Joske
Joske

Trápne: Mexický buncio bráni Pachamamu

Když nevíš, že jsi slepý, netoužíš po tom, aby tě Pán uzdravil. Aby tě obdařil schopností vidět. Když nevíš, že jsi zotročen, netoužíš po tom, aby tě Pán osvobodil, aby tě vyvedl z domu otroctví. Netoužíš po tom, abys vyšel ze společnosti hříšníků a oddělil se, jak po tobě chce Pán.
"Nespřahejte se už s nevěřícími! Jaká účast spravedlnosti s nepravostí? Jaké společenství světla se tmou? Jaká …More
Když nevíš, že jsi slepý, netoužíš po tom, aby tě Pán uzdravil. Aby tě obdařil schopností vidět. Když nevíš, že jsi zotročen, netoužíš po tom, aby tě Pán osvobodil, aby tě vyvedl z domu otroctví. Netoužíš po tom, abys vyšel ze společnosti hříšníků a oddělil se, jak po tobě chce Pán.
"Nespřahejte se už s nevěřícími! Jaká účast spravedlnosti s nepravostí? Jaké společenství světla se tmou? Jaká shoda Krista s Beliálem? Nebo jaký podíl věřícímu s nevěřícím? Jaké spojení chrámu Božímu s modlami? Vy jste přece chrám živého Boha! Bůh totiž řekl: 'Budu přebývat a chodit mezi nimi, budu jejich Bohem a oni budou mým lidem. 'Proto vyjděte z jejich společnosti a oddělte se, 'praví Pán, 'a nedotýkejte se ničeho nečistého! Potom vás přijmu za svoje: budu vaším otcem a vy budete mými syny a mými dcerami, praví všemohoucí Pán'." 2Kor 6:14-18
Joske

Boží slovo na den 18.11. A.D. 2019

Abychom hlouběji pochopili příběh o slepém žebrákovi (tedy příběh každého z nás), je v Písmu zaznamenán ještě jeden, který se neomezuje pouze na zvýraznění moci, kterou v sobě skrývá pravá víra. Příběh deváté kapitoly Janova Evangelia ukazuje na duchovní slepotu, která člověka zotročuje, drží v hříchu. Pokud někoho obsah mých komentářů zaujal, jistě vezme veliký užitek, když sám sebe v deváté …More
Abychom hlouběji pochopili příběh o slepém žebrákovi (tedy příběh každého z nás), je v Písmu zaznamenán ještě jeden, který se neomezuje pouze na zvýraznění moci, kterou v sobě skrývá pravá víra. Příběh deváté kapitoly Janova Evangelia ukazuje na duchovní slepotu, která člověka zotročuje, drží v hříchu. Pokud někoho obsah mých komentářů zaujal, jistě vezme veliký užitek, když sám sebe v deváté kapitole Evangelia svatého Jana nalezne.
Nenechte Boží slovo zapadnout!
Ježíš prohlásil: »Přišel jsem na tento svět soudit: aby ti, kdo nevidí, viděli, a kdo vidí, oslepli.« Slyšeli to někteří farizeové, kteří byli u něho, a řekli mu: »Jsme snad i my slepí?« Ježíš jim odpověděl: »Kdybyste byli slepí, neměli byste hřích. Vy však říkáte: 'Vidíme.' Proto váš hřích trvá. J 9:39-41
Joske

Boží slovo na den 19.11. A.D. 2019

Mám rád příběhy z Písma. Nejraději ty, ve kterých figuruje Ježíš.
Jistě jste si všimli, že s biblickými příběhy pracuji trochu jinak, než je běžné. Abych vzal větší užitek, nechám události promlouvat, jako bych byl jejich přímým účastníkem. Ve včerejším příběhu jsem se stal slepcem, abych prosil Ježíše o dar vidět. Dnes jsem Zacheem, člověkem malé postavy, který tolik touží vidět Ježíše! Vidíme, …More
Mám rád příběhy z Písma. Nejraději ty, ve kterých figuruje Ježíš.
Jistě jste si všimli, že s biblickými příběhy pracuji trochu jinak, než je běžné. Abych vzal větší užitek, nechám události promlouvat, jako bych byl jejich přímým účastníkem. Ve včerejším příběhu jsem se stal slepcem, abych prosil Ježíše o dar vidět. Dnes jsem Zacheem, člověkem malé postavy, který tolik touží vidět Ježíše! Vidíme, že Zacheus věděl, kudy Ježíš půjde. Nelenil, běžel napřed a vylezl na fíkovník. Jen aby mohl spatřit Ježíše. A Pán vešel do jeho domu jako host.
My běžíme na mši svatou, protože také víme, že se tam Pán stane hostem našeho domu. Zachea setkání s Ježíšem proměnilo, uvědomil si, že žije sám pro sebe a že to není dobré. Rovněž se rozhodl čtyřnásobně nahradit škodu, kterou lidem způsobil.
Jak proměňuje setkání s Ježíšem tebe, bratře, sestro?
Joske

Boží slovo na den 18.11. A.D. 2019

Hospodin od nás požaduje, abychom odložili pýchu a tak poznali, že jsme slepí. My všichni jsme slepí žebráci, volejme k Pánu Ježíši Kristu: „Ježíši, synu Davidův, smiluj se nad námi!" Nalezne-li Syn Boží u nás víru, prohlédneme. Uvidíme, čím jsme ještě připoutání k tomuto světu. Čím jsme zotročeni. Poznáme pravdu a Bůh nás vysvobodí.
Joske

Trápne: Mexický buncio bráni Pachamamu

Potomci Abrahama měli veliké obavy, když odcházeli z Egypta. V Egyptě měli své jistoty, měli práci a maso v hrncích. Zotročené duše si neuměly poradit se skrovným životem na poušti.
V nepřítomnosti Mojžíše si Hebrejci udělali modlu. Zlaté tele uprchlíky navrátilo do satanské matrice, byli šťastni, zpívali a tančili.
Ale Bůh chtěl pro svůj lid svobodu, dal Mojžíšovi Zákon, který měl Hebrejce před …More
Potomci Abrahama měli veliké obavy, když odcházeli z Egypta. V Egyptě měli své jistoty, měli práci a maso v hrncích. Zotročené duše si neuměly poradit se skrovným životem na poušti.
V nepřítomnosti Mojžíše si Hebrejci udělali modlu. Zlaté tele uprchlíky navrátilo do satanské matrice, byli šťastni, zpívali a tančili.
Ale Bůh chtěl pro svůj lid svobodu, dal Mojžíšovi Zákon, který měl Hebrejce před matricí ochránit.
Vyjití z Egypta je předobrazem současného dění. Dnes jsme voláni, abychom vyšli ze společnosti nevěřících a oddělili se. Mnozí mají strach. Nejsou připraveni na svobodu, kterou pro nás chce Hospodin.
Spolek nevěřících pohanů není Kristovou církví. Církev je žena z knihy Zjevení, která prchá na poušť. Kdo poslechne Pána, vyjde ze společnosti pohanů a oddělí se.
Pak se objevilo na nebi veliké znamení: žena oděná sluncem, s měsícem pod nohama a s korunou z dvanácti hvězd kolem hlavy. Byla v jiném stavu a křičela v bolestech a v mukách před porodem. Potom se objevilo na nebi další znamení: veliký ohnivě rudý drak se sedmi hlavami a deseti rohy a na každé hlavě měl čelenku. Ocasem smetl třetinu hvězd z nebe a svrhl je na zem. Ten drak se postavil před ženu, která měla rodit, aby pohltil její dítě, jakmile ho porodí. A porodila syna, chlapce, toho, který má vládnout všem národům železným prutem. Avšak její dítě bylo uchváceno do nebe k Bohu, k jeho trůnu. Žena pak uprchla na poušť, kde měla místo připravené od Boha, aby tam byla živena tisíc dvě stě šedesát dní. Zj 12:1-6
Joske

Trápne: Mexický buncio bráni Pachamamu

Bůh vyhlásil všechna tato slova: „Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiné bohy mimo mne. Neuděláš si modlu, ani žádnou podobu toho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se jim klanět ani jim sloužit. Protože já Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivý. Trestám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení …More
Bůh vyhlásil všechna tato slova: „Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiné bohy mimo mne. Neuděláš si modlu, ani žádnou podobu toho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se jim klanět ani jim sloužit. Protože já Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivý. Trestám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kdo mě nenávidí, ale prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kdo mě milují a zachovávají mé příkazy. Ex 20:1-6
Joske

Šokujúce obrázky: Homosexuálne pseudo manželstvo v rakúskom kostole

Nejednoznačná vyjádření falešného papeže, pohana Františka vedou i k nepřístojnostem uvedených ve článku výše. Hřích nalezl útočiště v ústech pohana Františka, služebníka Pachamamy.

Joske

před 1 hodinou


Rakúsky biskup: "Frank" František odmieta byť "Frank"

Nejednoznačná vyjádření poskytují útočiště hříchu.
Joske

Rakúsky biskup: "Frank" František odmieta byť "Frank"

Vězni satanské matrice chápou špatně význam slova útočiště. Není to úkryt, ochrana, ani útulek, jak podsouvají matricové slovníky. Útočiště je místo, ze kterého se útočí.
Falešný papež, pohan František, ve zmatených a nejednoznačných vyjádřeních vytváří prostor pro hřích, který zákeřně útočí na zotročené duše z místa, odkud to nečekají. Nemecká diecéza: Jatočné telo zvieraťa na kríži je „umeni…More
Vězni satanské matrice chápou špatně význam slova útočiště. Není to úkryt, ochrana, ani útulek, jak podsouvají matricové slovníky. Útočiště je místo, ze kterého se útočí.
Falešný papež, pohan František, ve zmatených a nejednoznačných vyjádřeních vytváří prostor pro hřích, který zákeřně útočí na zotročené duše z místa, odkud to nečekají. Nemecká diecéza: Jatočné telo zvieraťa na kríži je „umenie“
Joske

Rakúsky biskup: "Frank" František odmieta byť "Frank"

Nejednoznačná vyjádření poskytují útočiště hříchu.
Joske

Nemecká diecéza: Jatočné telo zvieraťa na kríži je „umenie“

Ztráta času? Ano, zajisté je ztrátou času komentáře některých osob číst či dokonce se jimi ještě zabývat. Je však třeba vzít na vědomí, že věřící lid je dezorientován hříšným chováním některých "duchovních". Věřící lid potřebuje slyšet Boží slovo a musí se naučit Boha poslouchat. Také si nesmí plést satanovu matrici s církví Pána Ježíše Krista.
Rozlišujte. Pán Ježíš Kristus nás přišel osvobodit, …More
Ztráta času? Ano, zajisté je ztrátou času komentáře některých osob číst či dokonce se jimi ještě zabývat. Je však třeba vzít na vědomí, že věřící lid je dezorientován hříšným chováním některých "duchovních". Věřící lid potřebuje slyšet Boží slovo a musí se naučit Boha poslouchat. Také si nesmí plést satanovu matrici s církví Pána Ježíše Krista.
Rozlišujte. Pán Ježíš Kristus nás přišel osvobodit, Satan nás přišel uvěznit. Kdo dokáže vidět rozdíly, snadno vyjde z jejich společnosti a oddělí se, jak to požaduje Bůh.
"Nespřahejte se už s nevěřícími! Jaká účast spravedlnosti s nepravostí? Jaké společenství světla se tmou? Jaká shoda Krista s Beliálem? Nebo jaký podíl věřícímu s nevěřícím? Jaké spojení chrámu Božímu s modlami? Vy jste přece chrám živého Boha! Bůh totiž řekl: 'Budu přebývat a chodit mezi nimi, budu jejich Bohem a oni budou mým lidem. 'Proto vyjděte z jejich společnosti a oddělte se, 'praví Pán, 'a nedotýkejte se ničeho nečistého! Potom vás přijmu za svoje: budu vaším otcem a vy budete mými syny a mými dcerami, praví všemohoucí Pán'." 2Kor 6:14-18
Joske

Bezbožná aliancia: Františkov Vatikán a Spojené Národy

Písmo svaté promlouvá v uvedeném textu o tomtéž, co je na karikatuře výše.

Potom jsem viděl jiného anděla sestupovat z nebe; měl velikou moc a země byla ozářena jeho jasem. Z plné síly zavolal: »Padl, padl ten veliký Babylón! Změnil se v obydlí démonů, v brloh kdejakého nečistého ducha, v brloh kdejakého nečistého a odporného ptáka. To proto, že se vášnivým vínem jeho smilstva opíjely všechny …More
Písmo svaté promlouvá v uvedeném textu o tomtéž, co je na karikatuře výše.

Potom jsem viděl jiného anděla sestupovat z nebe; měl velikou moc a země byla ozářena jeho jasem. Z plné síly zavolal: »Padl, padl ten veliký Babylón! Změnil se v obydlí démonů, v brloh kdejakého nečistého ducha, v brloh kdejakého nečistého a odporného ptáka. To proto, že se vášnivým vínem jeho smilstva opíjely všechny národy, králové země s ním smilnili a velkoobchodníci světa zbohatli z jeho marnotratného hýření.« Pak jsem uslyšel ještě jiný hlas z nebe: »Vyjděte z něho, můj lide, abyste neměli účast v jeho hříších a nebyli zároveň s ním postiženi ranami. Neboť jeho hříchy se navršily až k nebi a Bůh si připomenul jeho zločiny.« Zj 18:1-5
Joske

Nemecká diecéza: Jatočné telo zvieraťa na kríži je „umenie“

Pokusím se uvést na pravou míru zjevné nedorozumění.
Požadavek oddělení se od společnosti nevěřících není výmysl svatého Pavla. Je to pokyn od Pána, návod, co máme dělat. Nejedná se o vyjití z církve Kristovy, to v žádném případě. Pán Ježíš nás přišel osvobodit, vyjití ze společnosti nevěřících a oddělení se je cestou ke svobodě v Kristu. Prosím, pozorně čtěte:
"Nespřahejte se už s nevěřícími! …More
Pokusím se uvést na pravou míru zjevné nedorozumění.
Požadavek oddělení se od společnosti nevěřících není výmysl svatého Pavla. Je to pokyn od Pána, návod, co máme dělat. Nejedná se o vyjití z církve Kristovy, to v žádném případě. Pán Ježíš nás přišel osvobodit, vyjití ze společnosti nevěřících a oddělení se je cestou ke svobodě v Kristu. Prosím, pozorně čtěte:
"Nespřahejte se už s nevěřícími! Jaká účast spravedlnosti s nepravostí? Jaké společenství světla se tmou? Jaká shoda Krista s Beliálem? Nebo jaký podíl věřícímu s nevěřícím? Jaké spojení chrámu Božímu s modlami? Vy jste přece chrám živého Boha! Bůh totiž řekl: 'Budu přebývat a chodit mezi nimi, budu jejich Bohem a oni budou mým lidem. 'Proto vyjděte z jejich společnosti a oddělte se, 'praví Pán, 'a nedotýkejte se ničeho nečistého! Potom vás přijmu za svoje: budu vaším otcem a vy budete mými syny a mými dcerami, praví všemohoucí Pán'." 2Kor 6:14-18
To není návod na zakládání nové církve, není to návod na sektaření. Znovu upozorňuji na skutečnost, že vyjití z jejich společnosti a oddělení se je podmínkou pro přijetí Bohem!
Nelze být součástí společnosti, která uctívá pohanské modly, uráží Kristův kříž přibitím zvířecí zdechliny a požehnává homosexuální svazky. Považte, že kdo zůstane, bude muset přijmout za takové nečistoty spravedlivý trest.
Potom jsem viděl jiného anděla sestupovat z nebe; měl velikou moc a země byla ozářena jeho jasem. Z plné síly zavolal: »Padl, padl ten veliký Babylón! Změnil se v obydlí démonů, v brloh kdejakého nečistého ducha, v brloh kdejakého nečistého a odporného ptáka.To proto, že se vášnivým vínem jeho smilstva opíjely všechny národy, králové země s ním smilnili a velkoobchodníci světa zbohatli z jeho marnotratného hýření.« Pak jsem uslyšel ještě jiný hlas z nebe: »Vyjděte z něho, můj lide, abyste neměli účast v jeho hříších a nebyli zároveň s ním postiženi ranami. Neboť jeho hříchy se navršily až k nebi a Bůh si připomenul jeho zločiny.« Zj 18:1-5
Joske

Nemecká diecéza: Jatočné telo zvieraťa na kríži je „umenie“

Skutečně se jedná o ohavný čin. Takto znesvětit Kristův kříž může pouze satanista.
Joske

Nemecká diecéza: Jatočné telo zvieraťa na kríži je „umenie“

Není to rada ode mne. Je to rada od Pána.
Viz tučný text:
"Nespřahejte se už s nevěřícími! Jaká účast spravedlnosti s nepravostí? Jaké společenství světla se tmou? Jaká shoda Krista s Beliálem? Nebo jaký podíl věřícímu s nevěřícím? Jaké spojení chrámu Božímu s modlami? Vy jste přece chrám živého Boha! Bůh totiž řekl: 'Budu přebývat a chodit mezi nimi, budu jejich Bohem a oni budou mým lidem. '…More
Není to rada ode mne. Je to rada od Pána.
Viz tučný text:
"Nespřahejte se už s nevěřícími! Jaká účast spravedlnosti s nepravostí? Jaké společenství světla se tmou? Jaká shoda Krista s Beliálem? Nebo jaký podíl věřícímu s nevěřícím? Jaké spojení chrámu Božímu s modlami? Vy jste přece chrám živého Boha! Bůh totiž řekl: 'Budu přebývat a chodit mezi nimi, budu jejich Bohem a oni budou mým lidem. 'Proto vyjděte z jejich společnosti a oddělte se, 'praví Pán, 'a nedotýkejte se ničeho nečistého! Potom vás přijmu za svoje: budu vaším otcem a vy budete mými syny a mými dcerami, praví všemohoucí Pán'." 2Kor 6:14-18

Nemyslím si, že katolík je člověk, který nemá poslouchat Pána.
Joske

Nemecká cirkev: Kristus sodomizovaný na jednej zastaváke krížovej cesty

Účastnili byste se pobožnosti Křížové cesty, abyste rozjímali Kristovo utrpení před takovýmto zpodobněním? Já rozhodně ne! Ani Pachamamu, ani tuto zvrhlost, ani zvířecí zdechlinu na kříži. Nemecká diecéza: Jatočné telo zvieraťa na kríži je „umenie“
Ale kdo opravdu chce, má možnost těmto projevům satanismu i falešnému papeži, pohanu Františkovi zachovat přízeň.
Joske

Nemecká diecéza: Jatočné telo zvieraťa na kríži je „umenie“

Rada je v mém komentáři. Je jednoduchá.

Rada je jednoduchá, vyjděte ze společenství nevěřících a oddělte se. Potom vás Bůh přijme za syny a dcery, jak praví náš Pán. Nebo snad chcete sloužit indiánskému démonu Pachamama a modlit se před zvířecí zdechlinou na kříži?
"Nespřahejte se už s nevěřícími! Jaká účast spravedlnosti s nepravostí? Jaké společenství světla se tmou? Jaká shoda Krista s …More
Rada je v mém komentáři. Je jednoduchá.

Rada je jednoduchá, vyjděte ze společenství nevěřících a oddělte se. Potom vás Bůh přijme za syny a dcery, jak praví náš Pán. Nebo snad chcete sloužit indiánskému démonu Pachamama a modlit se před zvířecí zdechlinou na kříži?
"Nespřahejte se už s nevěřícími! Jaká účast spravedlnosti s nepravostí? Jaké společenství světla se tmou? Jaká shoda Krista s Beliálem? Nebo jaký podíl věřícímu s nevěřícím? Jaké spojení chrámu Božímu s modlami? Vy jste přece chrám živého Boha! Bůh totiž řekl: 'Budu přebývat a chodit mezi nimi, budu jejich Bohem a oni budou mým lidem. 'Proto vyjděte z jejich společnosti a oddělte se, 'praví Pán, 'a nedotýkejte se ničeho nečistého! Potom vás přijmu za svoje: budu vaším otcem a vy budete mými syny a mými dcerami, praví všemohoucí Pán'." 2Kor 6:14-18
Joske

Bezbožná aliancia: Františkov Vatikán a Spojené Národy

Obrázek vystihuje krutou realitu více, než tisíce slov. Zde jde o spojení, které je pro věřící lid záhubou a nepřekonatelnou překážkou na cestě následování Krista.
Joske

Nemecká diecéza: Jatočné telo zvieraťa na kríži je „umenie“

Zavírat oči před troufalostí, s níž kněz Christof Simonsen s vědomím a "požehnáním" biskupa Diesera přibije na kříž zvířecí zdechlinu, nebude to nejlepší řešení. Proto je správné, když na zjevný satanismus v římskokatolické církvi někdo upozorní. Jistě, jsou lidé, kteří se rádi obklopují příjemnými věcmi a před surovostí světa, tedy před realitou, zavírají oči. Je to však jen sebeobelhávání. Ve …More
Zavírat oči před troufalostí, s níž kněz Christof Simonsen s vědomím a "požehnáním" biskupa Diesera přibije na kříž zvířecí zdechlinu, nebude to nejlepší řešení. Proto je správné, když na zjevný satanismus v římskokatolické církvi někdo upozorní. Jistě, jsou lidé, kteří se rádi obklopují příjemnými věcmi a před surovostí světa, tedy před realitou, zavírají oči. Je to však jen sebeobelhávání. Ve zprávě z německé diecéze nejde prvoplánově o zobrazení nechutností a zvráceností, ale o troufalost, s níž mnozí kněží veřejně vyznávají nevíru v Pána Ježíše Krista.
Rada je jednoduchá, vyjděte ze společenství nevěřících a oddělte se. Potom vás Bůh přijme za syny a dcery, jak praví náš Pán. Nebo snad chcete sloužit indiánskému démonu Pachamama a modlit se před zvířecí zdechlinou na kříži?
"Nespřahejte se už s nevěřícími! Jaká účast spravedlnosti s nepravostí? Jaké společenství světla se tmou? Jaká shoda Krista s Beliálem? Nebo jaký podíl věřícímu s nevěřícím? Jaké spojení chrámu Božímu s modlami? Vy jste přece chrám živého Boha! Bůh totiž řekl: 'Budu přebývat a chodit mezi nimi, budu jejich Bohem a oni budou mým lidem. 'Proto vyjděte z jejich společnosti a oddělte se, 'praví Pán, 'a nedotýkejte se ničeho nečistého! Potom vás přijmu za svoje: budu vaším otcem a vy budete mými syny a mými dcerami, praví všemohoucí Pán'." 2Kor 6:14-18
Joske

Dva páry topánok: Vatikánska vs. reálna verzia

Nespokojte se s tím, že dokážete něco pojmenovat. Nespokojte se s tím, že jste poznali, jak vám nehodní služebníci lžou. Vyjděte z jejich společenství, oddělte se a Pán vás přijme za syny a dcery.
"Nespřahejte se už s nevěřícími! Jaká účast spravedlnosti s nepravostí? Jaké společenství světla se tmou? Jaká shoda Krista s Beliálem? Nebo jaký podíl věřícímu s nevěřícím? Jaké spojení chrámu Božímu …More
Nespokojte se s tím, že dokážete něco pojmenovat. Nespokojte se s tím, že jste poznali, jak vám nehodní služebníci lžou. Vyjděte z jejich společenství, oddělte se a Pán vás přijme za syny a dcery.
"Nespřahejte se už s nevěřícími! Jaká účast spravedlnosti s nepravostí? Jaké společenství světla se tmou? Jaká shoda Krista s Beliálem? Nebo jaký podíl věřícímu s nevěřícím? Jaké spojení chrámu Božímu s modlami? Vy jste přece chrám živého Boha! Bůh totiž řekl: 'Budu přebývat a chodit mezi nimi, budu jejich Bohem a oni budou mým lidem. 'Proto vyjděte z jejich společnosti a oddělte se, 'praví Pán, 'a nedotýkejte se ničeho nečistého! Potom vás přijmu za svoje: budu vaším otcem a vy budete mými syny a mými dcerami, praví všemohoucí Pán'." 2Kor 6:14-18
Joske

Boží slovo na den 8.11. A.D. 2019

Nikdy nepřestanu žasnout nad příběhy, které vyprávěl Pán Ježíš. Jsou naplněny hlubokou moudrostí, která převyšuje lidský rozum a komu je dáno, toho spolehlivě vedou po cestě spravedlnosti.
Každý z nás je správcem Božího majetku. I tělo je Boží majetek, nevydávejte ho hříchu.