Clicks151
Stylita
22

Boží slovo na den 19.2. A.D. 2019

Slova svatého evangelia podle Marka.

(Když Ježíš a jeho učedníci odešli od farizeů,) zapomněli si vzít chleby a kromě jednoho chleba neměli s sebou na lodi nic. Ježíš je napomínal: „Dejte si pozor a varujte se kvasu farizejského a kvasu herodovského!“ Ale oni uvažovali mezi sebou o tom, že nemají chleba. On to poznal a řekl jim: „O čem uvažujete? Že nemáte chleba? Ještě nerozumíte ani nechápete? Máte zatvrzelé srdce? Oči máte, a nevidíte, uši máte, a neslyšíte! Nevzpomínáte si už, když jsem rozlámal těch pět chlebů pro pět tisíc (lidí), kolik košů plných kousků chleba jste ještě nasbírali?“ Odpověděli mu: „Dvanáct.“ „A když těch sedm pro čtyři tisíce, kolik košíků plných kousků chleba jste ještě nasbírali?“ Odpověděli mu: „Sedm.“ Tu jim řekl: „Ještě nechápete?“
Mk 8,14-21
Mates5485 likes this.
Zedad
To Bůh dělá zázraky. Dělá věci, které člověk svým rozumem neobsáhne - nechápe je. I dnes mezi námi chodí Pán Ježíš, i dnes je doba zázraků.
Mates5485 likes this.
Zedad likes this.
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/06_02.htm

1. čtení:
Čtení z první knihy Mojžíšovy.
Když Hospodin viděl, že mnoho je lidské špatnosti na zemi a že veškeré myšlení a snažení jejich srdce stále jen směřuje ke zlému, litoval Hospodin, že udělal lidi na zemi, a velmi se zarmoutil. Řekl: „Zahubím lidi, které jsem stvořil z povrchu země: s lidmi i dobytek, lezoucí havěť i …More
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/06_02.htm

1. čtení:
Čtení z první knihy Mojžíšovy.
Když Hospodin viděl, že mnoho je lidské špatnosti na zemi a že veškeré myšlení a snažení jejich srdce stále jen směřuje ke zlému, litoval Hospodin, že udělal lidi na zemi, a velmi se zarmoutil. Řekl: „Zahubím lidi, které jsem stvořil z povrchu země: s lidmi i dobytek, lezoucí havěť i nebeské ptactvo. Mrzí mě, že jsem je udělal.“ Noe však nalezl milost v Hospodinových očích. Hospodin řekl Noemovi: „Vstup do archy ty a celá tvá rodina, neboť (jenom) tebe jsem viděl spravedlivého před sebou mezi tímto pokolením. Ze všech čistých zvířat si vezmeš po sedmi, samce se samicí, a z nečistých zvířat po dvou, samce se samicí. Také z nebeských ptáků (vezmeš) po sedmi, samce se samicí, aby se uchovalo potomstvo na celé zemi. Neboť již za sedm dní sešlu na zem déšť po čtyřicet dní a čtyřicet nocí a zničím z povrchu země všechny tvory, které jsem stvořil.“ Noe tedy udělal všechno, co mu Hospodin poručil. Po sedmi dnech přišla na zem voda potopy.
Gn 6,5-8;7.1-5.10

Žalm:
Hospodin dá požehnání a pokoj svému lidu.

Vzdejte Hospodinu, Boží synové,
vzdejte Hospodinu slávu hodnou jeho jména,
v posvátném rouchu se klaňte Hospodinu!

Hospodinův hlas nad vodami!
Hospodin nad spoustami vod!
Hlas Hospodinův, jak je mocný,
hlas Hospodinův, jak je velkolepý!

Vznešený Bůh zaburácel hromem,
v jeho chrámu však volají všichni: Sláva!
Hospodin trůnil nad potopou,
Hospodin jako král bude trůnit věčně.
Zl 29

Evangelium: Mk 8,14-21

Církevní kalendář:
bl. Godšalk (+1184)
Za těžké nemoci se rozhodl, že vstoupí do premonstrátského kláštera v Steinfeldu u Kolína. Odtud byl povolán do Želivi, stal se opatem a svou horlivostí byl znám po celé zemi. Přičinil se o založení dalších klášterů pro ženy v Louňovicích a v Kounicích, dále pečoval o mužské kláštery v Jeruši a v Berneku. Tři dny v týdnu se postil o chlebu a vodě, masa se zřekl natrvalo. Jeden oděv nosil po celý rok a vyhýbal se vytopené místnosti. Noc trávil ponejvíce v chrámě na kolenou a ve dne pracoval jako ostatní. I za své nemoci plný laskavosti obcházel podřízené kláštery. Jeho pokání vyvěralo z lásky k Bohu a láska ústila v pokání za druhé.
catholica.cz