Jazyk
7 2 126

Boží slovo na den 21.8. A.D. 2018

Ježíš řekl svým učedníkům: „Amen, pravím vám: Bohatý jen těžko vejde do nebeského království. Znovu vám říkám: Spíš projde velbloud uchem jehly, než vejde bohatý do Božího království.“ Když to …
Napsat komentář
Zedad
Matouš 16, 18A já ti pravím, že ty jsi Petr; a na této skále zbuduji svou církev a brány pekel ji nepřemohou.
Hoki
Henta by měla opustit své neustálé kecy proti římskokatolické církvi a opustit také dlouhotrvající neřest komunikace ve více registracích zároveň /… Více

Boží slovo na den 20.8. A.D. 2018

Nějaký (člověk) přistoupil (k Ježíšovi) a zeptal se: „Mistře, co dobrého mám udělat, abych dosáhl věčného života?“ On mu řekl: „Proč se mě ptáš, co je dobré? Jenom jeden je dobrý. Chceš-li však …
Napsat komentář
janevanj
Áno Mike, ale svet sa teraz veľmi rýchlo mení k zlému a prepadáva do jamy tmy, a buď sa prispôsobujeme svetu alebo žijeme pod práporom Krista pod … Více
mike084
janevanj áno správne súhlasím ale Boh vyslovil nad takými ľudmi Beda ja sa nebojím Boh sa nemení a Vyhrá veď je Boh a že chce od nás pomoc je svojho … Více
7 3 154

Boží slovo na den 19.8. A.D. 2018

Ježíš řekl zástupům: „Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe. Kdo bude jíst tento chléb, bude žít navěky. A chléb, který já dám, je mé tělo, obětované za život světa.“ Židé se mezi sebou …
Napsat komentář
henta
Boží Slovo mluví jasně viz: Gal 1,7-9, dále viz: 1 Kor10,20-21 dále viz: Bula papeže Pavla IV. Jasnovidka od které čerpáš patří mezi falešné proroky … Více
Zedad
Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe

Boží slovo na den 18.8. A.D. 2018

K Ježíšovi přinášeli děti, aby na ně vložil ruce a pomodlil se. Ale učedníci jim to zakazovali. Ježíš jim řekl: „Nechte děti a nebraňte jim přijít ke mně, neboť takovým patří nebeské království.“ …
Napsat komentář
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - B) 1. čtení: Hospodin mě oslovil: „Co je vám, že stále opakujete o izraelské zemi toto přísloví? `Otcové jedli nezralé … Více

Boží slovo na den 17.8. A.D. 2018

K Ježíšovi přistoupili farizeové s úmyslem přivést ho do úzkých a zeptali se ho: „Může se člověk se ženou rozvést z jakéhokoli důvodu?“ On jim odpověděl: „Nečetli jste (v Písmu), že Stvořitel na …
Napsat komentář
henta
"To je vůle Boží - vaše posvěcení..." Více
henta
Bůh je má spása! Bez obavy mohu doufat. Neboť Hospodin je má síla a chvála, stal se mou spásou. S radostí budete vážit vodu z pramenů spásy. Více

Během tří dnů

Jsem pevně přesvědčen, řekl starec Pimen, že když se hříšník kaje z celého srdce a nebude již dál hřešit, přijme Bůh jeho pokání během tří dnů. (z knihy Moudrost pouštních otců) ikona avva Pimen
Napsat komentář
Stylita
Jeden mnich slyšel kokrhání kohouta a vyprávěl o tom. Pimen mu na to řekl: " Ty a tobě podobní slyší kohouty, ale tomu , kdo pěstuje bdělost, do … Více
henta
Zkrátka Evangelum neznali a sv. Pavla nečetli. Tak se strachem třásli. Více

Boží slovo na den 16.8. A.D. 2018

Petr přistoupil k Ježíšovi a zeptal se: „Pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když se proti mně prohřeší? Nejvíc sedmkrát?“ Ježíš mu odpověděl: „Neříkám ti nejvíc sedmkrát, ale (třeba) …
Napsat komentář
mike084
LIST PÁPEŽA KLEMENTA VI. O ZNOVU ZJEDNOTENÍ ARMÉNOV (r. 1351) O očistci: Pýtame sa: veril si a veríš v očistec, do ktorého zostupujú duše všetký… Více
apredsasatoci
satana som o odpustenie este neziadala.
16

Žalm 45

Pro předního zpěváka, podle „Lilií“ . Pro Kórachovce; poučující, píseň lásky. Slavnostní řeč mi ze srdce tryská, své dílo přednesu králi; jazyk můj – hbitého písaře rydlo: Ty nejkrásnější ze synů …
Napsat komentář

Boží slovo na den 15.8. A.D. 2018

V těch dnech se Maria vydala na cestu a spěchala do jednoho judského města v horách. Vešla do Zachariášova domu a pozdravila Alžbětu. Jakmile Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, dítě se radostně …
Napsat komentář
Hoki
Ježíš každému z nás nabízí své přátelství.
sulnadzlato
Mezi homosexuály není pravá láska, Hokináři. Jenom zbočený rozmnožovací pud. Ty to víš dobře.
1 26

Boží slovo na den 14.8. A.D. 2018

Učedníci přišli k Ježíšovi s otázkou: „Kdo je vlastně v nebeském království největší?“ Tu zavolal dítě, postavil ho před ně a řekl: „Amen, pravím vám: Jestliže znovu nebudete jako děti, jistě …
Napsat komentář
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - B) 1. čtení: Tak praví Hospodin: „Ty, synu člověka, slyš, co ti pravím, a nebuď vzpurný jako toto vzpurné plemeno; otevři … Více

Boží slovo na den 13.8. A.D. 2018

Když Ježíš (a jeho učedníci) spolu chodili po Galileji, řekl jim: „Syn člověka bude vydán lidem do rukou. Zabijí ho, ale třetí den bude vzkříšen.“ (Učedníci) se velmi zarmoutili. Když přišli do …
Napsat komentář
Tomislav
Každý Izraelita byl povinen zaplatit každý rok pul siklu. což je řecky didrachma (dvoudrachma), na vydržování chrámu (Ex 30. 13). .... Vešel do domu,… Více
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - B) 1. čtení: Pátého dne měsíce – byl to pátý rok zajetí krále Jojachina – oslovil Hospodin kněze Ezechiela, syna Buziova, v … Více
1 13

Boží slovo na den 12.8. A.D. 2018

Židé reptali proti Ježíšovi, že řekl: „Já jsem chléb, který sestoupil z nebe.“ Namítali: „Copak to není Ježíš, syn Josefův? Známe přece jeho otce i matku. Jak tedy může tvrdit: ‘Sestoupil jsem z …
Napsat komentář
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - B) 1. čtení: Eliáš šel na poušť asi den cesty. Šel si sednout pod jednu kručinku, přál si smrt a zvolal: „Už je toho dost, … Více

Žalm 9

Pro předního zpěváka. Podle mút-labben. Davidův. Hospodine, celým svým srdcem ti vzdávám chválu, o všech divuplných činech tvých chci vypravovat. Budu se radovat, jásotem tě oslavovat, tvému jménu, …
Napsat komentář
henta
Do podsvětí se navrátí svévolníci, všechny pronárody, jež na Boha zapomněly. Ubožák však nikdy neupadne v zapomnění; naděje ponížených nikdy neztros… Více

Boží slovo na den 11.8. A.D. 2018

K Ježíšovi přistoupil jeden člověk, padl před ním na kolena a prosil: „Pane, slituj se nad mým synem! Je náměsíčník a hrozně trpí. Často padá do ohně a často do vody. Přivedl jsem ho k tvým …
Napsat komentář
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - B) 1. čtení: Hospodine, což nejsi od pradávna, můj Bůh, můj svatý, který neumíráš? Hospodine, poslal jsi (Chaldejce, aby … Více
110 1
Rozhlasový rozhovor Host: Václav Malý, světící biskup pražský. Témata: Normalizace byla pro církev ještě horší než padesátá léta. Byla to doba bez ideálů; role Gustáva Husáka; církev po roce ’89; … Více
rozhlas.cz

Václav Malý: Normalizace byla pro církev ještě horší než padesátá léta. Byla to doba bez ideálů

Šedesátá léta a zejména pražské jaro roku 1968 přineslo Československu významné uvolnění cenzury, svobodu médií i pohyb ve filmu, divadle nebo …
https://dvojka.rozhlas.cz/vaclav-maly-normalizace-byla-pro-cirkev-jeste-horsi-nez-padesata-leta-byla-doba-7585832
Napsat komentář
Hoki
‚Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí‘... ‚Miluj svého bližního jako sám sebe.‘ Na těch dvou přikázáních … Více
ceskoslo
Zajímavá metoda. Za pomoci ignorování faktů se dobrat pravdy.

Boží slovo na den 10.8. A.D. 2018

Ježíš řekl svým učedníkům: „Amen, amen, pravím vám: Jestliže pšeničné zrno nepadne do země a neodumře, zůstane samo; odumře-li však, přinese hojný užitek. Kdo má svůj život rád, ztratí ho; kdo však …
Napsat komentář
Hoki
Liturgie nám trvale připomíná eschatologický rozměr církve. Náš způsob slavení je v tomto smyslu těsně spjat s naším povoláním. Dbáme, aby naše … Více
henta
Tvoje slovo, mě hlavu nezamotá.

Boží slovo na den 9.8. A.D. 2018

Ježíš řekl svým učedníkům toto podobenství: „Nebeské království je podobné deseti pannám, které vzaly lampy a vyšly naproti ženichovi. Pět z nich bylo pošetilých a pět prozíravých. Pošetilé vzaly …
Napsat komentář
henta
Dostatečné, pokud mohu. číst mezi řádky. Více
Stylita
Hento, nejsem liturgista, tedy to nechci posuzovat. Nikdy více násilí ve jménu náboženství. O to šlo v Assisi. Odstraněním křížů ani umístěním sošky … Více

Boží slovo na den 8.8. A.D. 2018

Ježíš se odebral do tyrského a sidónského kraje. A tu z toho kraje vyšla jedna kananejská žena a křičela: „Smiluj se nade mnou, Pane, synu Davidův! Moje dcera je krutě posedlá.“ Ale on jí neodpověděl…
Napsat komentář
mike084
ono keď sa to tak vezme najtrvalejšia exkomunikácia sa udeje keď človek skončí v pekle to už nemá nádej skončiť v Cirkvi víťaznej ani skrz Cirkev … Více
mike084
inú Boh Syn nezaložil takže je jediná Kristova Cirkev čo je na tom ako rúhavé

Boží slovo na den 7.8. A.D. 2018

Když Ježíš nasytil zástupy, hned potom přiměl učedníky, aby vstoupili na loď a jeli před ním na druhý břeh, než on rozpustí zástupy. Když zástupy rozpustil, vystoupil na horu, aby se o samotě modlil.…
Napsat komentář
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - B) 1. čtení: Jeremiáš dostal od Hospodina tato slova: „Tak praví Hospodin, Bůh Izraele: Napiš si do knihy všechna slova, … Více

Boží slovo na den 6.8. A.D. 2018

Ježíš vzal s sebou Petra, Jakuba a Jana a vyvedl je na vysokou horu, aby byli sami. A byl před nimi proměněn. Jeho oděv zářivě zbělel – žádný bělič na světě by ho nedovedl tak vybílit. Zjevil se jim …
Napsat komentář
amarillo
Zaujimave ako z proroka Daniela ,7 niekto elegantne vynal videnie styroch zvierat ...nuž znie to cele inac vynate z kontextu ako neuplne liturgicke … Více
henta
Ještě je čas milosti, představit se pokáním v "bílém rouchu" před svým Spasitelem, Soudcem. Více