Clicks5.5K
defendfaith
2

Drahý František, my žiaľ nemôžeme ísť tvojou cestou do pekla...Hlboký rozbor čo nás spája s protestantmi -

Čo nás viac spája ako rozdeľuje? Luteránstvo je iba kópiou katolíckej viery a katolíckej Cirkvi a to veľmi nepodarenou. Je to iba atrapa, gýč, hračka autíčka, ktorá má vyjadrovať skutočné auto. Pápež si asi myslí, že pokoncilové vymielanie mozgov všetkým katolíkom, vzalo možnosť premýšľať, že tu má konečne tlupu 1,5 miliardy usmiatych naivných hlupákov, ktorí mu všetci budú tlieskať. Isto - veľká časť áno - ale tí ktorí svoju vieru poznajú a poznajú učenie svojej katolíckej Cirkvi, pápeža jednoducho nemôžu nasledovať ba naopak, musia zaujať tvrdý odpor voči tomuto zmätku.

Čo máme spoločné s luteránmi a vôbec protestantmi?

1. Krst.


Krst sa ujednotil v tom, že jeho vysluhovanie si dnes nevyžaduje nutnosť, aby sa vykonal v katolíckej Cirkvi, je preto prijateľný aj krst luteránsky, akurát sa dbá nato, aby bol človek tri krát poliaty vodou a znela tam formulka - krstím ťa v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Prakticky je to krst z nutnosti, kedy aj sám rodič môže tento krst vykonať v prípade nebezpečenstva smrti dietka.

Tento pokoncilový krst je sám o sebe protestantský už v samotnej katolíckej Cirkvi, pretože tradičný katolícky krst je veľmi zdĺhavý, dbá sa na správne modlitby a robí sa trojitý exorcizmus, ktorý nielen nedovoľuje diablovi posadnúť človiečika, ale ho aj chráni pred zlými silami. Takže áno - krst sa stal dnes v katolíckej Cirkvi takmer zhodným s luteránmi.

Iné je to už s teológiou. Katolícky krst berie človeku dedičný hriech a on sa stáva slobodným a čistým pred Bohom. Je prijateľný pre nebesia. Keď sa krstí dospelý človek, nejde na svätú spoveď, pretože krst má tak veľkú moc, že mu berie všetky hriechy a keby hneď po krste zomrel, nebo má plne otvorené. Po krste sa dostáva človek do stavu Adama, predtým ako upadol do hriechu.

Čo krst luteránov? Krst je iba milosť ako hovorí Augsburské vyznanie - o krste učíme že je potrebný a že v ňom sa ponúka milosť. Aká milosť? Katolícky krst zmýva celý hriech a človeka uvádza do stavu Adama pred tým, ako zhrešil, teda v stave, keď bol plne v milosti posväcujúcej. Tu vidíme rozdiel vo viere, keď zlá viera chce nahradiť pravú vieru. Celý luteránsky krst je jeden veľký gýč, zlá napodobnenina.

2. Svätá spoveď.

Katolícka Svätá spoveď vychádza z Písma, kde sa hovorí, že komu odpustíte hriechy, tomu budú odpustené a komu ich zadržíte, tomu budú zadržané. Spoveď ustanovila Cirkev ako spoveď ušnú, kde sa pred Bohom vylejeme zo svojich hriechov, aby nám Kristus cez ruky kňaza odpustil. Spomeňme si, koľko svätých divov sa stalo pri svätých spovediach, koľko preliatych sĺz sa vylialo, koľkí svätí nasmerovali blúdiacich cez svätú spoveď na správnu cestu, spomeňme si na veľkých spovedníkov ako Páter Pio alebo Ján Mária Vianey. Toto všetko má byť dnes zbúrané a označené ako zastaralé!

Naproti tomu spoveď u luteránov je zase iba gýčom, kde ich farár povie formulku a oni zborovo odpovedajú - vyzerá to asi takto: vyznávate, že ste sa hriechu dopustili? a Luteráni odpovedajú - vyznávame. Veríte že vám Boh odpustí hriechy - veríme. Toto nie je spoveď, toto je podobné katolíckemu verejnému konfiteoru, keď sa modlíme spoločne - vyznávam sa všemohúcemu Bohu, Svätej Matke Panne Márii, Svätému Michalovi Archanjelovi, Svätému Apoštolovi Petrovi a Pavlovi......že som veľa zhrešil myšlienkami atď..... Tento katolícky konfiteor je viac kajúcny ako luteránske verejné vyznanie hriechov.

3. Sväté prijímanie

Sväté prijímanie je iba v katolíckej Cirkvi, pretože prijímame Telo nášho Pána Ježiša Krista, ktoré sa premieňa na oltári, kde sa znovu sprítomňuje Golgota nekrvavým spôsobom. Koľko krát sa nebo priznalo k Eucharistii a koľko zázrakov nám Boh dal, aby sme uverili, že ten kúsok oplátky nie je obyčajným chlebom? Koľko takých zázrakov majú asi tak luteráni? Ich obranou je iba to, že naše zázraky sú od diabla. Luteránska večera Pánova sa deje tak, že sa iba Duchom Boh zúčastňuje v danom čase v daroch ako sú chlieb a víno, no po skončení večere Pánovej Duch odchádza a zostáva iba oplátka a obyčajné víno. Nesmie vás teda prekvapiť, keď sa víno ktoré zostalo po večeri Pánovej, vyleje do umývadla. Toto má posilňovať luteránov vo svätosti? Určite nie. Poznáte svätého luterána? Nepoznáte.

A to radšej nehovorme o baptistoch a im podobných, ktorí majú večeru Pánovu iba ako pripomienku, v mnohých zboroch sa donesie jedlo a doslova sa žerie a obžiera - údajne agapé z rannej doby.

Teologická časť. Katolíci ak sú si vedomí ťažkého hriechu, svätá spoveď ich od neho očisťuje a tým dostávajú späť milosť posväcujúcu, biele rúcho nevinnosti. Tak môžu pristúpiť ku skutočnému Telu Krista Pána v Eucharistii a zjednotiť sa s ním až tak blízko, že sa katolík stane Jeho súčasťou po prijatí cez ústa. Kristus vo mne, ja v Kristovi. Tento akt má vysoko nabudiť katolíka k tomu aby sa posväcoval, aby kráčal cestou úzkou k bráne úzkej, bráne spásy. Kto by prijal Kristovo telo bez svätej spovede v ťažkom hriechu, ten by prijal nehodne - ako hovorí Svätý Pavol, lebo hriešne srdce nemôže prijímať niečo tak sväté ako je náš Pán a tak pácha ťažký hriech.

Luteráni nepoznajú pojem milosť posväcujúca, pretože ju zavrhli a tak je pre nich spoveď a večera Pánova iba atrapou a oni to dobre vedia. Napriek tomu že sa môžu všetci v spovedi vyznať z hriechov (gýčovým spôsobom ale predsa), večera Pánova býva u nich spravidla iba raz za mesiac - na túto ich večeru Pána nechodia všetci ako by ste si mysleli, niekedy ide iba veľmi malá časť luteránov! To ukazuje na ich vieru, kde večeru Pána berú ako niečo nadbytočné. Zvlášť ak majú večeru Pána po službách Božích, zostane tam pár ľudí.

4. Sviatosť kňažstva a sviatosť manželstva

V prvom prípade sa kňaz snúbi s Cirkvou a Kristom, v druhom prípade sa manžel a manželka stávajú jedným telom a z toho plynie množstvo požehnania. Luteráni nemajú manželstvo ako sviatosť a preto nie je pre nich problém sa rozvádzať, pritom naďalej chodiť do kostola a na večeru Pána.

5. Posledné pomazanie

Aj keď nová pokoncilová Cirkev hovorí dnes o pomazaní chorých, tradičný rítus sa drží posledného pomazania. Nebudeme sa ani tu pozerať na teologické rozdiely v samotnej Cirkvi, ale pozrime sa na luteránske posledné pomazanie - jednoducho neexistuje. Napriek tomu že Apoštoli pomazávali olejom zomierajúcich a modlili sa nad nimi, luteráni to majú v Písme Svätom na ktoré sa odvolávajú - posledné pomazanie u nich úplne absentuje.

6. Birmovanie

Aj tu majú luteráni jasný príklad z Písma Svätého, kde apoštoli vkladali ruky, pomazávali olejom k birmovaniu, aby Duch Svätý bol zoslaný na človeka, aby bol posilnený jeho Duch, luteráni majú miesto toho konfirmáciu, kde si potvrdzujú ako dospelí to, že ich rodičia dali pokrstiť. Samozrejme konfirmácie nie sviatosť.

Tu vidíme gýčovitosť medzi pravou Cirkvou a falošnou. A pozrime sa na vieru. Katolík musí zomrieť v milosti posväcujúcej, teda nesmie zomrieť v ťažkom hriechu, musí byť vyspovedaný. Luterán je spasený z viery - bodka. Luther tvrdil - veľa hreš a veľa ver a budeš spasený. Spasenie je LEN z viery - toto slovo LEN dal Luther do svojej biblie ktorú prekladal a keď mu to bolo vyčítané, povedal ako pilát - čo som napísal, napísal som!

Luteráni teda zomierajú v nemilosti voči Bohu! Pritom viera na ktorú sa odvolávajú, je iba semienkom k celému kresťanskému životu. Viera ako semienko musí odumrieť, musí rásť v skutkoch a posväcovaní, až vyrastie strom. Koreňom toho stromu je viera (bývalé semienko), ale navonok vidíme krásny veľký strom skutkov, pôstov, modlitieb, obiet, sebaobetovania, odvracania sa od sveta, od pôžitkov, od mamony, kráčaním za Kristom, v prijatí stavu a situácie, ktoré nám Boh pripravil. Toto luteráni a vôbec protestanti nemajú a nepoznajú. Oni majú iba semienko - vieru, ale Pán hovorí, že semeno musí odumrieť, aby z neho vyrástol klas. Oni si semeno nechávajú a myslia si, že takto prídu ku spáse. Je to svetská viera, sediaca na dvoch stoličkách, bez jediného zázraku, bez jediného svätca.

Predestinácia - vyvolenie

Viera luteránov a veľkej časti protestantov väzí v predestinácii - teda v tom - že si Boh predom vyvolil kto bude a kto nebude spasený. On dal prostriedky ku spáse, ale podľa Luthera je človek tak skazený a zlý, že tieto prostriedky ku spáse nevyužije a preto zomrie vlastnou vinou v zatratení. Preto je to Boh kto oživuje človeka a tieto prostriedky spásy mu nanúti, aby spasený bol.

Teda inak povedané - Ľubica dostala všetky prostriedky ku spáse, ale keďže je prirodzene zlá, nevyužije ich a pôjde do pekla pretože sa Boh pre ňu nerozhodol že ju spasí. Ak sa však Boh nad ňou zľutoval ešte pred tým ako sa vôbec bola narodila, vnúti jej tieto prostriedky spásy - doslova ju chytí za vlasy a pritiahne ju k týmto prostriedkom, ona správne uverí a bude spasená nie zo svojej sily a účasti, ale len z Božej milosti.

A tak opačne - vezmime si povedzme pomyselné meno - Peter Skala - ktorý sa môže snažiť ako len chce aby nasledoval Pána, môže byť 24 hodín v kostole, môže sa modliť, môže konať skutky kajúcnosti - Boh vo svojom vopred určenom pláne tohto Petra Skalu nemal v úmysle zachrániť, takže zachránený nebude! Pretože verše z Písma jasne učia podľa protestantov - Je to Boh kto sa zmilováva nad kým chce. Teda nezáleží na tom kto beží, kto sa namáha ale na Bohu, ktorý sa zmilováva! (Sv. Pavol).

Preto protestanti neveria v spasenie katolíkov, lebo podľa nich musí Boh zasiahnuť, aby sa katolík obrátil, opustil nevernú smilnicu Cirkev, prišiel medzi protestantov a skúmal sám na sebe, či môže byť spasený tým, že si ho Boh ešte predtým ako založil svet - vybral!

Alebo ešte inak povedané - Kristus zomrel za všetkých ľudí, ale ANI JEDEN človek nevyužije Kristovu smrť na Golgote, lebo ľudia sú pod správou hriechu úplne skazení a zlí - preto je to Boh, ktorý toto všetko vedel a tak si vybral tých, ktorých spasí, teda len tí prídu pod Kristou kríž nie náhodne, ale cielene! Teda Kríž Kristov bez Božieho vyvolenia by bol zbytočný.

A tak opačne to preberme - Kristus zomrel LEN ZA SVOJICH vyvolených - NIE za všetkých! Aj keď Jeho smrť je platná pre všetkých a každý sa jej môže chopiť - NO tým že je človek neschopný sa sám od seba chopiť Krista - je to Boh ktorý určil predom - kto sa Krista chopí a preto Kristus zomiera LEN za SVOJE predom vyvolené ovce! A preto hovorí - mám aj iné ovce vo svete - Kristus tým myslí, že má presne určených ľudí vo svete, ktorých spasí a nikto okrem nich spasený nebude! Preto hovorí Ježiš, že LEN TEN príde k viere v Neho, KOHO SI BOH OTEC VYBRAL! Ak si Boh niekoho nevybral - nepríde k pravej viere!

A inde hovorí Pán Ježiš - že preto hovorí v podobenstvách, aby ľudia počúvali, ale nerozumeli, aby nepochopili, aby sa neobrátili, aby neboli spasení!

Všetky tieto verše a ešte mnoho ďalších veršov podporuje tézu protestantov o predestinácii, o predom vyvolenom určení tých, ktorí správne uveria a budú spasení. Preto sa ďalej učia o nemožnosti stratiť spasenie, lebo Pán hovorí, že NIKTO mu svojich vyvolených nevyrve z ruky!

Ako príklad sa uvádza Lazar ktorý bol v hrobe mŕtvy. On Lazar sa nijako sám spasiť nemohol, nemohol sa rozhodnúť že vstane znovu k životu lebo bol mŕtvy. Preto prichádza Boh - Ježiš - a hovorí mu - Lazar poď von! Lazar ožije, si sadne v hrobe keď začuje hlas Boha a vstane z hrobu. Tak je to aj s nami podľa protestantov, že sami sa nemôžeme obrátiť a správne uveriť, až keď nás Boh po mene zavolá a vstaneme z duchovnej smrti. Tiež nemáme možnosť po tom čo nás Pán zavolá - sadnúť si v hrobe na kraj kameňa kde sme v hrobe ležali - a sami sa rozhodnúť, či vyjdeme z hrobu alebo tam zostaneme, čím sa posmievajú katolíckej teológii slobodnej vôle. Jednoducho spasený bude ten, koho Pán zavolá po mene a koho nezavolá, ten spasený nebude, aj keď tu má Cirkev, Kristov kríž, prostriedky milosti - bez zavolania od Boha zostáva mŕtvy duchovne a tieto veci ho buď nebudú vôbec v živote nikdy zaujímať a trápiť, alebo bude proti nim bojovať (pohanstvo a ateizmus).

Čo máme spoločné - vybrané z luteránskej stránky

1. Viera v Ježiša Krista


Pokiaľ protestanti sa upínajú len a výhradne na vieru v Ježiša Krista, katolíci využívajú vďaka Cirkvi všetky prostriedky milosti, ktoré nám sám Ježiš Kristus poskytol. Keďže Ježiš Cirkev založil, dal Cirkvi všetky milosti a to nehovoríme že rozšíril tieto milosti aj cez jeho Matku Pannu Máriu - ktorej sa protestanti ako démoni oblúkom vyhýbajú - a tiež Svätých ktorí zomreli vo viere v Neho a potvrdili to skutkami ba aj mučeníctvom. Protestanti sa odvolávajú že je jeden prostredník medzi Bohom a človekom - Ježiš Kristus čo je pravda - ale ten istý Ježiš Kristus dal mnoho milostí cez Svoje Telo Cirkev a preto sú protestanti iba žobraví otrhanci.

2. Vyznanie že Ježiš Kristus je Pán. Tu nie je čo dodať - Kristus je Pán Pánov a Kráľ kráľov.

3. Písmo Sväté


Bibliu máme na oko spoločnú, ale protestanti odmietajú niektoré starozákonné knihy. Oni majú 66 biblických kníh a my máme 73 kníh. Zvlášť odmietajú knihu Machabejcov, pretože tam je verš, ktorý nedokážu prehltnúť a to - aby sme sa modlili za mŕtvych, čím Cirkev potvrdila aj očistec. Protestanti sa za mŕtvych nemodlia, tu sú rozhádaní na tisíc strán, či mŕtvi žijú, či sú v nejakom medzičase, či sú uložení ku spánku k súdu, či sú v nebi alebo pekle. Teda Bibliu spoločnú nemáme a už vôbec nie je výklad. V 1. Tim 3,15 sa hovorí, že stĺpom a oporou pravdy je CIRKEV - nie Písmo Sväté. Keď teda stretnete protestanta alebo Jehovistu s bibliou v ruke že vás chce dostať - neustále sa ho pýtajte - kto mu dal právo vykladať Písmo? Kto je autorita jeho výkladu Písma? Oni vám povedia že Duch Svätý mu to ukázal a podobné bludy - zaveďte ho do 1. Tim 3,15, kde Cirkev dostala právo vykladať správne Písmo. Trvajte na tom, aby vám ukázali autoritu z ktorej vám chcú Písmo vyložiť a privediete ich do zúrivosti a bezradnosti - oni tú autoritu nemajú a preto je ich vyše 40 000 denominácií ktoré sa medzi sebou hádajú práve o biblii

4. Spoločnú modlitbu Otče Náš.

Mnohí protestanti odmietajú sa modliť otčenáš doslovne, je to pre nich iba VZOR modlitby, nie - ako oni sami hovoria - rapotanie modlitby. Preto by som ani tu nevidel zhodu, i keď luteráni sa otčenáš modlia.

5. Všeobecnú vieru kresťanskú

Väčšina protestantov odmieta krédo, ukazujú dokonca na omyly svätých Otcov viery, keď krédo spisovali. Luteráni krédo skrátené vyznávajú, ale svojim spôsobom. V spoločenstvo Svätých luteráni pochopiteľne neuznávajú, neveria v príhovory Svätých a preto berú za Svätých všetkých kresťanov ktorí žijú. Teda oni toto chápu tak, že svätí sú tí, ktorí teraz tu žijú - v žiadnom prípade tam nejde o Svätých oslávených v nebi, ktorí za nás orodujú.

6. Desatoro

Veľa protestantov kritizuje katolíkov, že majú vyhodené prikázanie, aby sme si nerobili modly, aby sme sa im neklaňali, lebo sme údajne modlári, keď sa modlíme ku Svätým a k Márii Panne. Desatoro katolícke je zhodné s luteránskym, nie však z ostatnými protestantmi.

7. Slávenie sviatkov

Luteráni si nechali katolícke sviatky a čo je paradoxom, podnes ich majú v latinčine podľa tradičného kalendára. Tu je to až smiešne, že nová pokoncilová Cirkev sa odlišuje od luteránov aj vo sviatkoch, naproti tomu tradičná katolícka viera má sviatky zhodné s nimi. Ostatní protestanti neuznávajú Cirkevný rok a jeho sviatky, pretože to čo vymyslela diablova neviestka Cirkev je nesprávne podľa nich.

8. Krst a večera Pána - to sme vysvetlili

Takže čo nás spája František - povedz? Kalná voda protestantizmu má byť naliata do čistej vody katolíckej viery? Môžeš Františej svoje slepé stádo vodiť do jamy levovej, nám Boh dal oči a uši a preto s tebou do pekla nechceme. My budeme vyznávať vieru svojich otcov a ich otcov a vieru všetkých Svätých, ktorí za ňu položili život, aj keby nás to stálo prenasledovanie a smrť. Nepôjdeme s tebou milý František cestou širokou a pohodlnou do pekla, ale vyberáme si tú ťažšiu - úzku cestu, na ktorú si mal Cirkev viesť, ale si to neurobil...

Je iba jediná možnosť - aby sa všetci odpadlíci vrátili domov do Cirkvi Katolíckej - žiadne spájania a fúzie.


Zdroj
Caesar and 2 more users like this.
Caesar likes this.
ľubica likes this.