Clicks383
Coburg
54

List biskupa Mons. Atanázia Schneidera

Najnaliehavejšou úlohou Cirkvi v dnešnej dobe je starať sa o duchovné klimatické zmeny a duchovnú migráciu – a síce o zmenu klímu neviery v Ježiša Krista, klímy odmietania vlády Krista Kráľa, aby sa zmenila na klímu pravej viery v Ježiša Krista, na prijatie jeho vlády a na migráciu ľudí z biedy duchovného otroctva neviery a hriechu do stavu posväcujúcej milosti. To sú migranti, o ktorých sa musíme predovšetkým postarať.
Kresťanstvo, jediné Bohom chcené náboženstvo, nemožno nikdy doplňujúco stavať k iným náboženstvám. Podľa Kristovej vôle sa musí viera v neho a jeho božské učenie v každom ohľade postaviť na miesto iných náboženstiev, samozrejme bez násilia, ale láskavým presvedčovaním, ako hovorí pieseň chvály na slávnosť Krista Kráľa: „Non Ille regna cladibus, non vi metuque subdidit: alto levatus stipite, amore traxit omnia“ (Nie mečom, násilím a strachom si podmaňuje národy, ale povýšený na kmeni kríža priťahuje všetko s láskou k sebe).
Existuje iba jedna cesta k Bohu a to je Ježiš Kristus, lebo on sám povedal: „Ja som cesta“ (Jn14,6). Je iba jediná pravda a to je Ježiš Kristus, lebo o sám povedal: „Ja som pravda“ (Jn 14,6). Je iba jediný pravý nadprirodzený život duše a to je Ježiš Kristus, lebo o sám povedal: „Ja som život“ (Jn14,6).
Vtelený Boží Syn učil, že mimo viery v neho nemôže byť nijaké pravé Bohu milé náboženstvo:
„Ja som brána. Kto vojde cezo mňa, bude spasený“ (Jn10,9). Boh prikázal všetkým ľuďom bez výnimky počúvať jeho Syna: „Toto je môj milovaný Syn, počúvajte ho (Mk 9,7). Boh nepovedal: „Môžete počúvať môjho Syna alebo aj iných zakladateľov náboženstiev, lebo ja chcem, aby boli rôzne náboženstvá.“ Boh zakázal uznávať legitímnosť náboženstiev iných božstiev: „Nebudeš mať iných bohov okrem mňa!“ (Ex 20,3) a „Neťahajte jarmo s neveriacimi! Veď akú účasť má spravodlivosť na neprávosti?! Alebo čo má spoločné svetlo s tmou?! Aká zhoda je medzi Kristom a Beliarom?! Aký podiel má veriaci s neveriacim?! A ako súvisí Boží chrám s modlami?! A vy ste chrám živého Boha, ako hovorí Boh: ´Budem v nich prebývať a medzi nimi chodiť, budem ich Bohom a oni budú mojim ľudom´“ ?” (2 Kor. 6, 14-16).
Ak iné náboženstvá tiež zodpovedajú Božej vôli, tak by nebolo Božie odsúdenie náboženstva zlatého teľaťa v časoch Mojžiša (cf. Ex 32, 4-20) ...
Mates5485 likes this.
ľubica
Papež František vyhlásil v Abu Dhabi konec křesťanství

Nehorázná Bergogliova veřejná hereze zůstává herezí i po marném pokusu biskupa Schneidera přimět ho ke korekci.
Mates5485 and one more user like this.
Mates5485 likes this.
Zedad likes this.
Libor Halik and one more user like this.
Libor Halik likes this.
Monika G likes this.
ľubica
Reakcia na vyjadrenie Mons.Schneidera: “Kresťanstvo je jediné pravé a Bohom chcené náboženstvo,”
Láskavý Otče, zhliadni na týchto mužov viery: arcibiskupa Mons. Schneidera a kardinála Múllera, MANIFEST VIERY kardinála Müllera a petícia, nech sa neboja, nech neváhajú, nech hovoria na obranu katolíckej viery proti herézam z najvyššej hierarchie: Noemova archa=archa bratstva!!! To je škandál a …More
Reakcia na vyjadrenie Mons.Schneidera: “Kresťanstvo je jediné pravé a Bohom chcené náboženstvo,”
Láskavý Otče, zhliadni na týchto mužov viery: arcibiskupa Mons. Schneidera a kardinála Múllera, MANIFEST VIERY kardinála Müllera a petícia, nech sa neboja, nech neváhajú, nech hovoria na obranu katolíckej viery proti herézam z najvyššej hierarchie: Noemova archa=archa bratstva!!! To je škandál a výsmech Sv. Písmu!!!
Mates5485 and one more user like this.
Mates5485 likes this.
Caesar likes this.
Caesar
Môže Cirkev podpísať, že Boh nechce, aby každý uveril v Ježiša Krista?

Tomáš Dominik 12. februára 2019
Pápež František sa na návšteve v Abú Dhabi písomne prihlásil k deklarácii o spolunažívaní a bratstve. Súčasťou tohto dokumentu je aj prehlásenie Katolíckej Cirkvi, že ,,je Božou vôľou v jeho múdrosti, aby existovali na zemi rôzne náboženstvá a pluralizmus (vo viere).”
Táto veta vyvolala vášni…More
Môže Cirkev podpísať, že Boh nechce, aby každý uveril v Ježiša Krista?

Tomáš Dominik 12. februára 2019
Pápež František sa na návšteve v Abú Dhabi písomne prihlásil k deklarácii o spolunažívaní a bratstve. Súčasťou tohto dokumentu je aj prehlásenie Katolíckej Cirkvi, že ,,je Božou vôľou v jeho múdrosti, aby existovali na zemi rôzne náboženstvá a pluralizmus (vo viere).”
Táto veta vyvolala vášnivú debatu do akej miery je vôbec v súlade s Ježišovým príkazom, ktoré adresoval apoštolom, ísť do celého sveta, evanjelizovať národy a krstiť ich v mene Ježiša Krista.
Celé dejiny sú poznačené martýrmi, ktorí za vieru a evanjelizáciu zomierali, pretože za Božiu vôľu považovali to, že Boh chce, aby všetci uverili v Krista a boli spasení. Najnovšie prehlásenie pápeža a veľkého imáma vytvára priestor pre úvahy či sa v porovnaní s Novým zákon zmenila v 21. storočí Božia vôľa oproti minulosti.
Ak je jeho vôľou, aby existoval náboženský pluralizmus, potom evanjelizácia katolíckej Cirkvi vo svete môže byť interpretovaná ako aktivita proti Božej vôli. V praktickom význame toto prehlásenie hovorí, že je Božou vôľou, aby existovali národy, ktoré nepoznajú a neprijmú Ježiša Krista, ktorý je jediným Božím Synom a prišiel na svet, aby zomrel za mnohých.
Bol to práve pápež Benedikt XVI, ktorý zmenil v liturgii pri obetovaní slovo “za všetkých” na slovo “za mnohých.” Táto zmena je teologicky správna v kontexte toho, kým je adoptívny syn. Je to pokrstený veriaci. Človek sa nestáva adoptívnym Božím Synom na základe toho, že je človekom z mäsa a kostí, ale preto, že prijal krst. Môže teda katolícka Cirkev prehlásiť, že Boh nechce, aby sa niekto stal jeho adoptívnym Synom a neprijal krst lebo to nie je jeho Božím plánom?
Biskup Athanasius Schneider v tejto súvislosti vydal stanovisko proti relativizácii kresťanstva a jeho rovnakého kladenia na úroveň akéhokoľvek iného náboženstva. “Kresťanstvo je jediné pravé a Bohom chcené náboženstvo,” povedal Schneider. Podľa Schneidera by iný prístup bol v rozpore so samotným evanjeliom, kde evanjelista Ján hovorí o Ježišovi ako “ceste.” Nový zákon hovorí o tom, že sa stávame krstom adoptívnymi synmi Boha. Ježiš o sebe hovorí “Ja som cesta, Pravda a život.” Tvrdenie, že v Božom pláne je, aby ľudia neprijali Krista, aby mohol existovať náboženský pluralizmus sa podľa Schneider dostávame do možného rozporu aj s evanjeliom podľa Jána: “Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí zhora, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo. Nikodém mu vravel: “Ako sa môže človek narodiť, keď je už starý? Azda môže druhý raz vojsť do lona svojej matky a narodiť sa?” Ježiš odpovedal: “Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva. Čo sa narodilo z tela, je telo, a čo sa narodilo z Ducha, je duch » (Jn 3, 3-7).
Biskup Schneider vo svojom prehlásení povedal, že kresťanstvo je jediné Bohom chcené náboženstvo a nemožno ho dávať na jednu úroveň s nekresťanskými náboženstvami a zároveň prirovnal tento zverejnený dokument k duchovnej “migračnej a klimatickej kríze” ohrozujúcej spásu množstva duší. Poslaním Cirkvi v tomto čase je podľa neho presný opak.
“Najakútnejším poslaním, ktoré stojí pred Cirkvou je reagovať na zmenu duchovnej klímy a duchovnej migrácie, teda zmeny klímy, kedy sa z veriacich v Ježiša Krista stávajú neveriaci. Ide o zmenu klímy odmietania kráľovstva Krista a treba, aby ľudia migrovali naopak z duchovného otroctva nepoznania Boha k tomu, že sa stanú Božími synmi, teda od života v hriechu do života v milosti posväcujúcej. Toto sú migranti, o ktorých sa treba bezodkladne postarať.”
Mates5485 and 2 more users like this.
Mates5485 likes this.
Monika G likes this.
ľubica likes this.
Čo je cirkev a čo je štát? (A.Hlinka) alianciazanedelu.sk/archiv/3127
ľubica likes this.