Clicks83
Stylita
21

Boží slovo na den 22.6. A.D. 2019

Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš řekl svým učedníkům: "Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Buď jednoho bude zanedbávat, a druhého milovat, nebo se bude prvního držet, a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i mamonu. Proto vám říkám: Nedělejte si starosti o svůj život, co budete jíst, ani o své tělo, do čeho se budete oblékat. Což není život víc než jídlo a tělo víc než šaty? Podívejte se na ptáky: Nesejí ani nežnou ani neshromažďují do stodol, a váš nebeský Otec je živí. Copak nejste o mnoho cennější než oni? Kdo z vás si může svou starostlivostí prodloužit život o jedinou chvilku? A proč si děláte starosti o svoje oblečení? Pozorujte polní lilie, jak rostou: nelopotí se, nepředou - a říkám vám: Ani Šalomoun v celé své nádheře nebyl tak oblečen jako jedna z nich! Jestliže tedy Bůh tak obléká polní trávu, která dnes je, a zítra se hodí do pece, čím spíše vás, malověrní! Nedělejte si proto starosti a neříkejte: Co budeme jíst? nebo: Co budeme pít? nebo: Do čeho se oblečeme? Po tom všem se shánějí pohané. Váš nebeský Otec přece ví, že to všechno potřebujete. Nejprve tedy hledejte Boží království a jeho spravedlnost, a to všechno vám bude přidáno. Nedělejte si proto starosti o zítřek, vždyť zítřek bude mít své vlastní starosti. Každý den má dost svého trápení."
Mt 6,24-34
Zedad likes this.
"Nikdo"....ani žádný z kněží římské církve, který při mši vyslovuje
jednotu ducha s papežem Františkem a příslušný biskupem.

"Nikdo" - ani tito falešní pastýři s červenou čepičkou n hlavě:
Komentář k „Prohlášení pravdy...“ od kard. R. Burkeho, biskupa A. Schneidera...

"Nikdo" - ani největší bašta bývalé nevěsty Kristovy- řkc Poláci se svým "svatým vlkem" JPII:
Výzva k pokání pro polské bisk…More
"Nikdo"....ani žádný z kněží římské církve, který při mši vyslovuje
jednotu ducha s papežem Františkem a příslušný biskupem.

"Nikdo" - ani tito falešní pastýři s červenou čepičkou n hlavě:
Komentář k „Prohlášení pravdy...“ od kard. R. Burkeho, biskupa A. Schneidera...

"Nikdo" - ani největší bašta bývalé nevěsty Kristovy- řkc Poláci se svým "svatým vlkem" JPII:
Výzva k pokání pro polské biskupy a kněze
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/11_06.htm

1. čtení:
Čtení z druhého listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.
(Bratři!) Když už to chlubení musí být - ač to není k ničemu - přejdu k viděním a zjevením od Pána. Znám jednoho křesťana, který byl před čtrnácti lety uchvácen až do třetího nebe. Nevím, zdali byl v těle, nevím, zdali byl mimo tělo. To ví Bůh. A vím o tom …More
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/11_06.htm

1. čtení:
Čtení z druhého listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.
(Bratři!) Když už to chlubení musí být - ač to není k ničemu - přejdu k viděním a zjevením od Pána. Znám jednoho křesťana, který byl před čtrnácti lety uchvácen až do třetího nebe. Nevím, zdali byl v těle, nevím, zdali byl mimo tělo. To ví Bůh. A vím o tom člověku, že byl uchvácen do ráje - zdali byl v těle, či mimo tělo, to nevím, to ví Bůh - a že uslyšel slova nevyslovitelná, která člověk nesmí vyřknout. Tímto člověkem se budu chlubit; sebou se však chlubit nebudu, leda svými slabostmi. Kdybych se totiž chtěl pochlubit, nebudu nerozumný, protože budu mluvit pravdu. Ale nechám toho, aby mě někdo nepokládal za něco více, než co vidí, že jsem, anebo než co o mně slyší. Abych se pro vznešenost těch zjevení nepyšnil, byl mi dán do těla osten, posel to satanův, aby mě bil (do tváře). To proto, aby se mně nezmocňovala pýcha. Kvůli tomu jsem třikrát prosil Pána, aby mě toho zbavil. Ale on mi řekl: "Stačí ti moje milost, protože síla se tím zřejměji projeví ve slabosti." Velmi rád se tedy budu chlubit spíše svými slabostmi, aby na mně spočinula Kristova moc. Proto s radostí přijímám slabosti, příkoří, nouzi, pronásledování a úzkosti (a snáším to) pro Krista. Neboť když jsem slabý, právě tehdy jsem silný.
2Kor 12,1-10

Žalm:
Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý.

Jak ochránce se utábořil Hospodinův anděl
kolem těch, kdo Hospodina ctí, a vysvobodil je.
Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý,
blaze člověku, který se k němu utíká.

Bojte se Hospodina, jeho svatí!
Těm, kdo se ho bojí, nic nechybí.
Mocní strádají a hynou hlady,
nic nechybí těm, kdo hledají Hospodina.

Pojďte, synové, a slyšte mě,
naučím vás bát se Hospodina.
Chraň se zlého a čiň dobré,
hledej pokoj a usiluj o něj!
Zl 34

Evangelium: Mt 6,24-34

Církevní kalendář:
sv. Jan Fisher a Tomáš More (+1535)
Jan Fisher byl profesorem a kancléřem university v Cambridge. V 35 letech se stal biskupem v Rochestru. Psal spisy na obranu víry proti bludům. Věnoval zvláštní péči chudým a nemocným.
Tomáš More se stal právníkem, oženil se a vychoval čtyři děti. Žil intenzívním duchovním životem i přesto, že byl ve službách krále pasován na rytíře, zvolen za mluvčího parlamentu, správcem dvou universit a zastával úřad lorda kancléře.
Oba, on i Jan Fisher, byli odsouzeni pro velezradu, jelikož odmítli podepsat prohlášení proti nerozlučitelnosti manželství a uznat svrchovanost krále Jindřicha VIII. nad církví. Popraveni byli v témže roce v Londýně.
více: catholica.cz