Stylita
Stylita
1027

Monastýr Vatoped

Stylita
Klášter Karakall je pravoslavný klášter v klášterním státě na hoře Athos v Řecku. Stojí na jihovýchodní straně poloostrova a zaujímá jedenácté …More
Klášter Karakall je pravoslavný klášter v klášterním státě na hoře Athos v Řecku. Stojí na jihovýchodní straně poloostrova a zaujímá jedenácté místo v hierarchii athoských klášterů. Klášter má 50 pracujících mnichů a jeho knihovna obsahuje 330 rukopisů a asi 3000 tištěných knih.
Мир Приключений - Монастырь Каракалл. Святая гора Афон. Фильм 15 из цикла: "История и святыни Афона"
Stylita
Simonopetra nebo Simonos Petras je pravoslavný klášter v Řecku, jeden z dvacítky klášterů na hoře Athos. V tradiční hierarchii athoských klášterů …More
Simonopetra nebo Simonos Petras je pravoslavný klášter v Řecku, jeden z dvacítky klášterů na hoře Athos. V tradiční hierarchii athoských klášterů zaujímá třinácté místo. Je postaven na vrcholu obrovské skály, prakticky visí na útesu 330 metrů nad mořem.
Мир Приключений- Монастырь Симонопетра. Святая гора Афон. Фильм16 из цикла:"История и святыни Афона"
8 more comments
Stylita shares from Anton Čulen
844

Dominik kardinál Duka sa ospravedlnil za rabovanie a vraždenie husitov v Nitre. Tiež uviedol že vďačíme sv. Cyrilovi a Metodovi, že vedľa Byzancie, …

Dominik kardinál Duka sa ospravedlnil za rabovanie a vraždenie husitov v Nitre. Tiež uviedol že vďačíme sv. Cyrilovi a Metodovi, že vedľa Byzancie, vedľa západorímskej ríše nemeckého národa sa …More
Dominik kardinál Duka sa ospravedlnil za rabovanie a vraždenie husitov v Nitre. Tiež uviedol že vďačíme sv. Cyrilovi a Metodovi, že vedľa Byzancie, vedľa západorímskej ríše nemeckého národa sa vytvoril slovanský štát, môžeme povedať isté impérium
Svätá Anežka opakuje slova, a zdôrazňuje, že jej synovec Přemysl Otakar II. má právo byť cisárom, pretože vládcovia Veľkej Moravy boli viac, ako králi!

Drahí, vážení prítomní, bratia a sestry, oltárny spolubratia, vážený otče nuncie, otcovia arcibiskupi, biskupi, kňazi, diakoni, vážení predstavitelia štátnej moci, vážený pán prezident, i vážení všetci vedúci štátnych ustanovizní!
V rovnakom čase slávime sviatok svätých Cyrila a Metoda tu v Nitre, aj na Moravách, teda v Českej republike, na Velehrade. Prichádzam s pozdravom českých, moravských a slezských biskupov. Neprichádzam, aby som radil, aby som kritizoval, a keď mám byť spravodlivý, tak sa musím ospravedlniť, lebo pochádzam z východných Čiech, a boli to východočeský husiti, ktorý navštívili …More
Stylita shares from Marieta Ria
21.7K
Amma Teodora povedala, že ani askéza, bdenia, ani žiaden druh utrpenia nás nemôžu zachrániť, ale dokáže to len skutočná pokora. Istý pustovník, ktorý bol schopný vyháňať démonov, sa ich pýtal: "Čo …More
Amma Teodora povedala, že ani askéza, bdenia, ani žiaden druh utrpenia nás nemôžu zachrániť, ale dokáže to len skutočná pokora.
Istý pustovník, ktorý bol schopný vyháňať démonov, sa ich pýtal: "Čo vás núti odchádzať? Je to pôst?" Oni odvetili: "My nejeme ani nepijeme".
"Sú to bdenia?" Oni odvetili: "My nespíme".
"Je to oddelenie od sveta?" "My bývame v pustých miestach".
"Aká sila vás teda vyháňa preč?" Oni povedali: "Nič nás nemôže premôcť, iba pokora". - Vidíte, že pokora je víťazom nad démonmi!!!
o. Dušan Tomko
Medinilla . Flamenco
Bych je napálila s tím, že vidím kruh. 😊
Medinilla . Flamenco
Modleme se: "Ježíši tichý a pokorný srdcem, učiň srdce moje podle srdce svého." A uvidíme - časem.More
Modleme se: "Ježíši tichý a pokorný srdcem,
učiň srdce moje podle srdce svého."
A uvidíme - časem.
Stylita
460

Boží slovo na den 11.7. A.D. 2024

Slova svatého evangelia podle Matouše. Petr řekl Ježíšovi: „My jsme opustili všechno a šli jsme za tebou. Co tedy budeme mít?“ Ježíš jim odpověděl: „Amen, pravím vám: Až Syn člověka zasedne na svůj …More
Slova svatého evangelia podle Matouše.
Petr řekl Ježíšovi: „My jsme opustili všechno a šli jsme za tebou. Co tedy budeme mít?“
Ježíš jim odpověděl: „Amen, pravím vám: Až Syn člověka zasedne na svůj slavný trůn při obnovení (světa), usednete také vy, kteří jste mě následovali, na dvanáct trůnů jako soudci dvanácti izraelských kmenů. A každý, kdo opustil domy nebo bratry nebo sestry nebo otce nebo matku nebo děti nebo pole kvůli mně, dostane stokrát víc a za podíl bude mít život věčný.“
Mt 19,27-29
U.S.C.A.E.
Ani nie tak s telesným ako novým Izraelom a duchovným. Do ktorého chce, aby vstupovali aj pohania. Preto má jeden z atribútov Všeobecnosť.
Medinilla . Flamenco
Až Syn člověka zasedne na svůj slavný trůn při obnovení (světa), usednete také vy, kteří jste mě následovali, na dvanáct trůnů jako soudci dvanácti …More
Až Syn člověka zasedne na svůj slavný trůn při obnovení (světa), usednete také vy, kteří jste mě následovali, na dvanáct trůnů jako soudci dvanácti izraelských kmenů.
Jediný Bůh své sliby plní. Počítá s Izraelem při obnovení světa.
2 more comments
Stylita shares from csk.news
1.9K

Ruský pravoslávny metropolita Hilarion obvinený z homosexuálneho správania

Hilarion [Alfejev], metropolita Budapešti a celého Maďarska, je obvinený z homosexuálneho pomeru s mladým mužom, informujú Vijesti.me (7. júla) a Jutarnji.hr (6. júla). Hilarion je teológ, spisovateľ …More
Hilarion [Alfejev], metropolita Budapešti a celého Maďarska, je obvinený z homosexuálneho pomeru s mladým mužom, informujú Vijesti.me (7. júla) a Jutarnji.hr (6. júla).
Hilarion je teológ, spisovateľ, cirkevný historik, skladateľ a dirigent. V rokoch 2009 až 2022 bol pravou rukou patriarchu Kirilla v Moskve. Alfejev (vlastným menom Daševski) je z otcovej strany Žid.
V júni 2022 bol Hilarion náhle a bez vysvetlenia zbavený viacerých funkcií a degradovaný do Maďarska. Niektorí to nazývali "rezignáciou roka" a tvrdili, že to bolo kvôli Hilarionovmu "protivojnovému postoju".
Teraz istý Georgij Suzuki obviňuje Hilariona z homosexuálneho obťažovania.
Suzuki je synom japonského otca a ruskej matky. S Hilarionom sa prvýkrát stretol v roku 2022, keď mal 18 rokov, a chcel sa stať jeho študentom.
Hilarion sa ponúkol, že Suzukimu pomôže. O niekoľko týždňov neskôr Hilarion pozval Suzukiho, aby býval v jeho byte a pomáhal mu s "upratovaním". Suzuki súhlasil.
V novembri 2023 vzal Hilarion Suzukiho do …More
Ďábel - Ctihodný Fulton John Sheen
37:16

Boží slovo na den 10.7. A.D. 2024

Slova svatého evangelia podle Matouše. Ježíš si zavolal svých dvanáct učedníků a dal jim moc nad nečistými duchy, aby je vyháněli a uzdravovali každou nemoc a každou chorobu. Jména těch dvanácti …More
Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš si zavolal svých dvanáct učedníků a dal jim moc nad nečistými duchy, aby je vyháněli a uzdravovali každou nemoc a každou chorobu. Jména těch dvanácti apoštolů jsou tato: první Šimon, zvaný Petr, a jeho bratr Ondřej, Jakub, (syn) Zebedeův, a jeho bratr Jan, Filip a Bartoloměj, Tomáš a celník Matouš, Jakub, (syn) Alfeův, a Tadeáš, Šimon Kananejský a Jidáš Iškariotský, který ho pak zradil. Těchto dvanáct Ježíš poslal a přikázal jim: „Mezi pohany nechoďte a do žádného samařského města nevcházejte. Raději jděte k ztraceným ovcím z domu izraelského. Jděte a hlásejte: `Přiblížilo se nebeské království.'“
Mt 10,1-7
Stylita shares from U.S.C.A.E.
1.3K
Katedrála Notre Dame a její stavitelé (2019)
01:42:08
Snímání z kříže - fra Angelico

Boží slovo na den 9.7. A.D. 2024

Slova svatého evangelia podle Matouše. K Ježíšovi přivedli němého člověka, posedlého zlým duchem. Jakmile byl zlý duch vyhnán, němý začal mluvit. Lidé nad tím žasli a říkali: „Něco takového se …More
Slova svatého evangelia podle Matouše.
K Ježíšovi přivedli němého člověka, posedlého zlým duchem. Jakmile byl zlý duch vyhnán, němý začal mluvit. Lidé nad tím žasli a říkali: „Něco takového se dosud v izraelském národě nestalo!“ Ale farizeové tvrdili: „Zlé duchy vyhání s pomocí vládce zlých duchů.“ Ježíš pak obcházel všechna města i vesnice, učil v jejich synagogách, hlásal radostnou zvěst o (Božím) království a uzdravoval každou nemoc a každou chorobu. Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako ovce bez pastýře. Tu řekl svým učedníkům: „Žeň je sice hojná, ale dělníků málo. Proste proto Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň.“
Mt 9,32-38
U.S.C.A.E.
Matúš 7:21-23 SSV Nie každý, kto mi hovorí: »Pane, Pane,« vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach …More
Matúš 7:21-23 SSV
Nie každý, kto mi hovorí: »Pane, Pane,« vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach. Mnohí mi v onen deň povedia: »Pane, Pane, či sme neprorokovali v tvojom mene? Nevyháňali sme v tvojom mene zlých duchov a neurobili sme v tvojom mene veľa zázrakov?« Vtedy im vyhlásim: Nikdy som vás nepoznal; odíďte odo mňa vy, čo páchate neprávosť!
Stylita
sv. Ján Zlatoústy, Komentár k Matúšovi catenaaurea.sk Táto choroba nebola prirodzená, ale spôsobili ju úklady zlého ducha. Preto potrebuje, aby ho …More
sv. Ján Zlatoústy, Komentár k Matúšovi
catenaaurea.sk
Táto choroba nebola prirodzená, ale spôsobili ju úklady zlého ducha. Preto potrebuje, aby ho priviedli iní, a preto ani nemohol poprosiť sám, keďže nemal reč, ani poprosiť iných, lebo zlý duch mu spolu s jazykom sputnával i dušu. Preto od neho ani nepožaduje vieru, ale hneď lieči chorobu; preto nasleduje 33 on zlého ducha vyhnal a nemý prehovoril.
Stavali ho nad ostatných, lebo nielenže uzdravil, ale liečil nekonečné a nevyliečiteľné choroby ľahko a rýchlo. A to najväčšmi trápilo farizejov: stavali ho nad všetkých, nielen nad jeho súčasníkov, ale i nad tých, čo sa zrodili v Izraeli predtým. Popudení farizeji ho teda osočovali opačne: preto nasleduje 34 ale farizeji hovorili: Mocou kniežaťa zlých duchov vyháňa zlých duchov.
Môže však byť väčšia hlúposť, než tento ich výrok? Lebo sa nedá tváriť sa, že zlý duch vyháňa iného zlého ducha. Obvykle svojich podporuje, nevyháňa ich. Kristus však nielen vyháňal zlých duchov, ale aj uzdravoval …More
One more comment
Stylita shares from Stylita
42.5K
Nedostatek radosti v životě druhého člověka, není vždy projevem pýchy, nevděku či temného charakteru, při kterém se často projevujeme jako neúprosní soudci, kteří ze sebe sypou výroky svatých otců …More
Nedostatek radosti v životě druhého člověka, není vždy projevem pýchy, nevděku či temného charakteru, při kterém se často projevujeme jako neúprosní soudci, kteří ze sebe sypou výroky svatých otců vytržené z kontextu.
Někdy je to prostě důsledek dlouhého a mučivého období nějakého traumatu, či nešťastných okolností, nebo to může být také podmíněno i fyziologií člověka.
Nejsme stvořeni podle stejné formy, a proto bychom neměli soudit ty, kteří jsou slabší než my, a ani bychom se neměli zařazovat do tábora duchovní elity jen proto, že jsme byli stvořeni silnějšími.
Naopak, ten, kdo se snaží usilovněji a přitom trpí, i když třeba nese menší kříž, dostane větší odměnu než ten, který snadno snese něco, co by jiného zlomilo.
Někdo má větší sílu a větší kříž unese, jiný se pod tíhou mnohem menšího zlomí. To neznamená, že je nějak rozmazlený. To znamená, že je prostě slabý.
Je to malý Kristův bratr. Malý Kristus, který potřebuje dalšího Šimona z Kyrény, aby mu pomohl nést kříž.
Toto však většinou …More
Starec Ephraim (Efrem, Efraim) Arizonský - v ruském jazyce. z ruského cyklu Starci Tento starec odjel do Ameriky a zde založil 18 klášterů. Doslova proměnil kus arizonské pouště v kvetoucí zahrady …More
Starec Ephraim (Efrem, Efraim) Arizonský - v ruském jazyce.
z ruského cyklu Starci
Tento starec odjel do Ameriky a zde založil 18 klášterů. Doslova proměnil kus arizonské pouště v kvetoucí zahrady, kde tisíce návštěvníků dostává možnost duchovní rady a odpočinku.
27:45
apredsasatoci
Prichádzas od porna katolík?
Josef Bob
svrbí ťa
2 more comments
Porod je hlubokou intimní záležitostí každé ženy a je proto vůči ní netaktní, neuctivé a hrubé vystavovat ho na odiv veřejnosti, zvláště když se jedná o Matku Boží Pannu Marii. Pokud sochařka …More
Porod je hlubokou intimní záležitostí každé ženy a je proto vůči ní netaktní, neuctivé a hrubé vystavovat ho na odiv veřejnosti, zvláště když se jedná o Matku Boží Pannu Marii. Pokud sochařka Straussová zhotovila sochu ve „feministickém“ duchu, jak sama uvádí, tak naopak se dopouští urážky ženy tím, že profanuje to, co je pro ni posvátné a ryze intimní. Nota bene výjev sám je věroučně nesprávný, neboť Nejsvětější Panna rodila v Betlémě netělesně, pro ni jako nedotčenou dědičným hříchem neplatila Hospodinova slova „V bolestech budeš rodit děti…“, proto zůstala pannou i po porodu. Z těchto důvodů proto neukazujeme snímek oné sochy, která samotná je ohavnou blasfémií Matky Boží.
apologie.info

Do rakouské katedrály umístili „rodící Pannu Marii“ a počítali s pobouřením

Do rakouské katedrály umístili „rodící Pannu Marii“ a počítali s pobouřením někdo ji dekapituloval V linecké katedrále …
apredsasatoci
Prečo vôbec feministky a feministi pchajú svoje rypaky do pôrodu Kristovej matky? Tej ženy, ktorá porodila Božieho Syna! Napríklad ja osobne sa …More
Prečo vôbec feministky a feministi pchajú svoje rypaky do pôrodu Kristovej matky? Tej ženy, ktorá porodila Božieho Syna! Napríklad ja osobne sa nezaujímam o ich zvrátenosti! 🤮 🤮 🤮
Rosllynn
To je hnus.
Stylita
9839
Památka ikony Matky Boží Vladimirské 23. června / 6. července, památka záchrana Moskvy roku 1480 před napadením chána Achmada Vladimirská ikona Matky Boží byla napsána evangelistou Lukášem na …More
Památka ikony Matky Boží Vladimirské
23. června / 6. července, památka
záchrana Moskvy roku 1480 před napadením chána Achmada
Vladimirská ikona Matky Boží byla napsána evangelistou Lukášem na desce kuchyňského stolu, u nějž obědval Spasitel s Přečistou Matkou a spravedlivým Josefem. Matka Boží při pohledu na obraz, který napsal evangelista Lukáš, pravila: Od této chvíle blahoslaviti mne budou všechna pokolení. Blahodať narozeného ze mne a moje nechť přebývá s tímto obrazem.
V roce 1131 byla tato ikona převezena z Konstantinopole na Rus a darována sv. knížeti Mstislavovi (památka 15. /28. dubna), který ji umístil do monastýru ve městě Vyšhorod (Vyšhorod leží na pravém břehu řeky Dněpru, na Kyjevské přehradě, ve vzdálenosti 18 km od severního předměstí Kyjeva).
Roku 1155 pak svatý Andrej Bogoljubskij (památka 4. /17. července) přenesl ikonu do města Vladimir, kde byla umístěna ve chrámu Zesnutí Přesvaté Bohorodice, který sám zbudoval. Od té doby se ikoně začalo říkat Vladimírská ikona …More
U.S.C.A.E.
Odpor proti sodomii je otázka riadenia sa prirodzeným zákonom. To nie je otázka toho, že slovania "sú lepšími". Na západe , to používam zaužívané …More
Odpor proti sodomii je otázka riadenia sa prirodzeným zákonom. To nie je otázka toho, že slovania "sú lepšími". Na západe , to používam zaužívané rozdelenie, sa proste kopa ľudí už bojí ozvať. Nie sú tam zďaleka všetci do morku úplne skazení.
U.S.C.A.E.
Jeden príklad. Rus sa buď oddane vrhol do náručia komunizmu, alebo proti nemu do posledného dychu bojoval všade kde bol. Rus to má v národnej kvázi …More
Jeden príklad. Rus sa buď oddane vrhol do náručia komunizmu, alebo proti nemu do posledného dychu bojoval všade kde bol. Rus to má v národnej kvázi prirodzenosti, že opovrhuje kalkuláciou a vlažnosťou.
7 more comments

Neposkvrněné Početí Panny Marie

25. března 1858 při šestnáctém lurdském zjevení Panna Maria odhalila své jméno: „Já jsem Neposkvrněné Početí“; titul mezi karmelitány tolik milovaný a obhajovaný. Z Lurd: Bernadeta uslyšela ve …More
25. března 1858 při šestnáctém lurdském zjevení Panna Maria odhalila své jméno: „Já jsem Neposkvrněné Početí“; titul mezi karmelitány tolik milovaný a obhajovaný.
Z Lurd:
Bernadeta uslyšela ve svém srdci důvěrný a líbezný hlas. Ach! Pro dívenku tento hlas nebyl neznámý; byl to věrný posel, který oznamoval návštěvu Paní.
Jakmile se rozednilo, vstala, pořádně se oblékla a nedbaje na astma, které se jí ozývalo v malé hrudi, rychle vykročila k Massabielle. Jaké to pro ni bylo zahanbení! Výklenek byl už osvětlený a Paní ji očekávala!…
Dívka to líčila takto: „Když jsem před Paní poklekla, vzala jsem do rukou svůj růženec. Mezitím co jsem se modlila, ve mně myšlenka, abych se jí zeptala na její jméno, tak zesílila, že jsem zapomněla na všechno ostatní. Obávala jsem se, že budu na obtíž, když znovu položím otázku, která zůstávala stále bez odpovědi; ale něco mě nutilo, abych mluvila. Nakonec jsem se nemohla udržet, slova vyklouzla z mých úst a prosila jsem Paní, aby mi řekla, kdo je. Paní se …More

Boží slovo na den 8.7. A.D. 2024

Slova svatého evangelia podle Matouše. Když Ježíš mluvil, přišel jeden představený synagogy, padl mu k nohám a řekl: "Právě mi umřela dcera. Ale pojď, vlož na ni ruku, a bude žít!" Ježíš vstal a …More
Slova svatého evangelia podle Matouše.
Když Ježíš mluvil, přišel jeden představený synagogy, padl mu k nohám a řekl: "Právě mi umřela dcera. Ale pojď, vlož na ni ruku, a bude žít!" Ježíš vstal a šel za ním, on i jeho učedníci. Vtom k němu přistoupila zezadu jedna žena, která trpěla krvácením dvanáct let, a dotkla se střapce jeho šatů. Řekla si totiž: "Jestli se dotknu jen jeho šatů, budu uzdravena." Ježíš se obrátil, a když ji uviděl, řekl: "Buď dobré mysli, dcero. Tvá víra tě zachránila." A od té chvíle byla ta žena zdravá. Když Ježíš přišel do domu (toho) představeného a uviděl pištce a hlučící dav, řekl: "Odejděte! Vždyť to děvče neumřelo, jenom spí." Posmívali se mu. Když vykázali zástup ven, vstoupil, vzal ji za ruku, a děvče vstalo. Zpráva o tom se roznesla po celé té krajině.
Mt 9,18-26
Učeník Pánov
“Tvoja viera ťa zachránila” Aké jednoduché. Až tak jednoduché, že mnohí tomu neuverili.More
“Tvoja viera ťa zachránila”
Aké jednoduché. Až tak jednoduché, že mnohí tomu neuverili.
ikona Duch svatý
Stylita
Věřím v jednoho Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země, všeho viditelného i neviditelného. Věřím v jednoho Pána Ježíše Krista, jednorozeného …More
Věřím v jednoho Boha,
Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země,
všeho viditelného i neviditelného.
Věřím v jednoho Pána Ježíše Krista,
jednorozeného Syna Božího,
který se zrodil z Otce přede všemi věky:
Bůh z Boha, Světlo ze Světla, Pravý Bůh z Pravého Boha,
zrozený, nestvořený, jedné podstaty s Otcem, skrze něhož všechno je stvořeno. On pro nás lidi a pro naši spásu sestoupil s nebe, skrze Ducha svatého přijal tělo z Marie Panny a stal se člověkem. Byl za nás ukřižován, za dnů Pontia Piláta, byl umučen a pohřben. A třetího dne vstal z mrtvých podle Písma. Vstoupil do nebe, sedí po pravici Otce. A znovu přijde, ve slávě, soudit živé i mrtvé a jeho království bude bez konce. Věřím v Ducha svatého, Pána a Dárce života, který z Otce vychází, s Otce i Synem je zároveň uctíván a oslavován a mluvil ústy proroků. Věřím v jednu svatou, všeobecnou, apoštolskou církev. Vyznávám jeden křest na odpuštění hříchů, očekávám vzkříšení mrtvých a život budoucího věku. Amen.
Medinilla . Flamenco
24 Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, mají tak činit v Duchu a v pravdě." /Jan 4 /
Stylita
316

Boží slovo na den 7.7. A.D. 2024

Slova svatého evangelia podle Marka. Ježíš šel do svého domova. Učedníci ho doprovázeli. Příští sobotu začal učit v synagoze. Mnoho lidí ho poslouchalo a říkali celí užaslí: „Kde se to v něm vzalo …More
Slova svatého evangelia podle Marka.
Ježíš šel do svého domova. Učedníci ho doprovázeli. Příští sobotu začal učit v synagoze. Mnoho lidí ho poslouchalo a říkali celí užaslí: „Kde se to v něm vzalo? Jaká moudrost mu byla dána! A takové zázraky se dějí jeho rukama! Copak to není ten tesař, syn Mariin a příbuzný Jakubův, Josefův a Šimonův? A nežijí jeho příbuzné tady mezi námi?“ A pohoršovali se nad ním. Ježíš jim řekl: „Nikde prorok neznamená tak málo jako ve své vlasti, u svých příbuzných a ve své rodině.“ A nemohl tam udělat žádný zázrak; jenom na několik málo nemocných vložil ruce a uzdravil je. A divil se jejich nevěře.
Mk 6,1-6
Stylita
12756
Naše Paní z Fatimy - Ctihodný Fulton John Sheen 1954More
Naše Paní z Fatimy - Ctihodný Fulton John Sheen
1954
22:24
Medinilla . Flamenco
Mě zaujalo, že výzva byla:Obrátit se k Bohu ne k papastolci. Co se týče těch neobvyklých událostí - není vyloučena magie - spíš pravděpodobnáMore
Mě zaujalo, že výzva byla:Obrátit se k Bohu
ne k papastolci.
Co se týče těch neobvyklých událostí -
není vyloučena magie - spíš pravděpodobná
11 more comments
Stylita shares from U.S.C.A.E.
1.9K
Konštantínov tajný kód (2022) SKdab
01:13:16
Naše Paní Guadalupská zobrazená jako Žena oděná sluncem.
Stylita
A ukázalo se veliké znamení na nebi: Žena oděná sluncem, s měsícem pod nohama a s korunou dvanácti hvězd kolem hlavy. Zjevení 12,1More
A ukázalo se veliké znamení na nebi: Žena oděná sluncem, s měsícem pod nohama a s korunou dvanácti hvězd kolem hlavy.
Zjevení 12,1
Medinilla . Flamenco
Sluneční kult je čistě pohanský.
7 more comments