Novus Hiacynthus

Nowy blog: Sacerdos Hyacinthus

Zapraszam na mój nowy blog. Nazwa: Sacerdos Hyacinthus. Adres: sacerdoshyacinthus.wordpress.com Blog Novus Hiacynthus pozostaje oczywiście do dyspozycji, łącznie ze Skrzynką intencji, do której …More
Zapraszam na mój nowy blog.
Nazwa: Sacerdos Hyacinthus.
Adres: sacerdoshyacinthus.wordpress.com
Blog Novus Hiacynthus pozostaje oczywiście do dyspozycji, łącznie ze Skrzynką intencji, do której możemy nadal wpisywać swoje prośby. Pozostaje także do dyspozycji bogate archiwum moich wystąpień (audio i video) oraz działy tematyczne. Nie będą natomiast tam publikowane nowe wpisy.
Koncepcja nowego bloga Sacerdos Hyacinthus zakłada uproszczenie wyglądu oraz większą przejrzystość części podstawowej, w której będą publikowane wpisy. Nazwa jest logiczna i prosta – wskazuje na nieoceniony dar kapłaństwa i na mojego Patrona. Łacińską nazwę Sacerdos Hyacinthus najprościej można zatem przetłumaczyć: Ksiądz Jacek.
Pierwsze teksty są już dostępne:
* Nowy blog
* Punkt wyjścia * Na marginesie obrzędów tolerancyjnych Uprzejmie zapraszam Czytelników na mój nowy blog. Zapraszam do inteligentnej lektury! ks. Jacek Bałemba SDB - - - źródło: LINK

Katolicki uprawniony opór – dopowiedzenie ważne.

I jakiż można mieć problem z klękaniem przed Panem Bogiem? Jest Bóg! Przed Nim się klęka! To oczywiste, niezbędne, fundamentalne. Królewska powinność i zaszczyt! Klękanie jest elementarnym wyrazem …More
I jakiż można mieć problem z klękaniem przed Panem Bogiem? Jest Bóg! Przed Nim się klęka! To oczywiste, niezbędne, fundamentalne. Królewska powinność i zaszczyt! Klękanie jest elementarnym wyrazem kultu, istotnym wyrazem adoracji.
W poprzednim wpisie była mowa o uprawnionym katolickim oporze. Taki opór wobec tendencji destrukcyjnych w Kościele stawiali Święci. Ale mamy jeszcze jeden istotny autorytet, z ustanowienia Chrystusa – autorytet Następcy św. Piotra. Ojciec Święty Benedykt XVI od 2008 roku przywrócił jako obowiązującą normę podczas Mszy Świętych, które odprawia, postawę klęczącą przy przyjmowaniu Komunii Świętej. Taka jest wola Ojca Świętego.
18 października 1997 roku Kardynał Alfons Maria Stickler SDB, salezjanin i hierarcha wielce zasłużony dla obrony Tradycji, podczas tradycyjnej Mszy Świętej Pontyfikalnej w Kolonii powiedział: „Wobec tego wszystkiego, co w posoborowej reformie owemu katolickiemu pojęciu kultu nie odpowiada, wolno nam w katolickim oporze powoływać się na …More

O katolickim uprawnionym oporze – ponownie.

Czy chcemy, aby na polskiej ziemi, w rzymskokatolickich parafiach, ujmowano czci Panu Jezusowi? Czy chcemy, aby na polskiej ziemi, w rzymskokatolickich parafiach, zaniknął tysiącletni zwyczaj klękania …More
Czy chcemy, aby na polskiej ziemi, w rzymskokatolickich parafiach, ujmowano czci Panu Jezusowi?
Czy chcemy, aby na polskiej ziemi, w rzymskokatolickich parafiach, zaniknął tysiącletni zwyczaj klękania przed Panem Jezusem?
Czy chcemy, aby na polskiej ziemi, w rzymskokatolickich parafiach, do Komunii Świętej ustawiano się w kolejkach, jak do kasy?
Czy chcemy, aby na polskiej ziemi, w rzymskokatolickich parafiach, dzieci przestały klękać przed Panem Jezusem przyjmując Komunię Świętą?
Czy chcemy, aby na polskiej ziemi, w rzymskokatolickich parafiach, młodzież przestała klękać przed Panem Jezusem przyjmując Komunię Świętą?
Czy chcemy, aby na polskiej ziemi, w rzymskokatolickich parafiach, dorośli przestali klękać przed Panem Jezusem przyjmując Komunię Świętą?
Zasłużone Panie z kół różańcowych. Mają dobre katolickie rodzinne tradycje – ich dziadkowie klękali, rodzice klękali i one same przez kilkadziesiąt lat klękały przyjmując Pana Jezusa w Komunii Świętej. Dlaczego otwarcie nie sprzeciwiły …More

O nieodzownym aspekcie miłości

„Hoc est praeceptum meum, ut diligatis invicem, sicut dilexi vos”. „To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem” (J 15, 12). Wyrazem miłości Pana Jezusa do …More
„Hoc est praeceptum meum, ut diligatis invicem, sicut dilexi vos”.
„To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem” (J 15, 12).
Wyrazem miłości Pana Jezusa do nas jest głoszenie Ewangelii, Słowa Prawdy. Pan Jezus głosił nam Ewangelię – to było wyrazem Jego miłości do nas.
Nam poleca – za swoim wzorem – miłość do bliźnich. Wyrazem naszej miłości do bliźnich jest głoszenie Ewangelii, Słowa Prawdy. Mamy głosić innym Ewangelię – to będzie wyrazem naszej miłości do bliźnich.
W czasach pomieszania powszechnego naglące i pożyteczne jest częstsze przypominanie elementarnej reguły: wyrazem miłości jest głoszenie prawdy.
O tym przypomniał Paweł VI w powszechnie bojkotowanej encyklice:
„Nihil de salutari Christi doctrina demittere praecellens quoddam caritatis erga animos genus est”.
„Wybitną formą miłości dla dusz jest nie pomniejszać w niczym zbawczej nauki Chrystusa” (Humanae vitae, 29). Przekazywanie integralnego depozytu wiary – depositum fidei – …More

Trudne realia: nienawiść ze strony świata.

„Si mundus vos odit, scitote quia me priorem vobis odio habuit. Si de mundo essetis, mundus, quod suum est, diligeret; quia vero de mundo non estis, sed ego elegi vos de mundo, propterea odit vos mundus. …More
„Si mundus vos odit, scitote quia me priorem vobis odio habuit. Si de mundo essetis, mundus, quod suum est, diligeret; quia vero de mundo non estis, sed ego elegi vos de mundo, propterea odit vos mundus.
Mementote sermonis, quem ego dixi vobis: Non est servus maior domino suo. Si me persecuti sunt, et vos persequentur”.

„Jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie, że Mnie pierwej znienawidził. Gdybyście byli ze świata, świat by was miłował jako swoją własność. Ale ponieważ nie jesteście ze świata, bo Ja was wybrałem sobie ze świata, dlatego was świat nienawidzi.
Pamiętajcie na słowo, które do was powiedziałem: «Sługa nie jest większy od swego pana». Jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą prześladować” (J 15, 18-20).
Dla wiernego ucznia Chrystusa oczekiwanie aprobaty ze strony świata jest czczą utopią.
Wierny uczeń Chrystusa wie, że spotkają go prześladowania i nienawiść ze strony świata.
Wierny uczeń Chrystusa nie dziwi się, ani nie zżyma, gdy spotykają go prześladowania i nienawiść ze …More

Klarowne rozróżnienie: pasterze i wilki.

„Attendite a falsis prophetis, qui veniunt ad vos in vestimentis ovium, intrinsecus autem sunt lupi rapaces”. „Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, a wewnątrz …More
„Attendite a falsis prophetis, qui veniunt ad vos in vestimentis ovium, intrinsecus autem sunt lupi rapaces”.
„Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami” (Mt 7, 15).
Czasy pomieszania powszechnego. Marginalizuje się jasne kryteria rozróżniania dobra i zła. Dobro równouprawnione ze złem. Atrofia moralności. Prawda równouprawniona z fałszem. Religia prawdziwa równouprawniona z religiami fałszywymi. Atrofia zdolności rozróżniania prawdy od fałszu. Niechęć do klarownego rozróżniania prawdy od fałszu.
Wbrew tym destrukcyjnym egalitarnym globalistycznym tendencjom Pan Jezus dokonuje jasnych rozróżnień – distinctio. Są dzieci Boga i są dzieci diabła (J 8, 44). W Kościele są owce i są wilki w owczej skórze. Są pasterze i są obcy.
Czy może być dobrym pasterzem ktoś, kto ma serce obciążone grzechem śmiertelnym?
Czy może być dobrym pasterzem ktoś, kto naucza wbrew nieomylnej katolickiej doktrynie zakorzenionej w dwutysiącletniej …More

Skarb spowiedzi

„Si dixerimus quoniam peccatum non habemus, nosmetipsos seducimus, et veritas in nobis non est. Si confiteamur peccata nostra, fidelis est et iustus, ut remittat nobis peccata et emundet nos ab omni …More
„Si dixerimus quoniam peccatum non habemus,
nosmetipsos seducimus,
et veritas in nobis non est.
Si confiteamur peccata nostra,
fidelis est et iustus,
ut remittat nobis peccata
et emundet nos ab omni iniustitia”.

„Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy. Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas z wszelkiej nieprawości” (1 J 1, 8-9). „Iesus insufflavit et dicit eis: «Accipite Spiritum Sanctum. Quorum remiseritis peccata, remissa sunt eis; et quorum retinueritis, retenta sunt»”. „Jezus tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane»” (J 20, 22-23). Wierzące dzieci klękają u kratek konfesjonału. Wierzący młodzi klękają u kratek konfesjonału. Wierzący dorośli klękają u kratek konfesjonału. Wierzący starsi klękają u kratek konfesjonału. Wierzące osoby zakonne klękają u kratek konfesjonału. Wierzący …More

Wszystko otrzymaliśmy przez Maryję

Katolicka teologia jest prawdziwa. Jest prawdziwa ponieważ adekwatnie – na ile jest to możliwe dla ludzkiego rozumu oświeconego wiarą – odczytuje obiektywny stan rzeczy. A obiektywny stan rzeczy jest …More
Katolicka teologia jest prawdziwa. Jest prawdziwa ponieważ adekwatnie – na ile jest to możliwe dla ludzkiego rozumu oświeconego wiarą – odczytuje obiektywny stan rzeczy. A obiektywny stan rzeczy jest taki: Bóg w Chrystusie i przez Chrystusa objawił nam siebie. Objawienie Boże jest nie tylko treścią, zawartością merytoryczną, ale jest Objawieniem Osoby, Objawieniem Bóstwa oraz jest łaską i zbawczym działaniem.
Bóg w Chrystusie i przez Chrystusa obdarował nas wszystkim, co jest niezbędne do zbawienia. A Jezus Chrystus – prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek – jest prawdziwym Synem Maryi, poczętym z Ducha Świętego.
Jezus Chrystus zatem został nam dany dzięki Maryi i przez Maryję. Słusznie zatem mówimy, że przez Maryję otrzymaliśmy wszystkie łaski, bo przez Nią otrzymaliśmy Jezusa Chrystusa a w Nim i wraz z Nim pełnię łask.
Dzięki zrządzeniom Opatrzności przez Matkę Bożą otrzymaliśmy wszystko, bo przez Nią otrzymaliśmy Jezusa Chrystusa – a „czyż nie z Niego się wywodzą, jako z pierwszego źródła …More

Mądrość rzymskokatolickiego duszpasterza: refleksja, decyzja, realizacja.

Jasna Góra. Zakrystia. Po Apelu. Proboszcz z Polski – nie pierwszej młodości, choć jeszcze niewiekowy. Mówi mi tak o swojej parafii: „Dla usprawnienia (!) wprowadziliśmy Komunię świętą procesyjnie …More
Jasna Góra. Zakrystia. Po Apelu. Proboszcz z Polski – nie pierwszej młodości, choć jeszcze niewiekowy.
Mówi mi tak o swojej parafii: „Dla usprawnienia (!) wprowadziliśmy Komunię świętą procesyjnie i na stojąco. Zorientowałem się po czasie, że ludzie w ogóle przestali klękać. Zbudowaliśmy balaski. Wróciliśmy do Komunii Świętej na klęcząco. Teraz ludzie klęczą”.
Podkreślę konsekwentny proces, jaki dokonał się u tego wierzącego księdza: refleksja, decyzja, realizacja. To jest kapłan maryjny. Matka Boża nie toleruje błędu i grzechu. Oczyszcza wiarę i kult. Oczyszcza i usprawnia rozum duszpasterza. Prowadzi do mądrych decyzji. Prowadzi do realizacji tychże decyzji.
Takie refleksje, decyzje i realizacje nagłaśniać warto.
Takie refleksje, decyzje i realizacje nagłaśniać należy.
Takie refleksje, decyzje i realizacje nagłaśniać trzeba.
Są w Polsce wierzący kapłani rzymskokatoliccy.
Są w Polsce wierzący kapłani rzymskokatoliccy, którzy stwarzają wiernym sprzyjające warunki do uszanowania Pana …More

W trosce o duszę...

„Nec iuxta intuitum hominis iudico: homo enim videt ea, quae parent, Dominus autem intuetur cor” „Nie tak bowiem człowiek widzi jak widzi Bóg, bo człowiek patrzy na to, co widoczne dla oczu, Pan …More
„Nec iuxta intuitum hominis iudico: homo enim videt ea, quae parent, Dominus autem intuetur cor”
„Nie tak bowiem człowiek widzi jak widzi Bóg, bo człowiek patrzy na to, co widoczne dla oczu, Pan natomiast patrzy na serce” (1 Sm 16, 7).
„Quid enim prodest homini, si mundum universum lucretur, animae vero suae detrimentum patiatur?”
„Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł?” (Mt 16, 26).
Sprawa duszy. Dusza jest ważna. Troska o duszę. Zbawienie duszy.
Spowiedź – uświęcenie duszy. Bóg działa. Udziela się duszy. Uświęca. Zbawia.
Pośród spraw tysiąca sprawa duszy przynagla. Woła. Mobilizuje.
Troska o duszę jest możliwa codziennie. Troska o duszę jest obowiązkiem codziennie. Troska o duszę jest przywilejem codziennie. Salezjanin wierzący codziennie wieczorem odmawia trzykrotnie – przeplatając „Zdrowaś Maryjo” – modlitwę: „Najświętsza Panno Maryjo, spraw, bym zbawił duszę swoją”. --- źródło: LINK

Oddać hołd Królowej

Uroczystość dogasa Królowej dzień Słów wiele Ambon wiele A… w uroczystość Królowej trzeba Królowej oddać hołd, trzeba przed Królową uklęknąć, trzeba się z Królową rozmówić. Oddałem dzisiaj hołd …More
Uroczystość dogasa
Królowej dzień
Słów wiele
Ambon wiele
A…
w uroczystość Królowej
trzeba Królowej oddać hołd,
trzeba przed Królową uklęknąć, trzeba się z Królową rozmówić. Oddałem dzisiaj hołd Królowej? Klęknąłem dzisiaj przed Królową? Rozmówiłem się dzisiaj z Królową? Uroczystość dogasa Królowej dzień Słów wiele Ambon wiele A… czy po dzisiejszym świętowaniu jesteśmy bliżej Królowej sercem, umysłem, pragnieniem, modlitwą? Uroczystość dogasa Królowej dzień Słów wiele Ambon wiele --- źródło: LINK

Królowa Polski

Polacy mają powód do szczególnej radości: Habemus Reginam! Mamy Królową! Monarchiści mają powód do szczególnej radości: Habemus Reginam! Mamy Królową! Rok Pański 2012 jest dla nas ważny: 50 lat …More
Polacy mają powód do szczególnej radości: Habemus Reginam! Mamy Królową!
Monarchiści mają powód do szczególnej radości: Habemus Reginam! Mamy Królową!
Rok Pański 2012 jest dla nas ważny: 50 lat temu, w 1962 roku, bł. Jan XXIII ogłosił Najświętszą Maryję Pannę Królową Polski, główną Patronką naszego kraju.
Inicjatywa ważna:
Pielgrzymka-Marsz Patriotów 3 maja 2012 r.
W dzisiejszą uroczystość pozwolę sobie przytoczyć mój tekst z dnia 17 marca 2012 – nie byłoby dobrze, gdyby treści te zapodziały się w przestrzeniach internetu. A zatem ponownie:
O Chrystusowym królowaniu i maryjnym królowaniu – kilka refleksji wstępnych oraz analogia logicznie i teologicznie bezpieczna.
Matka Boża jest Królową. Królowa. Ten tytuł mówi o powszechności królowania Maryi. Matka Boża jest Królową Polski. Królowa Polski. Ten tytuł mówi o jednym z zakresów Jej królowania. Ten szczegółowy tytuł nie odbiera Maryi powszechności królowania. Ten tytuł to powszechne królowanie precyzuje. Skoro Maryja jest Królową, to …More

Św. Atanazy – strażnik wiary.

Rzucamy dzisiaj wyzwanie pewnemu wyobrażeniu o świętości, które nie wytrzymuje próby faktów. Wyobrażenie: słodkawo-mdławo-tolerancyjna sielanka. Fakty: pożywne, ewangeliczne, prawdziwe. „Nolite …More
Rzucamy dzisiaj wyzwanie pewnemu wyobrażeniu o świętości, które nie wytrzymuje próby faktów. Wyobrażenie: słodkawo-mdławo-tolerancyjna sielanka. Fakty: pożywne, ewangeliczne, prawdziwe.
„Nolite arbitrari quia venerim mittere pacem in terram; non veni pacem mittere sed gladium.
Veni enim separare
hominem adversus patrem suum
et filiam adversus matrem suam
et nurum adversus socrum suam:
et inimici hominis domestici eius.
Qui amat patrem aut matrem plus quam me, non est me dignus; et qui amat filium aut filiam super me, non est me dingus”.
„Nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić syna z jego ojcem, córkę z matką, synową z teściową; i będą nieprzyjaciółmi człowieka jego domownicy. Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien” (Mt 10, 34-37). Kto twierdzi, że w Kościele najważniejszy jest Chrystus – mówi prawdę. Kto …More

Pierwszomajowa modlitwa za Polskę

De oratione numquam satis. O modlitwie nigdy dosyć. „orate pro invicem” „módlcie się jeden za drugiego” (Jk 5, 16). Znane jest zwycięstwo – modlitewne i pokojowe – jakie miało miejsce na Filipinach – …More
De oratione numquam satis.
O modlitwie nigdy dosyć.
„orate pro invicem”
„módlcie się jeden za drugiego”
(Jk 5, 16).
Znane jest zwycięstwo – modlitewne i pokojowe – jakie miało miejsce na Filipinach – przeczytajmy tutaj.
Teraz Filipińczycy odmawiają codziennie milion różańców w intencji pokoju na świecie. W ciągu ponad 200 dni modlitwą objęte są wszystkie kraje. Różańcowa krucjata za świat rozpoczęła się 10 października 2011 r., a zakończy 30 maja 2012 r..
Za Polskę będą się modlić 1 maja 2012 r.. Dołączmy wszyscy, którzy pragniemy duchowej odnowy naszej Ojczyzny! 1 maja 2012 r. o godz. 12.00 zbierzmy się w naszych kościołach, kaplicach czy kapliczkach przydrożnych, przy Krzyżach, figurkach lub innych miejscach publicznych i odmówmy razem modlitwę Królowo Nieba… oraz Różaniec (Tajemnice Bolesne) w intencji uświęcenia naszych Rodaków i o pokój na świecie. „Omnia, quaecumque orantes petitis, credite quia iam accepistis, et erunt vobis”. „Wszystko, o co w modlitwie prosicie, stanie się wam …More

Pasterz ukierunkowany

„Si circumcidamini, Christus vobis nihil proderit”. „Jeżeli poddacie się obrzezaniu, Chrystus wam się na nic nie przyda” (Ga 5, 2). Jeśli pasterz prowadzi owce do Chrystusa i do synagogi, wyprowadza …More
„Si circumcidamini,
Christus vobis nihil proderit”.

„Jeżeli poddacie się obrzezaniu,
Chrystus wam się na nic nie przyda”
(Ga 5, 2).
Jeśli pasterz prowadzi owce do Chrystusa i do synagogi,
wyprowadza je na rozdroża.
Jeśli pasterz prowadzi owce do synagogi, wyprowadza je na bezdroża. Jeśli pasterz prowadzi owce do Chrystusa, wyprowadza je na drogę. „Ego sum via et veritas et vita; nemo venit ad Patrem nisi per me”. „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie” (J 14, 6). źródło: LINK
Grzegorz Braun - Eugenika i nie tylko... Wypowiedź Grzegorza Brauna w Częstochowie, dnia 20 marca 2012 r., z okazji projekcji filmu "Eugenika. W imię postępu". źródło: LINKMore
Grzegorz Braun - Eugenika i nie tylko...
Wypowiedź Grzegorza Brauna w Częstochowie, dnia 20 marca 2012 r., z okazji projekcji filmu "Eugenika. W imię postępu".
źródło: LINK
17:46

Grzegorz Braun - Eugenika i nie tylko...

Wypowiedź Grzegorza Brauna w Częstochowie, dnia 20 marca 2012 r., z okazji projekcji filmu "Eugenika. W imię postępu". źródło: LINKMore
Wypowiedź Grzegorza Brauna w Częstochowie, dnia 20 marca 2012 r.,
z okazji projekcji filmu "Eugenika. W imię postępu".
źródło: LINK

Gratulacje – dzisiaj potrójne!

Szlachetny zwyczaj: poranna Rezurekcja. W Polsce w niejednej parafii ten zwyczaj zachowano – także w tym roku. Piękne to, szlachetne i logiczne: w dzień Zmartwychwstania najpierw Rezurekcja – poranna …More
Szlachetny zwyczaj: poranna Rezurekcja. W Polsce w niejednej parafii ten zwyczaj zachowano – także w tym roku. Piękne to, szlachetne i logiczne: w dzień Zmartwychwstania najpierw Rezurekcja – poranna Msza Święta, procesja rezurekcyjna, potem rodzinne śniadanie.
Gratuluję Kapłanom, którzy zachowują szlachetny zwyczaj porannej Rezurekcji.
Stowarzyszenie Wydawców Katolickich przyznało główną nagrodę Feniks 2012 w kategorii "Multimedia" reżyserowi Grzegorzowi Braunowi za film „Eugenika – w imię postępu”, wydany na DVD przez Dom Wydawniczy Rafael. Nagrody przyznawane niekoniecznie odzwierciedlają wysoką jakość produkcji. W tym przypadku jednak trzeba stwierdzić po prostu: nagroda adekwatna. Problem cywilizacyjny. Problem nieodzowności aplikowania norm moralności do tego, co technicznie możliwe. Przestroga poważna i nauka odpowiedzialna. Film obowiązkowy dla każdego!
Gratuluję Autorowi filmu.
Dobrą wiadomość podała dzisiaj pewna agencja informacyjna. Napisano, że młodzi Amerykanie, którzy …More

O królewskim geście klękania przed Panem Bogiem

Dedykuję tym, którzy nie utracili wiary w Bóstwo Chrystusa. Dedykuję tym, którzy klękają przed naszym Panem Jezusem Chrystusem utajonym w Najświętszym Sakramencie. To, co poniżej napisano, odnosi się …More
Dedykuję tym, którzy nie utracili wiary w Bóstwo Chrystusa.
Dedykuję tym, którzy klękają przed naszym Panem Jezusem Chrystusem utajonym w Najświętszym Sakramencie.

To, co poniżej napisano, odnosi się do tych, którzy z racji różnych nie chcą – a mogą – klękać przed Panem Jezusem utajonym w Najświętszym Sakramencie.
To, co poniżej napisano, nie odnosi się do tych, którzy z poważnych racji zdrowotnych nie mogą – choć chcą – klękać przed Panem Jezusem utajonym w Najświętszym Sakramencie.
„Non potestis Deo servire et mammonae”.
„Nie możecie służyć Bogu i mamonie” (Mt 6, 24).
„ut in nomine Iesu omne genu flectatur
caelestium et terrestrium et infernorum”
„aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych” (Flp 2, 10). „Istnieją wpływowe środowiska, które próbują wyperswadować nam postawę klęczącą” (Kard. J. Ratzinger, Duch liturgii). „Niezdolność klęczenia okazuje się (…) istotą elementu diabolicznego” (Kard. J. Ratzinger, Duch liturgii). Niektórzy nie …More

Zaszczytna obrona prawdy

„I choćby wszyscy monarchowie świata połączyli się przeciwko nam i przeciwko Kościołowi rzymskiemu, to uważalibyśmy ich za nic, skoro mamy prawdę po naszej stronie i występujemy w jej obronie. Wówczas …More
„I choćby wszyscy monarchowie świata połączyli się przeciwko nam i przeciwko Kościołowi rzymskiemu, to uważalibyśmy ich za nic, skoro mamy prawdę po naszej stronie i występujemy w jej obronie. Wówczas tylko mielibyśmy powód do trwogi, gdyby nam przyszło walczyć wbrew prawdzie i sprawiedliwości”.
(Papież Bonifacy VIII, Przemówienie do kardynałów)
całość: LINK