Christmas Campaign: Financial Insights
Johanka2
Španieli -ako deti s láskou vzdávajú úctu Najčistejšej Panne Márii:

Panna Mária Carmen, patrónka mesta Torremolinos na svojej ceste po Calle Los Perros

www.youtube.com/watch
Johanka2
Dobre si pozrite v článku úplne POSLEDNÉ video celkom dolu.
Je to záber na vežu chrámu.
Ide tam osoba oblečená v bielom...ako moslim

www.jitkamoody.com/vcera-satansky-…
Johanka2
Re: Lelíček
Nie som záhadná.
Svoje príspevky do diskusie podpisujem nikom,ako aj Ty.
Čo Ťa trápi,kto som a aké stránky navštevujem?
Mňa ani len nenapadlo,že si o mne ktosi bude zisťovať,o akých témach diskutujem.
Ide Ti tu o diskusiu,alebo o špicľovanie?
Cui bono?
Kallistratos
Mše svatá je úžasná hudba pro duši. Je to liturgie, které může naslouchat i prostý laik neznajíc latiny a prožít mystérium Boží a účastnit se Eucharistie.... Kam je kněz otočen není důležité, důležité je, aby sloužil Bohu... Není to policajt na křižovatce v padesátých letech a symboliku můžeme nalézt i jinde.... Východu rozumíme, stejně jako tomu, že kněz má sloužit Bohu a má být obrazem Krista, …More
Mše svatá je úžasná hudba pro duši. Je to liturgie, které může naslouchat i prostý laik neznajíc latiny a prožít mystérium Boží a účastnit se Eucharistie.... Kam je kněz otočen není důležité, důležité je, aby sloužil Bohu... Není to policajt na křižovatce v padesátých letech a symboliku můžeme nalézt i jinde.... Východu rozumíme, stejně jako tomu, že kněz má sloužit Bohu a má být obrazem Krista, obrazem... A ono se toto pojetí dá samozřejmě přesunout i dále, na každého člověka.... každý má svůj úkol na světě a měl by jej plnit zodpovědně a žít v souladu s Boží vůlí a chránit se hříchu... A to i hříchu POMLUVY, což je na GLORII obvyklý trend....

Podávání ruk během mše svaté je naprosto v pořádku, polibek by bylo příliš :) Ale i liturgický polibek existoval, pamětníci znají :) Pozdravení pokoje je VELMI potřebné.... Pokud ale nějaký debil, jak jsem žel zažil, a tito intelektuálové k tomu vychovávají i děti, během pokoje říkají - ahoj, pak raději bez komentáře....

Přijímání vkleče není naprosto nutné.... Pochop, kdo můžeš.... Naopak klečení po přijímání je naprosto v pořádku, osobní rozjímání PO přijímání a modlitba má ukrutnou sílu a vnitřní pobídku (má zkušenost...)

A ještě jedna věc - jeden ubožák tady křesťany nazýval křesťánky a vysmíval se jim /myslím, že mnohý ví o kterou registraci šlo/. Nyní vidím, že Bohumila alias .... zmiňuje popletené katolíčky..... :) NE, Bohumilo. My popletení vůbec nejsme. Čerpáš ze svých hloupých předsudků, které ti žel oslabují vnitřní potenciál víry a znemožňují ti duchovně růst. Kdybys méně soudila, měla bys pokoj a méně jizev od života.... Milovalas bys více a byla na lásku Krista připravena. Jednoho dne tě Jeho náruč přijme a já se snažím věřit, že toho člověka, kdo je za tou přezdívkou i udrží pro věčnost.... To ti přeji....
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Bohumila
před 30 minutami

Mše svatá po DVK je Božím darem, pro všechny národy
západní církve.

Texty jsou překrásné všem srozumitelné. Stačí nějaké
úpravy jako otočení kněze ke svatostánku, odstranit
přihlouplé podávání ruk, přijímat Tělo a Krev Kristovu v kleče
/ netýká se placeba, těch co jsou ve spojení s hierarchií/
Vyhořelá katedrála Francie je OBRAZEM vyhořelé církve po 2. vatikánu
/popletení katolíčci a jejich komentáře jsou trapné, nic nechápou/
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/03pust/06_02.htm

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Izaiáše.
Slyšte mě, ostrovy, dejte pozor, národy, které jste v dáli! Hospodin mě povolal od matčina lůna, již v mateřském životě mě nazval jménem. Z mých úst udělal nabroušený meč, ve stínu své ruky mě ukryl. Ukoval mě v zaostřený šíp, ve svém toulci mě schoval. Řekl mi: „Jsi mým Služebníkem, …More
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/03pust/06_02.htm

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Izaiáše.
Slyšte mě, ostrovy, dejte pozor, národy, které jste v dáli! Hospodin mě povolal od matčina lůna, již v mateřském životě mě nazval jménem. Z mých úst udělal nabroušený meč, ve stínu své ruky mě ukryl. Ukoval mě v zaostřený šíp, ve svém toulci mě schoval. Řekl mi: „Jsi mým Služebníkem, Izraelem, proslavím se tebou.“ Já však jsem pravil: „Nadarmo jsem se namáhal, naprázdno, zbytečně jsem strávil svou sílu. Mé právo je však jistě u Hospodina a má mzda u mého Boha.“ Avšak nyní praví Hospodin, který si ze mě utvořil Služebníka již v matčině lůně, abych zas k němu přivedl Jakuba, abych mu shromáždil Izraele. Tak jsem ve cti u Hospodina, (protože) Bůh můj je mou silou. Řekl mi (tedy): „Nestačí, že jsi mým Služebníkem, abys obnovil Jakubovy kmeny a zbytky Izraele přivedl nazpět. Proto tě dám národům jako světlo, aby se má spása rozšířila až do končin země.“
Iz 49,1-6

Žalm:
Má ústa budou vyprávět o tvé spravedlnosti.

K tobě se utíkám, Hospodine,
nechť nejsem zahanben navěky!
Ve své spravedlnosti mě vyprosť a vysvoboď,
nakloň ke mně svůj sluch a zachraň mě!

Buď mou ochrannou skálou,
pevností k mé záchraně,
neboť tys moje skála a tvrz.
Bože můj, vysvoboď mě z ruky bezbožného!

Vždyť tys má naděje, Pane,
má důvěra od mého mládí, Hospodine!
V tobě jsem měl oporu od matčina lůna,
od klína mé matky byls mým ochráncem.

Má ústa budou vyprávět o tvé spravedlnosti,
po celý den budu vyprávět o tvé pomoci,
neboť ji nemohu spočítat.
Bože, učils mě od mého mládí,
až dosud hlásám tvé podivuhodné činy.
Zl 71

Evangelium: Jan 13,21-33.36-38

Církevní kalendář:
sv. Bernadetta Soubirousová (+1879)
Narodila se v Lurdech a tam se jí ve 14 letech, r. 1858, zjevovala po 18 dnů P. Maria bez poskvrny počatá, která si Bernardetu zvolila za tlumočnici výzvy k pokání. Často a ráda se Bernadeta modlívala sv. růženec a byla ochotná k splnění jakékoliv Boží vůle. Poprvé šla k sv. přijímání až v klášteře "Sester Božské lásky" z Neversu, kde se učila číst a psát. Když později vstoupila do jejich kongregace, byla již těžce nemocná, přesto nikdy nežádala o žádný dispens a ráda zachovávala přísná pravidla. Byla laskavou ošetřovatelkou druhých a ráda rozjímala o Kristově utrpení. Zemřela ve věku 35 let.
více: catholica.cz
Píseň o svaté Bernadettě
Píseň o Bernadettě