Clicks419
ľubica
161

Železný záměr zavedení nového globálního řádu....za přispění luteránských farizeů

Varujte se farizejského kvasu, to znamená pokrytectví! Nic není zahaleného, co by nebylo odhaleno, a nic skrývaného, co by nebylo poznáno (Lk 12, 1-2).

Za zdánlivě novou záměrně beztvarou formou, pod hledáním shody v kamuflovaných zmatcích skrývá se
železný záměr zavedení nového globálního řádu, nového „náboženství“ neboli „novus ordo“ podle známého motta svobodných zednářů, přičemž se ve skutečnosti jedná o „řád“ satanský.

Matka všech revolucí, jejíž pětisté výročí si máme „připomínat“ jako šťastnou událost,
dozrává k své plnosti díky ‚protestantům‘ a ‚jakobínům‘, kteří se vloudili do církve a obsadili v ní nejzávažnější a rozhodující centra a obsadili mocenské pozice, odkud deformovali teologické myšlení a soustavě matou smýšlení lidí.

Virus subjektivismu, který pronikl na evropskou scénu ve jménu principu „svobodného bádání v Písmu“, zaútočil na metafyzický realismus a obecně na klasické myšlení: nahradil věrohodnou morální nauku teorií kategorických imperativů určovaných individuálním svědomím (ospravedlňovaným pouhou vírou, která se vymanila ze zákona); doktrína křesťanského státu byla nahrazena ideologií lidských práv, v jejímž jménu byly zmasakrovány miliony lidí.

Tzv. boj o osvobození národů způsobil ještě horší genocidy a vyprodukoval násilnické systémy. Ale toto všechno byla maličkost ve srovnání s dnešní digitální kontrolou a systematickou deformací svědomí, která nikdy nebyla tak pronikavá účinná, že dosáhla dokonce legalizace systematického vyhlazování nenarozených.

V tomto stručně načrtnutém rámci
se můžeme pokusit o vysvětlení něčeho, co se jeví na první pohled nevysvětlitelné: že jedna figura buffa dosazená intrikami nepočetné skupiny do čela nejmocnější náboženské organizace světa (protože to je to, co ještě zbude, když se odstraní víra a milost) se zaměřila urputně a cíleně na zničení všeho toho, co představuje tisícileté dědictví a co garantuje věčné trvání, a zachází s tím, jako by šlo o nějakou ryze lidskou strukturu určenou k vnějším účelům.

Právě k tomu ve skutečnosti slouží strategie oněch likvidátorů, kteří byli jmenováni za účelem zničit tuto nadpřirozenou organizaci a utopit ji v konkurenční společnosti. Jedná se zde o jediné pravé náboženství, které má být zbaveno veškeré své výlučné specifičnosti, aby se mohlo slít s jinými a posloužit jako příprava k nastolení nové světové vlády.

Je třeba přiznat, že
tato osobnost sehrává svěřenou roli s velkou dovedností zaměřenou k stanovenému cíli, poslednímu v řádu času: s hlavními spoluaktéry usilují o podřízení církve světu, přičemž ona sama zatím v naprostém mlčení stojí ohromena – ještě nikoliv mrtvá – a očekává nesporné uskutečnění zhoubného programu.

Takřka nikdo, ani z kardinálů nebo biskupů se neodvažoval ani ceknout tváří v tvář každodenním skandálním projevům tyrana, dokud se malé hrstce kněží a věřících nepodařilo odhalit příkrov cenzury, aby pak ihned získali nečekanou publicitu přímo od svých protivníků.

Repelentní přívlastky ¸apokalyptických ultrakonzervativců‘ přinesly jen směšný efekt: zvídavý čtenář si začal prověřovat osoby těch, kteří jsou režimem proskribováni, a je šokován hodnocením, které nenacházel v informačních kanálech magnáty kontrolovaných. Fantastický vlastní gól, gratuluji!

Nevím, zda je možno stanovit nějaké odstupňování v přátelstvích nového proroka: zda přijdou nejdříve s velkým objímáním židé, kteří nejvýše pozvedají zdi, o nichž ‚prorok‘ soustavně prohlašuje, že je nenávidí, nebo letniční, kteří chřestí zednářskými dolary a lákají miliony věřících z katolické církve (a málem získali také jeho samého). Nebo snad klasičtí protestanti, kteří přes zapřisáhlou věrnost pouhému Písmu klidně připouštějí rozvody, potraty, antikoncepci, eugeniku a další.

Je to jistě společnost těch posledně jmenovaných, kteří se 15. listopadu loňského roku soustředili k několika devastujícím úderům, k jakým se bude třeba vrátit 31. října v sérii kolosálních a zdrcujících herezí, které konkrétně spolu s nesrovnalostmi ve věci platnosti volby svědčí o tom, že dotyčná osoba se netěší asistenci Ducha Svatého, která by se podle Božího ustanovení měla nutně spojovat s jejím úřadem.

Nechme stranou fakt, že papež není farář: i dítě ví, že je v tom velký rozdíl!
Připusťme, že když navštíví věznici, cítí se hříšníkem tak jako delikventi, kteří jsou zde zavřeni, a myslí si, že se zde nenachází jen díky lásce toho, který nás spasil. Nechejme stranou úskalí jeho arogantní neschopnosti dát konkrétní odpověď i na nejprostší dogmaticko-kanonickou otázku, jako je interkomunio, jejíž řešení přísluší legitimnímu magisteriu, zatímco to jeho, implicitně pokládané za něco ještě vyššího než Magisterium, neposkytuje garantované odpovědi, nýbrž zasévá do myslí věřících falešné nejistoty, aby si sami vybrali každý podle sebe, co nejlépe vyhovuje. Přistupme přímo k bludným detailům.

Na otázku,
zda katolíci a luteráni mohou sdílet Večeři Páně, neodvažuje se dotázaný autorizovat takovou praxi, protože prý, podle vlastního vyjádření, nemá k tomu kompetenci (a kdo by ji měl mít, když ne on?). Skutečnost je přece taková, že nemluvíme o totožném ritu: katolická mše není protestantská večeře.

My katolíci se neomezujeme na vzpomínku a
napodobení toho, co učinil Ježíš, nýbrž účastníme se nekrvavé oběti na Kříži na odčinění našich hříchů a k oslavě Boha Otce. Protože protestanti nemají svátost svěcení kněžstva, jedí prostě kousek chleba.

My požíváme pod způsobou chleba samotného Ježíše Krista s jeho tělem a krví, duší a božstvím, obětovaného na kříži a zmrtvýchvstalého, který pak vystoupil na nebesa. Ježíšova přítomnost ve svaté Eucharistii nezávisí na subjektivním přesvědčení věřících, ale na objektivním faktu, který přesahuje individuální víru; proto si protestant vytváří pouze iluzi, že během večeře je Pán přítomen v chlebu (Jakým způsobem? Jen tím, že věřící tomu věří?)

Rozdíl
mezi Večeří a Mší nespočívá tedy v otázce výkladu a interpretace, nýbrž je reálný a podstatný: chléb buďto je, nebo není v rovině metafyzické Kristovým tělem.

»Jestliže máme stejný křest, musíme kráčet pospolu«.
Jenomže křest předpokládá víru a protestanti nemají s námi stejnou víru; to je nesporný fakt, který má rozhodující význam: jak bychom mohli kráčet spolu, když kráčíme po různých cestách? Stačí pomyslet na to, co je obsaženo v rozhodujícím bodu: nauce o ospravedlnění skrze milost;

forenzní ospravedlnění protestantů je formální idea, která v hříšníkovi nic nemění, nýbrž mu přilepí na záda nominální spravedlnost, která ho ponechává na jeho dosavadní ontologické úrovni. Pravé ospravedlnění je naopak reálná obnova duše, která ji činí znovu schopnou sdílet Boží život, posvěcuje ji a převádí se do jejího jednání.

Milost tedy není pouhá přikrývka hříšného stavu, která ho tak ukrývá Božím očím, ale sdílení samotné Boží Svatosti, která vnitřně přetváří člověka, pokud jí neklade překážky.

Víra, která přináší spásu, není voluntaristické sebepřesvědčení, nýbrž božská, teologická ctnost vlitá Duchem Svatým tomu, kdo přijímá souhlasně jeho vnuknutí a lne bezvýhradně ke slovu pravdy hlásané jeho církví. V důsledku toho: není totožnost mezi žádostí o odpuštění, jak ji koná protestant (a nyní i mnoho katolíků ignorantů), a mezi přijetím rozhřešení kněze, které je naprosto nezbytné k obnovení stavu milosti ztraceného smrtelným hříchem.

Z rozdílu dvojí doktríny - katolické a protestantské vyplývají dva nezaměnitelné jazyky k vyjádření toho, kdo je Ježíš a co pro nás vykonal, zatímco mravní volby mají být problém, na který si odpoví každý sám. Jediná otázka, která platí a trvá, je služba chudým, která přikrývá zbytek křesťanského života – včetně Mše a katechismu a činí je dokonale irelevantní. V této démonické pýše konat dobro bez vedení pravdy a bez pomoci milosti se nejvíce projevuje vlastně ona »fantazie být jako Bůh«, s jakou improvizující řečník, který, jako obvykle, obrací pozornost někam jinam, horlí proti stavbě zdí, aby zdůraznil svou vlastní moc a vylučoval druhé.

Jak může uznat každý, kdo má zdravý rozum, správné jednání předpokládá správné poznání.
Mylné přesvědčení nevyhnutelně vede k špatnému jednání. Právě proto existuje v církvi Magisterium, skrze které Kristus ustavičně vede a poučuje svůj lid. Jak by nyní bylo možné pokládat za legitimní takové názory, které jsou s ním v naprostém rozporu?

Dvě protichůdné nauky nemohou být obě spolu správné, jen jedna z nich je správná a druhá nutně falešná. Nepohodlný princip nevyhnutelné kontradikce byl proto nahrazen oním neslýchaným vynálezem smířené různosti, který samozřejmě nikdy nebyl vysvětlen.

Opakovanými kopanci do rozumu a víry si nový světový leader, ačkoliv nedokáže dát řádnou odpověď ani na banální otázku, vytvořil neslýchanou pověst, staví se Bohu naroveň a bourá jeho zákon.

Nová beztvará forma, jakou by chtěl dát křesťanství, odpovídá dokonale kritériím onoho liberálního protestantismu (přijatého do katolického domu jako modernismus ve všech jeho příchutích), který je snůškou všeho revolučního bludaření posledních osmi staletí (včetně katarů, valdenských, letničních, joachymistů, husitů a spol., jako soubor pogromů luterské revoluce).

Není zde místo k prohloubenému hledání jejich společné matrice. Mnoho prvků naznačuje, že je to dílo těch, kteří dnes financují fundamentalistické sekty, které se pojmenovaly free churches – svobodné církve.

Že jsou naukově na protipólech, na tom nezáleží, to je právě onen žádoucí zmatek, který má bez rozlišování panovat v jednom velkém pokryteckém objetí, schopném narkotizovat davy vyčerpané ekonomickou krizí a úzkostí z hrozícího terorismu grandiózní bublinou lásky a personifikovaného pokoje vykouzleného z mystifikovaného obrazu světce z Assisi. Jen si dobře prohlédněte tyto zbloudilé aktéry!

Don Elia, Chiesa e post concilio

lumen de lumine

----------------------------------------------------

DEO GRATIAS!!!!! 1000X výstižné, jasné, pravdivé, vďaka!!!!!!!

Boh Váš žehnaj!!!
ľubica
Židia so zednármi mu to pekne nadiktovali tam ísť a on ako poslušný poskok týchto mocností zla išiel, ale realita je úplne inde ako si to títo samozvaní mocipáni predstavujú. Reálne je ekumenizmus nereálny! Pár pohlavárov z radov zednárov jednotlivých cirkvičiek, sa síce tvári že s katolíckou Cirkvou sa chcú spájať akoby budili dojem jednoty - pravda je však taká, že protestanti kašlú na pápež…More
Židia so zednármi mu to pekne nadiktovali tam ísť a on ako poslušný poskok týchto mocností zla išiel, ale realita je úplne inde ako si to títo samozvaní mocipáni predstavujú. Reálne je ekumenizmus nereálny! Pár pohlavárov z radov zednárov jednotlivých cirkvičiek, sa síce tvári že s katolíckou Cirkvou sa chcú spájať akoby budili dojem jednoty - pravda je však taká, že protestanti kašlú na pápeža, je to pre nich iba hlupák v bielom!

Lepšie bude, keď pápež nebude radšej nič hovoriť, lebo všetko čo pápež František dnes povie, je namierené proti katolíckej viere a jej nemennému učeniu, ktoré chce za každú cenu zmeniť. A hlupáci mu tlieskajú a oslavujú túto revolúciu v Cirkvi. Každá revolúcia je dielom diabla a tak sa dnes v Cirkvi oslavuje satan, miesto Krista Pána a Jeho nemennej náuky.

Katolík si dnes môže vybrať - buď bude veriť Kristovi Pánovi, ktorý stvoril nebo a zem, stvoril každého človeka a ustanovil Jednu Cirkev a cez ňu jedno učenie - alebo môže veriť hline - padlému hriešnemu človekovi ktorý je liberál a chce všetko meniť - a takto si myslieť, že koná záslužný skutok - skutok hodný pekla!

Pápež František nekoná to, čo má konať podľa katolíckej viery!!!
Zosiasamosia likes this.
ľubica
3.11.2016 Mons. Schneider "Už máme neomylnú odpoveď na chyby Martina Luthera: Tridentský koncil. Učenie Tridentského koncilu k chybám Luthera - opakujem- je neomylné ex cathedra. Pripomienky pápeža v lietadle nie sú ex cathedra." Biskup Athanasius Schneider, pomocný biskup arcidiecéze Astana, na základe pripomienok Františka v súvislosti s Martinom Lutherom a "pripomínaním reformácie" v Lunde, …More
3.11.2016 Mons. Schneider "Už máme neomylnú odpoveď na chyby Martina Luthera: Tridentský koncil. Učenie Tridentského koncilu k chybám Luthera - opakujem- je neomylné ex cathedra. Pripomienky pápeža v lietadle nie sú ex cathedra." Biskup Athanasius Schneider, pomocný biskup arcidiecéze Astana, na základe pripomienok Františka v súvislosti s Martinom Lutherom a "pripomínaním reformácie" v Lunde, vo Švédsku. www.katholisches.info/…/msgr-schneider-…
9 more comments from ľubica
ľubica
Švédska luteránska cirkev, s ktorou sa pápež František cíti byť zjednotený v jedinom Tele Kristovom, sa sice oficiálne hlási k viere v Nejsvätejšiu Trojicu, jej „pastier“ vo veľkej väčšine však v Božstvo Jeišs Krista neveria. Každý, kto sa v nej uchádza o „kňazskú“ službu, musí súhlasit so sväcením žien či sobášmi osôb rovnakého pohlavia. Kto je opačného názoru, „vysvätený “ nie je. V čele tejo …More
Švédska luteránska cirkev, s ktorou sa pápež František cíti byť zjednotený v jedinom Tele Kristovom, sa sice oficiálne hlási k viere v Nejsvätejšiu Trojicu, jej „pastier“ vo veľkej väčšine však v Božstvo Jeišs Krista neveria. Každý, kto sa v nej uchádza o „kňazskú“ službu, musí súhlasit so sväcením žien či sobášmi osôb rovnakého pohlavia. Kto je opačného názoru, „vysvätený “ nie je. V čele tejo sekty je „arcibiskupka“, žehnajúca homosexuálnym párom. Jej pravá ruka, „biskupka“ zo Stockholmu Eva Brunnová, je „vydatá“ za svoju lesbickú partnerku, rovnako v „kňazskej službe“. Ta samá osoba sa vlani pričinila o to, aby boli z luteránských kostolov odstránené všetky kresťanské symboly, vrátane křížov,ktoré by mohli urážať city příchozích islámských migrantů. ... ..Práve z toho dôvodu sa na pozadí všetkých týchto ekumenických podvodov obetují v Lundu a neďalekom Malmö zmierne sväté omše a modlitby svätého ruženca. V tu samú dobu, keď sa bude František obradne objímať s p. Antje Jackelénovou, navlečenú do biskupského úboru,
Archbishop Antje Jackelén speaks about Francis’ upcoming visit

Antje Jackelén speaks about Francis’ upcoming visit
www.youtube.com/watch
prejdú centrom mesta zmierne mariánské procesie pod vedením P. Hakana Lindströma FSSPX. Všetky tieto zmierne aktivity sa konají v spolupráci s kanadským The Fatima Center a českým Te Deum. pokraačovanie:
Ekumenická prostituce v Lundu. Blíží se svatořečení Martina Luthera?

(více na www.fatima.org/rrt/2016/sweden/sweden.asp) Semín.
ľubica
ľubica
Pápež František nechcel slúžiť omšu pre katolíkov. Keď bol vyvinutý tlak na neho aby tak urobil, predĺžil si o jeden deň pobyt vo Švédsku, pretože ODMIETOL sláviť omšu v deň oslavy reformácie. Hovorí toto:

Preto som na začiatku neplánoval sláviť omšu pre katolíkov pri tejto ceste: chcel som nástojiť na ekumenickom svedectve. Potom som dobre zvážil moju úlohu pastiera katolíckeho stáda, ktoré …More
Pápež František nechcel slúžiť omšu pre katolíkov. Keď bol vyvinutý tlak na neho aby tak urobil, predĺžil si o jeden deň pobyt vo Švédsku, pretože ODMIETOL sláviť omšu v deň oslavy reformácie. Hovorí toto:

Preto som na začiatku neplánoval sláviť omšu pre katolíkov pri tejto ceste: chcel som nástojiť na ekumenickom svedectve. Potom som dobre zvážil moju úlohu pastiera katolíckeho stáda, ktoré príde aj z iných blízkych krajín ako Nórsko a Dánsko. A tak ako odpoveď na vrúcnu žiadosť katolíckej komunity som sa rozhodol sláviť omšu a predĺžiť tak cestu o jeden deň. Vskutku som nechcel, aby sa omša slávila v ten istý deň a na tom istom mieste ako ekumenické stretnutie, aby som sa vyhol tomu, že sa pomiešajú jednotlivé roviny.

Čo to znamená pre nás drahí katolíci? Znamená to, že pápež odmietol priniesť samotného Krista - Krista Eucharistického,ktorého podrobil a pokoril pod herézu luteranizmu, satanistického ekumenizmu a slobodomurárskeho protestantizmu. Kristus je Kráľ - dnes slávime všetci praví katolíci sviatok Krista Kráľa. Kristus Kráľ je v rukách svojho nehodného zástupcu na zemi Pápeža - odstavený na vedľajšiu koľaj - pritom je velebená reformácia a v ten deň pápež odmieta vysluhovať omšu s Pravým Kristom.

Preto na tohto nášho pápeža platia slová Krista Pána - Ale keby si zlý sluha (pápež) v srdci povedal: »Môj pán voľajako nejde« (pápež neverí v príchod Krista!) a začal by biť svojich spolusluhov (likvidácia katolíckych tradičných veriacich), jesť a piť s opilcami (heretikmi a nekatolíkmi), pán toho sluhu príde v deň, keď to najmenej čaká, a v hodinu, o ktorej sa nenazdá, oddelí ho a dá mu podiel medzi pokrytcami; tam bude plač a škrípanie zubami. Mt 24:48-51.

Záverom pápež hovorí v reči zednárskej:


To, čo mi teraz spontánne prichádza na myseľ ako dodatok, je jednoducho: ísť, kráčať spoločne! Neostávať uzavretí v rigidných perspektívach, lebo v takýchto niet možnosti reformy.

Rigídne perspektívy, alebo inak povedané - zastaralé názory, učenia, zastaralá viera - to treba všetko zahodiť. Ešte inak povedané - celú katolícku vieru našich predkov je potrebné zničiť a odsúdiť ako dobu temna. Prečo? Pápež si sám odpovedá - pretože treba uskutočniť reformy! Katolícka viera sa nedá reformovať, nedá vyvíjať - kto mal vždy záujem reformovať a vyvíjať vieru? Nepriatelia Cirkvi - židia a ich poskokovia slobodomurári. Kristus naproti tomu hovorí:

Veru, hovorím vám: Kým sa nepominie nebo a zem, nepominie sa ani jediné písmeno ani jediná čiarka zo Zákona, kým sa všetko nesplní. Mt 5:18

Kristus Pán dal zákon, dal vieru, dal Cirkev svetu, dal učenie. Dal v Písme aj proroctvá, na rozdiel od tých diabolských dnešného veku, tieto proroctvá sú nadčasové a platia ako na danú dobu, tak aj na všetky veky. Jeho slovo platí vždy rovnako, v každom čase, bez nejakého vývoja alebo reformy. Je to to isté slovo vždy platné.

Kam diabolské učenie druhého vatikánskeho koncilu priviedlo Cirkev? Kto by čo i len povedal, čo narobí malé zlé semeno ekumény a synkretizmu. Čo asi dnes hovoria všetci tí zodpovední za tento nepodarený koncil, ktorý sa na to pozerajú z druhej strany - či už z pekelnej jamy alebo nebeskej vlasti?! Čo asi hovoria reformátori, ktorý zavrhli starú vieru a nahradili ju novou - Ján XXIII. a Pavol VI.? Sú v tej istej vlasti ako sú Svätí poslední pápeži - Pius X. LEV XIII. a ďalší? Onedlho sa dozvieme.

Spájať sa s Luteránmi a protestantami, znamená spájať sa s peklom. Nám tradičným zostáva iba modlitba a pôst za túto prekliatu dobu, na druhej strane vieme, že je to trest Boží, že je to napĺňanie pohára Fatimy, že iba malé stádočko prežije túto dobu s jedinou spasiteľnou vierou: Neboj sa, maličké stádo, lebo vášmu Otcovi sa zapáčilo dať vám kráľovstvo. Lk 12:32

Jedinou cestou pre luteránov a protestantov je návrat do Cirkvi katolíckej, Cirkvi ktorá je Telom Krista Pána. Načo by sa mali vrátiť? Pretože potrebujú ísť do neba a ísť do neba sa nedá cestou širokou: Vchádzajte tesnou bránou, lebo široká brána a priestranná cesta vedie do zatratenia a mnoho je tých, čo cez ňu vchádzajú. Mt 7:13

Aby sme dokázali kráčať úzkou bránou, - ktorou iba veľmi veľmi málo katolíkov prechádza, protestant ani jeden - musíme sa na tejto ceste posilňovať a to je možné iba cez sviatosti, cez Krista ktorý je prítomný v Eucharistii - to hlavne. Ale ako málo ľudí má Eucharistiu ako posilu v každodennom boji?! Katolíci ktorí katolíkmi nie sú sa nazdávajú, že spása je z nejakého postoja alebo názoru - veril som pápežovi, veril som Cirkvi ktorá zablúdila, veril som že stretnutie vo Švédsku je dobrá vec. Z tohto spása nie je - spása je z posväcovania cez sviatosti, svätú spoveď, svätú Eucharistiu v prítomnosti Krista, svätú omšu všetkých vekov a to všetko nie preto, aby sme mali dobré svedomie, ale preto, aby sme sa odvrátili od tohto sveta a kráčali v stopách Krista. Protestantizmus toto nemá a čo je horšie - odmieta to. A pápež aby im ukázal ich omyl, utvrdzuje ich v tomto omyle, že je možná spása v názore akéhosi ekumenizmu.

Pápež sa potrebuje posväcovať, pretože na neho platí dvojnásobne aby to konal. Protestanti to nedokážu, lebo nemajú k tomu prostriedky. Je to ako keby sme sa hrali na pretekárov, ibaže by sme nemali auto. Cirkev je prostriedkom - jediným ku spáse, ako hovorí Svätý Augustín - kto nemá Cirkev za Matku, nemôže mať Boha za Otca.

A preto hovorí náš Pán, že širokou cestou ide väčšina a len málo ľudí nachádza spásu, lebo o spásu musí človek bojovať, musí sa zriecť tohto sveta, musí sa zriecť dokonca sám seba pre Krista, čoby Jeho otrok. A tak Ježiš smutne konštatuje slová, ktoré sú tak neznáme dnešnému katolíckemu svetu - len veľmi veľmi málo ľudí bude spasených. Naproti tomu dnešná Cirkev hovorí o milosrdenstve bez boja a posväcovania, čo je v protiklade ku Kristovmu slovu ktoré nás hlboko varuje: Aká tesná je brána a úzka cesta, čo vedie do života, a málo je tých, čo ju nachádzajú! Mt 7:14

Málo je tých ktorí ju nachádzajú. Preto protestanti nemôžu byť spasení, lebo oni NIKDY v histórii túto bránu nenašli, nikdy sa v histórii nevydali cestou úzkou, s úzkou bránou na konci. Katolíci majú mnohých svätých ktorí to učinili, ale bez posilňovania sa sviatosťami, zvlášť Eucharistiou, by tiež nezašli ďaleko.

Takže sa pýtame - čo chce pápež týmto krokom svetu dokázať? Sám ide širokou cestou a sám zvádza mnohých na túto cestu. Aká desná doba - zakončime žalmom, ktorý sa hodí na dnešnú Cirkev modernistickú a jej hlavu pápeža:

Neprávosť našepkáva hriešnikovi v hĺbke jeho srdca; pred jeho očami nieto bázne Božej (Ak by sa pápež bál Boha, nikdy by do švédska nešiel). Sám sebe lichotí do vlastných očí (popularita je ťažkým hriechom ktorá zviedla mnohé duše), aby nemusel poznať svoju neprávosť a zanevrieť na ňu. Slová jeho úst sú neprávosť a klam; prestal už myslieť rozvážne a robiť dobre. Na svojom lôžku premýšľa o neprávosti, dáva sa na cesty nedobré, nijakej zloby sa neštíti. Ž 36:1-4

A to všetko pápež koná v mene humanity, v mene ľudskosti, v mene mieru a prosperity. Slepci naleteli na tieto sladké motúzy. Preto musíme potvrdzovať každým dňom viac a viac - pápež je v rukách satana a k tomu dodajme - modlime sa za neho viac a viac, lebo my budeme súdení zato, že sme sa za neho neobetovali...
Pápež ide do Švédska sláviť reformáciu - pár postrehov z jeho vyjadrení pred touto cestou pekla...
ľubica
Boh varuje ako to robí vždy - varuje pred cestou pápeža medzi nepriateľov Cirkvi. Ale to nie je chyba len tohto pápeža. Veľký podiel má na tom každý jeden pápež, počnúc Jánom XXIII. Benedikt má prsty v spoločnom vyhlásení o ospravedlnení, ktoré sa spísalo s luteránmi v toku 1999. A práve Benedikt sa pričinil o to, že Luther je dnes tak vysoko vyvýšený, preto práve on písal ódy na Luthera a …More
Boh varuje ako to robí vždy - varuje pred cestou pápeža medzi nepriateľov Cirkvi. Ale to nie je chyba len tohto pápeža. Veľký podiel má na tom každý jeden pápež, počnúc Jánom XXIII. Benedikt má prsty v spoločnom vyhlásení o ospravedlnení, ktoré sa spísalo s luteránmi v toku 1999. A práve Benedikt sa pričinil o to, že Luther je dnes tak vysoko vyvýšený, preto práve on písal ódy na Luthera a nechal sa uniesť jeho teológiou. Napokon Luther bol nemec ako Benedikt. Keby sa Benedikt bol narodil luteránom, bol by dobrým luteránom, neobmedzovalo by ho učenie Cirkvi ako ho obmedzovalo vtedy, keď Lutherovi vzdával poklony.

Ján Pavol II. urobil veľký krok k posunu, ktorý pripravil týmto dvom pápežom. Ján Pavol druhý je zapásaný ako pápež ekumenizmu a synkretizmu, bol to on, kto pripravil pôdu na siatie týmto démonským silám. Benedikt potom sadil a dnes František ide pre úrodu.

Ján XXXIII. a Pavol VI. počúvli zlo a presadili koncil, na ktorom sa tieto nové sejby mali pripraviť a naplánovať.

Čo urobí Boh? Nechá upadnúť Cirkev ešte hlbšie, alebo bude vo Švédsku nešťastie? Alebo ešte počká do budúceho roku, kde všetko zapadne do hotového puzzle? Rok 2017 - 500 rokov od reformácie, 300 rokov od slobodomurárstva a 100 rokov od komunizmu. Všetky tieto tri diabolské vynálezy Cirkev oslávila! Predtým ich Cirkev odsúdila, po koncile ich oslávila.

Keby sme mali hodnotiť účinkovanie posledných pápežov, dalo by sa na nich použiť prirovnanie z jednej knihy, kde účinkuje kráľ ktorého volajú šialený. Tak by sa dalo nazvať aj toto posledné obdobie v Cirkvi - doba šialených pápežov.

Máte málo času katolíci. Len do budúceho roku a nikto nevie do ktorého mesiaca. Padne Rím a padne Európska civilizácia. Diabol bez Ríma bude mať voľné ruky vykonať akékoľvek zvrátené šialenstvo. Obráťte sa ešte dnes a konajte pokánie. Už nemáte čas, piesok v hodinách sa presypal, zostáva posledných pár zrniek...
Posledné varovanie - zemetrasenie v Taliansku, otvorila sa zem

www.hlavnespravy.sk/…/852407
ľubica
ľubica
One more comment from ľubica