Clicks125
Stylita
11

Boží slovo na den 15.7. A.D. 2019

Ježíš řekl svým apoštolům: „Nemyslete si, že jsem přišel uvést na zem pokoj; nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč. Neboť jsem přišel rozdvojit `syna s otcem, dceru s matkou a snachu s tchyní: lidé z vlastní rodiny se s člověkem znepřátelí'. Kdo miluje otce nebo matku víc nežli mne, není mě hoden; kdo miluje syna nebo dceru víc nežli mne, není mě hoden. A kdo nebere svůj kříž a nenásleduje mě, není mě hoden. Kdo nalezne svůj život, ztratí ho, kdo však ztratí svůj život pro mě, nalezne ho. Kdo vás přijímá, mne přijímá, a kdo mne přijímá, přijímá toho, který mě poslal. Kdo přijme proroka, že je to prorok, dostane odměnu jako prorok; kdo se ujme spravedlivého, že je to spravedlivý, dostane odměnu jako spravedlivý; kdo podá třeba jen číši studené vody jednomu z těchto nepatrných, protože je to můj učedník, amen, pravím vám: nepřijde o svou odměnu.“ Když Ježíš skončil toto poučování svých dvanácti učedníků, šel odtamtud dál, aby učil a kázal po tamějších městech.
Mt 10,34-11,1
Theodorá-Máriá likes this.
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/15_01.htm

1. čtení:
Čtení z druhé knihy Mojžíšovy.
V Egyptě se dostal k vládě nový král, který nevěděl nic o Josefovi. Řekl svému národu: „Hle, národ synů Izraele je příliš četný a silný na nás. Jednejme vůči němu obezřetně, aby se nerozmnožil a v případě války se nepřidal k našim nepřátelům, s námi nebojoval a neodešel ze země.“ …More
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/15_01.htm

1. čtení:
Čtení z druhé knihy Mojžíšovy.
V Egyptě se dostal k vládě nový král, který nevěděl nic o Josefovi. Řekl svému národu: „Hle, národ synů Izraele je příliš četný a silný na nás. Jednejme vůči němu obezřetně, aby se nerozmnožil a v případě války se nepřidal k našim nepřátelům, s námi nebojoval a neodešel ze země.“ Ustanovili tedy nad nimi dozorce pro roboty, aby je týrali robotou. Stavěli faraónovi zásobovací města Pithom a Rameses. Čím víc však je týrali, tím víc se množili a rostli, takže Egypťané se hrozili synů Izraele. Tyranií si je podrobili, ztrpčovali jim život tvrdou prací (s přípravou) hlíny, cihel a všelijakou prací na poli, vůbec je dřeli tyransky. Farao poručil všemu svému lidu: „Každého (Hebreům) narozeného chlapce hoďte do řeky Nilu, každé děvče však nechte naživu!“
Ex 1,8-14.22

Žalm:
Naše pomoc je ve jménu Páně.

Kdyby Hospodin nebyl s námi
ať to vyzná Izrael
kdyby Hospodin nebyl s námi,
když se na nás obořili lidé,
zaživa by nás pohltili,
když jejich hněv vzplál proti nám.

Voda by nás byla zatopila,
příval by se byl převalil přes nás,
přes nás by se převalily rozbouřené vody.
Veleben buď Hospodin, že nás nevydal
za kořist jejich zubům!

Naše duše vyvázla jako pták
z ptáčníkovy léčky;
léčka se přetrhla,
a my jsme volní.
Naše pomoc je ve jménu Hospodina,
který učinil nebe a zemi.
Zl 124

Evangelium: Mt 10,34-11,1

Církevní kalendář:
sv. Bonaventura (+1274)
Pocházel z Toskánska od Viterby. Později vstoupil do řádu Menších bratří. Studoval v Paříži, kde dosáhl doktorátu a stal se profesorem filosofie a teologie. Dovedl spojit františkánskou prostotu s učeností. V dokonalé shodě prožíval mystiku i vědu a v podobné jednotě žil rozumem i srdcem. K jeho zásadám patřilo, že služba bratřím nikoho neponižuje. Stal se nejvýznačnějším teologem středověku. Působil horlivě jako generální představený svého řádu. Napsal významné spisy. Současně s vysvěcením na biskupa a jmenováním kardinálem dostal za úkol přípravu lyonského sněmu. V době jeho konání v Lyonu zemřel.
více: catholica.cz