Stylita
Stylita
115

Boží slovo na den 14.6. A.D. 2021

Ježíš řekl svým učedníkům: "Slyšeli jste, že bylo řečeno: `Oko za oko a zub za zub.' Ale já vám říkám: Neodporujte zlému. Spíše naopak: Když tě někdo udeří na pravou tvář, nastav mu i druhou; a tomu,…
Stylita
Z denní liturgie liturgie.cz/misal/06mezidobi/11_01.htm 1. čtení: Čtení z druhého listu svatého apoštola Pavla Korinťanům. (Bratři!) Jako (Boží) spol…More
Z denní liturgie
liturgie.cz/misal/06mezidobi/11_01.htm
1. čtení:
Čtení z druhého listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.
(Bratři!) Jako (Boží) spolupracovníci vás napomínáme, abyste nepřijali milost Boží nadarmo! (Bůh) přece říká: `V době příhodné jsem tě vyslyšel, v den spásy jsem ti pomohl.' Hle, teď je ta "doba příhodná", hle, teď je ten "den spásy"! Nikomu v ničem nedáváme pohoršení, aby nebyla potupena (naše) služba, ale ve všem se prokazujeme jako Boží služebníci všestrannou vytrvalostí, v souženích, v nesnázích, v úzkostech, v ranách, v žalářích, v nepokojích, v námahách, ve bděních, v postech; čistotou, poznáním, shovívavostí, dobrotivostí, Duchem Svatým, upřímnou láskou, slovem pravdy, silou Boží, zbrojí spravedlnosti v útoku i v obraně; za pocty i potupy, při zlé i dobré pověsti. Že prý jsme svůdcové, a přece jsme pravdiví; že prý neznámí, a zatím jsme dobře známí; jako zmírající, a hle - žijeme; jako trestu propadlí, a přece na smrt vydáni nejsme; prý jsme smutní, a …More
Stylita
162
ikona Obrácení sv. Pavla
Stylita
2177

Boží slovo na den 13.6. A.D. 2021

Ježíš řekl zástupu: "Boží království je podobné člověku, který zaseje do země semeno; ať spí, nebo je vzhůru, ve dne i v noci, semeno klíčí a roste, on ani neví jak. Země sama od sebe přináší plody: …
Martina Bohumila Lutherová
😇 RŮŽENEC- Všichni by si měli pročíst vzkazy ve výše článku.More
😇 RŮŽENEC-
Všichni by si měli pročíst vzkazy ve výše článku.
Stylita
Z denní liturgie liturgie.cz/misal/06mezidobi/11_00.htm 1. čtení: Čtení z knihy proroka Ezechiela. Tak praví Pán, Hospodin: "Já vezmu z vrcholku vyso…More
Z denní liturgie
liturgie.cz/misal/06mezidobi/11_00.htm
1. čtení:
Čtení z knihy proroka Ezechiela.
Tak praví Pán, Hospodin: "Já vezmu z vrcholku vysokého cedru slabou větévku, ulomím ji z jeho nejvyšších výhonků a zasadím ji sám na vysoko vyčnívající hoře. Na vysoké Izraelově hoře ji zasadím, vyžene větve, vyraší výhonky,ponese plody, stane se nádherným cedrem. Pod ním budou hnízdit ptáci všeho druhu, budou hnízdit ve stínu jeho ratolestí. Poznají pak všechny polní stromy, že já jsem Hospodin: ponižuji strom vysoký, povyšuji strom nízký, dávám uschnout stromu zelenému, vypučet stromu suchému. Já, Hospodin, jsem to řekl a učinil.",
Ez 17,22-24
Žalm:
Dobré je chválit Hospodina. Dobré je chválit Hospodina, opěvovat tvé jméno, Svrchovaný! Zrána hlásat tvé milosrdenství a za noci tvou věrnost. Spravedlivý pokvete jak palma, poroste jak cedr na Libanonu. Kdo jsou zasazeni v domě Hospodinově, pokvetou v nádvořích našeho Boha. Ještě ve stáří budou přinášet užitek, zůstanou šťavnatí a svěží, …More
Stylita
20462
15:03
Václav Vladivoj Tomek - O starém židovském hřbitovu. Eduard Petiška - Rabi Löw a smrt. V interpretaci Stanislava Zindulky.More
Václav Vladivoj Tomek - O starém židovském hřbitovu.
Eduard Petiška - Rabi Löw a smrt.
V interpretaci Stanislava Zindulky.
veritas18
Presne tak, Roberto!
Roberto 55
To nie su semitske zidovske cintoriny po Europe, ale chazarske - mongolsko turecke - pseudo zidovske, kedze dnesni "zidia" vyznavaju talmud a …More
To nie su semitske zidovske cintoriny po Europe, ale chazarske - mongolsko turecke - pseudo zidovske, kedze dnesni "zidia" vyznavaju talmud a okultizmus blizky baalizmu-satanizmu. A keby aj boli semitsko - zidovske, teraz sme my nasledovnici Pana Jezisa - Zida vyvoleneho naroda tym vyvolenym narodom. Presne, pravej Panom Jezisom zalozenej katolickej=univerzalnej Cirkvi a nie nejakich falosnich napodobenin a ludskich vytvorov ako napr. protestantov, pravoslavnych ap.
18 more comments
Stylita
2184
12:48
Václav Vladivoj Tomek: O nejstarší pražské synagoze. V interpretaci Petra Haničince.More
Václav Vladivoj Tomek: O nejstarší pražské synagoze.
V interpretaci Petra Haničince.
Stylita
359

Boží slovo na den 12.6. A.D. 2021

Ježíšovi rodiče putovávali každý rok do Jeruzaléma na velikonoční svátky. Když mu bylo dvanáct let, vydali se tam na svátky jako obvykle. A když ukončili sváteční dny a vraceli se domů, zůstal …
Stylita
Dnes má svátek Neposkvrněné Srdce Panny Marie Immaculati Cordis B. Mariae Virginis Memoria 12. června, památka Za prvního šiřitele úcty k Neposkvrn…More
Dnes má svátek Neposkvrněné Srdce Panny Marie
Immaculati Cordis B. Mariae Virginis Memoria
12. června, památka
Za prvního šiřitele úcty k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie bývá udáván sv. Jan Eudes. Šířil ji i ve svých spisech a proto už r. 1688 byla tato úcta označována za církevně schválenou. První papežské povolení liturgického slavení dal Pius VII. (1800-1823).
V roce 1836 bylo v Paříži založeno ke cti Nejčistšího srdce Panny Marie bratrstvo, které šířilo úctu k Mariinu Srdci a rozšířilo se po celé Evropě. V karmelitánském řádu byla mariánská úcta od jeho počátku, Maria byla jeho patronkou a při zjevení v r.1251 předala sv. Šimonu Stockovi škapulíř jako známku spásy a závazku - oděv jako symbol lidského nitra, šaceného Boží milostí. Přesto se zde ještě dlouho o úctě k Mariinu Neposkvrněnému Srdci nehovořilo, ale v roce 1950 papež Pius XII. řekl k celému světu, že škapulíř je znamením zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Označil to za nevyhnutelné, protože Srdce Panny …More
Martina Bohumila Lutherová
Proč jste mě hledali? Nevěděli jste, že já musím být v tom, co je mého Otce?“ Ale oni nepochopili, co jim tím chtěl říci. My chápeme?More
Proč jste mě hledali? Nevěděli jste, že já musím být v tom,
co je mého Otce?“ Ale oni nepochopili, co jim tím chtěl říci.
My chápeme?
One more comment
Stylita
5268

Boží slovo na den 11.6. A.D. 2021

Protože byl den příprav, takže mrtvá těla nesměla zůstat na kříži přes sobotu – tu sobotu totiž byl velký svátek – požádali židé Piláta, aby byly ukřižovaným přeraženy nohy a aby byli sňati. Přišli …
Martina Bohumila Lutherová
Stylita
3 more comments
Stylita
9303

Boží slovo na den 10.6. A.D. 2021

Ježíš řekl svým učedníkům: "Nebude-li vaše spravedlnost mnohem dokonalejší než spravedlnost učitelů Zákona a farizeů, do nebeského království nevejdete. Slyšeli jste, že bylo řečeno předkům: '…
Martina Bohumila Lutherová
Každý, kdo se na svého bratra hněvá, propadne soudu; kdo svého bratra tupí, propadne veleradě; a kdo ho zatracuje, propadne pekelnému ohni Tak to …More
Každý, kdo se na svého bratra hněvá, propadne soudu;
kdo svého bratra tupí, propadne veleradě;
a kdo ho zatracuje, propadne pekelnému ohni

Tak to máme černé na bílém z úst našeho Spasitele.
Stojí to za to se o něco co nezměníme ,přít? Neee!
A tak se omlouvám všem duším, které jsem tupila,
které jsem zatracovala.....Odpusťe ubohé stařence.

p.s. nejmenuji hněv - protože jsem tak nemožná,že se hněvat neumím, nenosím v sobě zášť,ale hned vše dle svého temperamentu si to vyřídím- a už nic nevím.fakt... Ahojte všeci děcka! 😇
Stylita
Dnes má svátek svatý Bohumil Bogumilus 10. června, připomínka Postavení: arcibiskup, ECMC Úmrtí: 1182 Narodil se roku 1116 na hraběcí tvrzi Kozmin …More
Dnes má svátek svatý Bohumil
Bogumilus
10. června, připomínka
Postavení: arcibiskup, ECMC
Úmrtí: 1182
Narodil se roku 1116 na hraběcí tvrzi Kozmin v Polsku. Otec Bohuchval Poraj si přál, aby jména dětí naznačovala, jaké by měly být. Rodiče zasvětili Bohumila Pánu a vyprošovali mu milost, aby mu byl svým životem milý. Na studie jej poslali do Hnězdna, kde ho vyučoval Oto, pozdější biskup bamberský. Bohumil byl nadaný, studoval i v Paříži a zvolil si kněžské povolání. Často si prý připomínal příkaz uváděný v Bibli na čtyřech místech: "Buďte svatí (či dokonalí) jako je ... nebeský Otec." (viz 1Pt 1,16; Mt 5,48; Lv 19,2 a 20,26)
Bohumil se stal knězem a cítil velkou odpovědnost za svěřené duše. Svůj život naplňoval smiřováním a modlitbou za ně. Byl zvolen biskupem a jmenován i arcibiskupem v Hnězdně. V biskupském úřadě usiloval o věrné plnění pastýřského úkolu, který po pěti letech zatoužil změnit v úkol modlícího se obětníka. Požádal tedy v roce 1172 papeže Alexandra III. o uvolnění z …More
7 more comments

Boží slovo na den 9.6. A.D. 2021

Ježíš řekl svým učedníkům: "Nemyslete, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky. Nepřišel jsem je zrušit, ale naplnit. Amen, pravím vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine jediné písmenko ani …
Martina Bohumila Lutherová
"Nemyslete, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky. Nepřišel jsem je zrušit, ale naplnit. NAPLNIT ! 😇More
"Nemyslete, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky. Nepřišel jsem je zrušit, ale naplnit.
NAPLNIT ! 😇
Stylita
Dnes má svátek svatý Efrém Syrský cca 306-373 / jáhen, mnich, učitel, básník, spisovatel / svatý, Učitel Církve Narodil se v Nisibis (Mezopotámie) …More
Dnes má svátek svatý Efrém Syrský
cca 306-373 / jáhen, mnich, učitel, básník, spisovatel / svatý, Učitel Církve
Narodil se v Nisibis (Mezopotámie) kolem roku 306 v křesťanské rodině. Zůstával pod vlivem biskupa Jakuba (303-338), který se účastnil Nicejského koncilu (r. 325). Spolu s biskupem Jakubem založil teologickou školu v Nisibis. Přijal jáhenské svěcení. Stal se mnichem a učitelem v nisibiské škole. Byl přítelem a rádcem nástupců biskupa Jakuba: Baba (od r. 338), Vologesa (346-349) a Abrahama (od r. 361). Po obsazení města Peršany se odebral r. 363 do Edessy a přijal podobnou funkci u biskupa Barsese a také vyučoval v katechetické škole. Praktikoval přísnou askezi. Zemřel v Edesse r. 373. Pozdější životopisy podávají řadu legendárních událostí, podle kterých měl Efrém doprovázet biskupa Jakuba na Nicejský koncil, navštívit egyptské mnichy a ke konci života se setkat s Basilem Velikým v Cesareji Kappadocké.
O Panně Marii
„Pán k ní přišel, aby se stal sluhou.
Slovo k ní přišlo, …More
3 more comments
Stylita
167
Ikona Matky Boží „Životodárný pramen“ - Ζωοδόχος Πηγή

Boží slovo na den 8.6. A.D. 2021

Ježíš řekl svým učedníkům: "Vy jste sůl země. Jestliže však sůl ztratí chuť, čím bude osolena? K ničemu se už nehodí, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali. Vy jste světlo světa. Nemůže se …
Stylita
Z denní liturgie liturgie.cz/misal/06mezidobi/10_02.htm 1. čtení: Čtení z druhého listu svatého apoštola Pavla Korinťanům. (Bratři!) Bůh je věrný: …More
Z denní liturgie
liturgie.cz/misal/06mezidobi/10_02.htm
1. čtení:
Čtení z druhého listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.
(Bratři!) Bůh je věrný: když k vám mluvíme, neznamená to zároveň `ano' i `ne'. Vždyť přece Boží Syn Ježíš Kristus, kterého jsme u vás hlásali - já totiž, Silván a Timotej - nebyl zároveň `ano' i `ne', ale u něho je pouze `ano'. Všechna Boží zaslíbení (našla) v něm svoje `ano'. Proto skrze něho voláme 'amen' k Boží slávě. Bůh upevňuje nás i vás, abychom byli vždycky spojeni s Kristem: posvětil nás, vtiskl nám svou pečeť, a tak nám vložil do srdce Ducha jako záruku.
2Kor 1,18-22
Žalm:
Ukaž, Pane, jasnou tvář svému služebníku! Podivuhodná jsou tvá přikázání, proto je zachovává má duše. Výklad tvých slov osvěcuje, poučuje prosté lidi. Otvírám ústa a nabírám dech, neboť toužím po tvých předpisech. Obrať se ke mně a smiluj se nade mnou, jak činíváš těm, kdo milují tvé jméno. Veď mé kroky podle svého výroku, ať mi nevládne žádná nepravost! Jasnou tvář ukaž svému služební…More

Boží slovo na den 7.6. A.D. 2021

Když Ježíš uviděl zástupy, vystoupil na horu, a jak se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci. Otevřel ústa a učil je: "Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království. Blahoslavení…
Martina Bohumila Lutherová
TAKŽE ZASTÁNCŮ SODOMIE JE NA GTV VÍCE. UVIDÍME ZDE TOHO NEJVĚTŠÍHO /NAHLÁSILA JSEM I USCA. / PROPAGÁTORA VYMAŽOU Z GTV. DĚJÍ SE ZDE PODI…More
TAKŽE ZASTÁNCŮ SODOMIE JE NA GTV VÍCE. UVIDÍME ZDE
TOHO NEJVĚTŠÍHO /NAHLÁSILA JSEM I USCA. / PROPAGÁTORA
VYMAŽOU Z GTV. DĚJÍ SE ZDE PODIVNÉ VĚCI. ZMIZLY ALBA
BÁˇUŠKOVI ZE 198 MÁ DVĚ, STYLITOVI ZMIZLY VŠECHNY ALEBUMY
I JINÝM- UVIDÍME CO SE DĚJE. MIKE JE OSAMOCENÝ CHLAP MOŽNÁ
VESELE ONANUJE PROTO ANI SODOMIE SE MU NEHNUSTÍ FUJ. SBÍRÁ
KLEBETY O SVYTÝCH.
U.S.C.A.E. Nahlásit Upravit komentář Odstranit komentář před 3 hodinami nie nebude a nie je to bigótne solferinus. poznáte starca Serafima Rosea pani Eva? je to síce príklad z rozkolu ale dokazuje že Bohu nič nie je nemožné toto keď som sa dnes dozvedel tak som čumel on totiž starec Serafim bol sodomit áno dobre čítate a dostal sa z toho už svätý Apoštol Pavol ich pár vyslobodil koľko ich bolo o tom nepíše ale píše že medzi obrátencami má aj ex sodomitov akým osudom s tým sa človek nerodí vždy to získa, to nie je dané a hotovo to už aj príčetná veda potvrdila že to vždy získa Stylita Nahlásit Upravit …More
Zedad Z
....Blahoslavení jste, když vás budou kvůli mně tupit, pronásledovat a vylhaně vám připisovat každou špatnost; radujte se a jásejte, neboť máte v …More
....Blahoslavení jste, když vás budou kvůli mně tupit, pronásledovat a vylhaně vám připisovat každou špatnost; radujte se a jásejte, neboť máte v nebi velkou odměnu. Tak přece pronásledovali proroky, kteří byli před vámi....
38 more comments
Stylita
193
Zvykla jsem si na chlad a déšť, nemůžu si jen zvyknout na nepříznivé počasí v srdcích lidí. svatá blažená Xenie Petrohradská Я привыкла к холоду и дождю, не могу только привыкнуть к непогоде в …More
Zvykla jsem si na chlad a déšť, nemůžu si jen zvyknout na nepříznivé počasí v srdcích lidí.
svatá blažená Xenie Petrohradská
Я привыкла к холоду и дождю, не могу только привыкнуть к непогоде в сердцах людей.
Святая Блаженная Ксения Петербургская
Martina Bohumila Lutherová
blažená - ano za života na zemi i na věčnosti

Boží slovo na den 6.6. A.D. 2021

Ježíš vešel do jednoho domu a znovu se shromáždil zástup (lidu), takže se nemohli ani najíst. Jakmile o tom uslyšeli jeho příbuzní, vypravili se, aby se ho zmocnili; říkalo se totiž, že se pomátl na …
U.S.C.A.E.
Unam Sanctam SK 2 Nahlásiť Upraviť komentár Odstrániť komentár včera Kacír dyk "Áno. Aj moslim bude spasený, keď bral úprimne svoju vieru. O …More
Unam Sanctam SK
2
Nahlásiť
Upraviť komentár
Odstrániť komentár
včera
Kacír dyk
"Áno. Aj moslim bude spasený, keď bral úprimne svoju vieru. O tom hovorí aj Panna Mária v Medžugoriu. Má smolu v tom, ze ide do očistca a nemá nikoho, kto by sa zaňho modlil a obetoval, ale bude spasený." nie často toto robím ale to je tak veľká heréza že musím a dyk to nemá prvý raz samé pochybné veci až herézy a ani týmto indiferntistom nedochádza že prečo by potom oni samy mali byť Katolíci zapierať Najsvätejšiu Trojicu a vyznávať Jedného Boha v Troch Osobách je vlastne rovnako spásne a navyše tá polygamia a džihád to je úprimný islam len potom neviem načo sa mám napríklad už len žehnať znakom Kríža a vyslovovať pri tom prvé dve hlavné pravdy a tretiu ukazovať mohamedán pôjde ako mohamedán do pekla vyznávať aj odmietať má rovnaký výsledok niekde bude chyba svätý konštantín-Cyril by škrípal zubami on narovinu priamo pred moslimami dokazoval falošnosť islamu
Stylita
Dnes má svátek sv. Norbert z Xanten zakladatel premonstrátského řádu a český zemský patron 6. června, památka Postavení: zakladatel řádu, arcibiskup …More
Dnes má svátek sv. Norbert z Xanten
zakladatel premonstrátského řádu a český zemský patron
6. června, památka
Postavení: zakladatel řádu, arcibiskup OPraem
Úmrtí: 1134
Patron: Čech; premonstrátů; vzýván jako pomocník pro dobrý porod
Atributy: biskup, ďábel, kalich nebo monstrance, pavouk, premonstrát
Narodil se kolem mezi roky 1080 a 1085 v Xanten (100 km. severně od Kolína n.R.). Jeho otec se jmenoval Herbert a byl pánem hradu Gennep. Matka Hedvika pocházela pravděpodobně z rodu lotrinských vévodů. Norbert byl jako mladší syn podle tehdejšího zvyku obětován Pánu - stal se kanovníkem xantenské kapituly. Jeho povinností sice bylo zpívat Boží chvály v chóru kanovníků, ale nevzdal se světského života. Později se pro své schopnosti dostal ke dvoru kolínského arcibiskupa Bedřicha a posléze ke dvoru císaře Jindřicha V. Doprovázel císaře do Říma, kde byl Jindřich r.1111 korunován papežem Paschalem II. Císařovo násilné vystoupení proti papeži kvůli boji o investituru se Norberta hluboce …More
13 more comments

Boží slovo na den 5.6. A.D. 2021

Když Ježíš učil (zástupy), řekl: "Varujte se učitelů Zákona! Chodí rádi v dlouhých řízách, mají rádi pozdravy na ulicích, první sedadla v synagogách a čestná místa na hostinách; vyjídají vdovám domy …
U.S.C.A.E.
ako tu čítam Boh vraj robí rozdiel v tom či rodičia nepokrsteného dieťaťa sú Katolíci či nie až na "detail" že nejde o rodiča ale tie dve deti sú z …More
ako tu čítam Boh vraj robí rozdiel v tom či rodičia nepokrsteného dieťaťa sú Katolíci či nie až na "detail" že nejde o rodiča ale tie dve deti sú z nadprirodzeného hľadiska pred Bohom rovnaké obe sú v stave dedičného hriechu
U.S.C.A.E.
waltík popiera to čo popierajú adventisti čiže v podstate saducej bude spriadať hovadiny no to teda hej keby som to nevidel rozpracované Katolícky a …More
waltík popiera to čo popierajú adventisti čiže v podstate saducej bude spriadať hovadiny no to teda hej keby som to nevidel rozpracované Katolícky a od dohnalovcov a tam boli presný tak by to nebola tak veľká irónia
13 more comments

Boží slovo na den 4.6. A.D. 2021

Když Ježíš učil v chrámě, řekl: "Jak mohou učitelé Zákona tvrdit, že Mesiáš je syn Davidův? Vždyť sám David pravil v Duchu Svatém: `Řekl Hospodin mému Pánu: Zasedni po mé pravici, dokud ti nepoložím …
Stylita
Dnes má svátek svatý biskup Kvirín Quirinus, ep. Sisciacen 4. června, připomínka Postavení: biskup, mučedník Úmrtí: 309 Patron: vzývaný proti dně a …More
Dnes má svátek svatý biskup Kvirín
Quirinus, ep. Sisciacen
4. června, připomínka
Postavení: biskup, mučedník
Úmrtí: 309
Patron: vzývaný proti dně a bolestem nohou
Atributy: biskup, mlýnský kámen
Narodil se pravděpodobně v Chorvatsku. Zvolil si duchovní povolání a kolem roku 300 se v Siscii v Illyrsku (nacházejícího se na území současného Chorvatska) stal biskupem. Nástupcem Diokleciána, pronásledujícím Kristovy vyznavače na Východě a v Illyrsku, se stal Galerius. Jeho nařízení byla kontrolována a tak v Siscii vládnoucí Maxim nařídil zatčení biskupa Kvirina. Ten ze svého sídla uprchl, maje na paměti Kristova slova: "Když vás budou pronásledovat v jednom městě, prchněte do jiného." (Mt 10,23). Na útěku však byl pronásledovateli dopaden a když tito nepřátelé ho nazvali zbabělcem, hájil se příkazem Krista. Byl předveden před Maxima, jenž prohlásil, že císařské zákony zastihnou Kvirina všude a ten, co ho nazývá Bohem, mu nepomůže. "Jak jsi na omylu," odpověděl mu Kvirin. "Náš Bůh je všude …More
U.S.C.A.E.
On im nevytýkal ani tak ten titul syn dávidov ale že v Ňom nevidia Boha to ale nevidia ani tí ktorí neplnia všetko čo prikázal a Apoštoli hlásali
4 more comments

Boží slovo na den 3.6. A.D. 2021

První den o svátcích nekvašeného chleba, když se zabíjel velikonoční beránek, zeptali se učedníci (Ježíše): „Kam chceš, abychom ti šli připravit velikonoční večeři?“ Tu poslal dva ze svých učedníků …
U.S.C.A.E.
5. hlava: Kult a uctievanie prislúchajúce tejto Najsvätejšej sviatosti A tak niet pochybnosti, že všetci veriaci podľa obyčaje, ktorá bola v katolíck…More
5. hlava: Kult a uctievanie prislúchajúce tejto Najsvätejšej sviatosti
A tak niet pochybnosti, že všetci veriaci podľa obyčaje, ktorá bola v katolíckej Cirkvi vždy praktizovaná, majú tejto Najsvätejšej sviatosti pri uctievaní preukazovať ten kult poklony (cultus latriae), ktorý sme povinní preukazovať pravému Bohu. A hoci ju Kristus Pán ustanovil, aby bola ako pokrm, nieje preto menej poklonyhodná. Veríme totiž, že je v nej prítomný ten istý Boh, o ktorom večný Otec povedal, keď ho uvádzal na svet: "Nech sa mu klaňajú všetci Boží anjeli" (Hebr 1,6), pred ktorým mudrci padli na zem a klaňali sa mu (Mt 2,11), a podľa svedectva Písma (Mt 28,17) apoštoli sa mu v Galilei klaňali. [...]
to je večná pasca sola scripturistov oháňajú sa tým čo ani len literárne nepoznajú 😊 teta pýcha je niečo hnusné
Stylita
21. máj/3. jún. Sv. cisár Konštantín a cisárovná Helena. Konštantínovi rodičia boli cisár Konstant Chlor a cisárovná Helena. Chlor mal ešte ďalšie …More
21. máj/3. jún.
Sv. cisár Konštantín a cisárovná Helena.
Konštantínovi rodičia boli cisár Konstant Chlor a cisárovná Helena. Chlor mal ešte ďalšie deti od druhej ženy, ale od Heleny mal len tohto Konštantína. Keď začal Konštantín vládnuť, viedol tri veľké boje: jeden proti Maxenciovi, tyranovi v Ríme; druhý proti Skýtom na Dunaji a tretí proti Byzantíncom. Keď sa Konštantín pred bojom s Maxenciom veľmi trápil a pochyboval o svojom úspechu, zjavil sa mu počas dňa žiariaci kríž na nebi, celý obkolesený hviezdami a na kríži bolo napísané: „Týmto zvíťazíš.“ Udivený cisár nariadil vykuť veľký kríž podobný tomu, aký sa mu zjavil a aby ho niesli pred vojskom. Mocou kríža získal slávne víťazstvo nad presilou nepriateľa. Maxencius sa na úteku utopil v Tibere. Hneď nato Konštantín v roku 313 vydal tzv. Milánsky edikt, ktorým prvýkrát povolil kresťanstvo ako oficiálne náboženstvo. Keď porazil Byzantíncov, vybudoval prekrásne hlavné mesto na Bospore, ktoré sa odvtedy začalo nazývať Konštantínopol…More
21 more comments

Boží slovo na den 2.6. A.D. 2021

K Ježíšovi přišli saduceové, kteří tvrdí, že není vzkříšení, a otázali se ho: "Mistře, Mojžíš pro nás ustanovil: `Zemře-li někomu bratr a zanechá po sobě manželku, ale žádné dítě, ať si tu manželku …
U.S.C.A.E.
Hieronym V mystickom zmysle čo iné značí neplodná žena, ktorá nezanechala potomka zo siedmich bratov a nakoniec zomrela, než židovskú synagógu …More
Hieronym V mystickom zmysle čo iné značí neplodná žena, ktorá nezanechala potomka zo siedmich bratov a nakoniec zomrela, než židovskú synagógu opustenú sedmorým Duchom, ktorý naplnil siedmich patriarchov a tí jej nezanechali Abrahámovho potomka, ktorým je Ježiš Kristus? Narodil sa im síce syn, ale bol daný nám, pohanom. Táto žena zomrela Kristovi, a pri vzkriesení sa nepripojí k žiadnemu zo siedmich patriarchov. Číslo sedem totiž značí úplnú dokonalosť, ako sa naopak hovorí skrze Izaiáša: sedem žien sa chopí jedného muža (Iz 4,1), čiže sedem cirkví, ktoré Pán miluje, napomína a karhá, sa mu klania jednou vierou.
Stylita
20. máj/2. jún. Sv. muč. Talalej. Narodil sa v Libanone. Jeho rodičmi boli otec Berukij a matka Romilia. Bol to osemnásťročný mládenec, krásny na …More
20. máj/2. jún.
Sv. muč. Talalej.
Narodil sa v Libanone. Jeho rodičmi boli otec Berukij a matka Romilia. Bol to osemnásťročný mládenec, krásny na pohľad aj telesným vzrastom s ryšavými vlasmi. Bol lekárom. Strádal za Christa v časoch Numeriánovho kraľovania. Keď chrabro vyznal svoju vieru v Hospodina Christa pred sudcom a mučiteľom, ten nariadil katom Alexandrovi a Asterijovi, aby mu vrtákom prevŕtali kolená, cez diery v kostiach pretiahli povraz a zavesili ho na jeden strom. Ale neviditeľná Božia sila akoby katom odobrala zrak, takže namiesto Talaleja prevŕtali jednu dosku a zavesili ju na strom. Keď sa o tom mučiteľ dozvedel, pomyslel si, že to kati urobili zámerne a nariadil, aby ich bičovali. Vtedy Alexander a Asterij počas bičovania kričali: „Živý je Hospodin, odteraz sa aj my stávame kresťanmi, veríme v Christa a trpíme za Neho!“ Keď sa o tom mučiteľ dopočul nariadil, aby ich sťali mečom. Potom samotný mučiteľ zobral vrták, aby prevŕtal Talalejovi kolená, no ruky mu ochrnuli, …More
4 more comments

Boží slovo na den 1.6. A.D. 2021

Nepřátelé poslali k Ježíšovi několik farizeů a herodovců, aby ho chytili za slovo. Ti přišli a řekli mu: "Mistře, víme, že jsi pravdomluvný a na nikoho nedbáš. Nehledíš na to, čím kdo je, ale učíš …
Stylita
Svt. Dunstan, arcibiskup z Canterbury (†988) památka 19. května / 1. června Svatý Dunstan, se narodil kolem roku 909, v městečku Baltonsborough poblí…More
Svt. Dunstan, arcibiskup z Canterbury (†988)
památka 19. května / 1. června
Svatý Dunstan, se narodil kolem roku 909, v městečku Baltonsborough poblíž Glastonbury, v urozené a zbožné rodině. Jeho otec se jmenoval Heorstan a jeho matka Cynethryth. Vzdělání získal v monastýru v Glastonbury.
V životě svatého se píše, že byl velmi pilným žákem a horlivým následovníkem knižní učenosti, byl řemeslně zručný a hrál na harfu.
Nějaký čas, žil a působil na dvoře krále Athelstana, pro mnohá nepřátelství a intriky, byl však nucen odejít do vyhnanství. Za krále Edgara, se pak znovu vrátil domů i ke dvoru.
Následoval radám a poučením svého příbuzného svt. Alphega biskupa z Winchesteru (†951), přijal mnišství a z jeho rukou přijal svěcení na presbytera.
Poté byl ustanoven představeným monastýru v Glastonbury, který po předchozích mnohačetných nájezdech Vikingů znovuobnovil a zavedl v něm Reguli ctihodného Benedikta. Pro svou píli a snahu, znovuobnovit Bohu milý mnišský život ve své zemi, získal …More
Stylita
19. máj/1. jún. Svmuč. Patrik, ep. bruský s tromi presbytermi: Akakijom, Menandrom a Polienom. Strádali za vieru Christovu v časoch Juliána Odpadlíka…More
19. máj/1. jún.
Svmuč. Patrik, ep. bruský s tromi presbytermi: Akakijom, Menandrom a Polienom.
Strádali za vieru Christovu v časoch Juliána Odpadlíka v ázijskej Burse. Cisársky zástupca Junij priviedol týchto svätcov k horúcim vodám a opýtal sa Patrika: „Kto stvoril tieto liečivé vody, vari nie naši bohovia Eskulap a ďalší, ktorým sa my klaniame?“ Sv. Patrik odpovedal: „Vaši bohovia sú démoni a tieto vody, ako aj všetko ostatné stvoril Christos Hospodin a Boh náš.“ Potom sa ho zástupca opýtal: „A vari ťa tvoj Christos zachráni, keď ťa ja hodím do tejto vriacej vody?“ Svätec odpovedal: „Ak chce, môže ma ochrániť celého a nezraneného, hoci by som si ja želal, aby som sa v tejto vode odlúčil od tohto dočasného života, aby som večne žil s Christom; ale nech na mne bude Jeho svätá vôľa, bez ktorej neodpadne ani vlas z ľudskej hlavy!“ Počujúc to zástupca nariadil, aby Patrika hodili do vriacej vody. Vriace kvapky vyšplechli na všetky strany a veľmi popálili mnohých prítomných, ale Boží …More
12 more comments
Stylita shares from Coburg
807
filmy. ... hrané filmy v čj a sj výběr z české a slovenské sekceMore
filmy.
...
hrané filmy v čj a sj
výběr z české a slovenské sekce
Film
02:01:37