Clicks904
ľubica
132

Ekumenická prostituce v Lundu. Blíží se svatořečení Martina Luthera?

Te Deum se spolupodílí na smírných pobožnostech švédských katolíků

PŘÍSPĚVKY OD HODIE 30.10.2016

Je svátek Krista Krále. Nacházím se pouhých sto metrů od luteránské katedrály ve švédském Lundu, zkonfiskované katolíkům v roce 1536. Zde se za několik hodin odehraje jedna z nejtragičtějších scén v novodobých církevních dějinách. Papež František zde za přítomnosti pohlavárů Luteránské světové federace zahájí rok trvající oslavy pětistého výročí „výstřelu z Wittenburgu“, připadajícího na 31. 10. 1517.

František je historicky prvním papežem, účastnícím se oficiální připomínky ničivého díla Martina Luthera. Veškerá vina však nespočívá jen na jeho bedrech, vždyť ke společným katolicko-luteránským rituálním tanečkům dal souhlas již Benedikt XVI., plynule navazující na ekumenický odkaz Jana Pavla II.

František však této ekumenické prostituci dal zcela nový rozměr, když v rozhovoru pro La Civiltá Catolica před pár dny prohlásil, že „proselytismus na církevní úrovni je hříchem“. Při jiné příležitosti novinářům a tedy i celému světu sdělil, že již samotným křtem tvoří katolíci s luterány jedno Tělo Kristovo. A aby toho pohoršení nebylo málo, v odpovědi na otázku, zda se luteránka, provdaná za katolíka, může účastnit svatého přijímání, oznámil: „Ať se nejprve zeptá Pána. A pak ať jedná. Více nyní říci nemohu“. Kdo by si myslel, že František nezamýšlí pootevřít dveře k pomyslné oltářní mřížce (pomyslné proto, že z naprosté většiny katolických kostelů již byly Lutherem inspirované liturgické reformě po Druhém vatikánském koncilu úspěšně odstraněny) – po synodálním přikývnutí ke svátostnému životu cizoložníků – také luteránům, nechť si přečte nedávný rozhovor anglického biskupa Williama Kenneyho a Františkova blízkého spolupracovníka na poli katolicko-luteránského „dialogu“ pro Cruxnow.com, v němž mj. řekl: „Pokud by měl František vyvolat v Lundu cosi na způsob sametové revoluce, musel by ohlásit, že luteráni mohou, za určitých okolností, přijímat Eucharistii. Šlo by o velké gesto. Přál bych si, aby v tzv. ekumenických manželstvích mohl nekatolík přistupovat spolu se svým životním partnerem ke svatému přijímání. Šlo by o velký krok kupředu, z pastoračního hlediska velice žádoucímu“.

Katolicko-luteránská seance, jež se tu má zanedlouho odehrát, je vedena mottem „To, co nás spojuje, je důležitější, než co nás dělí“. Jde o jednu z nejrafinovanějších lží této Velké (říjnové) ekumenické revoluce. Těžko může být větší propast než je mezi Církví, založenou samotným Kristem (nevěrnost mnoha jejích pastýřů na božském původu katolické církve pranic nemění) a sborem luteránských „církví“, definovaných mnoha závažnými věroučnými omyly. Jednotlivé pravdy víry, jež lze v protestantismu dohledat, totiž nepatří k jeho definičním znakům. Jsou pozůstatkem Církvi svěřeného pokladu víry z doby před Lutherovou vzpourou proti autoritě Církve a samotného Boha. Tyto dílčí pravdy však lze v mainstreamovém luteranismu nalézt čím dál tím obtížněji. Jen namátkou: Švédská luteránská církev, s níž se papež František cítí být sjednocen v jediném Těle Kristově, se sice oficiálně hlásí k víře v Nejsvětější Trojici, její „pastýři“ ve velké většině však v božství Ježíše Krista nevěří. Každý, kdo se v ní uchází o „kněžskou“ službu, musí souhlasit se svěcením žen či sňatky osob stejného pohlaví. Kdo je opačného názoru, „vysvěcen“ není. V čele této sekty je „arcibiskupka“, žehnající homosexuálním párům. Její pravá ruka, „biskupka“ ze Stockholmu Eva Brunnová, je „provdána“ za svoji lesbickou partnerku, rovněž v „kněžské službě“. Ta samá osoba se loni přičinila o to, aby byly z luteránských kostelů odstraněny všechny křesťanské symboly, včetně křížů, jež by mohly urážet city příchozích islámských migrantů.

Luteránské spolky ve skutečnosti platné kněžské svěcení nemají ani v případě mužů, proto nemají ani Eucharistii, svatou zpověď, biřmování či poslední pomazání. Papež František tvrdí, že k přináležitosti jedinému Tělu Kristovu stačí společný křest. Opravdu? Nejde jen o to, že luteráni nevěří, že křtem je smyt dědičný hřích a do duše je vlita milost posvěcující. Podstatnější je to, že k Církvi Kristově nemůže patřit ten, kdo nevyznává to, co k věření předkládá. Stačí jediná formální hereze, a z pokřtěného se stává oddělená ratolest, do níž míza z vinného kmene Kristova neproudí. A co platí pro jednotlivce, platí o to více o „církvi“.

Vzhledem ke všem uvedeným skutečnostem – a daly by se uvést i mnohé další – je papežův aktivní podíl na oslavách Lutherovy revoluce do nebe volajícím pohoršením.

Právě z toho důvodu se na pozadí všech těchto ekumenických lumpáren obětují v Lundu a nedalekém Malmö smírné mše svaté a modlitby svatého růžence. V tu samou dobu, kdy se bude František obřadně objímat s paní Antje Jackelénovou, navlečenou do biskupského úboru, projde centrem města smírné mariánské procesí pod vedením P. Hakana Lindströma FSSPX. Všechny tyto smírné aktivity se konají ve spolupráci s kanadským The Fatima Center a českým Te Deum.

Vzhledem k mým aktuálním povinnostem (více na www.fatima.org/rrt/2016/sweden/sweden.asp) není v mých možnostech zasílat z luteránského Švédska denní reportáže. Pokusím se toto manko napravit po svém návratu do Čech. Prosím o vaše modlitby, abych to tu ve zdraví přežil.

Svatá Brigito Švédská, oroduj za nás. Svatý Jane Sarkandře, přimlouvej se za nás.

Michal Semín
ľubica
V knihe 100 otázok o onom svete čítame v otázke 43: Vy teda veríte, že Luther miesto slávy medzi svätcami v nebi - horí v pekelnom ohni?

Nie ja, ale cirkevná tradícia a tiež bl. Maria Serafína od Najsvätejšieho Srdca (svetským menom Klotillda Micheli (1849-1911), zakladateľka Kongregácie sestier od Anjelov.
viac: František, prečo vedieš Cirkev k Lutherovi, ktorý skončil v pekle? Bl. Maria Seraf…More
V knihe 100 otázok o onom svete čítame v otázke 43: Vy teda veríte, že Luther miesto slávy medzi svätcami v nebi - horí v pekelnom ohni?

Nie ja, ale cirkevná tradícia a tiež bl. Maria Serafína od Najsvätejšieho Srdca (svetským menom Klotillda Micheli (1849-1911), zakladateľka Kongregácie sestier od Anjelov.
viac: František, prečo vedieš Cirkev k Lutherovi, ktorý skončil v pekle? Bl. Maria Serafína svedčí...
ľubica
Pozrime si učenie Pápeža - učí ako protestant, kde si vyberá verše z Písma, na ktoré sa odvoláva miesto toho, aby sa obracal na vieru Cirkvi a na ňu sa odvolával - toto je protestantizmus!

Pápež má iba vieru zachovať neporušenú a predávať ju takto ďalej. Ale dnes pápež si vykladá vieru z veršov Písma, po vzore protestantov a tak hlása úplne novú náuku, ktorá je nezhodná s vierou katolíckou!

More
Pozrime si učenie Pápeža - učí ako protestant, kde si vyberá verše z Písma, na ktoré sa odvoláva miesto toho, aby sa obracal na vieru Cirkvi a na ňu sa odvolával - toto je protestantizmus!

Pápež má iba vieru zachovať neporušenú a predávať ju takto ďalej. Ale dnes pápež si vykladá vieru z veršov Písma, po vzore protestantov a tak hlása úplne novú náuku, ktorá je nezhodná s vierou katolíckou!

Lepšie bude, keď pápež nebude radšej nič hovoriť, lebo všetko čo pápež František dnes povie, je namierené proti katolíckej viere a jej nemennému učeniu, ktoré chce za každú cenu zmeniť. A hlupáci mu tlieskajú a oslavujú túto revolúciu v Cirkvi. Každá revolúcia je dielom diabla a tak sa dnes v Cirkvi oslavuje satan, miesto Krista Pána a Jeho nemennej náuky.

Katolík si dnes môže vybrať - buď bude veriť Kristovi Pánovi, ktorý stvoril nebo a zem, stvoril každého človeka a ustanovil Jednu Cirkev a cez ňu jedno učenie - alebo môže veriť hline - padlému hriešnemu človekovi ktorý je liberál a chce všetko meniť - a takto si myslieť, že koná záslužný skutok - skutok hodný pekla!
Pápež František nekoná to, čo má konať podľa katolíckej viery!!!
ľubica
Martin Luther - profil Reformátora z roku 1947 - Čítanie pre Pápeža Františka
a NIELEN PRE p. F. ale aj našich biskupov a zodpovedných kňazov!!!!
7 more comments from ľubica
ľubica
3.11.2016 Mons. Schneider "Už máme neomylnú odpoveď na chyby Martina Luthera: Tridentský koncil. Učenie Tridentského koncilu k chybám Luthera - opakujem- je neomylné ex cathedra. Pripomienky pápeža v lietadle nie sú ex cathedra." Biskup Athanasius Schneider, pomocný biskup arcidiecéze Astana, na základe pripomienok Františka v súvislosti s Martinom Lutherom a "pripomínaním reformácie" v Lunde, …More
3.11.2016 Mons. Schneider "Už máme neomylnú odpoveď na chyby Martina Luthera: Tridentský koncil. Učenie Tridentského koncilu k chybám Luthera - opakujem- je neomylné ex cathedra. Pripomienky pápeža v lietadle nie sú ex cathedra." Biskup Athanasius Schneider, pomocný biskup arcidiecéze Astana, na základe pripomienok Františka v súvislosti s Martinom Lutherom a "pripomínaním reformácie" v Lunde, vo Švédsku. www.katholisches.info/…/msgr-schneider-…
ľubica
The Lutheran Church of Sweden is:

pro-contraception,

pro-abortion,

pro-homosexual,

pro-female clergy,

doesn’t believe in Transubstantiation,

or the the Real Presence of Our Lord,

and much, much, more!

Archbishop Antje Jackelén speaks about Francis’ upcoming visit
ľubica
Švédska luteránska cirkev, s ktorou sa pápež František cíti byť zjednotený v jedinom Tele Kristovom, sa sice oficiálne hlási k viere v Nejsvätejšiu Trojicu, jej „pastier“ vo veľkej väčšine však v Božstvo Jeišs Krista neveria. Každý, kto sa v nej uchádza o „kňazskú“ službu, musí súhlasit so sväcením žien či sobášmi osôb rovnakého pohlavia. Kto je opačného názoru, „vysvätený “ nie je. V čele tejo …More
Švédska luteránska cirkev, s ktorou sa pápež František cíti byť zjednotený v jedinom Tele Kristovom, sa sice oficiálne hlási k viere v Nejsvätejšiu Trojicu, jej „pastier“ vo veľkej väčšine však v Božstvo Jeišs Krista neveria. Každý, kto sa v nej uchádza o „kňazskú“ službu, musí súhlasit so sväcením žien či sobášmi osôb rovnakého pohlavia. Kto je opačného názoru, „vysvätený “ nie je. V čele tejo sekty je „arcibiskupka“, žehnajúca homosexuálnym párom. Jej pravá ruka, „biskupka“ zo Stockholmu Eva Brunnová, je „vydatá“ za svoju lesbickú partnerku, rovnako v „kňazskej službe“. Ta samá osoba sa vlani pričinila o to, aby boli z luteránských kostolov odstránené všetky kresťanské symboly, vrátane křížov,ktoré by mohli urážať city příchozích islámských migrantů. ... ..Práve z toho dôvodu sa na pozadí všetkých týchto ekumenických podvodov obetují v Lundu a neďalekom Malmö zmierne sväté omše a modlitby svätého ruženca. V tu samú dobu, keď sa bude František obradne objímať s p. Antje Jackelénovou, navlečenú do biskupského úboru,
Archbishop Antje Jackelén speaks about Francis’ upcoming visit

Antje Jackelén speaks about Francis’ upcoming visit
www.youtube.com/watch
prejdú centrom mesta zmierne mariánské procesie pod vedením P. Hakana Lindströma FSSPX. Všetky tieto zmierne aktivity sa konají v spolupráci s kanadským The Fatima Center a českým Te Deum. (více na www.fatima.org/rrt/2016/sweden/sweden.asp) Semín.
ľubica
+děkuji za pravdivá hoc bolestná slova o Halík, Bůh žehnej Vás s Váš dům ...+
Libor Halik
Švédská luteránská církev, s níž se papež František cítí být sjednocen v jediném Těle Kristově, se sice oficiálně hlásí k víře v Nejsvětější Trojici, její „pastýři“ ve velké většině však v božství Ježíše Krista nevěří. Každý, kdo se v ní uchází o „kněžskou“ službu, musí souhlasit se svěcením žen či sňatky osob stejného pohlaví. Kdo je opačného názoru, „vysvěcen“ není. V čele této sekty je „…More
Švédská luteránská církev, s níž se papež František cítí být sjednocen v jediném Těle Kristově, se sice oficiálně hlásí k víře v Nejsvětější Trojici, její „pastýři“ ve velké většině však v božství Ježíše Krista nevěří. Každý, kdo se v ní uchází o „kněžskou“ službu, musí souhlasit se svěcením žen či sňatky osob stejného pohlaví. Kdo je opačného názoru, „vysvěcen“ není. V čele této sekty je „arcibiskupka“, žehnající homosexuálním párům. Její pravá ruka, „biskupka“ ze Stockholmu Eva Brunnová, je „provdána“ za svoji lesbickou partnerku, rovněž v „kněžské službě“. Ta samá osoba se loni přičinila o to, aby byly z luteránských kostelů odstraněny všechny křesťanské symboly, včetně křížů, jež by mohly urážet city příchozích islámských migrantů. ..Právě z toho důvodu se na pozadí všech těchto ekumenických lumpáren obětují v Lundu a nedalekém Malmö smírné mše svaté a modlitby svatého růžence. V tu samou dobu, kdy se bude František obřadně objímat s paní Antje Jackelénovou, navlečenou do biskupského úboru, projde centrem města smírné mariánské procesí pod vedením P. Hakana Lindströma FSSPX. Všechny tyto smírné aktivity se konají ve spolupráci s kanadským The Fatima Center a českým Te Deum. Vzhledem k mým aktuálním povinnostem (více na www.fatima.org/rrt/2016/sweden/sweden.asp) Semín.
ľubica likes this.
Libor Halik likes this.
ľubica
Vered Lavan likes this.