Clicks2.2K
Quas Primas
1218

+O NADMIERNEJ ROLI ŻYDÓW W KRÓLESTWIE POLSKIM - ENCYKLIKA A QUO PRIMUM - BENEDYKTA XIV

+ Encyklika Papieża Benedykta XIV

A quo primum
O NADMIERNEJ ROLI ŻYDÓW W KRÓLESTWIE POLSKIM

TUTAJ można wysłuchać tej Encykliki.


Do Prymasa, Arcybiskupów i Biskupów Polski dotycząca tego, co jest zabronione żydom mieszkającym w tych samych miastach i okręgach, co i chrześcijanie

Miłościwi Bracia,
Zdrowie i Apostolskie Błogosławieństwo


Dzięki wielkiej Boskiej Dobroci pierwsze fundamenty naszej Świętej Katolickiej Religii zostały, za panowania Naszego poprzednika Leona VIII, założone pod koniec dziesiątego wieku dzięki usilnej działalności księcia Mieszka i jego chrześcijańskiej małżonki Dąbrówki. Tak dowiadujemy się od Długosza, autora Waszych roczników (Księga II, strona 94). Od tego czasu naród polski, zawsze religijny i pełen poświęcenia, w swej wierności do przyjętej przez niego Świętej Religii pozostał niewzruszony i omijał z odrazą wszelki rodzaj sekciarstwa. Im bardziej różne sekty nie szczędząc wysiłków, starały się usadowić w Królestwie Polskim, w celu szerzenia tam ziarna ich błędów, herezji i wykolejonych opinii, tym bardziej Polacy lojalne i stanowczo opierali się tym wysiłkom, dając coraz więcej dowodów swej wierności.

Rozpatrzmy tu kilka przykładów tej wierności. Przede wszystkim musimy wspomnieć o tym, co powinno być uważane za szczególnie właściwe i dla naszych celów zdecydowanie najważniejsze. To jest parada nie tylko chwalebnej pamięci tych miłościwie uwielbionych w świętym kalendarzu Kościoła, męczenników, spowiedników, dziewic i ludzi odznaczających się się świątobliwością, którzy rodzili się, żyli i umierali w Królestwie Polskim, ale także wielu chwalebnie odbytych w tymże królestwie i owocnych w dobre wyniki soborów i synodów. Dzięki usilnym staraniom tych zebrań zostało odniesione wspaniałe i sławne zwycięstwo nad luteranami, którzy próbowali wszelkich sposobów i środków, by uzyskać prawo wstępu i zabezpieczyć swe pozycje w tym królestwie. Przykładem tego jest wielki Sobór w Piotrkowie, który odbył się za pontyfikatu Naszego światłego poprzednika i rodaka Grzegorza XIII pod przewodnictwem Lipomanus'a, biskupa Verony i Nuncjusza Apostolskiego.

Na tym soborze, ku wielkiej Chwale Boskiej, zasada „wolności sumienia” została potępiona i stanowczo wykluczona z zasad regulujących publiczne życie w Królestwie.
Poza tym jest pokaźna ilość konstytucji powziętych na synodach prowincji gnieźnieńskiej. W tych konstytucjach nakazano spisywać wszelkie mądre i pożyteczne decyzje i ostrzegawcze zarządzenia polskich biskupów, wydane w celu zachowania katolickiego życia ich 'owieczek', przed zatruciem żydowską perfidią. Te konstytucje były komponowane z uwagi na fakt, że warunki życia tak się układały, iż chrześcijanie i żydzi mieszkali w tych samych miastach i osiedlach. To wszystko niewątpliwie i w pełni wyraźnie wskazuje, na jaką chwałę polski naród zasłużył przez to, że zachował w niesprofanowanym i nietkniętym stanie Świętą Religię, którą narodu tego praojcowie przyjęli wiele wieków temu. Czujemy, że nie możemy narzekać na żaden z wielu tematów poruszonych, z wyjątkiem tego ostatniego; lecz odnośnie tego punktu zmuszeni jesteśmy płakać ze łzami w oczach. 'Najpiękniejszy kolor zmienił się' (Lament. Jer. IV. L). Krótko mówiąc, dowiedzieliśmy się od osób, których świadectwo jest godne zaufania i które są dobrze obznajomione ze stanem spraw w Polsce, a także od ludzi, mieszkających w Królestwie Polskim, którzy z żarliwości religijnej przesłali swe żale do Nas i do Stolicy Apostolskiej o następujących faktach:

Ilość żydów znacznie się powiększyła w Polsce. Mianowicie pewne miejscowości, osiedla i miasta, otoczone niegdyś wspaniałymi murami (czego dowodzą obecnie ruiny), i które, jak dowiadujemy się ze starych, wciąż istniejących list i rejestrów, były zamieszkane przez dużą ilość chrześcijan, obecnie są zaniedbane i w brudnym stanie i są zamieszkane przez wielką ilość żydów i niemalże pozbawione chrześcijan. Poza tym w tymże królestwie jest pewna ilość parafii, w których ludność katolicka bardzo się zmniejszyła. Konsekwentnie dochód z tych parafii, skurczył się do tego stopnia, że zachodzi niebezpieczeństwo, iż zostaną pozbawione księży.
W dodatku cały handel artykułami ogólnego użytku, jak napoje, a nawet wina, jest w rękach żydowskich. Pozwala im się także administrować publicznymi funduszami. Oni są dzierżawcami karczm i gospodarstw wiejskich, a także nabywają majątki ziemskie. We wszystkich tych wypadkach oni (żydzi) nabywają uprawnienia właścicieli dworów nad nieszczęśliwymi chrześcijańskimi robotnikami rolnymi; i korzystają oni nie tylko ze swych uprawnień w bezlitosny i nieludzki sposób, zmuszając chrześcijan do uciążliwej i męczącej pracy przez nakładanie na nich nadmiernych ciężarów, lecz w dodatku poddają chrześcijan karom cielesnym, jak bicie i zadawanie ran.
A więc ci nieszczęśliwi ludzie są w stanie poddaństwa względem żyda tak, jak niewolnicy są zdani na kaprysy ich władcy i pana. Prawda, że jeżeli chodzi o wykonanie kary, to żyd musi odnieść się do chrześcijańskiego oficjalisty, któremu ta funkcja jest powierzona.
Z chwilą jednak, gdy oficjalista jest zmuszony podporządkować się zarządzeniom żydowskiego pana pod rygorem utraty stanowiska, tyrańskie rozkazy żyda muszą być wykonane.


Dowiedzieliśmy się, że zarząd funduszami publicznymi, dzierżawa zajazdów, dóbr i gospodarstw wiejskich jest w rękach żydowskich, ku wielkiej krzywdzie chrześcijan pod wieloma względami. Lecz musimy także zwrócić uwagę na inne skandaliczne anomalie, po dokładnym zbadaniu których, zobaczymy, że anomalie te mogą stać się źródłem jeszcze większego zła i bardziej rozpowszechnionej ruiny niż te, o których już wspomnieliśmy. To jest sprawa brzemienna w poważne konsekwencje, że żydzi są dopuszczeni do arystokratycznych domów w charakterze pełnomocników lub zarządców w zakresie spraw domowych lub gospodarczych. A więc żydzi żyją na warunkach zażyłej poufałości pod tym samym dachem, co i chrześcijanie, których traktują w arbitralny sposób, nie ukrywając swej dla nich pogardy. W miastach i innych osiedlach żydzi są wszędzie widziani wśród chrześcijan; i, co jest bardziej pożałowania godne, żydzi wcale nie obawiają się angażować chrześcijan obu płci w charakterze służby domowej. W dodatku, żydzi, zaangażowani w przedsiębiorstwach handlowych, kumulują z tych przedsiębiorstw olbrzymie masy pieniędzy i przez nadmierny lichwiarski wyzysk dążą do systematycznego pozbawienia chrześcijan ich dóbr i własności. Chociaż żydzi jednocześnie pożyczają pieniądze od chrześcijan na niezwykle wysokie oprocentowanie, a synagogi ich służą jako zabezpieczenie spłaty, to jednak nie trudno jest zrozumieć powody ich postępowania. Po pierwsze żydzi uzyskują od chrześcijan pieniądze, które, po zaangażowaniu w handlu, przynoszą im dochód, pozwalający na spłatę zgodzonych procentów, a poza tym pieniądze te pomnażają ich własny dobrobyt. Po drugie oni pozyskują sobie tylu protektorów, opiekujących się synagogami i żydami, ilu mają kredytorów.

Słynny zakonnik Radulphus był w przeszłości tak uniesiony nadmierną żarliwością i tak wrogo ustosunkowany do żydów, że w XII wieku jeździł po Francji i po Niemczech wygłaszając kazania przeciwko nim i w końcu podburzał chrześcijan, by spowodowali całkowitą zagładę żydów. W wyniku jego nieutemperowanego fanatyzmu duża ilość żydów poniosła śmierć. Ciekawe, co ten zakonnik uczyniłby lub co by powiedział, gdyby żył obecnie i widział to, co się dzieje w Polsce.

Wielki św. Bernard przeciwstawiał się dzikim wybrykom szału Radulphusa i w swym 363 liście do kleru i do ludności wschodniej Francji pisał jak następuje: 'żydów nie można prześladować; nie wolno ich mordować lub ścigać jak dzikie zwierzęta. Zobaczcie, co Biblia o nich mówi. Ja wiem, co jest przepowiedziane o żydach w Psalmach. Kościół mówi: 'Pan Bóg objawił mi Jego wolę odnośnie mych wrogów: Nie zabijaj ich, aby moi ludzie pamiętali'. Oni na pewno są żywymi dowodami, które przypominają mękę Zbawiciela. Tym bardziej, że oni są rozproszeni po całym świecie, tak że w tym czasie, gdy cierpią karę za tę wielką zbrodnię, mogą być świadkami naszego Odkupienia'.

Znowu w swym 365 liście adresowanym do Henryka, arcybiskupa Mayence św. Bernard pisze: 'Czyż przez udowadnianie im ich błędów lub przez nawracanie ich na chrześcijaństwo, Kościół nie tryumfuje codziennie nad żydami w sposób szlachetniejszy niż przez mordowanie ich? (podkreślenie Wandei).Przecież nie na próżno Kościół powszechny ustanowił na całym świecie odmawianie modlitwy za uparcie niewierzących żydów, aby Bóg odkrył ich serca i wywiódł ich z ciemności do światła prawdy. Jeżeliby Kościół nie miał nadziei na to, że ci co nie wierzą, mogą uwierzyć, to modlitwa za nich wydawałaby się być naiwna i bezcelowa'.

Piotr przeor klasztoru w Cluny (Francja) pisał przeciwko Radulphusowi z podobnych pobudek do Ludwika, króla Francji. Nakłaniał on króla, aby zabronił mordowania żydów. Niemniej jednak, jak zanotowano w rocznikach przewielebnego kardynała Baroniusa, w roku Chrystusowym 1146 on (tenże Piotr, przeor Cluny) ponaglał, aby król wydał ostre zarządzenia przeciwko żydom, z powodu ich wybryków, a w szczególności, by zabrać żydom ich bogactwa nabyte od chrześcijan lub nagromadzone za pomocą lichwy i dochód z tego użyć dla dobra i na korzyść religii.

Jeżeli chodzi o Nas, to my w tej sprawie, tak jak i w innych sprawach, idziemy po linii postępowania przyjętej przez Naszych przewielebnych poprzedników, papieży rzymskich. Aleksander III zabronił chrześcijanom, pod rygorem surowych kar, pozostawać na służbie u żydów przez jakikolwiek okres czasu lub przyjmować pracę u żydów w charakterze służby domowej. Pisał: 'Oni (chrześcijanie) nie powinni pozostawać na służbie u żydów'. Ten sam papież wyjaśnił powody tego zakazu jak następuje: 'Nasze formy życia i żydowskie są zupełnie różne i żydzi łatwo nakłonią dusze prostych ludzi do ich przesądów i niewiary, gdy ci prości ludzie będą mieszkać w stałych i zażyłych z nimi stosunkach'. Ten cytat, odnośnie do żydów, można znaleźć w papieskim dekrecie 'Ad haec'.

Papież Innocenty III wspominając o tym, że żydzi bywają dopuszczani przez chrześcijan do ich miast, ostrzegał chrześcijan o tym, że sposób i warunki tego dopuszczenia żydów powinny być takie, by uniemożliwić żydom odpłacanie się złem za dobroć.
'Gdy oni są dopuszczeni z litości do poufałego współżycia z chrześcijanami, oni odpłacają się gospodarzom, zgodnie z przysłowiem, jak szczur ukryty w worku lub jak wąż w piersiach lub jak płonąca głownia w fartuchu'.
Ten sam papież mówi, że właściwym jest, gdy żydzi służą u chrześcijan, a nie żeby chrześcijanie służyli u żydów i dodaje: 'Synowie wolnej matki nie powinni służyć synom matki niewolnej.
Przeciwnie. Żydzi, jako słudzy odrzuceni przez Tego Zbawiciela, którego śmierć oni w tak podły sposób spowodowali, powinni uznać siebie w fakcie i w czynie sługami tych, którzy przez śmierć Chrystusa zostali uwolnieni, tak jak gdyby ta śmierć uczyniła żydów niewolnikami'.
Te słowa można przeczytać w dekrecie papieskim 'Etsi Judaeas'. W podobny sposób w innym dekrecie papieskim 'Cum sit nimis', pod tym samym tytułem 'De Judaeis et Saracenis' (O żydach i saracenach) tenże papież zabrania wyznaczania żydów na publiczne stanowiska: 'Zabraniamy nadawania żydom stanowisk publicznych, ponieważ oni korzystają z udzielonych im możliwości, by ujawnić zaciekłą wrogość wobec chrześcijan'.

Z kolei Papież Innocenty IV pisał do św. Ludwika, króla Francji, który nosił się z zamiarem wygnania żydów z jego królestwa, aprobując plany króla, z tego powodu, że żydzi nie dotrzymywali postawionych im przez Stolicę Apostolską warunków: 'My, którzy pragniemy z całego serca zbawienia dusz, niniejszym listem całkowicie Cię upoważniamy do skazania na banicję wyżej wspomnianych żydów, czy to przez Twoje osobiste zarządzenia, czy też za pośrednictwem Twoich namiestników, specjalnie z tego powodu, że jak nam wiadomo, żydzi nie przestrzegają regulaminów dla nich ustanowionych przez Stolicę Apostolską'. Ten tekst można znaleźć u Raynaldusa w rocznikach za rok Pański1253 pod numerem 34.

Jeżeli teraz ktokolwiek zapyta się, co zostało przez Stolicę Apostolską zabronione żydom mieszkającym w tych samych miastach, co i chrześcijanie, odpowiemy, że żydom nie wolno czynić właśnie tego, co jest im dozwolone czynić w Królestwie Polskim, a mianowicie wszystko to, co zostało powyżej wyszczególnione. Poza tym wcale nie jest konieczne badanie wielu książek, by przekonać się o prawdzie tego oświadczenia. Wystarczy bowiem zapoznać się z działem dekretów papieskich: 'De Judaeis et Saracenis' (O żydach i saracenach) i studiować prawa i dekrety papieży rzymskich, Naszych poprzedników: Mikołaja IV (1288-1294), Pawła IV (1555-1559), św. Piusa V (1566-1572), Grzegorza XIII (1572-1585) i Klemensa VIII (1592-1605), z których z łatwością można skorzystać, gdyż można je znaleźć w 'Bullarium Romanum'.
W każdym razie, Wy, Czcigodni Bracia nie potrzebujecie aż tak dużo czytać, aby jasno zrozumieć sytuację. Wystarczy bowiem, jeżeli zapoznacie się z regulaminami i statutami ustanowionymi na synodach Waszych poprzedników, gdyż oni bardzo troszczyli się o to, by ich prawami i dekretami objąć wszystko, co rzymscy papieże zarządzili i ustanowili odnośnie tej sprawy.

Poza tym istotną trudnością jest fakt, że dekrety tych synodów zostały zapomniane lub nie były wykonywane i wobec tego to jest Waszym obowiązkiem, Czcigodni Bracia, by przywrócić te prawa do pierwotnej mocy. Zakres bowiem Waszego świętego urzędu wymaga, abyście troskliwie starali się wymusić wykonanie tych dekretów.

Odnośnie do tej sprawy wydaje się być właściwym i odpowiednim, aby zacząć od kleru, mając na uwadze, że to jest obowiązkiem księży, aby dali wskazówki innym, jak należy prawidłowo postępować i aby uświadomili wszystkich własnym przykładem. Jesteśmy bowiem przekonani, że z łaski Bożej dobry przykład kleru skieruje zbłąkanych laików na właściwą drogę. Wszystko to uda się Wam zarządzić i wprowadzić z większą łatwością i pewnością siebie, ponieważ wiemy z raportów godnych zaufania i honorowanych ludzi, że Wy nie wydzierżawialiście żydom ani Waszych dóbr ani Waszych praw i że unikaliście wszelkiej z nimi styczności, jeżeli chodzi o udzielanie kredytu lub zaciąganie długów. A więc, jak nam wiadomo, Wy jesteście od żydów niezależni i nie jesteście z nimi związani żadnymi handlowymi sprawami.

Systematyczny sposób postępowania przewidziany przepisami świętych kanonów, odnośnie zmuszenia przekornego do posłuszeństwa w sprawach tak wielkiej wagi jak obecna, nigdy nie wykluczał użycia potępienia i pochwały, podanych do pewnej ilości spraw zarezerwowanych (do decyzji wyższych władz kościelnych), co do których zachodzi możliwość, że mogłyby stać się przyczyną niebezpieczeństwa lub poważnego ryzyka dla religii.

Dobrze wiecie, że Sobór Trydencki (1545-63) uczynił wszystko w jego mocy, by wzmocnić Waszą władzę, w szczególności przez zatwierdzenie Waszych uprawnień odnośnie spraw zarezerwowanych. Sobór nie tylko powstrzymał się od ograniczenia Waszych uprawnień wyłącznie do zarezerwowania dla Was przestępstw naruszających porządek publiczny, ale poszedł znacznie dalej i rozszerzył Wasze uprawnienia do rezerwowania groźniejszych aktów podłości, które nie są aktami czysto wewnętrznej natury. Z różnych okazji w poszczególnych dekretach i okólnikach kongregacje Naszej świętej Stolicy Apostolskiej oświadczyły i zadecydowały, że tytuł: 'poważniejsze i podłe przestępstwa' obejmuje przestępstwa, do których ludzkość jest najbardziej skłonna i które przynoszą szkodę dyscyplinie kościelnej i zbawieniu dusz powierzonych pasterskiej opiece biskupów. Myśmy opracowali szerzej ten punkt w Naszym 'Traktacie o Diecezjalnym Synodzie', ks. V, rozdz. V.

Uprzejmie zapewniamy, że wszelka pomoc jaką możemy dać będzie do Waszej dyspozycji, aby zabezpieczyć powodzenie w tej sprawie.

W dodatku, abyśmy mogli przeciwstawić się jakimkolwiek trudnościom, które niewątpliwie zaistnieją w wypadku konieczności wszczęcia postępowania przeciwko wyjętym z pod Waszej jurysdykcji członkom kleru, damy odpowiednie instrukcje Waszemu Czcigodnemu Bratu, Arcybiskupowi Nicei i Naszemu Nuncjuszowi w Waszym Kraju, w wyniku których to instrukcji będziecie w stanie uzyskać od niego wszelkie upoważnienia do działania w zaistniałych sprawach. Jednocześnie uroczyście Was zapewniamy, że gdy okoliczności na to pozwolą, będziemy, z całym zapałem i energią w Naszej dyspozycji, pertraktować z tymi osobami, przez których władze i autorytet wspaniałe Królestwo Polskie zostanie oczyszczone z tej hańbiącej plamy. Przede wszystkim, czy Wy, Czcigodni Bracia, z całą żarliwością Waszej duszy zwracacie się z prośbą o pomoc do Boga, Stwórcy wszelkiego dobra? Także błagajcie w szczerej modlitwie o Jego pomoc dla Nas i dla Stolicy Apostolskiej. Obejmując Was pełnią miłości bliźniego, miłościwie udzielamy apostolskiego błogosławieństwa Wam i trzodzie powierzonej Waszej opiece.

Wydano w Castel Gandolfo dnia 14 czerwca 1751 w 11 roku Naszego Pontyfikatu.

P.P. Benedykt XIV

TUTAJ ALBUM DO PRZEMÓWIEŃ PAPIESKICH

TUTAJ ALBUM DO ENCYKLIK PAPIESKICH
św. Bernard :

'Czyż przez udowadnianie im ich błędów lub przez nawracanie ich na chrześcijaństwo, Kościół nie tryumfuje codziennie nad żydami w sposób szlachetniejszy niż przez mordowanie ich?
Nemo potest duobus dominis servire ! and one more user like this.
Piotr2000 likes this.
Quas Primas
Tutaj można przeczytać o ŻYDOWSKIEJ PERFIDII!
Quas Primas
Ten, kto zapoznał się z tą Encykliką, jest....., jakby to powiedzieć... BARDZIEJ ŚWIADOMY tego, co dzieje się w Polsce i polskim Kościele.
Quas Primas
WOLNOŚĆ SUMIENIA została POTĘPIONA!!!
-------------------------------------------------
Na tym soborze, ku wielkiej Chwale Boskiej, zasada „wolności sumienia” została potępiona i stanowczo wykluczona z zasad regulujących publiczne życie w Królestwie.
Poza tym jest pokaźna ilość konstytucji powziętych na synodach prowincji gnieźnieńskiej. W tych konstytucjach nakazano spisywać wszelkie mądre …More
WOLNOŚĆ SUMIENIA została POTĘPIONA!!!
-------------------------------------------------
Na tym soborze, ku wielkiej Chwale Boskiej, zasada „wolności sumienia” została potępiona i stanowczo wykluczona z zasad regulujących publiczne życie w Królestwie.
Poza tym jest pokaźna ilość konstytucji powziętych na synodach prowincji gnieźnieńskiej. W tych konstytucjach nakazano spisywać wszelkie mądre i pożyteczne decyzje i ostrzegawcze zarządzenia polskich biskupów, wydane w celu zachowania katolickiego życia ich 'owieczek', przed zatruciem żydowską perfidią.
8 more comments from Quas Primas
Quas Primas
Żydostwo talmudyczne opanowało świat! Są jednak tacy służalcy, którzy bez nich nie potrafią żyć!
Quas Primas
O ŻYDOWSKIEJ perfidii pisał już 266 lat temu PAPIEŻ Benedykt XIV w powyższej encyklice. Warto się z nią zapoznać
Quas Primas
Wspaniała Encyklika o eskimosach, których perfidia, aż do dnia dzisiejszego, zatruwa umysły wielu Polaków i nacjonalistów.
Quas Primas
Przecież prezydent Duda jest zięciem żyda! Pani premier cichaczem odwiedza Izrael (gdyby nie wypadek, to nadal nie wiedzielibyśmy o tym), więc trzeba sobie uświadomić, że nadal jesteśmy pod żydowską okupacją. Już 266 lat temu papież Benedykt XIV przestrzegał Polaków przed żydowską perfidią! Przeczytajcie tę Encyklikę. Do dnia dzisiejszego NIC się nie zmieniło!
-----------------------------------…More
Przecież prezydent Duda jest zięciem żyda! Pani premier cichaczem odwiedza Izrael (gdyby nie wypadek, to nadal nie wiedzielibyśmy o tym), więc trzeba sobie uświadomić, że nadal jesteśmy pod żydowską okupacją. Już 266 lat temu papież Benedykt XIV przestrzegał Polaków przed żydowską perfidią! Przeczytajcie tę Encyklikę. Do dnia dzisiejszego NIC się nie zmieniło!
-------------------------------------------------------------------------
m.rekinek 9 minuty temu

Jerzy Zięba do Jarosława Kaczyńskiego cz. 3 o końcu wolności Polaków

,,Na zachodzie wypłacono już miliardy dolarów odszkodowań z powodu powikłań po szczepionkach, ale nie w Polsce. U nas nadal oficjalnie udaje się, że szczepionki to samo dobro, a ostrożni rodzice nazywani są oszołomami. To co zaprezentowano w Białogardzie to już nie ryzyko grzywny za odmowę wstrzyknięcia zdrowemu dziecku jakiejś rzekomo leczniczej substancji, to już jawny objaw totalitaryzmu.

Najwyraźniej obecna władza w Polsce ma już takie poparcie społeczne, że może sobie pozwolić na wszystko względem obywateli, nawet na faszystowskie zachowania w stylu zabierania dzieci. O ironio okazuje się, że obecna zgrywająca się na konserwatywną i prawicową władza, zachowuje się względem swoich obywateli identycznie jak krytykowane przez nich rządy z zachodniej Europy, równie ochoczo odbierające rodzicom ich dzieci przy byle pretekście."

alexjones.pl/…/121767-rodzice-…
Nemo potest duobus dominis servire ! likes this.
Quas Primas
Biskupi ze strachu wprowadzili w Świętym Kościele Katolickim Dni Judaizmu, by nie być posądzonym o antysemityzm. Czy biskupi polscy boją się żydów, czy Pana Boga? - Obejrzyj to: "aby nas nikt nie oskarżył o antysemityzm"
Ja boję się tylko Pana Boga, a właściwie żyję w bojaźni Bożej i dlatego przestrzegam przed "żydowską perfidią"o której już 265 lat temu pisał papież Benedykt XIV. O NADMIERN…More
Biskupi ze strachu wprowadzili w Świętym Kościele Katolickim Dni Judaizmu, by nie być posądzonym o antysemityzm. Czy biskupi polscy boją się żydów, czy Pana Boga? - Obejrzyj to: "aby nas nikt nie oskarżył o antysemityzm"
Ja boję się tylko Pana Boga, a właściwie żyję w bojaźni Bożej i dlatego przestrzegam przed "żydowską perfidią"o której już 265 lat temu pisał papież Benedykt XIV. O NADMIERNEJ ROLI ŻYDÓW W KRÓLESTWIE POLSKIM - ENCYKLIKA A QUO PRIMUM - BENEDYKTA XIV .
To dziełko (Jak się odżydzać) zostało już po raz wtóry skasowane na tym portalu.
Po co to kasują i czego się boją???
Odpowiedź: Prawdy się boją!
Wstawiłam ponownie:

JAK SIĘ ODŻYDZAĆ - ( Niech NIKT nie waży się tego skasować!!!!)
Quas Primas
Żydów NIGDY nie interesował i NIE interesuje żaden dialog teologiczny !!!
Oni tylko i wyłącznie wchodzą w dialog w celach POLITYCZNYCH!!!
Wchodzą w dialog po to, by coś zyskać!
I nie jest to nawrócenie do jedynej religii, która daje zbawienie duszy.
Przeczytaj lub posłuchaj ( link do audio w artykule) O DIALOGU Z ŻYDAMI - KS. CHROSTOWSKI. CZYTAJCIE I SŁUCHAJCIE - WARTO!!!
Nemo potest duobus dominis servire ! likes this.
Quas Primas
Papież Benedykt XIV tak pisał w swej Encyklice:

"Na tym soborze, ku wielkiej Chwale Boskiej, zasada „wolności sumienia” została potępiona i stanowczo wykluczona z zasad regulujących publiczne życie w Królestwie.
Poza tym jest pokaźna ilość konstytucji powziętych na synodach prowincji gnieźnieńskiej. W tych konstytucjach nakazano spisywać wszelkie mądre i pożyteczne decyzje i ostrzegawcze …More
Papież Benedykt XIV tak pisał w swej Encyklice:

"Na tym soborze, ku wielkiej Chwale Boskiej, zasada „wolności sumienia” została potępiona i stanowczo wykluczona z zasad regulujących publiczne życie w Królestwie.
Poza tym jest pokaźna ilość konstytucji powziętych na synodach prowincji gnieźnieńskiej. W tych konstytucjach nakazano spisywać wszelkie mądre i pożyteczne decyzje i ostrzegawcze zarządzenia polskich biskupów, wydane w celu zachowania katolickiego życia ich 'owieczek', przed zatruciem żydowską perfidią.
Nemo potest duobus dominis servire ! likes this.
Quas Primas
Perełka wśród Encyklik.
Czytajcie tę Encyklikę.
Zapomniana(?), raczej SKRYWANA Encyklika, dzięki Bogu, została wydana drukiem przez Wydawnictwo
Świętego Andrzeja Świerarda.
W necie może zniknąć, w druku pozostanie na zawsze dla przyszłych pokoleń.
Pięknie wydana i dołączone są Śluby Lwowskie Jana Kazimierza, autorstwa św. Andrzeja Boboli.
(dziś jak zwykle podaje się zmienione śluby)
Nie dajmy …More
Perełka wśród Encyklik.
Czytajcie tę Encyklikę.
Zapomniana(?), raczej SKRYWANA Encyklika, dzięki Bogu, została wydana drukiem przez Wydawnictwo
Świętego Andrzeja Świerarda.
W necie może zniknąć, w druku pozostanie na zawsze dla przyszłych pokoleń.
Pięknie wydana i dołączone są Śluby Lwowskie Jana Kazimierza, autorstwa św. Andrzeja Boboli.
(dziś jak zwykle podaje się zmienione śluby)
Nie dajmy się zwodzić pięknymi słówkami.
Trzeba żyć w prawdzie.
22Cecylia and one more user like this.
22Cecylia likes this.
Nemo potest duobus dominis servire ! likes this.
MOJA ULUBIONA ENCYKLIKA :) OFICJALNE NAUCZANIE PAPIESKIE, DLA PRAWOWIERNYCH KATOLIKÓW :)
Quas Primas
Trzeba UWAŻAĆ, bo żydowska perfidia jest również na tym portalu.
Katolik winien się zaznajomić z tą Encykliką.
---------------------------------------------------
"Na tym soborze, ku wielkiej Chwale Boskiej, zasada „wolności sumienia” została potępiona i stanowczo wykluczona z zasad regulujących publiczne życie w Królestwie.
Poza tym jest pokaźna ilość konstytucji powziętych na synodach prowincji…More
Trzeba UWAŻAĆ, bo żydowska perfidia jest również na tym portalu.
Katolik winien się zaznajomić z tą Encykliką.
---------------------------------------------------
"Na tym soborze, ku wielkiej Chwale Boskiej, zasada „wolności sumienia” została potępiona i stanowczo wykluczona z zasad regulujących publiczne życie w Królestwie.
Poza tym jest pokaźna ilość konstytucji powziętych na synodach prowincji gnieźnieńskiej. W tych konstytucjach nakazano spisywać wszelkie mądre i pożyteczne decyzje i ostrzegawcze zarządzenia polskich biskupów, wydane w celu zachowania katolickiego życia ich 'owieczek', przed zatruciem żydowską perfidią."
Quas Primas
Obrońca żydów się odezwał! Przewrotny jak oni! Co za drań i manipulator! Myślisz, że masz do czynienia z głupcami?
O nie! Są mądrzejsi od ciebie i bidoku nie wiesz jak sobie z nimi poradzić to stosujesz żydowskie knowania!
To w takim razie parvusie według twojego (przewrotnego) myślenia, Pismo Święte też jest nieaktualne, poprzednie Encykliki również nie.
Albo jesteś talmudczykiem, albo masz …More
Obrońca żydów się odezwał! Przewrotny jak oni! Co za drań i manipulator! Myślisz, że masz do czynienia z głupcami?
O nie! Są mądrzejsi od ciebie i bidoku nie wiesz jak sobie z nimi poradzić to stosujesz żydowskie knowania!
To w takim razie parvusie według twojego (przewrotnego) myślenia, Pismo Święte też jest nieaktualne, poprzednie Encykliki również nie.
Albo jesteś talmudczykiem, albo masz talmudyczne myślenie!
Ta Encyklika jest dziś jeszcze bardziej aktualna niż wtedy. To przewrotne plemię zawładnęło już nie tylko Polakami, ale całym światem! Wymyśleć takie bzdety to tylko bezmózgowiec, albo żyd potrafi.
ps. Ponawiam (po edycji) komentarz u siebie, bo parvus pewnie skasuje
-------
Dlaczego encyklika "A quo primum" jest nieaktualna?
Nemo potest duobus dominis servire ! likes this.
One more comment from Quas Primas
Quas Primas
Ta perfidia nie ustaje do dziś! Ba...., ona się nasila!
-------------------------
"Poza tym jest pokaźna ilość konstytucji powziętych na synodach prowincji gnieźnieńskiej. W tych konstytucjach nakazano spisywać wszelkie mądre i pożyteczne decyzje i ostrzegawcze zarządzenia polskich biskupów, wydane w celu zachowania katolickiego życia ich 'owieczek', przed zatruciem żydowską perfidią."
Anty_modernista
Pani premier Szydło kilka dni temu wyrażała ubolewanie iż ta nadmierna rola żydów została dość znacznie umniejszona przez hitlerowców. No ale teraz jak widać stopniowo odrabiają straty...
Quas Primas likes this.
Quas Primas
Biskupi ze strachu wprowadzili w Świętym Kościele Katolickim Dni Judaizmu, by nie być posądzonym o antysemityzm. Czy biskupi polscy boją się żydów, czy Pana Boga? - "aby nas nikt nie oskarżył o antysemityzm"
Ja boję się tylko Pana Boga, a właściwie żyję w bojaźni Bożej i dlatego przestrzegam przed "żydowską perfidią"o której już 265 lat temu pisał papież Benedykt XIV. O NADMIERNEJ ROLI ŻYDÓW…More
Biskupi ze strachu wprowadzili w Świętym Kościele Katolickim Dni Judaizmu, by nie być posądzonym o antysemityzm. Czy biskupi polscy boją się żydów, czy Pana Boga? - "aby nas nikt nie oskarżył o antysemityzm"
Ja boję się tylko Pana Boga, a właściwie żyję w bojaźni Bożej i dlatego przestrzegam przed "żydowską perfidią"o której już 265 lat temu pisał papież Benedykt XIV. O NADMIERNEJ ROLI ŻYDÓW W KRÓLESTWIE POLSKIM - ENCYKLIKA A QUO PRIMUM - BENEDYKTA XIV To dziełko (Jak się odżydzać) zostało już po raz wtóry skasowane na tym portalu.
Po co to kasują i czego się boją???
Odpowiedź: Prawdy się boją!
Quas Primas
Mieliśmy kiedyś mądrych biskupów.
----------------------------------------------
"Na tym soborze, ku wielkiej Chwale Boskiej, zasada „wolności sumienia” została potępiona i stanowczo wykluczona z zasad regulujących publiczne życie w Królestwie.
Poza tym jest pokaźna ilość konstytucji powziętych na synodach prowincji gnieźnieńskiej. W tych konstytucjach nakazano spisywać wszelkie mądre i …More
Mieliśmy kiedyś mądrych biskupów.
----------------------------------------------
"Na tym soborze, ku wielkiej Chwale Boskiej, zasada „wolności sumienia” została potępiona i stanowczo wykluczona z zasad regulujących publiczne życie w Królestwie.
Poza tym jest pokaźna ilość konstytucji powziętych na synodach prowincji gnieźnieńskiej. W tych konstytucjach nakazano spisywać wszelkie mądre i pożyteczne decyzje i ostrzegawcze zarządzenia polskich biskupów, wydane w celu zachowania katolickiego życia ich 'owieczek', przed zatruciem żydowską perfidią."
5 more comments from Quas Primas
Quas Primas
"Czy to możliwe,że są katolicy,którzy nie wiedzą,że istnieje encyklika Benedykta XIV A quo primum, i którzy nie zapoznali się z jej treścią?"
(Ks. Jacek Bałemba)

Kolekcja orzechowa (Kliknij)
Quas Primas
Encyklika raczej nieznana i ukrywana przez wpływowe środowiska, ale dziś jest ona bardziej aktualna niż 265 lat temu.
Czytajcie i zastanawiajcie się nad obecną sytuacją w Kościele i świecie!
------------------------------------------------------------------
"Na tym soborze, ku wielkiej Chwale Boskiej, zasada „wolności sumienia” została potępiona i stanowczo wykluczona z zasad regulujących …
More
Encyklika raczej nieznana i ukrywana przez wpływowe środowiska, ale dziś jest ona bardziej aktualna niż 265 lat temu.
Czytajcie i zastanawiajcie się nad obecną sytuacją w Kościele i świecie!
------------------------------------------------------------------
"Na tym soborze, ku wielkiej Chwale Boskiej, zasada „wolności sumienia” została potępiona i stanowczo wykluczona z zasad regulujących publiczne życie w Królestwie
.
Poza tym jest pokaźna ilość konstytucji powziętych na synodach prowincji gnieźnieńskiej. W tych konstytucjach nakazano spisywać wszelkie mądre i pożyteczne decyzje i ostrzegawcze zarządzenia polskich biskupów, wydane w celu zachowania katolickiego życia ich 'owieczek', przed zatruciem żydowską perfidią."
Anty_modernista likes this.
Quas Primas
"Na tym soborze, ku wielkiej Chwale Boskiej, zasada „wolności sumienia” została potępiona i stanowczo wykluczona z zasad regulujących publiczne życie w Królestwie.
Poza tym jest pokaźna ilość konstytucji powziętych na synodach prowincji gnieźnieńskiej. W tych konstytucjach nakazano spisywać wszelkie mądre i pożyteczne decyzje i ostrzegawcze zarządzenia polskich biskupów, wydane w celu zachowania …More
"Na tym soborze, ku wielkiej Chwale Boskiej, zasada „wolności sumienia” została potępiona i stanowczo wykluczona z zasad regulujących publiczne życie w Królestwie.
Poza tym jest pokaźna ilość konstytucji powziętych na synodach prowincji gnieźnieńskiej. W tych konstytucjach nakazano spisywać wszelkie mądre i pożyteczne decyzje i ostrzegawcze zarządzenia polskich biskupów, wydane w celu zachowania katolickiego życia ich 'owieczek', przed zatruciem żydowską perfidią. "
Quas Primas
Czytajcie tę Encyklikę.
Czytajcie ze zrozumieniem, bo NIC nie zmieniło się jeśli chodzi o żydów!
Problem polega na tym, że kiedyś papieże i Kapłani potrafili dostrzec żydowską perfidię i stawali w obronie Polaków i Kościoła Świętego, a dziś???
Dziś idą na układy w imię źle pojętej miłości bliźniego.
Jeszcze jest czas, by spojrzeć prawdzie w oczy!!!
Quas Primas
Prawowity papież pisze w trosce o Polskę do polskich biskupów.
Ważne - Encyklika na czasie!

Tutaj możesz wysłuchać tej Encykliki.

Encyklika A Quo Primum Papieża Benedykta XIV - O NADMIERNEJ ROLI ŻYDÓW W KRÓLESTWIE POLSKIM
Allegro likes this.
Quas Primas
Koniecznie przeczytaj:

Światowa polityka żydowska
mistrzo likes this.
Quas Primas
Papieżu Benedykcie - posądzają Cię, że jesteś naśladowcą Lutra...
Napisał to ten, co miał tupet nazwać się W obronie Tradycji Kościoła .
Wściekł się, kiedy ja przytoczyłam cytat z Encykliki Waszej świątobliwości...

A przecież Ty - papieżu napisałeś tę Encyklikę, by bronić polskiej katolickości, by przestrzec Polaków przed żydowską perfidią.

----------------------------------------------------…More
Papieżu Benedykcie - posądzają Cię, że jesteś naśladowcą Lutra...
Napisał to ten, co miał tupet nazwać się W obronie Tradycji Kościoła .
Wściekł się, kiedy ja przytoczyłam cytat z Encykliki Waszej świątobliwości...

A przecież Ty - papieżu napisałeś tę Encyklikę, by bronić polskiej katolickości, by przestrzec Polaków przed żydowską perfidią.

------------------------------------------------------------------------------------
W obronie Tradycji Kościoła

Luter straszliwie nienawidził Żydów

Wszyscy, którzy nienawidzą Żydów są naśladowcami Lutra - oto dowód (przeczytaj tekst do samego końca).
Quas Primas
"Poza tym jest pokaźna ilość konstytucji powziętych na synodach prowincji gnieźnieńskiej. W tych konstytucjach nakazano spisywać wszelkie mądre i pożyteczne decyzje i ostrzegawcze zarządzenia polskich biskupów, wydane w celu zachowania katolickiego życia ich 'owieczek', przed zatruciem żydowską perfidią."
10 more comments from Quas Primas
Quas Primas
Papież Benedykt XIV wiedział co pisze.
Allegro likes this.
Quas Primas
stanislawp - heretycy tak już mają.
Namnożyło się ich tutaj bez liku i taplają się w bagnie ścieków modernistycznej herezji.
Jak jest im tak dobrze, to niech się taplają...
Allegro likes this.
Quas Primas
od 2000 lat żydostwo niszczy Kościół Chrystusa.
Niszczy katolików!!!
Quas Primas
Słuchajcie..., czytajcie tę Encyklikę.
Naprawdę warto!!!
265 lat od jej napisania i nic się ze strony żydostwa nie zmieniło!
Ba..., są bardziej perfidni!
TUTAJ można wysłuchać tej Encykliki.
Quas Primas
Żydostwo nie śpi....
Żydostwo doskonale wykonuje swoją robotę.
Czy katolik obudzi się wreszcie i powie "BASTA" żydowskiej perfidii?
-------------------------------------------------------------------------------
"Poza tym jest pokaźna ilość konstytucji powziętych na synodach prowincji gnieźnieńskiej. W tych konstytucjach nakazano spisywać wszelkie mądre i pożyteczne decyzje i ostrzegawcze …More
Żydostwo nie śpi....
Żydostwo doskonale wykonuje swoją robotę.
Czy katolik obudzi się wreszcie i powie "BASTA" żydowskiej perfidii?
-------------------------------------------------------------------------------
"Poza tym jest pokaźna ilość konstytucji powziętych na synodach prowincji gnieźnieńskiej. W tych konstytucjach nakazano spisywać wszelkie mądre i pożyteczne decyzje i ostrzegawcze zarządzenia polskich biskupów, wydane w celu zachowania katolickiego życia ich 'owieczek', przed zatruciem żydowską perfidią. "
(papież Benedykt XIV)
Quas Primas
"Na tym soborze, ku wielkiej Chwale Boskiej, zasada „wolności sumienia” została potępiona i stanowczo wykluczona z zasad regulujących publiczne życie w Królestwie.
Poza tym jest pokaźna ilość konstytucji powziętych na synodach prowincji gnieźnieńskiej. W tych konstytucjach nakazano spisywać wszelkie mądre i pożyteczne decyzje i ostrzegawcze zarządzenia polskich biskupów, wydane w celu zachowania …More
"Na tym soborze, ku wielkiej Chwale Boskiej, zasada „wolności sumienia” została potępiona i stanowczo wykluczona z zasad regulujących publiczne życie w Królestwie.
Poza tym jest pokaźna ilość konstytucji powziętych na synodach prowincji gnieźnieńskiej. W tych konstytucjach nakazano spisywać wszelkie mądre i pożyteczne decyzje i ostrzegawcze zarządzenia polskich biskupów, wydane w celu zachowania katolickiego życia ich 'owieczek',przed zatruciem żydowską perfidią. "
(papież Benedykt XIV)
Quas Primas
" Z różnych okazji w poszczególnych dekretach i okólnikach kongregacje Naszej świętej Stolicy Apostolskiej oświadczyły i zadecydowały, że tytuł: 'poważniejsze i podłe przestępstwa' obejmuje przestępstwa, do których ludzkość jest najbardziej skłonna i które przynoszą szkodę dyscyplinie kościelnej i zbawieniu dusz powierzonych pasterskiej opiece biskupów. Myśmy opracowali szerzej ten punkt w Nasz…More
" Z różnych okazji w poszczególnych dekretach i okólnikach kongregacje Naszej świętej Stolicy Apostolskiej oświadczyły i zadecydowały, że tytuł: 'poważniejsze i podłe przestępstwa' obejmuje przestępstwa, do których ludzkość jest najbardziej skłonna i które przynoszą szkodę dyscyplinie kościelnej i zbawieniu dusz powierzonych pasterskiej opiece biskupów. Myśmy opracowali szerzej ten punkt w Naszym 'Traktacie o Diecezjalnym Synodzie', ks. V, rozdz. V.

Uprzejmie zapewniamy, że wszelka pomoc jaką możemy dać będzie do Waszej dyspozycji, aby zabezpieczyć powodzenie w tej sprawie."
(papież Benedykt XIV)
Quas Primas
Tak swego czasu papieże dbali o Królestwo Polskie.
O Królestwo Maryi.
----------------------------------------------------------------------------------------

"W dodatku, abyśmy mogli przeciwstawić się jakimkolwiek trudnościom, które niewątpliwie zaistnieją w wypadku konieczności wszczęcia postępowania przeciwko wyjętym z pod Waszej jurysdykcji członkom kleru, damy odpowiednie instrukcje …More
Tak swego czasu papieże dbali o Królestwo Polskie.
O Królestwo Maryi.
----------------------------------------------------------------------------------------

"W dodatku, abyśmy mogli przeciwstawić się jakimkolwiek trudnościom, które niewątpliwie zaistnieją w wypadku konieczności wszczęcia postępowania przeciwko wyjętym z pod Waszej jurysdykcji członkom kleru, damy odpowiednie instrukcje Waszemu Czcigodnemu Bratu, Arcybiskupowi Nicei i Naszemu Nuncjuszowi w Waszym Kraju, w wyniku których to instrukcji będziecie w stanie uzyskać od niego wszelkie upoważnienia do działania w zaistniałych sprawach. Jednocześnie uroczyście Was zapewniamy, że gdy okoliczności na to pozwolą, będziemy, z całym zapałem i energią w Naszej dyspozycji, pertraktować z tymi osobami, przez których władze i autorytet wspaniałe Królestwo Polskie zostanie oczyszczone z tej hańbiącej plamy."
(papież Benedykt XIV)
Quas Primas
Ta Encyklika to UNIKAT.
Czytajcie i nie dajcie się zwodzić przed żydowską perfidią, bo ona wciąż jest aktualna a być może dziś jest jeszcze bardziej rozwinięta.
Zobaczcie to....
22Cecylia Tu jak żydzi szanują innych palestyna.files.wordpress.com/2012/10/toilet-israel.jpg
-----------------------------------------------------------------------------------
"Na tym soborze, ku wielkiej Chwale Boskie…More
Ta Encyklika to UNIKAT.
Czytajcie i nie dajcie się zwodzić przed żydowską perfidią, bo ona wciąż jest aktualna a być może dziś jest jeszcze bardziej rozwinięta.
Zobaczcie to....
22Cecylia Tu jak żydzi szanują innych palestyna.files.wordpress.com/2012/10/toilet-israel.jpg
-----------------------------------------------------------------------------------
"Na tym soborze, ku wielkiej Chwale Boskiej, zasada „wolności sumienia” została potępiona i stanowczo wykluczona z zasad regulujących publiczne życie w Królestwie.
Poza tym jest pokaźna ilość konstytucji powziętych na synodach prowincji gnieźnieńskiej. W tych konstytucjach nakazano spisywać wszelkie mądre i pożyteczne decyzje i ostrzegawcze zarządzenia polskich biskupów, wydane w celu zachowania katolickiego życia ich 'owieczek',przed zatruciem żydowską perfidią."
( Benedykt XIV)
Quas Primas
Trzeba to wysłać do Rzymu i do bp Rysia i Gądeckiego.
Po prostu bandytyzm!!!
A niektórzy całują łapy tych bluźnierców i się z nimi ściskają włażąc im w tyłek.

----------------------------------------------------------------
22Cecylia

Tu jak żydzi szanują innych
palestyna.files.wordpress.com/2012/10/toilet-israel.jpg
22Cecylia
Tu jak żydzi szanują innych
palestyna.files.wordpress.com/2012/10/toilet-israel.jpg
Ten rodzaj pisuarów, według żydowskich mass-mediów, sprzedaje się bardzo dobrze na rynku izraelskim.
Premizl Constans
Wywalenie tego gagatka z portalu będzie znakiem, że ten portal jest dejudaizowany i można bezpiecznie zamieszczać materiały mówiące prawdę o Żydach.
Quas Primas likes this.
Quas Primas
Przyjmij to ona wreszcie do swojego niedotlenionego umysłu, zatrutego żydowską perfidią.
--------------------------------------------------------------------------------
"W sprawach wiary rzymscy katolicy nie potrzebują żadnych doradców spoza kręgu rzymskiego katolicyzmu.
W sprawach wiary rzymscy katolicy nie potrzebują pohukiwań ludzi o mentalności komsomolców, którzy nachalnie próbują …More
Przyjmij to ona wreszcie do swojego niedotlenionego umysłu, zatrutego żydowską perfidią.
--------------------------------------------------------------------------------
"W sprawach wiary rzymscy katolicy nie potrzebują żadnych doradców spoza kręgu rzymskiego katolicyzmu.
W sprawach wiary rzymscy katolicy nie potrzebują pohukiwań ludzi o mentalności komsomolców, którzy nachalnie próbują ich odwodzić od "trzeźwego myślenia" (2 Tm 1, 7) i wciągnąć w sieci katolicyzmu reformowanego."
Próżny ich trud!
(Ks. Jacek Bałemba)
Agata.B likes this.
Quas Primas
Głupiec nie potrafi rozróżnić prawdy od fałszu, oraz UZASADNIONEJ krytyki od złorzeczenia.
One more comment from Quas Primas
Quas Primas
Ta Encyklika to UNIKAT.
Czytajcie i nie dajcie się zwodzić przed żydowską perfidią, bo ona wciąż jest aktualna a być może jeszcze bardziej rozwinięta.
-----------------------------------------------------------------------------------
"Na tym soborze, ku wielkiej Chwale Boskiej, zasada „wolności sumienia” została potępiona i stanowczo wykluczona z zasad regulujących publiczne życie w Królestwie. …More
Ta Encyklika to UNIKAT.
Czytajcie i nie dajcie się zwodzić przed żydowską perfidią, bo ona wciąż jest aktualna a być może jeszcze bardziej rozwinięta.
-----------------------------------------------------------------------------------
"Na tym soborze, ku wielkiej Chwale Boskiej, zasada „wolności sumienia” została potępiona i stanowczo wykluczona z zasad regulujących publiczne życie w Królestwie.
Poza tym jest pokaźna ilość konstytucji powziętych na synodach prowincji gnieźnieńskiej. W tych konstytucjach nakazano spisywać wszelkie mądre i pożyteczne decyzje i ostrzegawcze zarządzenia polskich biskupów, wydane w celu zachowania katolickiego życia ich 'owieczek',przed zatruciem żydowską perfidią."
(papież Benedykt XIV)
Agata.B
Ostrzegam wszystkich że antykatolicyzm i antypolonizm w Polsce to straszliwy grzech
Quas Primas likes this.
Quas Primas
Nie martw się. Nagrodę otrzymasz od Boga Sprawiedliwego za obronę wiary katolickiej i słuszną krytykę tych, co bezczelnie uzurpują sobie prawo bycia katolikiem, przy jednoczesnym rozwięzłym życiu w kłamstwie, obłudzie i oszczerstwach.
Parvus tutaj może wszystko, (tak jak diabeł może wiele) ale Bóg to wszystko widzi i da mu i tym, co go słuchają czy popierają,sprawiedliwą nagrodę.
----------------…More
Nie martw się. Nagrodę otrzymasz od Boga Sprawiedliwego za obronę wiary katolickiej i słuszną krytykę tych, co bezczelnie uzurpują sobie prawo bycia katolikiem, przy jednoczesnym rozwięzłym życiu w kłamstwie, obłudzie i oszczerstwach.
Parvus tutaj może wszystko, (tak jak diabeł może wiele) ale Bóg to wszystko widzi i da mu i tym, co go słuchają czy popierają,sprawiedliwą nagrodę.
-----------------------------------------------------------------------------------
Premizl Constans

Właśnie zablokowano moje poprzednie konto za umieszczenie pieśni Czarnej Sotni w wykonaniu Aleksandra Charczikowa. Jednak hasbara nadal rządzi na tym portalu.