Otčenáš

Která církev je ta pravá?

Tuto otázku jsem během svého života slyšel snad tisíckrát. Ne, není to ani církev římskokatolická, ani pravoslavná, ani protestantská. Ježíšova Církev není lidský spolek s lidskými pravidly. Ježíš …
Otčenáš
Pokud nenásledujete Pána Ježíše Krista, nejste v pravé Církvi, nejste na Cestě. Pokud nenásledujete Pána Ježíše Krista, nemůžete říkat, že máte Syna.…More
Pokud nenásledujete Pána Ježíše Krista, nejste v pravé Církvi, nejste na Cestě.
Pokud nenásledujete Pána Ježíše Krista, nemůžete říkat, že máte Syna. Jste mimo Cestu.
Nemáte-li Syna, nemůžete přijít k Otci. Já jsem ta Cesta, Pravda i Život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. J 14:6b
Pokud jste se rozhodli ignorovat Ježíšovy příkazy, nemůžete očekávat, že vás na posledním soudu postaví na pravou stranu mezi své ovce.
One more comment

Člověk Ježíš Kristus je obraz neviditelného Boha, prvorozený všeho stvoření

1Pavel, z Boží vůle apoštol Krista Ježíše, a bratr Timoteus 2svatým a věrným bratřím v Kristu v Kolosách: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. 3Vždy, když se za vás modlíme, …
Otčenáš
Zemřete tomuto světu a přijměte Kristova ducha. Tak vstoupíte do Ježíšovy školy. Náš Mistr a Učitel vás všemu naučí. 8Vy se však nenechte nazývat …More
Zemřete tomuto světu a přijměte Kristova ducha. Tak vstoupíte do Ježíšovy školy. Náš Mistr a Učitel vás všemu naučí.
8Vy se však nenechte nazývat rabbi, neboť jediný je váš Učitel, vy pak všichni jste bratři.
9A nikoho nenazývejte na zemi svým otcem, neboť jediný je váš Otec, ten nebeský.
10Ani se nenechte nazývat vůdci, neboť váš Vůdce je jeden, Mesiáš.
11Ale největší z vás bude vaším služebníkem.
12Kdo se bude povyšovat, bude ponížen, a kdo se poníží, bude povýšen.
Mt 23:8-12
One more comment

Vloudili se mezi nás předem odsouzení

1Juda, otrok Ježíše Krista a bratr Jakubův, povolaným, kteří jsou milovaní v Bohu Otci a zachovávaní pro Ježíše Krista: 2Kéž se vám rozhojní milosrdenství, pokoj a láska. 3Milovaní, když jsem vynaklá…
Otčenáš
Ve škole Ježíše Krista se vyučuje pravda. Každý učedník brzy rozeznává, že Ježíšovo učení je od základu jiné, než co vyučují falešní pastýři. Tito …More
Ve škole Ježíše Krista se vyučuje pravda. Každý učedník brzy rozeznává, že Ježíšovo učení je od základu jiné, než co vyučují falešní pastýři. Tito falešní pastýři jistě patří k oněm předem odsouzeným, o kterých píše Juda.

Nepřísluší vám poznat časy a doby, které Otec uložil ve své vlastní pravomoci

1První zprávu, ó Theofile, jsem napsal o všem, co Ježíš začal činit a učit, 2až do dne, kdy byl vzat vzhůru, když skrze Ducha Svatého dal příkazy apoštolům, které si vyvolil. 3Jim také po svém utrpen…
Otčenáš
Učedníci Cesty jsou svědci dokonalého člověka - Pána Ježíše Krista. To znamená, že jsou podle Boží vůle věrným obrazem Božím.

Mít na mysli lidské věci je satanské

27Ježíš se svými učedníky vyšel do vesnic Cesareje Filipovy. Cestou se svých učedníků ptal: „Za koho mne lidé pokládají?“ 28Oni mu řekli: „Někteří za Jana Křtitele, jiní za Eliáše a jiní za jednoho …
Otčenáš
Podle vašich komentářů lze snadno poznat, kdo z vás je ve škole Pána Ježíše a kdo není. Jinak myslí učedník na Cestě, jinak myslí člověk, který se …More
Podle vašich komentářů lze snadno poznat, kdo z vás je ve škole Pána Ježíše a kdo není. Jinak myslí učedník na Cestě, jinak myslí člověk, který se domnívá, že je na tomto světě doma. Učedník na Cestě má na mysli věci Boží, služebníci Satana mají srdce plná věcí lidských.
Jak vidíte v evangeliu, Pán Ježíš pojmenoval světsky myslícího Petra satanem. Také vy všichni, kteří jste pospíchali volit světská uskupení, jste satani. Někteří z vás zašli dokonce tak daleko, že dokonce kandidovali a už se viděli v parlamentu. Vzpamatujte se!
One more comment

Rady na Cestu

1Vybízím vás tedy, bratři, skrze milosrdenství Boží, abyste vydali svá těla v oběť živou, svatou a příjemnou Bohu; to je vaše rozumná služba Bohu. 2A nepřipodobňujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte…
Otčenáš
Boha nikdo nikdy neviděl. Jestliže se milujeme navzájem, Bůh v nás zůstává a jeho láska v nás dosáhla svého cíle. 1J 4:12 Řekne-li někdo: ‚Miluji …More
Boha nikdo nikdy neviděl. Jestliže se milujeme navzájem, Bůh v nás zůstává a jeho láska v nás dosáhla svého cíle. 1J 4:12
Řekne-li někdo: ‚Miluji Boha,‘ a přitom nenávidí svého bratra, je lhář. Vždyť kdo nemiluje svého bratra, kterého viděl, nemůže milovat Boha, kterého neviděl. 1J 4:20

Neučení a neupevnění lidé překrucují Písma

9Pán neotálí s naplněním svého zaslíbení, jak si někteří myslí, nýbrž je k vám shovívavý, nechtěje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání. 10Pánův den přijde jako zloděj v noci. …
Otčenáš
Boha nikdo nikdy neviděl; jednorozený Syn, jenž jest v lůně Otcově, ten to zjevil. J 1:18 Překlad římskokatolický teolog, kněz, novozákonní biblista,…More
Boha nikdo nikdy neviděl; jednorozený Syn, jenž jest v lůně Otcově, ten to zjevil. J 1:18
Překlad římskokatolický teolog, kněz, novozákonní biblista, překladatel Nového zákona, vysokoškolský pedagog a rektor Univerzity Karlovy Jan Ladislav Sýkora
David Michael Emeth
J 1:18: "Boha nikdo nikdy neviděl; jedinečný Bůh, který je v lůnu Otcově, ten nám o něm pověděl."More
J 1:18:
"Boha nikdo nikdy neviděl; jedinečný Bůh, který je v lůnu Otcově, ten nám o něm pověděl."
6 more comments

Učedníkem Pána Ježíše může být pouze ten, kdo všechno opustil

17Když se Ježíš vydával na cestu, přiběhl nějaký člověk, poklekl před ním a ptal se ho: »Mistře dobrý, co musím dělat, abych dostal věčný život?« 18Ježíš mu odpověděl: »Proč mě nazýváš dobrým? Nikdo…
Otčenáš
Návštěvníci kostelů se nechali obelhat a myslí si, že jsou Ježíšovými učedníky. Nejsou. Pán Ježíš Kristus vyjmenoval své požadavky, které členové …More
Návštěvníci kostelů se nechali obelhat a myslí si, že jsou Ježíšovými učedníky.
Nejsou.
Pán Ježíš Kristus vyjmenoval své požadavky, které členové pozemských (světských) spolků ignorují. Jak by mohl být učedníkem Ježíše někdo, kdo Božím Slovem pohrdá?
25Cestou ho doprovázely velké zástupy. Obrátil se k nim a řekl:
26»Když někdo přichází ke mně a neklade svého otce, svou matku, ženu, děti, bratry a sestry - ano i sám sebe - až na druhé místo, nemůže být mým učedníkem.
27Kdo nenese svůj kříž a nejde za mnou, nemůže být mým učedníkem.
28Když někdo z vás chce stavět věž, nesedne si napřed a nespočítá náklady, jestli má dost na dokončení stavby?
29Kdyby totiž položil základy a nestačil ji dokončit, vysmáli by se mu všichni, kdo by to viděli, 30a říkali by: 'Tenhle člověk se pustil do stavby, ale nemohl ji dokončit.' 31Nebo když má některý král vytáhnout proti jinému králi, aby s ním vedl válku, nesedne si napřed a neuvažuje, jestli se může s deseti tisíci vojáků utkat s tím, kdo …
More
One more comment

Člověk Ježíš Kristus je obrazem Božím

1Když tedy máme tuto službu podle milosrdenství, kterého se nám dostalo, neochabujeme, 2ale odřekli jsme se věcí ukrývaných kvůli hanbě a nepočínáme si chytrácky ani nepřekrucujeme slovo Boží, nýbrž …
Otčenáš
28Víme, že těm, kteří milují Boha, všechny věci spolu působí k dobrému, těm, kdo jsou povoláni podle jeho předsevzetí. 29Neboť ty, které předem pozna…More
28Víme, že těm, kteří milují Boha, všechny věci spolu působí k dobrému, těm, kdo jsou povoláni podle jeho předsevzetí.
29Neboť ty, které předem poznal, také předem určil, aby byli připodobněni obrazu jeho Syna, tak aby on byl prvorozený mezi mnoha bratřími;
30které předem určil, ty také povolal; a které povolal, ty také ospravedlnil, a které ospravedlnil, ty také oslavil.

R 8. kapitola

Otčenáš

5„A když se modlíte, nebuďte jako pokrytci; neboť ti se rádi modlí, stojíce v synagogách a na rozích ulic, aby je viděli lidé. Amen, pravím vám: Mají už svou odměnu. 6Když ty se modlíš, vejdi do svéh…
Otčenáš
Učedníci, kteří jsou na Cestě, neopakují naprázdno slova, jako pohané. Ježíš Kristus nám řekl, že Bůh ví, co potřebujeme dříve, než jej poprosíme. …More
Učedníci, kteří jsou na Cestě, neopakují naprázdno slova, jako pohané.
Ježíš Kristus nám řekl, že Bůh ví, co potřebujeme dříve, než jej poprosíme.
Nejsme proto vydáváni v pokušení, abychom chodili k volbám. Zvolili jsme si Krista a Boží království není z tohoto světa.
Tělesní lidé volí, protože doufají v člověka. Chtějí svůj ráj na zemi, chtějí hrnce plné masa. Chtějí být otroky u farónů.

Připravte Pánovu Cestu

1V těch dnech přichází Jan Křtitel hlásající v judské pustině: 2„ Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království Nebes. “ 3To je ten, o němž bylo řečeno skrze proroka Izaiáše: ‚Hlas volajícího v pustin…
Otčenáš
Nechte tělesné stádo, aby se vyhlučelo. Nemá smysl hlásat evangelium Božího království, kde se zuřivě odmítá Boží Slovo. Koho však volá nebeský Otec,…More
Nechte tělesné stádo, aby se vyhlučelo. Nemá smysl hlásat evangelium Božího království, kde se zuřivě odmítá Boží Slovo.
Koho však volá nebeský Otec, začne ihned Boží království hledat. Pán má v čase připraveného posla, který ukáže Cestu.
Otčenáš
Čiňte pokání, změňte smýšlení, obraťte se! Nechte zemřít starého člověka, musíte se znovu narodit! Vstupte na Cestu Páně!More
Čiňte pokání, změňte smýšlení, obraťte se!
Nechte zemřít starého člověka, musíte se znovu narodit!
Vstupte na Cestu Páně!

Slabého ve víře přijímejte

1Slabého ve víře přijímejte, ale ne proto, abyste posuzovali jeho názory. 2Někdo věří, že může jíst všechno, slabý však jí jen zeleninu. 3Ten, kdo jí, nechť nezlehčuje toho, kdo nejí, a kdo nejí, …
Otčenáš
Učedníci na cestě dobře vědí, jak je důležité nestavět na názorech. Na dogmatech. Učedníka Pána Ježíše by nikdy nenapadlo nutit jiné učedníky, aby …More
Učedníci na cestě dobře vědí, jak je důležité nestavět na názorech. Na dogmatech. Učedníka Pána Ježíše by nikdy nenapadlo nutit jiné učedníky, aby přijali jeho názor, jeho systém uspořádání věcí. Učedník Pána Ježíše jiné pro názor neexkomunikuje.
Jak píše Pavel Římanům -
Každý nechť je plně přesvědčen o tom, jak sám smýšlí.
Z toho plyne naučení - všechny koncily římského spolku jsou antikristovské.

Syn člověka

A Ježíš mu řekl: „Lišky mají doupata a nebeští ptáci hnízda, ale Syn člověka nemá, kde by hlavu složil.“ Mt 8:20 Abyste však věděli, že Syn člověka má pravomoc odpouštět na zemi hříchy …“ Tu řekne …
Otčenáš
Pokud někdo netráví skutečnost, že každý, kdo se znovu narodil z vody a Ducha, je Synem člověka, může zkusit popřemýšlet o slovech kněze římského …More
Pokud někdo netráví skutečnost, že každý, kdo se znovu narodil z vody a Ducha, je Synem člověka, může zkusit popřemýšlet o slovech kněze římského spolku - Emeritný arcibiskup Sokol: „Len tak sa staneš Kristom, keď o tebe budú neprávom hovoriť“ – gloria.tv

Žádný lhář nevejde do Božího království

1Nějaký muž, jménem Ananiáš, prodal se svou ženou Safirou pozemek 2a s vědomím své ženy dal z výtěžku něco stranou, určitou část přinesl a položil k nohám apoštolů. 3Petr řekl: „Ananiáši, proč Sata…
Otčenáš
Dávejte si dobrý pozor, abyste nelhali. Sebemenší lež, dokonce i ta, kterou vy sami považujete za neškodnou, vás připraví o věčnou blaženost.
Otčenáš
Apoštol Pavel píše ve druhém listě Timoteovi, třetí kapitole – 15Od dětství znáš svatá Písma; ta tě mohou naučit moudrosti, abys dosáhl spásy vírou …More
Apoštol Pavel píše ve druhém listě Timoteovi, třetí kapitole –
15Od dětství znáš svatá Písma; ta tě mohou naučit moudrosti, abys dosáhl spásy vírou v Krista Ježíše. 16Všechno, co je v nich napsáno, je vdechnuto Bohem a hodí se k poučování, k usvědčování, k napravování a k výchově ve spravedlnosti. 17Tak je potom Boží člověk dokonalý, důkladně vyzbrojený pro každé dobré dílo.
Svatá Písma jsou kladena nad ústní vyučování. Jak píše Pavel, jsou to svatá Písma, která učí moudrosti potřebné ke spáse. Znalost Písma vede k dokonalosti, která je potřebná k následování Krista.
Ježíš Kristus říká -
Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej svůj majetek a dej chudým, a budeš mít poklad v nebesích; pak přijď a následuj mne. Mt 19:21
Za Ježíšem můžete jít pouze tehdy, když jste úplně chudí. Tak to je a je naprosto jedno, zda se vám to líbí nebo nelíbí.
Ježíš Kristus vás nenutí, abyste se vzdali majetku. Stejně tak apoštolové z Cesty nenutili Ananiáše a Safiru, aby jim vydali peníze za jakýsi pozemek. …More

Nenechte se unášet rozličnými a cizími učeními

1Bratrská láska ať zůstává. 2Nezanedbávejte pohostinnost; vždyť skrze ni někteří nevědomky pohostili anděly. 3Pamatujte na vězně, jako byste byli uvězněni s nimi; na ty, kteří jsou trápeni, jako ti, …
Otčenáš
Mýlíte se. Nestačí pouze poslouchat. Nestačí chodit do kostela a nechávat padnout živé Boží Slovo na kámen. Pro dobré Zrno musí být připravena dobrá …More
Mýlíte se. Nestačí pouze poslouchat. Nestačí chodit do kostela a nechávat padnout živé Boží Slovo na kámen. Pro dobré Zrno musí být připravena dobrá země. Slovo musí zakořenit, vyrůst a dát užitek. Ježíš nepřišel jen proto, aby rozséval. Přišel ukázat Cestu. Když Ježíše nenásledujete, nečekejte spasení.
Pro učedníky Pána Ježíše je připravena Cesta.
Nezabydlujte se na tomto světě, není zde náš domov. Zde jsme pouze na Cestě. Náš domov je v nebesích.
12Proto také Ježíš, aby svou vlastní krví posvětil lid, trpěl venku za branou.
13Tak tedy vycházejme k němu ven za tábor, nesouce jeho potupu.
14Neboť zde nemáme trvalé město, ale toužebně hledáme to budoucí.

Ještě jste se až do krve nevzepřeli v boji proti hříchu

1Proto i my, majíce kolem sebe tak veliký oblak svědků, odložme veškerou zátěž a hřích snadno nás ovíjející a s vytrvalostí běžme závod, který je před námi, 2upřeně hledíce k původci a dokonavateli …
Otčenáš
Až do krve se vzepřít hříchu. To si vyžaduje boj se svou vlastní přirozeností. Dokonce i náš Pán, člověk Ježíš Kristus se krví potil, když se …More
Až do krve se vzepřít hříchu. To si vyžaduje boj se svou vlastní přirozeností. Dokonce i náš Pán, člověk Ježíš Kristus se krví potil, když se vzepřel vlastní vůli a přijal vůli nebeského Otce.
Tzv. křesťané v různých pozemských spolcích ani netuší, že by měli bojovat sami se sebou. Je to tím, že nejsou v Ježíšově škole. Nepochopili dosud, že jsou zodpovědni sami za sebe.
Glockner ...
Ještě jsme se do krve nevzepřeli proti hříchu

Víra

1Víra jest podstata věcí, v něž doufáme, důkaz skutečností, které nevidíme. 2Neboť v ní naši předchůdci dostali svědectví Boží. 3Vírou rozumíme, že Božím výrokem byly uspořádány světy, takže to, co …
Otčenáš
Víra. Víra je slovo, kterému falešní pastýři vkládají jiný obsah. Hledejte pravý význam slova víra, je to víra, co vám zachrání život. Ježíš říká …More
Víra. Víra je slovo, kterému falešní pastýři vkládají jiný obsah. Hledejte pravý význam slova víra, je to víra, co vám zachrání život.
Ježíš říká učedníkům -
Kdo uvěří a bude pokřtěn, bude zachráněn. Kdo neuvěří, bude odsouzen. Mk 16:16
Pavel píše Římanům -
Vyznáš-li svými ústy Pána Ježíše a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš zachráněn. R 10:9

Hle, tu jsem, abych vykonal, Bože, tvou vůli

1Poněvadž Zákon má pouhý stín budoucího dobra, ne samu podobu těch skutečností, nemůže každoročně stejnými oběťmi, jež jsou stále přinášeny, nikdy učinit dokonalými ty, kdo s nimi přistupují. 2Což …

Člověk Ježíš Kristus se za nás ukázal před Boží tváří

1Také první smlouva měla ustanovení služby Bohu a pozemskou svatyni. 2Neboť byl zřízen první stánek, ve kterém byl svícen, stůl a předložení chlebů; tomu se říká svatyně. 3Za druhou oponou byl stán…

Ježíš Kristus služebník svatyně

1To podstatné na tom, co je řečeno, je toto: Máme takového velekněze, který usedl po pravici trůnu Majestátu v nebesích, 2je služebníkem svatyně a toho pravého stánku, který postavil Pán, a ne člověk. …
Otčenáš
Pro učedníka, který se znovu narodil z vody a Ducha, je všechno nové. 14Neboť Kristova láska nás váže, když jsme usoudili toto: Protože jeden zemřel …More
Pro učedníka, který se znovu narodil z vody a Ducha, je všechno nové.
14Neboť Kristova láska nás váže, když jsme usoudili toto: Protože jeden zemřel za všechny, tedy všichni zemřeli. 15A on zemřel za všechny, aby ti, kteří žijí, nežili už sami sobě, nýbrž tomu, kdo za ně zemřel a vstal z mrtvých. 16A tak od nynějška nikoho neznáme podle těla. Ačkoli jsme i znali Krista podle těla, nyní ho již takto neznáme. 17Proto je-li kdo v Kristu, je nové stvoření. Staré věci pominuly, hle, je tu všechno nové. 2Kor 5. kapitola
Apoštol Pavel se narodil z vody a Ducha. Nemohou mu rozumět tělesní lidé, kteří milují tento svět a věci v něm. Nemohou mu rozumět ti, kteří mají na prvním místě péči o tělesné blaho starého člověka. Apoštol Pavel píše znovuzrozeným, kteří nechali starého člověka zemřít. Znovuzrození nejsou pod Zákonem.
1Mezi farizeji byl člověk jménem Nikodém, přední muž mezi Židy. 2Ten přišel k Ježíšovi v noci a řekl mu: „Rabbi, víme, že jsi přišel od Boha jako učitel, neboť nikdo nemůže …More