Clicks824
Radek33
2

Modlitwy do Matki Bożej Licheńskiej oraz cuda i historia Cudownego Obrazu

2 lipca obchodzimy wspomnienie liturgiczne Matki Bożej Licheńskiej – Bolesnej Królowej Polski. Jej obraz wierni otaczają szczególnym kultem w bazylice Matki Bożej Bolesnej w Licheniu. Obraz został koronowany przez kard. Stefana Wyszyńskiego 15 sierpnia 1967 r. W sanktuarium licheńskim, którym opiekują się księża marianie, w 1999 r. modlił się św. Jan Paweł II. Dokonał wówczas poświęcenia nowego kościoła. Zachęcał wtedy: “Zgromadzeni na tej (…) modlitwie w licheńskim sanktuarium, u stóp Bolesnej naszej Matki, błagajmy Ją wszyscy – biskupi, kapłani, osoby konsekrowane i ludzie świeccy – aby wstawiała się za nami u swego Syna, wypraszając nam wiarę żywą, która z ziarna gorczycy staje się drzewem życia Bożego. Wiarę, która każdego dnia karmi się modlitwą, umacnia sakramentami świętymi i czerpie z bogactwa Ewangelii Chrystusowej; wiarę mocną, która nie lęka się żadnych trudności, ani cierpień czy niepowodzeń, bo oparta jest na przekonaniu, że «dla Boga nie ma nic niemożliwego» (por. Łk 1, 37); wiarę dojrzałą, bez zastrzeżeń, która współdziała z Kościołem świętym w autentycznym budowaniu mistycznego Ciała Chrystusa”.

Historia Lichenia

Cudowny Obraz

Objawienia

Bazylika

Kościół św. Doroty

Kaplica Krzyża Świętego

Źródełko

Golgota

Las Grąbliński

Beatyfikacja o. Papczyńskiego

Wizyta Jana Pawła II

Księga Łask


Litania do Matki Bożej Licheńskiej

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas
Ojcze z nieba Boże zmiłuj się nad nami
Synu Odkupicielu świata Boże
Duchu Święty Boże
Święta Trójco Jedyny Boże

Matko Boża Licheńska, Bolesna Królowo Polski módl się za nami,
Matko, która oczekujesz nas w swoim sanktuarium i otaczasz miłością,
Matko, która prowadzisz nas do swego Syna – Źródła wszelkich łask,
Matko, która wspierasz nas swoim wstawiennictwem w pielgrzymce do domu Ojca,
Matko, która przywołujesz nas do miłości Syna,
Matko, która wzywasz nas do odnowy życia moralnego,
Matko, która wzywasz nas do pokuty,
Matko, która uczysz nas otwierać serce na Boga,
Matko, która wzywasz nas do pełnienia woli Syna,
Matko, która uczysz nas gorliwości w posłuszeństwie słowu Bożemu,
Matko, która wypraszasz nam błogosławieństwo i łaskę,
Matko, która wypraszasz nam zdrowie duszy i ciała,
Matko, która oczekujesz od nas nawrócenia serca,
Matko, która opiekujesz się nami z macierzyńską miłością,
Matko, która oczkujesz od nas częstego uczestnictwa w sakramentach świętych,
Matko, która uczysz nas modlitwy, pokory i służby ludziom,
Matko, która troszczysz się o nasze życie nadprzyrodzone,
Bolesna Królowo Polski, w której sanktuarium możemy odnaleźć utraconą godność dziecka Bożego,
Bolesna Królowo Polski, która nieustannie wzywasz nas do odmawiania różańca,
Bolesna Królowo Polski, która wciąż upominasz nas przez usta pasterza Mikołaja,
Bolesna Królowo Polski, która uratowałaś życie Tomaszowi Kłossowskiemu,
Bolesna Królowo Polski, Orędowniczko pojednania i jedności rodzin,
Bolesna Królowo Polski, Jutrzenko zaranna prowadząca do Słońca – Chrystusa,
Bolesna Królowo Polski, przez którą Bóg okazuje swoją opatrzność naszemu narodowi,
Bolesna Królowo Polski, Patronko ewangelizacji polskiego narodu,
Bolesna Królowo Polski, która troszczysz się o dzieło zbawienia dokonane przez Syna,
Bolesna Królowo Polski, nadziejo wyzwolenia z nałogów,
Bolesna Królowo Polski, Nauczycielko naszego chrześcijańskiego życia,
Matko Bolesna, stojąca przy krzyżu swojego Syna i przy krzyżu każdego człowieka,
Matko Bolesna, z białym orłem na piersiach stojąca przy krzyżu polskiego narodu,
Matko Bolesna, Królowo pokoju naszych dni,

Uproś bezpieczeństwo dla naszego narodu uproś nam Matko Bolesna,
Dobre i mądre rządy w naszym kraju,
Zgodę i miłość w rodzinach,
Trzeźwość i ład moralny dla naszego narodu,
Wiarę, która nie jest tylko formalizmem religijnym,
Życie na co dzień przykazaniem miłości danym nam przez Pana,
Współczujące serce i pomocne dłonie dla chorych i wszystkich cierpiących,
Poszanowanie dla tradycji chrześcijańskich i polskich,
Wierne trzymanie się Krzyża Chrystusa i Jego Ewangelii,
Obronę wiary i obyczajów wobec chcących je niszczyć,
Poszanowanie pamięci poległych za wiarę i Ojczyznę,
Budowanie Królestwa Bożego w naszym narodzie,
Prawdziwą solidarność między Polakami,
Gościnność i uprzejmość wobec innych narodów,
Miłosierdzie Boże dla naszego narodu

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata przepuść nam Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata zmiłuj się nad nami

W: Módl się za nami, Matko Boża Licheńska
O: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych

Módlmy się: Boże, Ty w tajemniczy sposób dopełniasz mękę Chrystusa w członkach Jego Mistycznego Ciała, dręczonych niezliczonymi cierpieniami; Ty chciałeś, aby Twojemu umierającemu Synowi towarzyszyła bolejąca Matka, spraw, abyśmy naśladując Najświętszą Pannę, z miłością służyli cierpiącym braciom i siostrom oraz nieśli im pomoc i pociechę. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

* * **

Modlitwa rodziny

Maryjo, Licheńska Pani!
Dziś klęka przed Twoim świętym wizerunkiem nasza rodzina. Przynosimy swoje dziękczynienia i gorące prośby. Tobie, Matko Boża oddajemy się w szczególną opiekę. Pomóż nam godnie uwielbiać Boga Ojca, Pana naszego i Stworzyciela.
Maryjo! Nie są Ci obce wszelkie problemy rodzinnego życia. Dlatego pokornie Cię prosimy: umacniaj naszą więź małżeńską i rodzinną, by nie zabrakło miłości, szacunku, cierpliwego znoszenia naszych ludzkich słabości, wybaczania uraz i przykrości, które sobie zadajemy. Prosimy o łaskę wzajemnego zrozumienia się. Pomóż nam, Maryjo, umacniać naszą rodzinę modlitwą różańcową. Niech Msza Św. w niedziele i święta stanie się źródłem łask i błogosławieństwa dla naszej rodziny. Broń nas, Maryjo, od bezrobocia. Naucz nas uczciwej i rzetelnej pracy, która nas uświęci i pozwoli godnie utrzymać rodzinę. Umocnij naszą wiarę w Opatrzność i Miłosierdzie Boże. Oby nasz Domowy Kościół stał się rzeczywistym Królestwem Twego Syna i Twoim. Amen.

****

Modlitwa zawierzenia (do codziennego odmawiania)

Maryjo, Matko Najświętszej Rodziny z Nazaretu, obecna pośród nas w znaku licheńskiego obrazu, pozdrawiamy Cię, Bolesna Królowo Polski. Stajemy przed Tobą z żywą wiarą i ufnością w Twoją dobroć Wychowawczyni i Opiekunki rodzin, aby zawierzyć Ci nas samych i wszystkie sprawy drogie naszym sercom. Bolesna Matko Licheńska, otaczaj nas swoją opieką w chwilach choroby i cierpienia, abyśmy umieli wtedy zawierzyć Bożej Opatrzności i doświadczali pociechy miłującego Boga. Matko Zbawiciela, bądź Gwiazdą nadziei i jedności w naszej codziennej pielgrzymce do domu Ojca w niebie. Amen.

Bolesna Królowo Polski – módl się za nami!
Wzywająca do pokuty -
Nauczająca modlitwy różańcowej -
Ratująca karanych za grzechy -
Wspomagająca ciężko pracujących -
Słynąca łaskami w licheńskiej świątyni -
Bolesna Królowo Polski – dziękujemy Tobie!
Za miłosierdzie Twoje nad ludem polskim -
Za objawienie się z Orłem Białym na piersiach -
Za Obraz Cudowny, źródło łask nieprzeliczonych -
Za uzdrowionych i nawróconych -
Za uratowaną wiarę i wolną Ojczyznę -
Matko Boża Licheńska – przepraszamy Ciebie
Za to, że byliśmy głusi na Twoje wezwanie do pokuty -
Za to, że płakać musiałaś nad złością naszą -
Za grzechy pijaństwa i niezgody, raniące Twe serce -
Za podeptanie wierności małżeńskiej -
Za lekceważenie dnia świętego -
Matko Boża Licheńska – błagamy Ciebie
Abyś niewierzącym wyprosiła nawrócenie -
Abyś udzieliła pokoju dniom naszym -
Abyś była wsparciem w próbach naszego życia -
Abyś chorym i głodnym pomocy udzieliła -
Abyś smutnych i nieszczęśliwych pocieszyć raczyła -
Abyś nam w godzinie śmierci bramy niebios otworzyła -

Bolesna Królowo Polski – otocz nas swą opieką!

Zdrowaś Maryja, łaski pełna, Ukrzyżowany z Tobą najboleśniejszaś między niewiastami
i owoc żywota Twojego Jezus Bolesny. Święta Maryjo, Matko Ukrzyżowanego, nam, krzyżującym Syna Twego, uproś łzy pokuty teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.


1. Przepowiednia Symeona

Pierwszy dzień nowenny


Wśród matczynych radości przepowiedział Ci Bóg przez usta Symeona przyszłe

Twe cierpienia. Po raz pierwszy miecz boleści przeszył Serce Twoje, w duchu zaś krwawą złożyłaś ofiarę, postanawiając posłusznie iść za wolą Opatrzności. Matko Najświętsza, przepowiednia ta była dla Ciebie źródłem wielu cierpień, ale i wielkich zasług. Dla tych zasług wyjednaj nam, prosimy Cię, łaskę zupełnego pogodzenia woli naszej z wolą Bożą we wszystkich próbach i doświadczeniach, jakie Bóg na nas zsyła. Amen.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu…

2. Ucieczka do Egiptu
Drugi dzień nowenny


Do cierpień i niewygód w stajni Betlejemskiej, które przez miłość Twą do
Syna znosiłaś, dołączyły się jeszcze niebezpieczeństwa i niewygody
ucieczki do obcej krainy. Ty jednak, o Maryjo, bez najmniejszego
szemrania wybrałaś się w drogę wskazaną Ci przez samego Boga
i z dziecięcą ufnością oddałaś się Jego przewodnictwu. Obyśmy i my uprosili
sobie u Boga łaskę ufnego powierzania Mu swej woli w cierpieniach, wytrwania w posłuszeństwie i ufności w Jego pomoc.


Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu…

3. Utrata dwunastoletniego Jezusa

Trzeci dzień nowenny


Jednej tylko, o Maryjo, nie doznałeś boleści, której przyczyną jest niewdzięczność i występek dzieci. Mimo to przez trzy dni, dręczona straszną obawą, musiałaś szukać swego Boskiego Syna. Szczerze, o Maryjo, współczujemy Twej trosce o Boskie Dziecię i przez zasługi, jakieś nam przez to wyjednała, uproś nam łaskę, by za Twoim przykładem wszyscy rodzice wypełniali obowiązki swoje wobec dzieci, przełożeni wobec podwładnych, podwładni wobec przełożonych z największą pilnością, wiernością i cierpliwością.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu…

4. Spotkanie na drodze krzyżowej

Czwarty dzień nowenny

Jakaż musi być boleść Matki, która Syna swego, Zbawcę świata, spotyka na drodze śmierci, otoczonego zgrają żołdactwa, sponiewieranego, upadającego pod ciężarem krzyża na ziemię. Przez boleść i gorycz Serca Twego uproś nam łaskę ofiarowania Bogu codziennych cierpień z takim uczuciem, z jakim Syn Twój znosił cierpienia na drodze krzyżowej i z jakim Tyś Brała w Jego męce udział.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu…

5. Śmierć Jezusa na krzyżu.

Piąty dzień nowenny

Krwawa śmierć Pana Jezusa na krzyżu i omdlałe z boleści Serce Matki stanowią wartość i cenę, za które rodzaj ludzki został odkupiony! Ty, o Maryjo, Matko Bolesna, Królowo męczenników, stałaś się męczeństwem miłości wyjednaj nam, Matko, gorącą miłość ku Synowi Twojemu, byśmy z wdzięcznością obchodzili pamiątkę Jego śmierci, z szczerą boleścią żałowali za swe grzechy i z Tobą żyć i umierać mogli.


Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu…

6. Zdjęcie z krzyża

Szósty dzień nowenny

O Matko bolesna, Maryjo! Syn Twój, którego jako dziecko tuliłaś do serca, znowu spoczywa na Twoim łonie. W objęciach Swych trzymasz martwe Ciało Syna, ofiarę najokrutniejszej męczarni. Naprawdę jesteś Matką boleści! O Maryjo! Okaż nam się Matką miłościwą w godzinie śmierci, kiedy każda radość życia w bojaźń się przemieni. Bądź wtedy Matką i Pocieszycielką naszą i zaprowadź nas do wiecznej szczęśliwości.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu…

7. Pogrzeb Jezusa
Siódmy dzień nowenny


Każdy krok na drodze cierpienia potęguje Twą boleść. Odrywają teraz Syna Twego z objęć Twoich i Ciało Jego składają do zimnego grobu. Lecz od tej chwili kończą się cierpienia Twoje i nadchodzi radosny poranek wielkanocny, który czyni Cię na zawsze szczęśliwą. Wyjednaj nam nadzieję, która dodawała Ci siły w najcięższych próbach, i spraw, byśmy przed obliczem Boga i Pana naszego stanęli jako Jego wybrani.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu…

8. Ucieczko grzeszników
Ósmy dzień nowenny


Spiesz Maryjo z pomocą biednym, wzmacniaj chwiejnych w wierze, pocieszaj strapionych i nieszczęśliwych, proś za nasz naród, wstawiaj się za kapłanami, zakonnikami i zakonnicami, nie zapominaj o niewiastach. Okaż się wszystkim Panią łaskawą. Ty stoisz przed obliczem Najwyższego, który tak hojnie łaskami Cię obdarował, uproś nam przebaczenie i zbawienie.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu…

9. Prowadź do Jezusa

Dziewiąty dzień nowenny

Tu na ziemi narażeni jesteśmy na liczne utrapienia, doznajemy różnych przykrości. Wyciągnij nas z łez padołu i zaprowadź do krainy, gdzie Ty królujesz przy Ojcu, Twoim Synu i Duchu Świętym. Amen


Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu…

***

Inne modlitwy:

Modlitwa ufności w skuteczne orędownictwo Maryi u Boga

Maryjo! Dozwól bym Cię chwalił Panno Święta i zaufał Twemu orędownictwu u Boga we wszystkich potrzebach duszy i ciała.
Tak pięknie o Twym orędownictwie mówił błogosławiony biskup Amadeusz: „Błogosławiona Dziewica… nie tylko czuwa nad zbawieniem dusz, ale z miłością niesie pomoc w potrzebach: przywraca zdrowie i leczy rany serca. W miejscach poświęconych Jej czci i pamięci sprawia swoim pośrednictwem, że chromi chodzą, niewidomi odzyskują wzrok, głusi słyszą, pozbawionym mowy jest ona przywrócona i uleczone zostają różne niemoce i słabości. Przychodzą grzesznicy, biją się w piersi, wyznają swoje winy i otrzymują przebaczenie, powracając z radością do swoich domów. Przychodzą także przygnębieni, strapieni i smutni, pogrążeni w rozpaczy, zagubieni, obarczeni długami i nieszczęśnicy okryci hańbą i upodleni. Ale Ona nie odrzuca żadnego nędzarza: pełna miłosierdzia błaga za nami swojego Syna i w ten sposób odwraca od nich zło wszelkie.”
Tego orędownictwa i ja mogę doświadczyć, jeśli tylko oddam się i poświęcę Tobie.
Maryjo. Dlatego wołam do Ciebie: O Pani moja, o Matko moja Tobie oddaję się cały, a na dowód mego oddania, poświęcam dziś Tobie moje oczy, uszy, usta i serce, poświęcam całego siebie. Skoro więc jestem Twoim o dobra Matko, strzeż mnie i broń, jako rzeczy i własności swojej. Amen

Modlitwa o pokój i jedność dzieci Bożych

Matko Boża.
Pod Twoim Świętym wizerunkiem odczytuję napis: ”Królowo Polski udziel pokoju dniom naszym”, a w Twym spojrzeniu dostrzegam smutek i zatroskanie o los każdego człowieka.
Bolejesz nad brakiem jedności, pokoju, sprawiedliwości, współpracy i solidarności.
Choć jesteśmy ludźmi wierzącymi ciągle wiele w nas zła
Pycha, nienawiść, pogoń za pieniędzmi, odejście od Boga, pogwałcenie Jego przykazań i norm moralnych sprowadzają wojny i inne nieszczęścia, powodując straty materialne i duchowe. Maryjo, Bolesna Królowo Polski, prosimy Cię rozgrzej nasze oziębłe serca i prowadź nas do Chrystusa, źródła mocy w walce ze złem. On, Król królów, Książę Pokoju jest jedynym i pewnym sprawcą jedności, pojednania i pokoju. Amen

Modlitwa za Polaków w kraju i za granicą

Maryjo Licheńska!
Ty, która spoglądasz na swoje dzieci i nosisz na piersiach Orła Białego – znak macierzyństwa wobec naszej Ojczyzny. Weź w opiekę wszystkie dzieci Narodu Polskiego te w kraju, i te rozproszone po całym świecie.
„Dziękujemy Ci Maryjo, że nieustannie i niezawodnie kierujesz nas ku Chrystusowi. Czuwaj Matko Syna Bożego nad nami, czuwaj nad naszą niewzruszoną wiernością Bogu, Krzyżowi, Ewangelii, Kościołowi Świętemu, tak jak to czyniłaś od zarania naszych dziejów.

Broń tego narodu, który od tysiąca lat idzie drogami Ewangelii. Spraw, abyśmy, żyli, wzrastali i wytrwali w wierze do końca”.(Ojciec Święty Jan Paweł II)
Maryjo Matko Nasza! Pomóż nam zrzucić z siebie okowy zła, byśmy wewnętrznie stali się wolnymi ludźmi. Do Ciebie wołamy: „Przybądź nam Miłościwa Pani ku pomocy…”Amen

Modlitwa rodziny

Maryjo, Licheńska Pani!
Dziś klęka przed Twoim świętym wizerunkiem nasza rodzina. Przynosimy swoje dziękczynienia i gorące prośby.
Tobie, Matko Boża oddajemy się w szczególną opiekę. Pomóż nam godnie uwielbiać Boga Ojca, Pana naszego i Stworzyciela.
Maryjo! Nie są Ci obce wszelkie problemy rodzinnego życia. Dlatego pokornie Cię prosimy: umacniaj naszą więź małżeńską i rodzinną, by nie zabrakło miłości, szacunku, cierpliwego znoszenia naszych ludzkich słabości, wybaczania uraz i przykrości, które sobie zadajemy. Prosimy o łaskę wzajemnego zrozumienia się. Pomóż nam, Maryjo, umacniać naszą rodzinę modlitwą różańcową. Niech Msza św. w niedziele i święta stanie się źródłem łask i błogosławieństwa dla naszej rodziny. Broń nas, Maryjo, od bezrobocia. Naucz nas uczciwej i rzetelnej pracy, która nas uświęci i pozwoli godnie utrzymać rodzinę. Umocnij naszą wiarę w Opatrzność i Miłosierdzie Boże. Oby nasz Domowy Kościół stał się rzeczywistym Królestwem Twego Syna i Twoim. Amen

Modlitwa o godne warunki życia

Maryjo Licheńska!
Poruszają mnie do głębi słowa pieśni: ’’Zdrowaś Maryjo… .Ty coś karmiła Świata Zbawienie, Ty nam jak Matka daj pożywienie’’. Myślę wtedy o Twoim Maryjo życiu ziemskim, które wymagało ofiary, zaparcia i wyrzeczeń.
Do Ciebie Matko Bolesna, Pani Licheńska, zwracam się z gorącą prośbą. Naucz mnie, Maryjo, zawierzać Bożej Opatrzności, gdy z wielkim trudem i lękiem o jutro udaje się egzystować mojej rodzinie. Niech się nie lękam, że mąż utraci pracę. Nie pozwól, by powiększył on rzesze bezrobotnych, ludzi tracących nadzieję na przeżycie, załamanych i zrozpaczonych. Dołączam się do tych, którzy tu, przed Twym świętym wizerunkiem zawierzyli Tobie. Wysłuchałaś ich próśb, Maryjo – odeszli do swoich domów z nadzieją na lepsze jutro. Przeto i ja Maryjo, powierzam się Tobie z głęboką wiarą w Twoje wstawiennictwo u Boga. Amen

Modlitwa o znalezienie pracy

Maryjo. Bóg polecił nam przez pracę czynić sobie ziemię poddaną . Zaprosił nas do kontynuowania dzieła stworzenia. Człowiek bowiem, pracując współdziała z Bogiem w tworzeniu świata. A jednocześnie praca pozwala człowiekowi godnie żyć. Twoja rodzina, Maryjo, jest tego najlepszym przykładem. Utrzymywaliście się z pracy Świętego Józefa. Tymczasem ja nie mogę utrzymać mojej rodziny. Nie mamy na chleb, na czynsz, na lekarstwa, na szkołę dla dzieci i na inne niezbędne potrzeby.
Jeszcze do niedawna nie rozumiałem, jak bardzo praca jest cenna. Teraz budzę się każdego ranka i błagam przez Ciebie twego Syna, by dopomógł mi w znalezieniu pracy. Mam zawód i chcę pracować, a mimo to jestem bezrobotny.
Pocieszycielko Strapionych, ujmij się za mną i moją rodziną! Wyproś mi łaskę, abym znalazł pracę i dzięki temu mógł godnie żyć. Amen

Modlitwa chorych, cierpiących

Matko Boża Bolesna, której serce przeszył miecz boleści. Wiem, jak wielu pielgrzymów chorych, kalekich, cierpiących, doświadczanych przez życie tutaj, u Ciebie Pani Licheńska, zrozumiało wartość cierpienia. Zrozumiało, że może ono być pokutą za grzechy własne i bliźnich; skutecznym środkiem do nawrócenia i pojednania grzeszników z Bogiem, Kościołem i braćmi w wierze. Wielu przekonało się, że cierpienie jest naśladowaniem Chrystusa dźwigającego krzyż dla zbawienia ludzi. Maryjo, spojrzyj okiem miłosierdzia swego na chore, cierpiące Twoje dzieci! Uproś mi u Syna Twego łaskę cierpliwego i owocnego znoszenia cierpień, choroby oraz powrotu do pełni sił i zdrowia, jeśli taka jest wola Boża. Amen

Modlitwa o uwolnienie z nałogu pijaństwa

Święta Maryjo!
Do Ciebie dziś wołam w swojej udręce! Spojrzyj na mój ból i łzy. Wszak dzieci moje od lat nie mają ojca, a ja męża. Ojcem i mężem przestał być przez straszliwy nałóg pijaństwa, który zmienił nasz dom w nieznośne piekło.
Maryjo Licheńska – najlitościwsza i najboleśniejsza – błagaj o miłosierdzie Boże dla mnie i dla moich dzieci! A mężowi wyproś łaskę opamiętania, wyzwolenia ze straszliwego nałogu pijaństwa.
Bądź nam pomocą we wszystkich naszych potrzebach, teraz i zawsze, a osobliwie w godzinę śmierci naszej. Amen.

Modlitwa dziękczynna za powrót syna marnotrawnego

Patrzę dziś w Twoje oblicze Licheńska, Bolesna Pani ! Patrzę z ogromną wdzięcznością , gdyż wyprosiłaś u Boga powrót syna do domu.
Bez naszej, rodziców zgody, niespodziewanie wyjechał zagranicę w poszukiwaniu łatwego życia i sytego chleba. Popadł tam w nałóg. Ileż to łez wypłakałam, ileż się namartwiłam, ileż do Ciebie Maryjo Licheńska popłynęło westchnień i modlitw.
Maryjo! Tyś wyprowadziła go z bagna grzechu pijaństwa, narkomanii w jakie się pogrążył. Dziś, serdecznie Tobie dziękuję, żeś przyprowadziła mego marnotrawnego syna do domu po latach jego włóczęgi. Wiele upłynie czasu zanim rozpocznie godne, uczciwe i pobożne życie. Mocno ufam, że dzięki Twej pomocy, Licheńska Pani, syn mój znajdzie się w objęciach Miłosiernego, Przebaczającego Ojca i spotka się z Jezusem w Komunii św. Amen

Dziękczynienie za łaskę nawrócenia

Matko Licheńska, Ucieczko grzeszników!
Staję przed Tobą z serdeczną podzięką za łaskę powrotu do Boga, pojednania się z Nim i uzyskania duchowego pokoju. Wstyd mnie ogarnia na myśl, że będąc kilkakrotnie w Licheniu u Ciebie Pani Licheńska, pogrążony w nałogach, nie miałem odwagi prosić Ciebie o swoje nawrócenie.
Maryjo! Ty jednak przełamałaś moją bojaźń, natchnęłaś mnie ufnością w Boże Miłosierdzie. Zesłałaś mi kapłana, który pełen życzliwości, taktu i wyrozumiałości doprowadził mnie do pojednania z Bogiem przez szczerą spowiedź z całego mego życia. Wołam więc do Ciebie Pani Licheńska: bądź pochwalona za wyproszoną mi łaskę żalu i spowiedzi św., za umocnienie we mnie wiary i ufności w Miłosierdzie Boże. Prowadź mnie Maryjo nadal drogą wierności Twemu Synowi. Amen

Modlitwa o łaskę macierzyństwa

Maryjo, Matko Jezusa!
Pod swoim sercem nosiłaś Zbawiciela świata. Dzięki łasce Ojca naszego w niebiosach poznałaś czym jest radość i ból macierzyństwa. Znasz moje imię. Znasz moją udrękę i smutek. Z ukochanym małżonkiem nie możemy doczekać się upragnionego dzieciątka. Wierzę, że dziecko przychodzi na świat dlatego, że tego chce Bóg. Dlatego z głęboką wiarą i ufnością błagam Cię o wyproszenie u Stwórcy łaski macierzyństwa. Amen.

Modlitwa matki oczekującej potomstwa

Maryjo, Najlepsza Matko! Pod moim sercem noszę najdroższy skarb – dziecię – owoc miłości małżeńskiej i dar Stwórcy. Przez Ciebie, któraś pod sercem nosiła Jezusa, Zbawiciela świata, proszę Dobrego Boga, bym mogła szczęśliwie urodzić moje dziecko i by ono, pod Twoją szczególną opieką, wzrastało w łasce. Amen

Modlitwa małej dziewczynki

Maryjo!
Zapewne widzisz, że przy moim łóżeczku modlę się przed Twoim obrazkiem z Lichenia. A wiem, że powinnam to czynić codziennie. Tyś usłyszała jęki błagań mamy i taty, widziałaś ich łzy, gdy potrąconą przez samochód, znaleźli mnie na ulicy w kałuży krwi.
Maryjo!
Widziałaś, jak dniem i nocą czuwali przy mnie, gorąco się modląc do Ciebie przy świętym obrazku włożonym pod poduszkę szpitalnego łóżeczka. Wysłuchałaś ich modlitw, osuszyłaś łzy. Matko Boża Licheńska dziękuję Ci za uratowanie mi życia i powrót do zdrowia. Kocham Cię Maryjo! Bądź zawsze dla mnie troskliwą mamą, a ja razem z rodzicami każdego dnia wołać będę do Ciebie: „ Pod Twoją obronę uciekamy się święta Boża Rodzicielko… Od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona‘’. Amen

Prośba o pomoc w nauce

Maryjo, Pani Licheńska, Stolico Mądrości! Dziś klękam przed Twym świętym wizerunkiem i z ufnością zwracam się do Ciebie: uproś mi u Ducha św., którego jesteś Oblubienicą dary mądrości, rozumu, umiejętności, pamięci a także męstwa i odwagi. Wyproś mi łaskę pracowitości i chęć do nauki. Przyjdź mi z pomocą w pokonywaniu tremy i bojaźni, gdy mam wykazać się swoimi wiadomości przed nauczycielami. Zaopiekuj się mną w czasie egzaminów. Maryjo! Bądź przy mnie. Pomóż mi. Módl się gorąco za mnie. Amen.

Modlitwa Małżonków – Jubilatów

Maryjo!
Przybywamy do Ciebie, Pani Licheńska, z gorącą podzięką za łaskę przeżycia ….. lat w małżeństwie. Spoglądamy w naszą przeszłość Widzimy sceny radosne, pełne gorącego uczucia, pogodne, jak słoneczny dzień. Widzimy też sceny smutne, mgliste, spowite chmurami. Dzięki łasce Bożej Opatrzności i Twojej pomocy, Maryjo, złe chwile nie trwały zbyt długo. Tyś bowiem przyprowadzała nas do Sakramentu Pojednania. Uspokajały się nasze serca a Chrystus w Eucharystii umacniał naszą wierność, utrwalał miłość, dodawał sił do pokonywania trudów.
Dziś, Maryjo, dziękujemy Ci za Twoją czułą opiekę i za to, że możemy się cieszyć dziećmi i wnukami.
Pani Licheńska! Przez Twoje orędownictwo prosimy, by nasi potomkowie nigdy nie zagubili drogi do Boga i Kościoła. Bądź z nami i całą naszą rodziną! Amen.

Modlitwa na dzień imienin / urodzin

Maryjo!
Jako najlepsza z matek radujesz się dniem moich imienin /urodzin /. Pragnę dziś dziękować za wszelkie dobro, które Bóg zdziałał w moim życiu.
Maryjo ! Pomóż mi iść przez życie tak, bym nie zasmucał Twego Syna, Jezusa . Pomóż mi wiernie wypełniać moje powołanie, którym zostałem obdarowany. Dziś wszystkie słowa pochwały, uznania, gratulacji kierowane pod moim adresem przez najbliższe mi osoby przyjmuję z pokorą. Wiem, że te dary otrzymałem od Boga za Twoim pośrednictwem. Dziękuję więc dziś najlepszemu Bogu za życie, zdrowie, zdolności, dary duchowe i materialne, za wszystko czym jestem i co posiadam. I Tobie, Maryjo, wyrażam wdzięczność za to, że czuwasz nade mną.
Maryjo! Prowadź mnie bezpiecznie po krętych drogach dzisiejszego świata, bym szczęśliwie doszedł do celu mej ziemskiej wędrówki do wiecznego obcowania z Bogiem przy Twoim boku, Maryjo! Amen

O łaskę szczęśliwej śmierci

Matko Boża Licheńska, Bolesna Królowo Polski!
Widzę w Twoich oczach smutek i niepokój o los dzieci, które przeżywają jesień swego życia. Nie jest to złota jesień, gdyż w sercu czuję, że pomimo dobrej woli, nie zawsze i nie we wszystkim byłem wierny Bogu. W Księdze Psalmów czytam: „Miarą życia ludzkiego jest lat siedemdziesiąt, a osiemdziesiąt, gdy jesteśmy mocni ‘’. A ile mnie jeszcze pozostało? Ile mi jeszcze Bóg podaruje? Nie wiem.
Maryjo, Patronko Dobrej Śmierci, proszę Ciebie o łaskę spokojnej śmierci, bym mógł stanąć przed Bogiem – Sędzią żywych i umarłych – z sercem oczyszczonym z grzechów i rękoma pełnymi dobrych uczynków, „bo te pójdą za mną ‘’.
„O jedno tylko proszę i o to zabiegam, żebym mógł zawsze przebywać w Jego domu po wszystkie dni mego życia. Abym kosztował słodyczy Pana, stale się radował w Jego świątyni’’. Amen


www.lichen.pl/pl
mk2017 and one more user like this.
mk2017 likes this.
Siula likes this.