God has the last word
The statement of the BCP concerning the defamation of Schema-Hegumen Sergei. The Byzantine Catholic Patriarchate issues a statement on the defamation of Schema-Hegumen Sergei. The Byzantine Catholi…More
The statement of the BCP concerning the defamation of Schema-Hegumen Sergei.
The Byzantine Catholic Patriarchate issues a statement on the defamation of Schema-Hegumen Sergei.
The Byzantine Catholic Patriarchate (BCP) is a community of monks, priests and bishops living in monasteries. The BCP is headed by Patriarch Elijah with two Secretary Bishops, +Timothy and +Methodius. This Patriarchate arose from the need to defend the fundamental Christian truths against heresies and apostasy. The BCP does not recognize pseudo Pope Bergoglio and is not subordinate to him.
A smear campaign has been launched against Schema-Hegumen Sergei. All the slanders against Father Sergei are purposeful and false, but even if it were the absolute truth, every citizen of Russia must ask himself: Who is Father Sergei and what is he fighting for? As a true priest and monk, he has bravely stood in defence of faith against heresies. Those who are obliged to defend the truths of the faith neglect to do so, and …More
11:20
Позиция ВВП относительно очернения схиигумена Сергия. Византийский Вселенский (Католический) Патриархат высказывается по поводу очернения схиигумена Сергия. Византийский Вселенский …More
Позиция ВВП относительно очернения схиигумена Сергия.
Византийский Вселенский (Католический) Патриархат высказывается по поводу очернения схиигумена Сергия.
Византийский Вселенский (Католический) Патриархат (ВВП) ‒ это община монахов, священников и епископов, которые живут в монастырях. Возглавляет ВВП Патриарх Илия с двумя епископами-секретарями: + Тимофеем и + Мефодием. ВВП возник из необходимости защищать основные истины христианской веры от ересей и апостасии. Псевдо-папу Бергольо ВВП не признает и не подчиняется ему.
Началась клеветническая кампания против схиигумена Сергия. Все очернения отца Сергия являются целенаправленными и лживыми, но даже если бы были дословно и буквально правдивыми, то каждый гражданин России должен задать себе вопрос: кем является отец Сергий и за что он борется? Он, как истинный священник и монах, отважно выступил в защиту веры от ересей. Те, которые обязаны защищать истины …More
11:20
Vyjádření BKP k očernění schiigumena Sergeje. Byzantský katolický patriarchát se vyjadřuje k očernění schiigumena Sergeje. Byzantský katolický patriarchát (BKP) je společenství mnichů, kněží a biskup…More
Vyjádření BKP k očernění schiigumena Sergeje.
Byzantský katolický patriarchát se vyjadřuje k očernění schiigumena Sergeje.
Byzantský katolický patriarchát (BKP) je společenství mnichů, kněží a biskupů, žijících v klášterech. V čele BKP stojí patriarcha Eliáš s dvěma biskupy-sekretáři + Timotejem a + Metodějem. BKP povstal z potřeby hájit základní křesťanské pravdy proti herezím a apostazi. Pseudopapeže Bergoglia BKP neuznává a nepodřizuje se mu.
Rozpoutala se očerňující kampaň proti schiigumenu Sergejovi. Všechna očernění otce Sergeje jsou cílevědomá a lživá, ale i kdyby byla doslova a do písmene pravdivá, každý občan Ruska si musí položit otázku: Kdo o. Sergej je a za co bojuje? On se jako pravdivý kněz a mnich odvážně postavil za obranu víry proti herezím. Ti, kteří jsou povinni hájit pravdy víry, to nedělají, a naopak prosazují a hájí hereze. Jeho odvážná obrana Krista a učení církve je v této době mimořádným hrdinstvím. Vystavuje se tím pronásledování, nejen od odpadlého …More
11:20
Výzva BKP Běloruské mládeži. Drazí studenti, drahá mládeži Běloruska, obracíme se na vás v kritické chvíli pro váš národ i pro váš osobní život. Prosíme vás, pro lásku Ježíše Krista, nedejte se zneuž…More
Výzva BKP Běloruské mládeži.
Drazí studenti, drahá mládeži Běloruska,
obracíme se na vás v kritické chvíli pro váš národ i pro váš osobní život.
Prosíme vás, pro lásku Ježíše Krista, nedejte se zneužít. Nedejte se oklamat. Chtějí Vám zničit životy, chtějí Vám rozvrátit stát i národ.
Kdo to chce? Světové elity a liberální oligarchové ze zahraničí. Těmito zločinci proti lidskosti je bohužel podporována liberální opozice.
Proč tyto světové zednářské elity usilují o krvavý Majdan v Bělorusku? Protože váš statečný prezident Alexandr Lukašenko se nepodřizuje jejich diktátu a nechce spolupracovat s NWO na likvidaci Běloruska. On jako téměř jediný na celém světě se statečně postavil proti podvodné pandemii covid-19, mající za cíl vakcinaci a čipizaci všech obyvatel planety. Cílem je redukce lidstva na 1 tzv. zlatou miliardu a totální kontrola všech lidí. Světové elity se tímto satanským plánem vůbec netají!
Vakcína proti virům je z hlediska vědecké medicíny nesmysl, neboť viry stále mutují. …More
14:13
Призыв ВВП белорусской молодежи. Дорогие студенты, дорогая молодежь Беларуси. Обращаемся к вам в критический момент для вашего народа и для вашей личной жизни. Просим вас, из любви к …More
Призыв ВВП белорусской молодежи.
Дорогие студенты, дорогая молодежь Беларуси. Обращаемся к вам в критический момент для вашего народа и для вашей личной жизни.
Просим вас, из любви к Иисусу Христу не позвольте, чтобы вами злоупотребили. Не дайте себя обмануть. Ваши жизни хотят разрушить, хотят разрушить вашу страну и народ.
Кто этого хочет? Мировые элиты и либеральные олигархи из-за рубежа. К сожалению, этими преступниками против человечества является поддерживаемая либеральная оппозиция.
Почему эти мировые масонские элиты жаждут кровавого майдана в Беларуси? Потому что ваш храбрый президент Александр Лукашенко не подчиняется их диктату и не хочет сотрудничать с НМП в ликвидации Беларуси. Он едва ли не единственный во всем мире смело выступил против обманчивой пандемии Covid-19, направленной на вакцинацию и чипирование всех жителей планеты. Целью является редукция человечества до т.н. одного золотого …More
14:13
Duchovní mobilizace Ruska. Vážení křesťané Ruska, nastala vážná situace, lidsky neřešitelná. Jde o bytí a nebytí nejen křesťanství, ale i celého Ruska. Konkrétní plán redukce lidstva udává snížení …More
Duchovní mobilizace Ruska.
Vážení křesťané Ruska,
nastala vážná situace, lidsky neřešitelná. Jde o bytí a nebytí nejen křesťanství, ale i celého Ruska. Konkrétní plán redukce lidstva udává snížení počtu obyvatel o 6 miliard. Prostředkem k tomu je dnes především vakcinace, za kterou stojí multimiliardář Gates i elity NWO.
Bůh po dlouhých modlitebních bojích a voláních k Němu dal prorocké slovo pro Ameriku k založení nepřetržité modlitby. Po několika dnech, ve svátek proroka Eliáše, to je 2. 8. 2020, Bůh dal stejné prorocké slovo i pro křesťany v Rusku. Bůh chce duchovní mobilizaci – zakládání modlitebních stráží.
Základem pro boj Kristova vojína je kromě modlitby pravdivé pokání.
Co je základním krokem k duchovní mobilizaci?
Je třeba založit modlitební stráž, která obsadí 24 hodin dne. Stráže po hodinách tvoří pouze 23 lidí, protože jedna hodina je společná, a to od 20-21:00. Je to tzv. svatá hodina.
Rytmus pro modlitební stráž je jeden týden boje a tři týdny odpočinku. To znamená, že …More
14:29
Духовная мобилизация России. Уважаемые христиане России! Возникла серьезная ситуация, по-человечески неразрешимая. Речь идет о бытии или небытии не только христианства, но и всей …More
Духовная мобилизация России.
Уважаемые христиане России!
Возникла серьезная ситуация, по-человечески неразрешимая. Речь идет о бытии или небытии не только христианства, но и всей России. В конкретном плане редукции человечества говорится о сокращении численности населения на 6 миллиардов человек. Сегодня средством для этого является в первую очередь вакцинация, за которой стоят мультимиллиардер Гейтс и элиты НМП.
Бог, после долгой молитвенной борьбы и взывания к Нему, дал пророческое слово для Америки об основании непрерывной молитвы. Через несколько дней, в праздник пророка Илии, то есть 2 августа 2020 года, Бог дал такое же пророческое слово и для христиан России. Бог желает духовной мобилизации ‒ создания молитвенных страж.
Основой борьбы Христова воина, кроме молитвы, является истинное покаяние.
Какой основной шаг к духовной мобилизации?
Нужно создать молитвенную стражу, которая охватит 24 часа суток. Стража по …More
14:29
Il punto di vista teologico sul Patriarca Cirillo, il metropolita Cirillo. Lo schema egumeno Sergio si è opposto al demone Covid-19, il cui obiettivo è la vaccinazione, la chipizzazione e l’auto …More
Il punto di vista teologico sul Patriarca Cirillo, il metropolita Cirillo.
Lo schema egumeno Sergio si è opposto al demone Covid-19, il cui obiettivo è la vaccinazione, la chipizzazione e l’auto genocidio delle singole nazioni. La sua voce profetica è data per la salvezza di tutte le persone di buona volontà: siano ortodosse oppure altri cristiani o addirittura atei. Egli appella al vero pentimento, cioè al cambiamento del modo di pensare e all’osservanza delle leggi di Dio.
Il Patriarcato Cattolico Bizantino (PCB) con la presente propone seguente punto di vista teologico e dogmatico. Questo Patriarcato non ha giurisdizione territoriale. Piuttosto, è una comunità dei vescovi e dei monaci che in questo periodo difendono i dogmi fondamentali del cristianesimo stesso. Il Patriarcato Cattolico Bizantino è stato istituito da un Sinodo di sette vescovi nel 2011.
Lo schema egumeno Sergio si è apertamente e coraggiosamente opposto al sistema dominante del Nuovo Ordine Mondiale che promuov…More
13:49
Kirill Gundyayev illegally confirmed a judicial crime, thereby condemning himself with repeated anathema for a sin against the Holy Spirit. Quote from the Moscow Patriarchate’s website: “Patriarch …More
Kirill Gundyayev illegally confirmed a judicial crime, thereby condemning himself with repeated anathema for a sin against the Holy Spirit.
Quote from the Moscow Patriarchate’s website: “Patriarch Kirill upheld the judgment of the Eparchial Court of the Eparchy of Yekaterinburg that Schema-Hegumen Sergei (Romanov) should be defrocked.”
Commentary: The judgment is null and void for a number of reasons. The main reason is that both Kirill Nakonechny and Kirill Gundyayev are heretics under God’s anathema (Gal 1:8-9). Everything they do is contrary to canon law and has no force. Both of them committed the crime of abuse of authority. They seek to destroy a priest – a monk dedicated to God who protects divine truths against heresy promoted by these two apostates. They kill a prophet, and thus they kill Christ within the Orthodox Church.
Quote: “Patriarch Kirill ... found Schema-Hegumen Sergei Romanov guilty of violating the priest’s oath, monastic vows, a number of the Apostolic …More
17:03
Chi dovrebbe stare davanti al tribunale della Chiesa? Lo schema egumeno Sergio oppure il metropolita Cirillo? Onorevole metropolita Cirillo, Con la presente si rivolgono a Lei i vescovi della Repubbl…More
Chi dovrebbe stare davanti al tribunale della Chiesa? Lo schema egumeno Sergio oppure il metropolita Cirillo?
Onorevole metropolita Cirillo,
Con la presente si rivolgono a Lei i vescovi della Repubblica Ceca. Abbiamo saputo del Suo crimine contro Cristo e la Chiesa, e sentiamo il dovere di reagire. Lo stesso tradimento che sta compiendo Lei, compie anche il Vaticano apostatico. Lei divide con esso lo stesso spirito.
Citazione dal Suo sito eparchiale: Il 27 aprile, la metropolia di Ekaterinburg ha emanato una “decisione di privare lo schema egumeno Sergio del diritto di predicare ed esprimersi pubblicamente”.
Se Lei non è stato d’accordo con il contenuto della predica o delle espressioni dello schema egumeno, allora doveva mostrare le eresie concrete nell’ambito della fede o della morale che egli aveva commesso ed argomentare: perchè essi contraddicono al Vangelo ed alla Tradizione apostolica. Lei però non ha portato niente del concreto, eppure lo punisce.
Poiché, Lei si è opposto …More
22:12
Кирилл Гундяев незаконно подтвердил судебное преступление, повторно предав себя анафеме за грех против Святого Духа. Цитата из сайта Московской Патриархии: «Патриарх Кирилл утвердил …More
Кирилл Гундяев незаконно подтвердил судебное преступление, повторно предав себя анафеме за грех против Святого Духа.
Цитата из сайта Московской Патриархии: «Патриарх Кирилл утвердил решение Епархиального суда Екатеринбургской епархии об извержении схиигумена Сергия (Романова) из сана».
Комментарий: Суд недействительный и недейственный по многим причинам. Основная причина состоит в том, что как Кирилл Наконечный, так и Кирилл Гундяев являются еретиками, на которых лежит Божья анафема (Гал. 1,8-9). Все, что они делают, неканонично и недействительно. Оба совершили преступление злоупотребления властью. Они ликвидируют священника ‒ монаха, посвященного Богу, защищающего Божьи истины от ереси, которую продвигают эти два отступника. Они убивают пророка, и, таким образом, убивают Христа внутри Православной Церкви.
Цитата: «Патриарх Кирилл ... признал схиигумена Сергия (Романова) виновным в нарушении священнической …More
17:05
Kirill Gunďajev nezákonně potvrdil justiční zločin, a tím na sebe opětovně uvrhl anathemu za hřích proti Duchu svatému. Citace ze stránek Moskevské patriarchie: „Patriarcha Kirill potvrdil rozsudek …More
Kirill Gunďajev nezákonně potvrdil justiční zločin, a tím na sebe opětovně uvrhl anathemu za hřích proti Duchu svatému.
Citace ze stránek Moskevské patriarchie: „Patriarcha Kirill potvrdil rozsudek eparchiálního soudu jekatěrinburgské eparchie o zbavení kněžské hodnosti schiigumena Sergeje (Romanova).“
Komentář: Soud je neplatný a neúčinný z mnoha důvodů. Hlavním důvodem je, že jak Kirill Nakonečnyj, tak Kirill Gunďajev jsou heretici, na nichž spočívá Boží anathema (Gal 1,8-9). Všechno, co dělají, je nekanonické a neúčinné. Oba se dopustili zločinu zneužití autority. Likvidují kněze – mnicha zasvěceného Bohu, který chrání Boží pravdy před herezí, kterou tito dva apostati prosazují. Zabíjejí proroka, a tím zabíjejí Krista v nitru pravoslavné církve.
Citace: „Patriarcha Kirill ... uznal schiigumena Sergeje Romanova vinným z porušení kněžské přísahy, mnišských slibů, řady apoštolských pravidel i pravidel Všeobecných sněmů a usnesl se na tom, zbavit ho kněžské hodnosti.“
Komentář: Co …More
17:05
Пророческий голос в США. Касается ли он и РФ? Прежде чем задуматься над пророческим голосом из США, вспомним события последних дней в России. Во время Крестного хода в Среднеуральском…More
Пророческий голос в США. Касается ли он и РФ?
Прежде чем задуматься над пророческим голосом из США, вспомним события последних дней в России. Во время Крестного хода в Среднеуральском монастыре схиигумен Сергий уделил Божье благословение полковнику Владимиру Квачкову: «Дорогой Владимир Васильевич! Бог да благословит Вас на ратный подвиг, чтобы Вы донесли правду для русского народа, для офицеров, солдатов нашей многострадальной Родины. Аминь».
(Полковник Квачков): «Россия пришла к краю пропасти! Пришла к точке, за которой стоит наш выбор: Или России быть православной, русской православной державой, или ей не быть вообще!».
Схиигумен Сергий сказал в эти дни, что Россия должна сбросить из себя жидомасонское иго. Он также предостерегал от очередной подготовленной волны пандемии в России, которая должна быть связана с чипированной вакцинацией. В первую очередь должна быть чипирована армия. Он призвал армию и …More
10:30
A prophetic voice in the USA. Does it also apply to Russia? Before reflecting on the prophetic voice from the USA, let us recall the events of the past few days in Russia. During the cross procession…More
A prophetic voice in the USA. Does it also apply to Russia?
Before reflecting on the prophetic voice from the USA, let us recall the events of the past few days in Russia. During the cross procession in the Sredneuralsk Monastery, Schema-Hegumen Sergei imparted God’s blessing to Colonel Vladimir Kvachkov: “Dear Vladimir Vasilyevich, may God bless You in a heroic struggle, that You may carry the truth to the Russian nation, the officers and the soldiers of our martyr land. Amen.”
(Colonel Kvachkov): “Russia is on the edge of an abyss! It has reached the point beyond which there is our resolution: Russia will either be a Russian Orthodox power or it will not be at all!”
Schema-Hegumen Sergei has said recently that Russia must throw off the Jewish-Masonic yoke. He also warned against another prepared pandemic wave in Russia, which is to involve chip vaccination. The army will be the first to be chipped. He has called on the military and the nation to oppose this program of death …More
10:32
Prorocký hlas v USA. Týká se i RF? Než se zamyslíme nad prorockým hlasem z USA, připomeňme si události posledních dnů v Rusku. Při křížovém procesí v Sredneuralském monastýru schiigumen Sergej …More
Prorocký hlas v USA. Týká se i RF?
Než se zamyslíme nad prorockým hlasem z USA, připomeňme si události posledních dnů v Rusku. Při křížovém procesí v Sredneuralském monastýru schiigumen Sergej udělil Boží požehnání plukovníku Vladimíru Kvačkovovi: „Drahý Vladimíre Vasiljeviči, ať Vám Bůh žehná k hrdinnému boji, abyste nesl pravdu ruskému národu, důstojníkům, vojákům naší mučednické vlasti. Amen.“
(Plukovník Kvačkov): Rusko došlo na kraj propasti! Došlo do bodu, za nímž už stojí naše rozhodnutí: Buď bude Rusko ruskou pravoslavnou mocností, anebo nebude vůbec!
Schiigumen Sergej v těchto dnech řekl, že Rusko ze sebe musí shodit židozednářské jho. Varoval i před další připravenou vlnou pandemie v Rusku, která má být spojena s čipizovanou vakcinací. Na prvním místě má být očipována armáda. Vyzval armádu i národ, aby se postavily proti tomuto programu smrti, který prosazuje Gates s cílem redukce šesti miliard lidí. Schiigumen provedl diagnózu současné situace bez politické …More
10:31
Схиигумен Сергий и теократия. Современная демократия ‒ переход к сатанократии! Современная демократия ‒ это подготовительный этап перехода к сатанократии. Сатанократия ‒ это духовная …More
Схиигумен Сергий и теократия. Современная демократия ‒ переход к сатанократии!
Современная демократия ‒ это подготовительный этап перехода к сатанократии. Сатанократия ‒ это духовная власть, установленная через чипированную вакцинацию, в закулисье которой стоит дух лжи и смерти ‒ сатана. Теократия ‒ это, наоборот, духовная власть, за которой стоит Триединый Бог.
Кто такой человек? Это бессмертный дух в смертном теле, поэтому человек трансцендентен ‒ превосходит время. По духу человек подобен Богу, от которого берет свое существование. В Нем он имеет свое наполнение ‒ свою последнюю цель, вечное счастье.
Что такое жизнь? Испытание, в котором человек должен выбирать между добром и злом, между правдой и ложью, между жизнью и смертью. Чешский мученик Ян Гус сказал: «Ищи истину, люби истину, защищай истину даже до смерти, ибо истина освободит тебя от греха и от дьявола, от смерти души и, наконец, от вечной смерти!»
После пришествия…More
17:31
Schiigumen Sergej a theokracie. Současná demokracie – přechod k satanokracii! Současná demokracie je přípravnou fází přechodu k satanokracii. Satanokracie je duchovní vláda, nastolená čipizovanou …More
Schiigumen Sergej a theokracie. Současná demokracie – přechod k satanokracii!
Současná demokracie je přípravnou fází přechodu k satanokracii. Satanokracie je duchovní vláda, nastolená čipizovanou vakcinací, v jejímž pozadí stojí duch lži a smrti – satan. Theokracie je naopak duchovní vládou, za níž stojí Trojjediný Bůh.
Kdo je člověk? Ve smrtelném těle nesmrtelný duch, proto je transcendentní – přesahuje čas. Duchem je člověk podoben Bohu, od Něhož má existenci. V Něm má své naplnění – svůj poslední cíl, věčné štěstí.
Co je život? Zkouška, v níž je člověk vystaven rozhodování mezi dobrem a zlem, mezi pravdou a lží, mezi životem a smrtí. Český mučedník Jan Hus řekl: „Hledej pravdu, miluj pravdu, braň pravdu až do smrti, neboť pravda tě vysvobodí od hříchu a od ďábla, od smrti duše a konečně, od smrti věčné!“
Po příchodu Krista bylo v Římské říši po tři století tvrdé pronásledování křesťanů. Až císař Konstantin vyhlásil náboženskou svobodu, čímž vešla theokracie i do státního …More
17:31
Schema-Hegumen Sergei and theocracy. Contemporary democracy – the transition to satanocracy! Contemporary democracy is the preparatory phase of the transition to satanocracy. Satanocracy is a spirit…More
Schema-Hegumen Sergei and theocracy. Contemporary democracy – the transition to satanocracy!
Contemporary democracy is the preparatory phase of the transition to satanocracy. Satanocracy is a spiritual government established by chipped vaccination. The power behind it is the spirit of lies and death – Satan. Theocracy, on the other hand, is a spiritual government by the Triune God.
Who is man? An immortal spirit in a mortal body, and that is why he is transcendent – he goes beyond time. Because he has a spirit, man bears resemblance to God, who is the Source of his existence. In Him is his fulfilment – his ultimate goal, eternal happiness.
What is life? A test in which man faces a choice between good or evil, truth or lie, life or death. The Czech martyr John Huss said: “Search for truth, love truth, defend truth till death, for truth will deliver you from sins and from the devil, from the death of the soul and, ultimately, from eternal death!”
After the coming of Christ, Christians…More
17:31
Avviso al pubblico cattolico su una campagna devastante del metropolita Cirillo e dei mass media contro schema egumeno Sergio. Cari cristiani cattolici! Sicuramente cercate la verità e vi sforzate …More
Avviso al pubblico cattolico su una campagna devastante del metropolita Cirillo e dei mass media contro schema egumeno Sergio.
Cari cristiani cattolici!
Sicuramente cercate la verità e vi sforzate per la salvezza delle vostre anime. Molti di voi potrebbero aver già appreso, o presto conoscerete le informazioni distorte che denigrano lo schema egumeno del monastero di Sredneuralsk in Russia Sergio (Romanov).
Chi e perché lo denigra e persegue la sua distruzione morale? Sono le persone nella Chiesa che si sono vendute alle menzogne e promuovono l’agenda della globalizzazione associata alla vaccinazione, chipizzazione e riduzione della popolazione. Tra questi c’è, in primo luogo, il patriarca Cirillo (Gundyayev), contro il quale il Patriarcato Cattolico Bizantino ha in precedenza pubblicato l’anatema a causa del suo tradimento di Cristo e del Vangelo (Gal 1, 8-9).
Abbiamo anche pubblicato l’anatema contro il Papa apostata in autorità dell’ufficio apostolico e profetico (Ef 2, 10). Il …More
25:20
Priamide shares this
anche in Russia ci sono apostati
Information du public catholique sur une campagne dévastatrice du métropolite Kirill et des mass médias contre l’Hégoumène-Schéma Serge. Chers chrétiens catholiques, Vous recherchez certainement la …More
Information du public catholique sur une campagne dévastatrice du métropolite Kirill et des mass médias contre l’Hégoumène-Schéma Serge.
Chers chrétiens catholiques,
Vous recherchez certainement la vérité et luttez pour le salut de vos âmes. Beaucoup d'entre vous ont peut-être déjà appris, ou apprendront bientôt, les informations déformées dénigrant l’Hégoumène-schéma du monastère de Sredneuralsk en Russie, Serge (Romanov).
Qui le dénigre et poursuit sa destruction morale, et pour quelle raison ? Ce sont les membres de l'Église qui se sont vendus aux mensonges et qui promeuvent le programme de mondialisation associé aux vaccins, aux puces et à la réduction de la population. Parmi eux se trouve, en premier lieu, le patriarche Kirill (Gundyayev), contre lequel le Patriarcat Catholique Byzantin a précédemment publié un anathème pour sa trahison du Christ et de l'Évangile (Gal., 1:8-9).
Nous avons également publié un anathème contre le Pape apostat par l'autorité de la fonction apostoliqu…More
24:58