a od bezohlednosti bližních.
Ty jsi vpravdě zlých srdcí obměkčení.
🙏

Pane Ježíši, nedovol, aby skrze služebníky zlého na tento web přicházelo pohoršení! Amen! 😇
Ostrik
Pochválen buď Pán Ježíš Kristus! Až na věky, amen! 😇
Dobré ráno vespolek!
Dobré ráno sedmého dne, toho dne, který pro sebe oddělil Hospodin! 🤗
Ostrik
Ó přesvatá Bohorodice, obměkči naše srdce! www.youtube.com/watch 🙏
Ostrik
Ó Přesvatá Bohorodice, obměkči naše zlá srdce,
zmírni útoky těch, kdož nás nenávidí, a všelikou úzkost naší duše odežeň.
Při pohledu na Tvůj svatý obraz, Tvým strádáním a milosrdenstvím k nám zůstáváme dojati a rány Tvé líbáme, a našich střel, jež Tě mučí, se hrozíme.
Nedej nám, dobrosrdečná Matko, zahynout v naší bezcitnosti a od bezohlednosti bližních.
Ty jsi vpravdě zlých srdcí obměkčení.
🙏

More
Ó Přesvatá Bohorodice, obměkči naše zlá srdce,
zmírni útoky těch, kdož nás nenávidí, a všelikou úzkost naší duše odežeň.
Při pohledu na Tvůj svatý obraz, Tvým strádáním a milosrdenstvím k nám zůstáváme dojati a rány Tvé líbáme, a našich střel, jež Tě mučí, se hrozíme.
Nedej nám, dobrosrdečná Matko, zahynout v naší bezcitnosti a od bezohlednosti bližních.
Ty jsi vpravdě zlých srdcí obměkčení.
🙏

Lukáš 6:37 | Nesuďte, a nebudete souzeni; nezavrhujte, a nebudete zavrženi; odpouštějte, a bude vám odpuštěno. 🤗
Ostrik
1Kor 3:3b
Odkud je mezi vámi závist a svár, ne-li z toho, že patříte světu a žijete jako ostatní lidé? 🙏
Ostrik
Pochválen buď Pán Ježíš Kristus! Až na věky, amen! 😇
Dobré dopoledne vespolek. Vyprošuji vám všem milosrdenství a lásku Boží. 🤗
Ostrik
Ó Přesvatá Bohorodice, obměkči naše zlá srdce,
zmírni útoky těch, kdož nás nenávidí, a všelikou úzkost naší duše odežeň.
Při pohledu na Tvůj svatý obraz, Tvým strádáním a milosrdenstvím k nám zůstáváme dojati a rány Tvé líbáme, a našich střel, jež Tě mučí, se hrozíme.
Nedej nám, dobrosrdečná Matko, zahynout v naší bezcitnosti a od bezohlednosti bližních.
Ty jsi vpravdě zlých srdcí obměkčení.
🙏
More
Ó Přesvatá Bohorodice, obměkči naše zlá srdce,
zmírni útoky těch, kdož nás nenávidí, a všelikou úzkost naší duše odežeň.
Při pohledu na Tvůj svatý obraz, Tvým strádáním a milosrdenstvím k nám zůstáváme dojati a rány Tvé líbáme, a našich střel, jež Tě mučí, se hrozíme.
Nedej nám, dobrosrdečná Matko, zahynout v naší bezcitnosti a od bezohlednosti bližních.
Ty jsi vpravdě zlých srdcí obměkčení.
🙏
____________________________________________________________________________________________________
Modleme se za všechny, abychom se podobali Bohu.
___________________________________________________________________________________________________
1Tim 2:1-6
1Především prosím, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy a díkůvzdání za všechny lidi, 2za krále i za všechny vysoko postavené, abychom mohli vést klidný a pokojný život ve vší zbožnosti a počestnosti. 3Tak je to správné a milé našemu Spasiteli Bohu, 4který chce, aby všichni lidé byli spaseni a došli k poznání pravdy. 5Je přece jediný Bůh a jediný prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš, 6který dal sám sebe jako výkupné za všechny lidi.
🤗
Ostrik
Ó Přesvatá Bohorodice, obměkči naše zlá srdce,
abychom se dokázali modlit za své nepřátele stejně, jako tvůj Syn, když byl ukřižován. Amen. 🙏
Ostrik
Pochválen buď Pán Ježíš Kristus! Až na věky, amen. 😇
Dobré dopoledne vespolek. 🤗
Ostrik
Za každým z těchto hříchů je působení zlého ducha. Podle lidového podání jsou to: Lucifer, Mamon, Leviatan, Satan, Asmodeus, Belzebub a Belfegor. To je prý těch sedm, kteří byli vyhnáni ze svaté Máří Magdalény.

Mk 16:9 Ráno prvního dne týdne, když Ježíš vstal, ukázal se nejprve Marii Magdalské, od níž kdysi vyhnal sedm démonů.
🤗
Ostrik
Pýcha Lakomství Závist Hněv Smilstvo Nestřídmost Lenost
Tyto smrtelné hříchy představují meče, které zraňují naši Matku Církev. 🤗