Clicks3.9K
Libor Halik
1192

Blahoslavený Bronisław Markiewicz o 3. světové válce

Proroctví z 3.5.1863, z času největšího krvaného povstání Poláků proti okupujícímu je Rusku, zapsal kněz Bronisław Markiewicz, který založil 2 řeholní kongregace sv. archanděla Michaela, kongregaci mužskou a ženskou. Blahořečen byl papežem Benediktem XVI.
„Pokoj vám, služebníci a služebnice Boží! Poněvadž Pán Nejvyšší vás více miloval než jiné národy, dopustil na vás tento útisk, abyste očistíc se z vašich hříchů, se stali vzorem pro jiné národy i lidi, které brzy nasbírají trest přísnější, než váš "za plnost svých hříchů". Zde už stojí ozbrojené miliony armád (miliony vojáků) se zbraní v rukou, strašně vražednou. Válka bude rošířena po celé zeměkouli a tak krvavá, že národ, nacházející se na jihu Polska, uprostřed ní úplně vyhyne. (a) Hrůzostrašnost její bude tak velká, že mnozí ze strachu ztratí rozum. Za ní přijdou její následky: hlad, mor na dobytek a dvě infekce na lidi, které zhltnou více lidí, než válka samotná. Uvidíte ruiny, zříceniny vůkol a tisíce opuštěných dětí, volajících o chléb.
Na konci se válka stane náboženskou. Bojovat budou dva protikladné tábory: tábor lidí, kteří věří v Boha a tábor, který v Něj nevěří. Nastane nakonec všeobecný úpadek a chudoba, jakou svět nikdy neviděl, do té míry, že válka sama skončí kvůli nedostatku prostředků a energií (sil). Vítězové i poražení se budou nacházet ve stejné bídě a tehdy nevěřící uznají, že Bůh řídí svět, a učiní pokání (obrátí se k Bohu), a mezi nimi mnoho Židů. Všeobecné válce budou předcházet úžasné vynálezy a hrozné zločiny spáchané po celém světě. (L: Takto nedopadla ani 1. ani 2. světová válka, čili popisuje 3. světovou válku. Všeobecné vraždění miminek před porodem-umělé potraty nastaly až po 2.světové válce)
Vy, Poláci, skrze nynější útisk očištěni a láskou společnou silní, nejen si budete navzájem pomáhat, nadto ponesete záchranu jiným národům a lidem, dokonce vám kdysi nepřátelským. A tím způsobem dáte vznik dříve neviděnému bratrství národů. Bůh na vás vyleje velké milosti a dary, vzbudí mezi vámi lidi svaté a moudré, a velké mistry, kteří zaujmou čestné pozice na zeměkouli. Váš jazyk bude vyučován na univerzitách po celém světě.
Úcta k Panně Marii a eucharistii pokvete v celém polském národě. Zejména skrze Poláky se pozvedne Rakousko a stane se federací národů. A pak dle rakouského vzoru se budou formovat další státy. (b)
Nejvíce ale vás Pán Bůh povznese, když dáte světu VELKÉHO PAPEŽE (c) Důvěřujte proto v Pána, neboť je dobrý, milosrdný a nekonečně spravedlivý. On pokorné povyšuje a dává jim milost, ale pyšné ponižuje a odmítá navždy.
Hledejte především království nebeské, dobra duchovní, která trvají na věky, neboť co netrvá navěky, není opravdickým dobrem. Tímto způsobem naplníte nebe, a na této Zemi najdete štěstí, jaké nemůže dát svět.
Poláci, Bůh od vás nežádá boje, jaké vedli vaši nejlepší předkové na polích bitev v rozhodujících chvílích, ale bojování tichého, pokorného a namáhavého (těžkého) na každý den, zejména proti nepřátelům vašich duší. Žádá od vás boj v duchu Krista a v duchu Jeho svatých. Chce od vás, abyste - každý na svém místě - vedli především každý den nekrvavý boj. Pouze za této podmínky se dostanete do nebe, a navíc dosáhnete už na této Zemi výborného postavení mezi národy. Mír s vámi!"

Zdroj: Bój bezkrwawy - Błogosławiony ks. Bronisław Markiewicz, 4.vydání, Michalineum 2006, (celé proroctví str.65-67)
www.michalineum.pl/oferta.php
Mieczysław Stachura, „Wszedł między lud”, wyd. Michalineum, Marki-Struga 1995, ss. 7-61

Nezbytné poznámky:
(a) L: V pojetí blahoslaveného Markiewicza je Polsko územím o rozměrech 865 tys. km2. Polsko po 2. světové válce má jen 312 tys. km2 - chybí východní části – dnes západní Ukrajina, Lvov. www.kki.pl/…/markiewicz.html
Dnes v jihozápadní části Polska žijí Slezané mluvící německy a polsky. Dnes žijí na jih od dnešního Polska Češi, Moraváci, Slováci, na jihovýchodě nový stát Ukrajina. V r.1863 na jihozápadě pod tehdejším historickým Polskem místo Čechů byli Slezané (jazyka spíše německého), na maličké části moravských hranic byli Slezané českotěšínští jazyka polského, německého a českého, Slováci na jihu Polska byli vždy, na nejvýchodnějším jihu Polska byli Rumuni, Ukrajina se za národ tehdy neoznačovala.
(b) L: Kde žil blah. Markiewicz - Malopolský Krakow a Halič patřily do Rakousko-Uherska za blahoslaveného Karla Habsburkského! Po zavraždění následníka trůnu Františka Ferdinanda 28. června 1914 v Sarajevu postoupil Karel na místo následníka trůnu, zůstal však nadále vyloučen z rozhodnutí, která vedla k vypuknutí války, i z vysoké politiky vůbec. Po smrti císaře Františka Josefa 21. listopadu 1916 nastoupil Karel na trůn rakousko-uherského mocnářství. Jeho plný titul zněl: „Karel I. z milosti Boží císař rakouský, uherský (tj. maďarský a zde žili i Slováci) apoštolský král, český, Dalmatský, chorvatský, slavonský, haličský (L: tj. té části Polska, kterou dostalo Rakousko), lodoměřský, illyrský a jeruzalémský král, arcivévoda rakouský, velkovévoda toskánský a krakovský, vévoda lotrinský, salcburský, štýrský, korutanský, kraňský a bukovinský (L: část dnešního Rumunska či Moldavska), velkokníže sedmihradský, markrabě moravský, vévoda horního a dolního Slezska, modenský, parmský, piacenzský a guastellský, osvětimský a zatorský, těšínský, friulský, raguszský a zarský, okněžněný hrabě habsburský a tyrolský, kyburský, gorizijský a gradišský, kníže tridentský a brixenský, markrabě horní a dolní Lužice a Istrie, hrabě hohenemský, feldkirchský, bregenzský, sonnenberský, pán z Terstu, z Cattara, velkovojvoda Vojvodiny srbské…“
Byl nekorunovaným císařem rakouským, nekorunovaným králem českým (nestihl to kvůli válce), ale byl církevním obřadem dne 30.12.1916 korunován na krále uherského (spěchal s korunovací, aby se Maďaři nebouřili).
Viz proroctví blah. Karla Habsburkského: Jednou, když byl kostel na dohled, řekl své ženě, že si Bůh od něho přeje oběť života za záchranu svých národů. Ohromená císařovna nebyla schopna na to říci jediné slovo, ale císař se s rozhodností v očích podíval na kostel a řekl: "A já to udělám! " Brzy poté Bůh Karlův slib přijal. Císař náhle smrtelně onemocněl a brzy zemřel. Tak byla naplněna prorocká slova, která ještě v době Karlovy mladosti pronesl r.1911 na audienci Sv. otec Pius X.: „Žehnám arcivévodovi Karlovi, který bude příštím císařem Rakouska a který pomůže vést své země a národy k velké cti a k hojnému požehnání - ale to bude zřejmé až po jeho smrti." Blahoslavený císař Karel se modlil neustále až do samého konce. Lékaři, kteří si velice oblíbili svého císařského pacienta, plakali, když si uvědomili, že nemohou zabránit císařově smrti ani zmírnit jeho bolest a utrpení. Dne 1. dubna 1922 v deset hodin dopoledne císař řekl: "Musím tolik trpět , aby se mé národy opět mohly sjednotit.“ Těsně po poledni, ve 12:23 hodin, se císařovo utrpení navždy skončilo. www.cisarkarel.cz vitmachalek.blog.idnes.cz/c/279074/Porazeni-vitezove.html Novéna k blahoslavenému Karlovi Rakouskému, Brno: Kartuziánské vydavatelství, 2011, s. 26,12.
Odmítl nabídku vysokopostaveného činitele svobodných zednářů, kteří mu slibovali, že se zasadí o jeho návrat na trůn, pokud povolí svobodné zednářství (čili satanismus) v Rakousku.
V dubnu 1989 zemřela Zita manželka císaře Karla Habsburka, tj. krátce před předpovězeným osvobozením Československa od sovětské okupace skrze svatořečení Anežky České. Poslední sovětští vojáci odjeli r.1991. Dne 3.10.2004 byl Karel I. Habsburk blahořečen papežem Janem Pavlem II. Čili slíbené požehnání ze sjednocení národů říše blah. Karla Habsburkského se přibližuje.
(c) L: Proroctví bylo z r.1863. Blah. kněz Bronisław Markiewicz zesnul r.1912. Papež bojující proti nejhoršímu bludu modernismu sv. Pius X. zemřel r.1914 a byl po otci listonoši zaměstnanému v Itálii Polák, ale málokdo to tehdy i dnes ví, neboť v oficielním životopisu to není, jen po matce byl Ital. Papež Jan Pavel II. byl po obou rodičích Žid, ač oficielně Polák. Asi proto se nechal fotit na schůzkách s židozednářským B'nai Brith a zemřel r.2005 - dřív než stačil plánovitě blahořečit Bronisława Markiewicza, kterého dle mého dnešního názoru mylně označil za proroka svého papežování. Hned po smrti Jana Pavla II. byl kněz a prorok Markiewicz blahořečen Benediktem XVI. Papež Jan Pavel II. byl více proti umělým potratům a umělé antikoncepci než Benedikt XVI. - zda to stačí k tomu, aby byl označen za prorokovaného velkého papeže, to nevím. Možná, že přijde ještě nějaký další polský papež, mnohem víc nekompromisní vůči všemu zlu.
Public domain
30. ledna Bl. Bronislava Markiewicze, kněze, zakladatele kongregace sv. archanděla Michaela. Nezávazná památka:
Bronislav Markiewicz se narodil 13. července 1842 v_polském Pruchniku v_dnešní přemyšlské arcidiecézi. Na kněze byl vysvěcen 15. září 1867. Po osmnácti letech plodné práce pro arcidiecézi Přemyšl kráčel za svým povoláním k_řeholnímu životu. Roku 1885 odcestoval do Itálie a vstoupil k_…More
30. ledna Bl. Bronislava Markiewicze, kněze, zakladatele kongregace sv. archanděla Michaela. Nezávazná památka:
Bronislav Markiewicz se narodil 13. července 1842 v_polském Pruchniku v_dnešní přemyšlské arcidiecézi. Na kněze byl vysvěcen 15. září 1867. Po osmnácti letech plodné práce pro arcidiecézi Přemyšl kráčel za svým povoláním k_řeholnímu životu. Roku 1885 odcestoval do Itálie a vstoupil k_salesiánům. Měl štěstí, že se setkal s_Donem Boskem, do jehož rukou složil 27. března 1887 řeholní sliby.
Už jako salesián se vrátil do Polska, kde se stal farářem v_Miejsce Piastowe. Kromě běžné farní práce se věnoval formaci chudé a opuštěné mládeže. Při této zapálené práci se zasloužil o_vznik dvou nových řeholních kongregací, mužské a ženské, jimž jako přímluvce určil sv. archanděla Michaela; obě zároveň přijaly spiritualitu inspirovanou sv. Janem Boskem. Naplněn láskou k_Bohu a k_bližním pracoval podle svého motta „práce a střídmost“ pro spásu ohrožených a odmítaných sirotků, chudých dětí a opuštěné a morálně zanedbané mládeže.
Stráven prací uzavřel 29. ledna 1912 svou životní pouť. Před smrtí i_po ní byl považován za svatého muže. 2. července 1994 byl na základě hrdinských ctností sv. Janem Pavlem II. prohlášen ctihodným. Blahořečen byl 19. června 2005.
Text: Ze společných textů o_svatých mužích: o_řeholnících; nebo ze společných textů o_duchovních pastýřích. Žalmy ze dne.
MODLITBA SE ČTENÍM
DRUHÉ ČTENÍ
Ze spisů blahoslaveného Bronislava Markiewicze, kněze
(Powściągliwość i_praca [Střídmost a práce], 1904, str. 73 a 74.)
Svět se hroutí, protože lidé zbořili oba pilíře sociálního soužití. Vzhledem k_výchově i_k životu zdůraznili především intelektuální a vědeckou přípravu a „práci a střídmost“ odsunuli stranou. Kdežto náš Spasitel, který ví lépe než my sami, co potřebujeme, nás učí, že k_tomu, abychom si zasloužili každodenní chléb a spásu, musíme být střídmí a pracovat v_potu tváře. Takto to říká našim prarodičům v_ráji: „V_potu své tváře budeš jíst chléb, dokud se nenavrátíš do země, z_níž jsi byl vzat.“ (Gn 3,19) A Ježíš v_evangeliu dodává: „Kdo chce jít za mnou, vezmi svůj kříž a následuj mě.“ (Mt 16,24) To znamená: „Nejen já, váš Spasitel, se musím namáhat a trpět, také vy všichni, moji učedníci, jestliže chcete dojít do ráje, musíte trpět a pracovat, a musíte podřídit svou mysl, vůli a skutky Božím přikázáním.“
Své tělo, schopnosti i_vůli musíte podřídit ustavičné službě Boží v_úsilí o_Boží slávu, jež trvá po celý život až do smrti. „Tělo totiž touží proti duchu, a duch zase proti tělu. Mezi nimi je vzájemný odpor, takže neděláte, co byste chtěli.“ (Gal 5,17)
Práce a střídmost se jako ctnosti nezískávají snadno. Abychom neochabovali v_boji, musíme umět ovládat své tělo a všechny své přirozené sklony, stejně jako kočí drží pevně svého koně, aby společně neskončili mimo cestu.
Boží Syn v_lidském těle jde před námi a svým příkladem nám osvěcuje cestu, aby nám nadlehčil závaží, které jsme dostali od Stvořitele, a aby nás naučil dobrovolnému sebezáporu. Ježíš rád pracoval s_potem v_tváři, když pomáhal v_dílně sv. Josefovi, bez reptání a s_trpělivostí nesl útrapy a obtíže všedního dne a nakonec za nevýslovných bolestí zemřel na kříži. Nijak se při vyučování a v_životě nešetří a ničeho není ušetřen. Zblízka ho následuje jeho Matka Sedmibolestná, která po celý život pracuje a trpí. Je následována zástupy svatých, „kteří ukřižovali své tělo i_s jeho vášněmi a žádostmi“ (Gal 5,24).
Dnes na celém světě a ve všech křesťanských národech se zdá bohužel zaznívat jiné poselství: „Snažme se užít si života na zemi, co to jde, a pracovat co nejméně.“ Peníze, moc, odpočinek a zábava, konzum a sláva stanoví ideál celého lidstva, zatímco práce a pot, křesťanská střídmost jsou v_opovržení. Pracují a trpí pouze ti, kteří jsou k_tomu donuceni. Jen málo lidí pracuje svobodně a jsou střídmí v_duchu Ježíše Krista. Většina dnešních lidí netuší, že křesťanská práce a střídmost budou už zde na zemi oceněny stonásobně. Odmítnutí střídmosti naproti tomu přivádí kromě ohrožení pekelnými mukami na věčnosti, také pozemské neštěstí. (…)
Práce a střídmost jsou tedy nejdůležitějšími pilíři společenského života. Pouze tam, kde se udržely, je možné dospět k_blahobytu, zdraví, síle, míru, svobodě a nezávislosti.
Těmto dvěma pilířům společenského života je třeba učit mládež, ale je nutné ji k_tomu také aktivně vést a povzbuzovat ji vlastním příkladem. Pětkrát denně bychom se měli modlit za zdar a uskutečnění těchto dvou důležitých podmínek šťastného života. O_tyto dva pilíře je nutné opřít také náš školní systém a veškerou výchovu. Tehdy budeme mít k_dispozici dostatečně silné nástroje ke zlepšení sociálního postavení našeho lidu a také sousedních národů. Takto se po celém světě bude šířit bratrství mezi národy a bude zahájeno slavnější období v_dějinách lidstva.
ZPĚV PO DRUHÉM ČTENÍ
Těmto dvěma pilířům společenského života je třeba učit mládež, {*} tak budeme po světě šířit bratrství mezi národy.
Boží Syn v_lidském těle jde před námi; {*} tak budeme po světě šířit bratrství mezi národy.
Text: Závěrečná modlitba jako v_ranních chválách
RANNÍ CHVÁLY
PROSBY
Spojeni v_modlitbě chval volejme ke Kristu, našemu Pánu, abychom mu po příkladu blahoslaveného Bronislava sloužili ve svatosti a ve službě druhým po všechny dny svého života:
Otče, posvěť svůj lid
Byl jsi zkoušen ve všem kromě hříchu, aby ses nám stal podobným,
Pane Ježíši, smiluj se nad svým lidem.
Otče, posvěť svůj lid
Přišel jsi, abys sloužil, a ne, aby ti sloužili,
Pane Ježíši, uč nás sloužit ti v_našich bratřích a sestrách.
Otče, posvěť svůj lid
Ty všechny voláš k_dokonalé lásce,
Pane Ježíši, posvěť své věrné služebníky a služebnice.
Otče, posvěť svůj lid
Tys chtěl, aby tví učedníci byli solí země a světlem světa,
Pane Ježíši, osvěcuj svůj lid.
Otče, posvěť svůj lid
Otče náš.
ZÁVĚREČNÁ MODLITBA
Všemohoucí a milosrdný Bože, tys vyvolil blahoslaveného Bronislava za otce a ochránce opuštěné mládeže. Dej, abychom, povzbuzeni příkladem jeho pracovitosti a střídmosti, byli věrní v_plnění tvé vůle a vytrvalí ve tvé službě.
NEŠPORY
PROSBY
Prosme Boha, našeho Otce, pramen veškeré svatosti, aby nám po příkladu svatých dal žít v_souladu s_křestním zaslíbením, a volejme:
Veď nás, Pane, ke svatosti
Otče svatý, ty chceš, abychom se nazývali tvými dětmi,
učiň, aby tvá církev zářila svatostí po celé zemi.
Veď nás, Pane, ke svatosti
Otče svatý, zveš náš, abychom žili podle svého povolání a abychom se ti líbili,
dej, abychom v_životě přinášeli dobré plody.
Veď nás, Pane, ke svatosti
Otče svatý, některé z_nás přivádíš k_následování Krista v_chudobě a pokoře,
dej, aby se zdokonalovali v_bezmezné lásce k_bližním.
Veď nás, Pane, ke svatosti
Otče svatý, blahoslavený Bronislav uskutečnil ve svém životě příklad „pracovitosti a střídmosti“ ve škole Dona Boska,
dej, aby členové jeho institutů pod ochranou archanděla Michaela, žili podle ducha zakladatele.
Veď nás, Pane, ke svatosti
Otče svatý, dej všem zemřelým bratřím a sestrám, aby patřili na tvou tvář,
a také nám dopřej účast na tvé spáse.
Veď nás, Pane, ke svatosti
Otče náš. Text: Závěrečná modlitba jako v_ranních chválách Zdroj: lh.kbs.sk/include_cz/pro_sdb.htm
TULÁK
no to je pravda, vystaví si kostely a pak tam nechodí
Maria Dubovska
A copak sa robí v rusku v nedelu tuláku? v moskve chodi len pol percenta populacie do kostolov, ktovie co poraba zvyšných 99,5? Možno majú nejaké cvičné fronty...ne?
TULÁK
Tak ano, v Německu lidi v neděli nepracují, ale posedávají v restauracích, cukrárnách a nechají se obsluhovat Italama, Turkama nebo využívají jiné služby.Poznala jsem na vlastní oči.
alino
Maria Dubovska 25.5.2013 10:38:06
Alinko...

Ty si bola u mňa v pralese, alebo ja za tebou s papierom?
To určite nie.


Papieroví sú tí, čo majú papier a slúžia antikristovi
Maria Dubovska
mike vtedy už židia čuchali fialky zdola, už poníženia stačilo. nebolo koho ponižovat.

pracovné soboty davali najskor preto, lebo proste hospodarsky nestihali. taka sobota prudko zdvihne HDP.
Maria Dubovska
Ja sa radujem, však to tu píšem. Totiž keby som to tu nenapísala, nenapíše to nikto, možno mike.
2 more comments from Maria Dubovska
Maria Dubovska
Alinko je doležité a klučové , ak štat potvrdí svojim zákonom to, čo je od Boha. O to nám všetkým ide.

Čo sa týka "papierových" krestanov. I to je doležité. Mat papier a patrit niekam oficiáne. Spomínam si jak ste na papier nahanali ludí spolu s BKP: A ejhle. Ludia nemali zaujem o vaše papiere.
Maria Dubovska
Inač kostelniku, to že sa smeješ z takej veci je pre mna znepokojivé.

Tebe je naozaj smiešne, keby nastala taka situacia jak popisuješ? Smat sa budu asi moslimovia a ty, nie?
alino
Vraj vážne sa bavíme
V Rakusku majú zákon o nedeli?
A kresťan nemá zákon o nedeli od Boha?
Ale čo z toho, keď kresťan je papierový.
Maria Dubovska
Každopáne mike ked realita neni podla predstav miestneho osadenstva, pozornost sa odputa k buducnosti. "Bude v rusku uznané" (už jak keby bolo) "bude v rakusku šabes" (už jak keby bol)...realita je ovšem niekde inde.
Maria Dubovska
Vtipné to je kostelníku, což o to. Ale sú tu také abtajlungy na humor niekde. My sa bavíme teraz vážne.
2 more comments from Maria Dubovska
Maria Dubovska
Presne tak. A mimochodom, ja by som vobec nepovedala že Rakušania su bezbožnici. Ved si svoju krajinu zachránili ružencovou výpravou.
Takže to je takých par riaditelov zemegule zrejme, podla ktorých sú všetci ostatní okrem nich bezbožníci.

KOstelniku: lenže v rakusku je na nedelu zakon.
Maria Dubovska
Tulaku, nevyplyvalo z toho, že su sudruzi zbožní. Ja nikde netvrdím, že EU je zbožná.

Ja tvrdím, že neni pravdou, že tieto konzumy su otvorene v nedelu, co si tvrdila ty.

To je vsetko.
TULÁK
O takových věcech bych se vůbec nebavila.To už má každý v sobě, ani Písmo číst nemusí, aby věděl, co se nepatří.Takové články vůbec nečtu a je to taková moda, jak kdybychom bez sexuální výchovy nedokázali přivést na svět děti.Jen k tomu lehkému hříchu.Když se opakuje a nelituje, pak jde o těžký hřích.Co u jednoho projde, u druhého projít nemusí.Jen, kdo se podívá, již zcizoložil.
TULÁK
Mne to je uplne fuk ci vstupuju do eurozony a kam ide zeman. aspon je to dokaz, že skutočne neni žaidny natlak......Nečas.Zeman asi také.Spíš teče do lodi a každý má co dělat sám se sebou.Tak
2 more comments from TULÁK
TULÁK
Marie, ale za komunistů bylo u nás taky v neděli zavřeno a vyplývá z toho, že soudruzi byli zbožní?
TULÁK
Složíme se jim na výlet španělskou ponorkou.czech.ruvr.ru/2013_05_23/Nove-spanelske-…
Maria Dubovska
Mne to je uplne fuk ci vstupuju do eurozony a kam ide zeman. aspon je to dokaz, že skutočne neni žaidny natlak.

prebieha výstavba, ale pleteš sa, ked si myslíš že tam ludia chodia v nedelu. v nedelu je na zapade zavrete. to len u nas je otvorene.

važne neviem k čomu ma smerovat toto neustala zavadzanie.
pařez
TULÁK 24.5.2013 22:50:55

Alespoň jedna dobrá zpráva.
A jestli i toho knížepána šlak trefí, tak budou hned dvě :-)))
Dobrou noc
TULÁK
Na Západě taky probíhá výstavba.třeba supermarketů, velechrámů konzumu, kam chodí lidi na promenády v neděli.
TULÁK
A ještě ti dám asi Marie jednu ránu.Čechy do eurozony zatím vstupovat nehodlají a náš předseda vlády se chystá na návštěvu Ruska.Z toho knížepána asi trefí. czech.ruvr.ru/2013_05_24/Cesko-se-vstupe…
One more comment from TULÁK
TULÁK
Pátrej, pátrej.Ať je to jak chce.U nás se kostely zavírají, prodávají, bourají a podívej na tuto starší zprávu z RV.

Patriarcha Kirill: Za posledních 20 let vyrostlo 23 tisíc nových pravoslavných chrámů
Moskva. Ruská pravoslavná církev za posledních dvacet let dosáhla neuvěřitelného rozkvětu při obnově církevní infrastruktury, tedy kostelů a klášterů. Patriarcha Kirill to zdůraznil v Moskvě na …More
Pátrej, pátrej.Ať je to jak chce.U nás se kostely zavírají, prodávají, bourají a podívej na tuto starší zprávu z RV.

Patriarcha Kirill: Za posledních 20 let vyrostlo 23 tisíc nových pravoslavných chrámů
Moskva. Ruská pravoslavná církev za posledních dvacet let dosáhla neuvěřitelného rozkvětu při obnově církevní infrastruktury, tedy kostelů a klášterů. Patriarcha Kirill to zdůraznil v Moskvě na zasedání patriarchátní rady pro kulturu (3.12.) Moskevský patriarcha přitom zveřejnil údaje, podle kterých bylo postaveno 23 tisíc nových pravoslavných chrámů. ?V žádné jiné zemi ? řekl dále ? se něco podobného nepodařilo. Svět by měl vědět, čeho je schopná svatá Rus.? ? dodal patriarcha Kirill, který poukázal také na to, že toto rozsáhlé dílo bylo vykonáno nikoli v době hospodářského rozkvětu, politické stability či sociální harmonie, ale v dobách ekonomické, politické a sociální konfrontace.? Podle údajů, které podal moskevský patriarcha, bylo v roce 1991 na území bývalého Sovětského svazu 7 tisíc kostelů 22 klášterů. V současné době je v Ruské federaci 30 tisíc funkčních pravoslavných chrámů, včetně klášterů. Patriarcha Moskvy a celé Rusi poděkoval věřícím za jejich úsilí. Oznámil přitom také, že příští rok bude v Moskvě uspořádána výstava přibližující poslední dvě desetiletí obnovy ruského pravoslaví pod názvem ?Pravoslavná Rus?.
Proč to nesmím ocenit?Časem může přeskočit jiskra až k nám, myslím.
Maria Dubovska
nenene, neco mi hovori, že je to podfuk. Už sa mna zbavite. Idem po tom patrat.
TULÁK
Není na tom nic nepravděpodobného, že si někdo z prvních křesťanů uchoval a předával pás Panny Marie čistě jako připomínku na Ní.Tak jako plátno, do kterého bylo zabaleno tělo Krista Pána.Když ti někdo umře, tak uděláš totéž.No tak, jestli to mělo posloužit křesťanům východu k něčemu dobrému, proč ne?asi nechápu.
TULÁK
No vidíš, jak překrucuješ.Ani o turýnském plátně nebylo staletí nic ve známost jako o pásu Panny Marie.Jak ty můžeš zpochybňovat, že jde o její pás, ale o podvrh?
Maria Dubovska
No tulaku tak to je teda trefa dost vedla, kedže platno, do ktoreho zavinuli Ježiša sa exaktne spomina v Pisme, dokonca i jeho darca. Takže nevynorilo sa jaksi odnikial.

Ne tulaku, naozaj nerozumiem katolikom, ktorý sa tešia z toho, ked možú spochybnit vlastné relikvie. Je mi to totálne mysterium.
TULÁK
Tramtadá.A co turýnské plátno.cs.wikipedia.org/wiki/Tur%C3%ADnsk%C3… Však víš, že nejen to.Nechci přinášet pochybnosti.Copak mi pořád nerozumíš?Věřím, že Pán Bůh ocení upřímné úmysly.
Maria Dubovska
Tak tu to máme. Tramtadadam. Pásek.
en.wikipedia.org/wiki/Cincture_of_the_Theotokos

O historii tohto pasku neexistuje žiadna zmienka ani tradicia až do 6. storočia.

No...to je povedzme dost divné, že niekto 6 storočí schovával pasek bez toho, aby sa o tom čo len šustlo.
TULÁK
si myslim
Maria Dubovska
No tak super, aspon neco.
TULÁK
Ale ano, jsou zázrak.Zázrak jsou i lidi v průvodu ve Francii za rodiny aj.Na to, že je většina duchovních opatrná, co řeknou, je to zázrak.
Maria Dubovska
Však to je to, v Rime nevidíš. Pritom to tam je denne. A len super? Nejsu ty lidičky zazrak?
TULÁK
Takovou frontu jsem neviděla, že by někdo stál v Římě dvacet hodin v kuse, tak těžko mohu ocenit.No tak super, jestli je to tak.
Maria Dubovska
Ale Tuláku no tak. V Rime do svatého Petra je fronta nonstop. Takže 24 hodinová. A tí lidičky na Petrovi prečo nejsú taký zázrak? Nikdy si ich nespomenula ani slovkom v tych svojich frontových skazkách...
TULÁK
Nevím, jestli ten opasek je zázrak, ale ty lidičky jsou zázrak.
Maria Dubovska
to ta nenapadlo, pretože skratka obdivuješ amaterizmus a pleteš si ho s nejakou svatou prostotou.

..jo, jo, a ked ten opasok je taký zázrak jak ten svatý ohen, tj. že kdekto taký zázrak zopakuje v telke, tak tých 20 hodin bolo aj uplne zbytočných. takže asi neni co obdivovat.
TULÁK
Lebo tu je trošku ina civilizacia, koordinacia činnosti, technicke vybavenie a vobec všetko............nemáme na to technické vybavení??Ouha, to mě nenapadlo.
TULÁK
Tam nestoja zo zbožnosti ale proste z nudze............a vůbec posuzovat pohnutky jednotlivých lidí je ošemetná věc.
2 more comments from TULÁK
TULÁK
Dvacet hodin bys na toaletu stála potentonoc.
TULÁK
No to nevím, ale nepochybuju, že dobrý úmysl Pán Bůh oceňuje a vůbec nemám v úmyslu to nikomu vnucovat, protože pravda se vždycky časem zjeví sama.
Maria Dubovska
Nestali dvacet hodin. A vieš prečo? Lebo tu je trošku ina civilizacia, koordinacia činnosti, technicke vybavenie a vobec všetko.
Tam nestoja zo zbožnosti ale proste z nudze. Tak stali kedysi predstav si na toaletak a tiež to nebolo zo zbožnosti.
Maria Dubovska
A co nebolo muže byt, prosim, hlavne sa ale o tom nebavme tak, jak keby sa to už stalo s prehliadkolu jedného opasku. Je to proste smiešne.
To by mna inač zaujimalo či ten pasek je pravy. Ruku do ohna by som za to teda nedala.
TULÁK
Ne, nevěřím, že tady stály fronty lidí dvacet hodin na ostatky svatých.Tak si udělat dovču v Chorvatsku s veškerým dovolenkovým komfortem a vzdychat, jakou jsme vykonali pouť.
Maria Dubovska
Darebaci nedarebaci, hlavne naši. Každopadne zaver je, že nas do toho netlačí Europska unia, takže by som bola rada, keby sa miestnej vačšine podarilo uspešne zmierit s touto pre nich iste krutou realitou, že to nemožu hodit na EU. Iste sa najde niečo iné.
TULÁK
Otazka zavadzania legislativy, to ma štat v rukach.........já bych řekla, že to mají v rukou často zkorumpovaní darebáci, kteří se chtějí zalíbit a udržet své pozice.Naše chyba, že se nedržíme věty Pána, kdo není proti vám, je s vámi.
Maria Dubovska
Nesnaž sa chytračit. Tu sa stalo nedavno na relikvie dona Boska, alebo trebars relikvie Cyrila a Metoda, bolo to bez občerstvenia zadarmo a vobec si nedostavala tieto obdivné stavy.