Jazyk
1 12

Boží slovo na den 13.12. A.D. 2018

Slova svatého evangelia podle Matouše. Ježíš řekl zástupům: "Amen, pravím vám: Mezi těmi, kdo se narodili ze ženy, nepovstal nikdo větší než Jan Křtitel. Ale i ten nejmenší v nebeském království je …
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - C) www.liturgie.cz/…/ctvrtek-po-2-ne… 1. čtení: Čtení z knihy proroka Izaiáše. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, který tě drží za … Více
Napsat komentář

Boží slovo na den 12.12. A.D. 2018

Slova svatého evangelia podle Matouše. Ježíš se ujal slova a řekl: "Pojďte ke mně, všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mě, neboť jsem …
henta
Zedad před 2 minutami Krížová cesta za naše rodiny - Dechtice, 9. decembra 2018 Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nad námi. "...Neplačte nade mnou, ale … Více
henta
Junáci zemdlí a unaví se, rekové klopýtají slabostí, ale ti, kdo doufají v Hospodina, nabývají sil, jak orli dostávají křídla, běží a neumdlí, jdou … Více
Napsat komentář
18 1 336

Boží slovo na den 11.12. A.D. 2018

Slova svatého evangelia podle Matouše. Ježíš řekl svým učedníkům: Co myslíte? Když má někdo sto ovcí a jedna z nich se zatoulá, nenechá těch devětadevadesát na horách a nepůjde hledat tu zatoulanou? …
mike084
to že sa hneď nepoužívali oltáre predsa neznamená asi nič iné iba to že ich ešte nepoužívali a nie to že to je Apoštolského pôvodu už taká vec stôl … Více
mike084
www.farnosthu.cz/…/oltar-a-smer-mo… ... Zvyk zřizovat oltář nad hroby mučedníků sahá velmi hluboko do minulosti a odpovídá stejnému motivu - mučední… Více
Napsat komentář

Boží slovo na den 10.12. A.D. 2018

Slova svatého evangelia podle Lukáše. Když jednoho dne Ježíš učil, seděli kolem farizeové a učitelé Zákona, kteří přišli ze všech možných míst v Galileji i v Judsku a z Jeruzaléma. Moc Páně v něm …
mike084
to vy dávate svoje myšlienky do hlavy pánu Arcibiskupovi ja som písal o vás Cirkev má stále rovnaké nemenné učenie keby sa mohlo meniť už by nebolo … Více
apredsasatoci
@mike084 aj arcibiskup lefebvre je pomyleny? iba ty si kompletny.
Napsat komentář

Boží slovo na den 9.12. A.D. 2018

Slova svatého evangelia podle Lukáše. V patnáctém roce vlády císaře Tiberia, když Poncius Pilát byl místodržitelem v Judsku, Herodes údělným knížetem v Galileji, jeho bratr Filip údělným knížetem v …
henta
Kázání sv. Řehoře Velikého na druhou neděli adventní Moc pěkná myšlenka o Janu Křtitelovi - že hlásal příchod Vykupitele i po své smrti v podsvěti. Více
apredsasatoci
jan klimak: iba pravi sluzobnici su spaseni! 1. pravi sluzobnici - kto plni Boziu volu. 2. nehodni sluzobnici - kto si mysli, ze si zasluzi krst, … Více
Napsat komentář

Boží slovo na den 8.12. A.D. 2018

Slova svatého evangelia podle Lukáše. Anděl Gabriel byl poslán od Boha do galilejského města, které se jmenuje Nazaret, k panně zasnoubené s mužem jménem Josef z Davidova rodu a ta panna se jmenovala…
Samson1
hento, já se ti nemíním otevírat ohledně manželství. Já manželce pomohu, když něco chce, aspoň jednou týdně ji navštívím. Co bylo bylo. Ale bavili … Více
Hoki
Áááá, po hentě přispěchala druhá verze a třetí verze :) Neboj, zušlechťuji se, dá-li Pán a má lenost :)) Ale když vidím kraviny, nedá mi to abych na … Více
Napsat komentář

Boží slovo na den 7.12. A.D. 2018

Slova svatého evangelia podle Matouše. Za Ježíšem šli dva slepci a hlasitě volali: "Synu Davidův, smiluj se nad námi!" Jak vešel do domu, přišli ti slepci k němu. Ježíš jim řekl: "Věříte, že mám …
Zedad
Za Ježíšem šli dva slepci a hlasitě volali: "Synu Davidův, smiluj se nad námi!" Jak vešel do domu, přišli ti slepci k němu. Ježíš jim řekl: "Věříte, … Více
apredsasatoci
arcibiskup marcel lefebvre - Stavět ne bořit Dvacet let uplynulo. Mohli bychom se domnívat, že reakce na koncilní reformy se utišily, že se katolíci … Více
Napsat komentář

Boží slovo na den 6.12. A.D. 2018

Slova svatého evangelia podle Matouše. Ježíš řekl svým učedníkům: "Ne každý, kdo mi říká: 'Pane, Pane!', vejde do nebeského království, ale ten, kdo plní vůli mého nebeského Otce. Každý tedy, kdo …
mike084
ale aj pevnú ruku mal a nedbal ani na to že niekto má vysoký svetský úrad
henta
Církevní kalendář: sv. Mikuláš Měl dobré srdce.... HLAVNĚ MĚL VÍRU V JEŽÍŠE KRISTA TAK MOHL KONAT SKUTKY VÍRY A POTOM MĚL PRACHY..... p.s. … Více
Napsat komentář

Boží slovo na den 5.12. A.D. 2018

Slova svatého evangelia podle Matouše. Ježíš prošel kolem Galilejského moře, vystoupil na horu a posadil se tam. Tu k němu přišly velké zástupy. Měly s sebou chromé, slepé, zmrzačené, němé a mnoho …
apredsasatoci
arcibiskup marcel lefebvre -Ani heretičtí ani schizmatičtí Prohlášení z 21. listopadu 1974, které vyvolalo jednání o kterém jsem hovořil, končí slovy… Více
apredsasatoci
Prosme proto svatého Mikuláše, aby zachránil náš národ nejenom před ekonomickým a morálním zničením, ale také aby nám vyprosil ten největší dar – Více
Napsat komentář
1 43

Žalm 72

Šalomounův . Bože, předej své soudy králi a svou spravedlnost královskému synu, aby obhajoval tvůj lid spravedlivě a tvé ponížené podle práva. Hory přinesou lidu pokoj a pahorky spravedlnost. Zjedná …
henta
Buď požehnán Bůh Hospodin, Bůh Izraele; jedině on koná divy. Buď navěky požehnáno jeho slavné jméno, celou zemi nechť naplní jeho sláva! Amen, amen.… Více
Napsat komentář

Boží slovo na den 4.12. A.D. 2018

Slova svatého evangelia podle Lukáše. Ježíš zajásal v Duchu svatém a řekl: "Velebím tě, Otče, Pane nebe a země, že když jsi tyto věci ukryl před moudrými a chytrými, odhalil jsi je maličkým; ano, …
miňocraft
Mojžiš druhý krát na skalu udrel v nedôvere.Tou “skalou” je Kristus a keď aj druhý krát na neho udrieme v nedôvere v jeho odpustenie,tak ho pokúšame … Více
sulnadzlato
Jak něco pohaní pohan084,tak je to dobré. Miňo se ptá,k čemu jsou dvě rozhřešení? Je to jednoduché. Jedno pro Jekkyla,druhý pro Hyda. K nezaplacení … Více
Napsat komentář

Nastal čas ďábla

30:39
Kliment Petr Koutný Promluva na sv. liturgii 20. neděle po Padesátnici, svátku Záštity přesvaté Bohorodice v kapli sv. Rostislava ve Střílkách 14. 10. 2018 zdroj: www.youtube.com/watch Více
Zedad
@Hoki bulvár, který ty čteš mne nezajímá. Prečti si raději Bibli.
Stylita
Acer Pěkná pohádka, anonyme na internetu. Rozhodně se netrápím "výpotky", zda zvítězí židé nebo Židé. Budeš se asi divit, ani se netřesu hrůzou a … Více
Napsat komentář
3 222

Boží slovo na den 3.12. A.D. 2018

Slova svatého evangelia podle Matouše. Když přišel (Ježíš) do Kafarnaa, přistoupil k němu (jeden) setník s prosbou: "Pane, můj služebník leží doma ochrnulý a hrozně se trápí." Ježíš mu řekl: "Přijdu …
apredsasatoci
arcibiskup marcel lefebvre -Econe Máte strach postavit se mimo Církev? Tento strach je ve svém principu chvályhodný, ale vy se zneklidňujete mylnými … Více
Zedad
Zaradoval jsem se, když mi řekli: "Do domu Hospodinova půjdem Více
Napsat komentář

Boží slovo na den 2.10. A.D. 2018

Slova svatého evangelia podle Lukáše. Ježíš řekl svým učedníkům: "Budou znamení na slunci, na měsíci i na hvězdách, na zemi úzkost národů, bezradných nad hukotem a příbojem moře; lidé budou zmírat …
snakee
na co si zde hraješ, charoško?
apredsasatoci
arcibiskup marcel lefebvre a jeho prorocke slovo! Jsme s papežem věrně spojeni, když předává úplnou apoštolskou tradici a učení všech svých předchůdc… Více
Napsat komentář

Boží slovo na den 1.12. A.D. 2018

Slova svatého evangelia podle Lukáše. Ježíš řekl svým učedníkům: „Dejte si pozor, aby vaše srdce nebyla zatížena nestřídmostí, opilstvím a pozemskými starostmi, aby vás den (soudu) nezastihl …
Hoki
Mám zabráněno dát lajk ceskoslo. Tak mu ho dám takto - a souhlas ------------------------------------ ceskoslo před 1 hodinou Jinak samoz… Více
Zedad
Vilém o Bohu mluvme jenom vážně a slušně, nikoliv bez úcty. Hospodin není tvůrcem zla, On zlo dopouští ve své Prozřetelnosti. Odpuťˇnám nebeský … Více
Napsat komentář
37 379

Boží slovo na den 30.11. A.D. 2018

Slova svatého evangelia podle Matouše Když se Ježíš ubíral podél Galilejského moře, uviděl dva bratry – Šimona, zvaného Petr, a jeho bratra Ondřeje, jak vrhají síť do moře; byli totiž rybáři. Řekl …
henta
A tak k tomu jménu to jde ne?
apredsasatoci
@henta dakujem evka, velmi si vazim tvoje ocenenie, ale tvoja odmena nie je moja salka kavy. toto je moja salocka: www.youtube.com/watch Více
Napsat komentář

Boží slovo na den 29.11. A.D. 2018

Slova svatého evangelia podle Lukáše. Ježíš řekl svým učedníkům: „Až uvidíte Jeruzalém obklíčený vojskem, pak vězte, že je blízko jeho zpustošení. Tehdy ti, kdo budou v Judsku, ať utečou do hor; kdo …
henta
To na věci nic nemění. Jde o pokračování dění té samé události. Kdy z pomocí řkc byl rozpoután válečný stav, který se stupňuje.Takže žádný pohov Více
Libor Halik
R. 2014 (ale ikony krvácely už na podzim, či koncem r.2013). Ve více než deseti klášterech po celém Rusku a na Ukrajině začaly plakat ikony Panny … Více
Napsat komentář

Boží slovo na den 28.11. A.D. 2018

Slova svatého evangelia podle Lukáše. Ježíš řekl svým učedníkům: „Vztáhnou na vás ruce, budou vás pronásledovat, vydávat synagogám (na soud) a do vězení, budou vás předvádět před krále a vladaře pro …
mike084
jeden obrátený mýtnik je teraz titulovaný Evanjelistom ono hippie postoj je hrôza ale samospravodlivý tiež
mike084
a neprišiel náhodou Kristus ale len "tak náhodou" po hriešnikov? dokonca s nimi stoloval "no fuj" hriech im neschvaľoval ale liečil zato tí "najlepší… Více
Napsat komentář

Boží slovo na den 27.11. A.D. 2018

Slova svatého evangelia podle Lukáše. Když někteří mluvili o chrámu, jakými krásnými kameny a pamětními dary je ozdoben, řekl Ježíš: „Přijdou dny, kdy z toho, co vidíte, nezůstane kámen na kameni, (…
apredsasatoci
Přidržování se pravdy a láska k Bohu jsou základní principy pravé náboženské svobody. Můžeme ji tedy definovat jako svobodu vzdávat Bohu takovou … Více
apredsasatoci
Kritizují se křesťané, kteří je vlastní a domněle je střeží, jako lakomci svůj poklad. Bývají považováni za egoisty, za nasycené. Musí se otevřít … Více
Napsat komentář
1 154

Boží slovo na den 26.11. A.D. 2018

Slova svatého evangelia podle Lukáše. Ježíš se rozhlédl a pozoroval, jak bohatí dávají do chrámové pokladnice své dary. Spatřil také jednu chudou vdovu, jak tam dala dvě drobné mince, a řekl: „…
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - B) m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/34_01.htm 1. čtení: Čtení z knihy Zjevení svatého apoštola Jana. Já, Jan, měl jsem vidění,… Více
Napsat komentář