Clicks132
Stylita
92

Boží slovo na den 17.2. A.D. 2019

Slova svatého evangelia podle Lukáše.

Když Ježíš vyvolil dvanáct apoštolů, sestoupil (s hory) a zastavil se na rovině. A s ním velký zástup jeho učedníků a velké množství lidu z celého Judska, z Jeruzaléma i z tyrského a sidónského pobřeží. Ježíš se zahleděl na své učedníky a řekl: „Blahoslavení, vy chudí, neboť vaše je Boží království. Blahoslavení, kdo nyní hladovíte, neboť budete nasyceni. Blahoslavení, kdo nyní pláčete, neboť se budete smát. Blahoslavení jste, když vás budou lidé nenávidět, když vás vyloučí (ze svého středu), potupí a vaše jméno vyškrtnou jako prokleté kvůli Synu člověka. Radujte se v ten den a jásejte, máte totiž v nebi velkou odměnu; vždyť stejně se chovali jejich předkové k prorokům. Ale běda vám, boháči, neboť (už) máte své potěšení. Běda vám, kdo jste nyní nasycení, neboť budete hladovět. Běda vám, kdo se nyní smějete, neboť budete naříkat a plakat. Běda, když vás budou všichni lidé chválit; vždyť stejně se chovali jejich předkové k falešným prorokům.“
Lk 6,17.20-26
Zedad
Kallistratos možná se začti do životopisů světců, abys popřemýšlel o tom, jestli byl milosrdný Samařan kakabus, hladový kakabus a bez prostředků.
Formuloval jsem svůj názor směrem k Blahoslavenství pro ty, kteří by se případně domnívali, že svraštělé obočí, hlad a nuznost je automaticky kritériem blahoslavenosti... Není.
Zedad likes this.
Zajisté tato slova Krista neznamenají, že by člověk měl být bez prostředků, hladovět a tvářit se jako kakabus. Tato Kristova slova jsou potěchou pro duše co strádají a samozřejmě pro ty, kteří nesou příkoří. Ne kvůli svým lidských nedostatkům a chybám či přímo hlouposti, ale kvůli vyznávání Krista, své víře...
Souvisí to prosím nějak s výkladem Blahoslavenství? Pokud ano, je vhodné uvést návaznost. Děkuji.
Zedad
Kallistratos tato slova souvisí s desaterem i blahoslavenstvími. Nejen kdysi, ale do konce věků.
Neptal jsem se Zedada.
Zedad
@Kallistratos neumíš se zamyslet?
Mates5485 likes this.
Zedad
Požehnaný člověk, který doufá v Hospodina, jehož oporou je Hospodin!
Mates5485 likes this.
Zedad likes this.
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/06_00.htm

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Jeremiáše.
Tak praví Hospodin: „Prokletý člověk, který spoléhá na člověka, kdo za svou oporu pokládá smrtelníka, svým srdcem odstupuje od Hospodina! Je jako jalovec na pustině: nevidí, že by přišel déšť, svůj domov má v suchopárné poušti, v solném kraji, kde nelze bydlet. Požehnaný člověk, který …More
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/06_00.htm

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Jeremiáše.
Tak praví Hospodin: „Prokletý člověk, který spoléhá na člověka, kdo za svou oporu pokládá smrtelníka, svým srdcem odstupuje od Hospodina! Je jako jalovec na pustině: nevidí, že by přišel déšť, svůj domov má v suchopárné poušti, v solném kraji, kde nelze bydlet. Požehnaný člověk, který doufá v Hospodina, jehož oporou je Hospodin! Je jako strom, který je zasazen u vod, který své kořeny vyhání k potoku; když přijde vedro, nestrachuje se, jeho listí zůstává zelené, ani v suchém roku nemá starosti, nepřestává nést ovoce.“
Jer 17,5-8

Žalm:
Blaze tomu, kdo svou naději vložil v Hospodina.

Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní,
nepostává na cestě, kudy chodí hříšní,
a nezasedá ve shromáždění rouhačů,
ale má zalíbení v Hospodinově zákoně
a o jeho zákoně přemítá dnem i nocí.

Podobá se tak stromu zasazenému u vodních proudů,
ve svůj čas přináší ovoce,
listí mu nevadne
a daří se mu vše, co koná.

Jinak je tomu s bezbožnými, zcela jinak:
jsou jako pleva rozvátá větrem.
Vždyť Hospodin dbá o cestu spravedlivých,
ale cesta bezbožných skončí záhubou.
Zl 1

2. čtení:
Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.
(Bratři!) Káže se o Kristu, že vstal z mrtvých. Ale jak potom mohou říkat někteří z vás, že vzkříšení mrtvých není? Jestliže tedy mrtví nevstávají, ani Kristus nevstal. A nevstal-li Kristus, vaše víra nemá cenu, protože pak jste ještě ve svých hříších, a jsou ztraceni i ti křesťané, kteří už zesnuli. Máme-li naději v Krista jen v tomto životě, pak jsme nejubožejší ze všech lidí. Ale Kristus z mrtvých vstal, a to jako první z těch, kteří zesnuli.
1Kor 15,12.16-20

Evangelium: Lk 6,17.20-26

Církevní kalendář:
sv. Alexius a druhové
catholica.cz