Jazyk
Zobrazení
193
Stylita 4 2

Boží slovo na den 8.2. A.D. 2018

Boží slovo na den


Vstal a odešel odtud do končin týrských. Vešel do jednoho domu a nechtěl, aby o tom někdo věděl. Nemohlo se to však utajit;
hned o něm uslyšela jedna žena, jejíž dcerka měla nečistého ducha. Přišla a padla mu k nohám;
a ta žena byla pohanka, rodem Syrofeničanka. Prosila ho, aby vyhnal zlého ducha z její dcery.
On jí řekl: „Nech napřed nasytit děti. Neboť se nesluší vzít chléb dětem a hodit jej psům.“
Odpověděla mu: „Ovšem, pane, jenže i psi se pod stolem živí z drobtů po dětech.“
Pravil jí: „Žes toto řekla, jdi, zlý duch vyšel z tvé dcery.“
Když se vrátila domů, nalezla dítě ležící na lůžku a zlý duch byl pryč.

Mk 7,24-30
obr. Kristus a Kananejská žena, Pieter Lastman, 1617
Stylita
Písmo svaté nás usměrňuje k jednání, které je v souladu s ctností, ale také k čistému zření. V něm najdeme povzbuzení k dobru, právě jako výstrahu před každým zlem. Toužíme-li nabýt poznání, mnohému se naučíme. Pilností a prací a samozřejmě láskou, kterou dává Bůh, lze všechno postihnout. Neboť kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno. Tlučme tedy na dveře tohoto … Více
Zedad
Požehnán buď Hospodin, Bůh Izraele, od věků až na věky!
Zedad
Proto se rozhněval Hospodin na Šalomouna, že odvrátil své srdce od Hospodina, Boha Izraele, který se mu dvakrát zjevil a právě to mu přikázal, aby nectil cizí bohy, ale on nedbal na tento příkaz.
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - B)

1. čtení:

Když král Šalomoun zestárnul, svedly mu jeho ženy srdce k cizím bohům, takže už nebylo úplně oddáno Hospodinu, jeho Bohu, jako bylo srdce jeho otce Davida. Šalomoun ctil Astartu, bohyni Sidoňanů, a Milkoma, ohavnou modlu Ammonitů. Šalomoun dělal to, co se nelíbilo Hospodinu, a nezůstal mu věrný jako jeho otec David. Tehdy vystavěl Šalomoun obětní výšinu … Více