Clicks294
Stylita
21

Boží slovo na den 11.7. A.D. 2019

Petr řekl Ježíšovi: „My jsme opustili všechno a šli jsme za tebou. Co tedy budeme mít?“ Ježíš jim odpověděl: „Amen, pravím vám: Až Syn člověka zasedne na svůj slavný trůn při obnovení (světa), usednete také vy, kteří jste mě následovali, na dvanáct trůnů jako soudci dvanácti izraelských kmenů. A každý, kdo opustil domy nebo bratry nebo sestry nebo otce nebo matku nebo děti nebo pole kvůli mně, dostane stokrát víc a za podíl bude mít život věčný.“

Mt 19,27-29
Theodorá-Máriá likes this.
Zedad
Velebte se mnou Hospodina,
oslavujme spolu jeho jméno!
Theodorá-Máriá likes this.
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/08sanctoral/07_11.htm

1. čtení:
Čtení z knihy Přísloví.
Můj synu, přijmeš-li moje slova a mé příkazy u sebe schováš, tvoje ucho dá pozor na moudrost, tvoje srdce se otevře k poznání. Budeš-li volat po vědě a toužit po poznání, budeš-li ho hledat jako stříbro, jako za poklady po něm slídit, pak pochopíš bázeň přes Hospodinem a poznáš Boha. Vždyť …More
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/08sanctoral/07_11.htm

1. čtení:
Čtení z knihy Přísloví.
Můj synu, přijmeš-li moje slova a mé příkazy u sebe schováš, tvoje ucho dá pozor na moudrost, tvoje srdce se otevře k poznání. Budeš-li volat po vědě a toužit po poznání, budeš-li ho hledat jako stříbro, jako za poklady po něm slídit, pak pochopíš bázeň přes Hospodinem a poznáš Boha. Vždyť Hospodin dává moudrost, z jeho úst vychází poznání a pravda. Štěstí uchovává pro poctivého, je štítem těch, kdo chodí bez úhony, brání stezky svých spravedlivých, střeží cestu svých přátel. Tu pochopíš spravedlnost a právo, poctivost a každou cestu k dobru.
Pr 2,1-9

Žalm:
Ustavičně chci velebit Hospodina.

Ustavičně chci velebit Hospodina,
vždy bude v mých ústech jeho chvála.
V Hospodinu nechť se chlubí moje duše,
ať to slyší pokorní a radují se.

Velebte se mnou Hospodina,
oslavujme spolu jeho jméno!
Pohleďte k němu, ať se rozveselíte,
vaše tvář se nemusí zardívat hanbou.

Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý,
blaze člověku, který se k němu utíká.
Pojďte, synové, a slyšte mě,
naučím vás bát se Hospodina.

Zdržuj svůj jazyk od zlého,
své rty od falešných slov.
Chraň se zlého a čiň dobré,
hledej pokoj a usiluj o něj!
Zl 34(33)

Evangelium: Mt 19,27-29

Církevní kalendář:
Svátek sv. Benedikta (+547)
Byl Ital z umbrijských hor. Krátce studoval v Římě, měl v úctě Pannu Marii a s její pomocí si zachoval neporušené srdce. Opustil všechno a odešel do samoty. Lidem, kteří za ním šli, se stal příkladným učitelem. Nejdříve zřizoval malé kláštery a později vystavěl rozsáhlý klášter montekassinský. Stal se zakladatelem západního řeholního hnutí a přispěl k zachování klasické kultury. Jeho radu k vytvoření duchovní rovnováhy člověka připomíná znak kříže, zvedající se nad pluhem. V duchu jeho pravidel byla i modlitba prací a práce modlitbou.
více: catholica.cz
Zedad likes this.