Jazyk
1 3

Boží slovo na den 18.2. A.D. 2019

Slova svatého evangelia podle Marka. Přišli farizeové a začali se přít s (Ježíšem); žádali od něho znamení z nebe, aby ho pokoušeli. Zhluboka vzdychl a řekl: „Proč toto pokolení žádá znamení? Amen, …
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - C) m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/06_01.htm 1. čtení: Čtení z první knihy Mojžíšovy. Adam poznal Evu, svou ženu, ta počala … Více

Boží slovo na den 17.2. A.D. 2019

Slova svatého evangelia podle Lukáše. Když Ježíš vyvolil dvanáct apoštolů, sestoupil (s hory) a zastavil se na rovině. A s ním velký zástup jeho učedníků a velké množství lidu z celého Judska, z …
Kallistratos
Zajisté tato slova Krista neznamenají, že by člověk měl být bez prostředků, hladovět a tvářit se jako kakabus. Tato Kristova slova jsou potěchou pro … Více
Bohumila
"Ježíš se zahleděl na své učedníky a řekl:......" To byli v dějinách křesťanství vždy ti, kteří byli živi Slovem Božím a vydávali svědectví Kristu … Více

Boží slovo na den 16.2. A.D. 2019

Slova svatého evangelia podle Marka. V těch dnech byl s Ježíšem zase velký zástup a neměli co jíst. Zavolal si učedníky a řekl jim: „Je mi líto zástupu, protože už tři dni jsou se mnou a nemají co …
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - C) m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/05_06.htm 1. čtení: Čtení z první knihy Mojžíšovy. Hospodin Bůh zavolal na člověka a řekl … Více

Boží slovo na den 15.2. A.D. 2019

Slova svatého evangelia podle Marka. Ježíš odešel z tyrského kraje a šel přes Sidón územím Desetiměstí ke Galilejskému moři. Přivedli k němu hluchoněmého a prosili ho, aby na něho vložil ruku. Vzal …
apredsasatoci
@Peter(skala) v japonsku bergoglio este nespinil, ci?!
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - C) m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/05_05.htm 1. čtení: Čtení z první knihy Mojžíšovy. Had byl nejlstivější ze všech polních … Více

Boží slovo na den 14.2. A.D. 2019

Slova svatého evangelia podle Marka. Ježíš se vydal na cestu do tyrského kraje. Vešel do jednoho domu a nechtěl, aby to někdo věděl, ale nemohlo se to utajit. Hned o něm uslyšela nějaká žena, jejíž …
Zedad
Blaze každému, kdo se bojí Hospodina, kdo kráčí po jeho cestách. Více
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - C) m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/05_04.htm 1. čtení: Čtení z první knihy Mojžíšovy. Hospodin Bůh řekl: „Není dobré, že člov… Více

Boží slovo na den 13.2. A.D. 2019

Slova svatého evangelia podle Marka. Ježíš zase k sobě přivolal zástup a řekl jim: „Slyšte mě všichni a pochopte! Člověka nemůže poskvrnit nic, co do něho vchází zvenčí, ale co vychází z člověka, to …
Zedad
Veleb, duše má, Hospodina!
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - C) m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/05_03.htm 1. čtení: Čtení z první knihy Mojžíšovy. Když Hospodin Bůh udělal zemi a nebe, … Více

Boží slovo na den 12.2. A.D. 2019

Slova svatého evangelia podle Marka. Kolem Ježíše se shromáždili farizeové a někteří z učitelů Zákona, kteří přišli z Jeruzaléma. Všimli si, že někteří z jeho učedníků jedí rukama obřadně nečistýma, …
Zedad
`Tento lid mě uctívá rty, ale jejich srdce je daleko ode mě. Nadarmo mě však uctívají, když učí naukám, které jsou lidskými ustanoveními.'
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - C) m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/05_02.htm 1. čtení: Čtení z první knihy Mojžíšovy. Bůh řekl: „Ať se hemží voda živočichy … Více

Boží slovo na den 11.2. A.D. 2019

Slova svatého evangelia podle Marka. Ježíš a jeho učedníci se přepravili na druhý břeh a přistáli u Genezaretu. Když vystoupili z lodi, lidé ho hned poznali. Proběhli celou tu krajinu a začali nosit …
Zedad
....aby se směli dotknout aspoň střapce jeho šatů. A všichni, kdo se ho dotkli, byli uzdraveni.
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - C) m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/05_01.htm 1. čtení: Začátek první knihy Mojžíšovy. Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. … Více

Boží slovo na den 10.2. A.D. 2019

Slova svatého evangelia podle Lukáše. Když Ježíš stál u Genezaretského jezera, lidé se na něho tlačili, aby slyšeli Boží slovo. Tu spatřil u břehu stát dvě lodě. Rybáři z nich vystoupili a prali …
Ludovika
Ešte o potratoch.O potratoch,ktoré štát preplatí.Sú to peniaze z našich daní. blog.postoj.sk/40413/odhalenie-tisic… Odhalenie: Tisíc vrážd na objedná… Více
±φdeiΠš2s
tu som,..... pošli mňa „Zde jsem, mne pošli!“ Iz 6,1-2a.3-8 Více

Boží slovo na den 9.2. A.D. 2019

Slova svatého evangelia podle Marka. Apoštolové se shromáždili u Ježíše a vypravovali mu všechno, co dělali a učili. Řekl jim: „Pojďte i vy někam na opuštěné místo a trochu si odpočiňte.“ Pořád …
apredsasatoci
Své představené poslouchejte a podřizujte se jim! Oni bdí nad vaší duší a jednou za ni budou odpovídat. - kde ide pastier, tam ide za nim jeho ovca… Více
Zedad
...... a bylo Mu jich líto...
2 190

Boží slovo na den 8.2. A.D. 2019

Slova svatého evangelia podle Marka. Král Herodes uslyšel o Ježíšovi, neboť jeho jméno se stalo známým. Říkalo se, že Jan Křtitel vstal z mrtvých, a proto že v něm působí zázračné síly. Jiní říkali: …
Zedad
Naskytla se vhodná chvíle....
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - C) m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/04_05.htm 1. čtení: Čtení z listu Židům. Mějte se navzájem trvale rádi jako bratři. Nezapo… Více

Boží slovo na den 7.2. A.D. 2019

Slova svatého evangelia podle Marka. Ježíš zavolal svých Dvanáct, začal je posílat po dvou a dával jim moc nad nečistými duchy. Nařídil jim, aby si na cestu nic nebrali, jen hůl: ani chléb, ani …
Samson1
Ano Slovo Boží říká, že kdo řekne bratru hlupáku, propadá soudu, kdo řekne blázne propadá veleradě a kdo bratra zatracuje propadá pekelnému ohni. … Více
2 127

Boží slovo na den 6.2. A.D. 2019

Ježíš šel do svého domova. Učedníci ho doprovázeli. Příští sobotu začal učit v synagoze. Mnoho (lidí) ho poslouchalo a říkali celí užaslí: „Kde se to v něm vzalo? Jaká moudrost mu byla dána! A …
Zedad
A divil se jejich nevěře
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - C) m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/04_03.htm 1. čtení: Čtení z listu Židům. (Bratři!) V boji proti hříchu jste ještě nekladli… Více

Boží slovo na den 5.2. A.D. 2019

Slova svatého evangelia podle Marka. Ježíš se vrátil lodí na druhý břeh a už se kolem něho shromáždil velký zástup. Když byl ještě na břehu moře, přišel k němu jeden z představených synagogy, …
Zedad
Jestli se dotkneme třeba jen Jeho šatů, budeme uzdraveni
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - C) m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/04_02.htm 1. čtení: Čtení z listu Židům. (Bratři!) Nesmírné je množství těch, kteří se na … Více

Boží slovo na den 4.2. A.D. 2019

Slova svatého evangelia podle Marka. Ježíš a jeho učedníci se přeplavili na druhý břeh moře do gerazenského kraje. Sotva vystoupili z lodi, hned proti němu běžel z hrobních slují člověk posedlý …
Stylita
Neměj mi to hento za zlé, ale nikoho blokovat nechci. Jsou i nicky, které jsem zablokoval.Žádný black list však nevedu a lidem, co jsem zablokoval … Více
Zedad
Jak veliké dobrodiní nám činí Pán Ježíš.

Boží slovo na den 3.2. A.D. 2019

Slova svatého evangelia podle Lukáše. Ježíš promluvil v synagoze: „Dnes se naplnilo toto Písmo, které jste právě slyšeli.“ Všichni mu přisvědčovali, divili se milým slovům z jeho úst a říkali: „Není …
apredsasatoci
si somar @Peter(skala) krestan nema pouzivat svoje oci, svoje telo, svoju mysel....! cim to je? cim to je? nepoznas Bozie Slovo! Více
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - C) m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/04_00.htm 1. čtení: Čtení z knihy proroka Jeremiáše. Za (krále) Jošíjáha Hospodin mě oslov… Více
2 129

Boží slovo na den 2.2. A.D. 2019

Slova svatého evangelia podle Lukáše. Když nadešel den očišťování podle Mojžíšova Zákona, přinesli (Ježíše) do chrámu, aby ho představili Pánu, jak je psáno v Zákoně Páně: `Všechno prvorozené …
Ludovika
Petícia proti zlegalizovaniu potratov až do pôrod TU: www.sbalistaction.com/vaavp-nna/ Dolu preklad textu. ---------- Forwarded message --------- … Více
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - C) m.liturgie.cz/misal/08sanctoral/02_02.htm 1. čtení: Čtení z knihy proroka Malachiáše. Toto praví Pán Bůh: „Hle, pošlu … Více
1 174

Boží slovo na den 1.2. A.D. 2019

Slova svatého evangelia podle Marka. Ježíš řekl zástupům: "Boží království je podobné člověku, který zaseje do země semeno; ať spí, nebo je vzhůru, ve dne i v noci, semeno klíčí a roste, on ani neví …
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - C) m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/03_05.htm 1. čtení: Čtení z listu Židům. (Bratři!) Vzpomeňte si na minulé doby, kdy se … Více

Boží slovo na den 31.1. A.D. 2019

Slova svatého evangelia podle Marka. Ježíš řekl zástupům: "Přináší se snad svítilna, aby byla dána pod nádobu nebo pod postel, a ne na podstavec? Nic totiž není skryté, aby se to neprojevilo, a nic …
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - C) m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/03_04.htm 1. čtení: Čtení z listu Židům. Když máme, bratři, důvěru, že můžeme vejít do … Více
4 2
chrám všech náboženství se staví v Rusku
ceskatelevize.cz

Chrám všech náboženství. V Rusku roste stavba, která spojuje kostel, mešitu i pagodu

Chrám všech náboženství roste v Kazani ve východním Rusku. Vzniká z peněz místního nadšence a z darů lidí. Svatyně má pod jednou střechou spojit …
https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/2704151-chram-vsech-nabozenstvi-v-rusku-roste-stavba-ktera-spojuje-kostel-mesitu-i-pagodu
Zedad
Hmmm
warez
odporné