Clicks211
Stylita
3

Boží slovo na den 14.6. A.D. 2019

Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš řekl svým učedníkům: "Slyšeli jste, že bylo řečeno: `Nezcizoložíš.' Ale já vám říkám: Každý, kdo se dívá na ženu se žádostivostí, už s ní zcizoložil ve svém srdci. Svádí-li tě tvé pravé oko, vyloupni ho a odhoď od sebe; neboť je pro tebe lépe, aby jeden z tvých údů přišel nazmar, než aby celé tvoje tělo bylo uvrženo do pekla. A svádí-li tě tvoje pravá ruka, usekni ji a odhoď od sebe; neboť je pro tebe lépe, aby jeden z tvých údů přišel nazmar, než aby celé tvoje tělo přišlo do pekla. Také bylo řečeno: `Kdo by se rozváděl se svou ženou, ať jí dá rozlukový list.' Ale já vám říkám: Každý, kdo se rozvede se svou ženou - mimo případ smilstva - uvádí ji do cizoložství, a kdo se ožení s rozvedenou, dopouští se cizoložství."
Mt 5,27-32
Tohle je velmi působivé slovo... Mimochodem nejde jen o slova, ale výklad a správné pochopení. Zastavil bych se nad slovem: Každý, kdo se rozvede se svou ženou - mimo případ smilstva - uvádí ji do cizoložství, a kdo se ožení s rozvedenou, dopouští se cizoložství."

Pokud si žena vezme rozvedeného muže a je stále svobodná a žijí na "psí knížku" kdo cizoloží v tomto vztahu? Podle těch slov by …More
Tohle je velmi působivé slovo... Mimochodem nejde jen o slova, ale výklad a správné pochopení. Zastavil bych se nad slovem: Každý, kdo se rozvede se svou ženou - mimo případ smilstva - uvádí ji do cizoložství, a kdo se ožení s rozvedenou, dopouští se cizoložství."

Pokud si žena vezme rozvedeného muže a je stále svobodná a žijí na "psí knížku" kdo cizoloží v tomto vztahu? Podle těch slov by dotyčná měla uvádět do cizoložství daného muže? Daný muž uvedl do cizoložství svou předchozí ženu? Nevím kde byla konkrétně vina, ale co je v Božím slově míněno - slovy - mimo případu smilstva? Za příp. odpověď díky....

Další případ je z evengelikálního uskupení. Dotyčný muž se považuje za schopného a ustanoven jako starší sboru. Se ženou je v rozluce, bydlí od sebe... Podílel se mimo jiné na jejím psychickém stavu, kdy musela vyhledat i pomoc u lékaře... Teď má možná i "papíry na hlavu". Muž se choval despoticky, skrblík, mluvil ji do života více než bylo třeba, omezoval ji.... Do jisté míry v tom vidím podíl jisté "letniční" psychologické invazivnosti a hry na "boha", kdy dotyčný nabývá dojmu, že může více a ví více a má "právo" určovat mantinely... Takové zmámené autoritářské poblouznění, kterého se někdy dopouštějí lidé bez ohledu na otázku víry. Je to spíše zakonzervovaný despotismus, který ovšem v náboženských sférách může vytvářet duševní poušť. Co s takovým člověkem? Má právo být starším sboru, má právo se chovat jakoby se nechumelilo a vytvářet dojem, jak je bez ženy nyní spokojený a dokonce se stává ještě nábožensky aktivnějším? Co byste poradili....
Opýtaj sa na výklad protestantov :) Každý z nich si tieto slová vykladá podľa situácie ,ako sa im hodí,aby mohli robiť čo sa im páči :)
To je ovocie Lutherom zavedenej "dogmy" voľného výkladu Písma :)
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/10_05.htm

1. čtení:
Čtení z druhého listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.
(Bratři!) Poklad (víry) máme v nádobě hliněné. To proto, aby se ta nesmírná moc připisovala Bohu, a ne nám. Ze všech stran se na nás valí trápení, ale nesoužíme se. Býváme bezradní, ale ne zoufalí. Býváme pronásledováni, ale ne opuštěni. Býváme sráženi k zemi, …More
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/10_05.htm

1. čtení:
Čtení z druhého listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.
(Bratři!) Poklad (víry) máme v nádobě hliněné. To proto, aby se ta nesmírná moc připisovala Bohu, a ne nám. Ze všech stran se na nás valí trápení, ale nesoužíme se. Býváme bezradní, ale ne zoufalí. Býváme pronásledováni, ale ne opuštěni. Býváme sráženi k zemi, ale ne zničeni. Stále prožíváme na svém těle Ježíšovo umírání, aby i Ježíšův život byl patrný na našem těle. Tak jsme my zaživa stále vydáváni na smrt pro Ježíše, aby i Ježíšův život byl patrný na našem smrtelném těle. A tak v nás pracuje smrt, ale ve vás život. Protože máme téhož ducha víry, jak je řečeno v Písmu: 'Uvěřil jsem, a proto jsem mluvil', věříme i my, a proto také mluvíme. Vždyť víme, že ten, který vzkřísil Pána Ježíše, vzkřísí s Ježíšem i nás a společně s vámi nás postaví před něho. Všecko se to přece děje pro vás: čím více se totiž rozmnoží milost, tím větší počet lidí bude potom projevovat vděčnost k Boží oslavě.
2Kor 4,7-15

Žalm:
Přinesu ti oběť díků, Hospodine.
Nebo:Aleluja.

Měl jsem důvěru, i když jsem si řekl:
"Jsem tak sklíčen!"
Pravil jsem ve svém rozrušení:
"Každý člověk klame!"

Drahocenná je v Hospodinových očích
smrt jeho zbožných.
Ach, Hospodine, jsem tvůj služebník,
jsem tvůj služebník, syn tvé služebnice,
rozvázal jsi moje pouta.

Přinesu ti oběť díků, Hospodine,
a budu vzývat tvé jméno.
Splním své sliby Hospodinu
před veškerým jeho lidem.
Zl 116B

Evangelium: Mt 5,27-32

Církevní kalendář:
sv. Anastáz, Felix a Digna (+853)
Anastáz byl mnichem a později knězem v Cordóbě. Velmi ho zasáhlo mučednictví Fandily a dodalo mu sílu, takže se s odvahou postavil proti Mohamedu I., vyznal svou víru v Krista a byl mohamedány sťat. S ním byl zároveň v Cordóbě pro víru popraven i mnich Felix z Alcala, jenž pocházel z Getulie a k večeru téhož dne i řeholnice Digna z Tabanos, která se ve své pokoře nazývala "Indigna" tj. "nehodná". Měla vidění sv. Agáty, jenž jí podávala rudou růži a vybízela ji k utrpení pro Krista. Opustila klášter a zapálená svatou horlivostí se postavila před soudce se slovy: "Jsem společně vinna uctíváním pravého Boha v Trojici. I ona z lásky ke Kristu položila svůj život. Všechny tři mučedníky vedle římského martyrologia v tento den obzvlášť připomíná benediktinský řád.
catholica.cz