Clicks1.2K
ľubica
14

Pápež BenediktXVI. :" Byl by na omylu, kdo si myslí, že prorocké poslání Fatimy je uzavřeno."

Významný rozhovor Benedikta XVI. s P. Ingo Dollingerem

prof. dr. Dollinger

18. května 2016

Neuposlechnout Nejsvětější Pannu, vyslanou od Boha, je hřích proti Duchu Svatému.


Prohlásila to sestra Lucie dos Santos 26. prosince 1957 v rozhovoru pro P. Augustina Fuentese. Tato slova autorizoval Pius XII. v klášteře bosých karmelitánek v Coimbře za přítomnosti pomocného biskupa z Leirie, dvou biskupů z Coimbry a apoštolského nuncia v Portugalsku.

Německý teolog P. Ingo Dollinger, který byl sekretářem biskupa Josefa Schimpfleho a osobním přítelem kardinála Ratzingera, dovolil o letošních Letnicích dr. Maike Hicksonové, aby publikovala na síti OnePeterFivevzrušující zprávu :

Krátce poté, co v červnu 2000 Kongregace pro nauku víry zveřejnila třetí fatimského tajemství, řekl kardinál Ratzinger mezi čtyřma očima P. Dollingerovi, že existuje část třetího tajemství, která nebyla zveřejněna: »Je toho více, než jsme zveřejnili«, řekl Ratzinger. Ta část, která byla zveřejněna, je autentická, nezveřejněná část se týká špatného koncilu ašpatné mše, ke kterým mělo dojít v nejbližší budoucnosti (po roku 1960).

Dokumentace Fatima, která byla zahájena před 99 lety, pokračuje v doplňování a obohacování údajů o přirozených i nadpřirozených událostech, které budou pokračovat jednak do doby, než bude Třetí tajemství zveřejněno ve své úplnosti, jednak dokud se nenaplní poslední Mariino proroctví, totiž triumf jejího Neposkvrněného Srdce.

Sestra Lucie zapsala třetí tajemství 3. ledna 1944 a předala je Mons. José Alves Correia da Silva, biskupovi v Leira-Fatima v červnu téhož roku. Text byl poslán do Říma mezi březnem a dubnem 1957 a měl být zveřejněn v roce 1960, tedy za pontifikátu Jana XXIII. podle přesného pokynu Panny Marie. Ale z rozhodnutí papeže Roncalliho a jeho nástupců se tak nestalo.

Fatimští vizionáři stále mluvili o tajemství rozděleném do tří částí: »Tajemství se skládá ze tří oddělených částí«, napsala sestra Lucie ve svých pamětech(Terza Memoria, A.M. Martins SJ, Documentos, Fátima, L.E. Rua Nossa Senhora de Fátima, Porto 1976, str. 219). Lucie prohlásila, že píše za asistence Ducha Svatého (Quarta Memoria di Lucia dos Santos tamt.str. 315).

Pouze třetí část tajemství byla napsána odděleně, aby mohla být poslána výlučně Kristovu Náměstku, který jediný je pověřený, aby se s tajemstvím seznámil, a je také odpovědný, aby podle něho jednal.

Ve čtvrtém díle Pamětí sestra Lucie píše, že Maria prohlásila: »Portugalsko si zachová dogma víry atd. ... Toto nikomu nesdělujte«.

Právě v tomto »atd.« je obsažena ono třetí tajemství, jehož závažná část nebyla 26. června 2000 zveřejněna.

Kongregace pro nauku víry vedená prefektem kardinálem Ratzingerem vyčlenila dvě části tajemství nikoliv ze čtvrté, ale z třetí části pamětí, kde není uvedeno zjevení, že Portugalsko si zachová dogma víry, což také znamená, že na jiných místech tomu tak nebude...rozvrat víry se de facto rozšířil všude, jak mimo církev, tak uvnitř církve.

Všichni papežové počínaje Piem XII. byli seznámeni s třetím tajemstvím, ale dosud jen dva se ujali iniciativy něco zveřejnit a něco učinit. A tak Fatima zůstává nadále nenaplněna: Je to skepticismus? Rozvaha? Strach? Hranice, které oddělují toto chování papežů, jsou labilní. Skutečností je, že Fatimská zjevení se vážou striktně na realitu církve, která je dnes tolik sužována, a přitom tak vzdoruje nadpřirozenému, takže je zmatená, mravně a duchovně zkažená, zavalena teologickými a naukovými bludy a postrádá správnou katechetickou výuku.

Fatima je přímo svázána s aktuálním utrpením církve, způsobeným především dvěma revolucemi, jednou pastorační a jednou liturgickou: 2.vatikánským koncilem a novým mešním obřadem. Nezapomínejme na Anděla Portugalska a jeho zjevení dětem (1915-1916) jako v předehře příchodu Panny Marie. Tento anděl podal svatou Hostii Lucii, zatímco Krev z kalicha rozdělil mezi Hyacintu a Františka se slovy: »Jezte a pije Tělo a Krev Ježíše Krista, strašně uráženého nevděčnými lidmi! Odčiňujte jejich viny a těšte svého Boha. (…) Tím, že mše svatá obnovuje oběť utrpení a smrti Ježíše Krista, je její váha tak velká, že stačí, aby zadržela Boží spravedlnost«. (Fatima e la Passione della Chiesa, Sugarco, Milano 2012, str. 80).

Mše svatá však byla změněna a zhanobena tím, že postavila do centra pozornosti nikoliv našeho Pána a jeho oběť, ale sstředem společenství, a tak víra jak kléru, tak lidu ztratila konsistenci, smysl, milosti byly zdecimovány, zatímco jak chrámy tak semináře se vyprazdňují.

Zpovědníkem P. Dollingera byl sám P. Piovi z Pietrelciny, s nímž byl v důvěrném spojení. Jako teolog vyučoval morální teologii v semináři řádu kanovníků Svatého Kříže v Brazílii, (který navštěvoval také budoucí biskup Schneider). Účastnil 1970 diskuzí v německé biskupské konferenci, která nakonec potvrdila neslučitelnost mezi katolickou církví a masonerií.

Zveřejněno první tajemství o pekle, druhé o zasvěcení Ruska, ale o třetím existuje jen teologický výklad kardinála Ratzingera, který odvysílala mondovize.

Ale když se pak stal papežem, prohlásil 13. května 2010 ve Fatimě: Byl by na omylu, kdo si myslí, že prorocké poslání Fatimy je uzavřeno.

Je to náhoda, že Benedikt XVI. právě na počátku svého pontifikátu začal pověstnou debatu o hermeneutice koncilu a zahájil tak období kritického zamyšlení nad „Assisi“? Je to náhoda, že Summorum Pontificum 2007uvolnilo mši svatou tradičního ritu pohřebného a pronásledovaného od 1969? Je to náhoda, že zrušil dekret o exkomunikaci biskupů FSSPX, které staví dále na dvou pilířích: na tridentské mši svaté a kritice 2. vatikánského koncilu?

Odpovědi na tyto otázky a současné na strašném horizontu v bolestné vigilii stého výročí zjevení ve Fatimě jsou obsaženy ve třetím tajemství, to je klíč, který má otevřít bránu k znovuobnovení církve.

Cristina Siccardi Corrispondenza Romana, kráceno.

lumendelumine.cz
ľubica
ľubica
One more comment from ľubica
ľubica
ľubica
ľubica
2 more comments from ľubica
ľubica
P. Kramer: Sesra Lucie v odkazu na poselství z Fátimy řekla, že nastane ďábelské zmatení v Církvi. A není nic, co by ho přivodilo víc, než liturgická revoluce, která by zavedla nepůvodní principy do zdánlivě katolické liturgie. Ve skutečnosti je více pravdy v otázce ďábelské dezorientace. Mluvím o části třetího fátimského tajemství, která ještě nebyla odhalena. Vím, že je to pravda, protože …More
P. Kramer: Sesra Lucie v odkazu na poselství z Fátimy řekla, že nastane ďábelské zmatení v Církvi. A není nic, co by ho přivodilo víc, než liturgická revoluce, která by zavedla nepůvodní principy do zdánlivě katolické liturgie. Ve skutečnosti je více pravdy v otázce ďábelské dezorientace. Mluvím o části třetího fátimského tajemství, která ještě nebyla odhalena. Vím, že je to pravda, protože jsem osobně mluvil s německým teologem a rektorem semináře, který je dlouholetým blízkým přítelem papeže Benedikta.
Když byl papež Benedikt ještě kardinálem, někdy kolem roku 1990 prozradil svému příteli, že ve třetím fátimském tajemství Naše Paní varuje před změnou liturgie, a doslova před tím, nemíchat vnější cizí elementy do katolické liturgie.
Což však je samozřejmě s novou mší papeže Pavla VI. přesně to, co se udělalo. Prvky protestantismu jak v symbolech, tak formulacích liturgie se vnesly a zamíchaly do katolického rámce v takovém rozsahu, že tvůrci nového ritu rozhodně prohlásili, že to již není římský ritus, ale nový výtvor.
Otec Joseph Gelineau byl pravou rukou arcibiskupa Annibale Bugniniho, který je architektem nového ritu mše. Oba, P. Gelineau a arcibiskup Bugnini, jasně prohlásili, že Novus Ordo Missae je novým výtvorem, že starý ritus mše, římský ritus, je zničen. Papež Pavel VI. v listopadu 1969 ohlásil, že to bude nový ritus mše.
Není tedy žádná pochybnost ohledně nové liturgie, – Novus Ordo liturgie – že je nějak revizí a pokračováním římského ritu. Ne. Je to odtržení od katolické liturgické tradice.
Naše Paní Fátimská tedy ve třetím tajemství varovala, aby se nečinil konkrétně tento druh změny v liturgii. Přesto papež Pavel VI. šel dál a stejně tyto změny učinil.
Naše Paní také varovala, že bude v Církvi špatný koncil, který zapříčiní velké pohoršení. A samozřejmě to byly dokumenty Druhého vatikánského koncilu – konstituce o liturgii - které daly podnět papeži Pavlu VI. k reformě liturgie tak katastrofálním způsobem, který zapříčinil takovou ztrátu víry a zmatení v Církvi.
Tak tedy sám kardinál Ratzinger řekl blízkém příteli, že tato varování ve třetím fátimském tajemství dala Naše Paní, abychom neměnili mši.
Poté, co se tohle stalo, německý teolog, o kterém mluvím, se vrátil zpět do jihoamerické země, kde byl rektorem semináře, a vykládal mladému knězi, co mu kardinál Ratzinger vyprávěl. A přesně když vyprávěl, že Naše Paní varovala před změnou mše, a že přijde špatný koncil v Církvi, oba uviděli sloupec kouře stoupající od podlahy. Ale podlaha byla mramorová. Nemohl to být žádný přirozený jev. Na oba, mladého kněze a starého německého rektora, to učinilo takový dojem, že vypracovali dokument a poslali jej kardinálu Ratzingerovi.
Kardinál Ratzinger pak 26. června 2000 světu zveřejnil dokument /o třetím tajemství/, který obsahoval vizi „biskupa v bílém“ a tvrdil, že je v tomto dokumentu obsaženo celé tajemství. Přesto se dá /dokument/ chápat jen tím způsobem, kdy řekneme, že /kardinál/ používá mentální rezervaci (výhradu před druhou stranou – pozn. překl.). To, co Naše Paní vyložila slovy je už skrytě obsaženo symbolicky v té vizi.
Starý německý kněz, Ratzingerův dlouholetý osobní přítel, učinil poznámku ke skutečnosti, že když byla vize třetího tajemství zveřejněna, neobsahovala ty věci, ty části třetího fátimského tajemství, které mu kardinál Ratzinger prozradil o deset let dříve. Německý kněz – Otec Döllinger – mi řekl, že tato otázka ho pálila v mysli v den, kdy s kardinálem Ratzingerem koncelebroval mši. Otec Döllinger mi řekl: „Konfrontoval jsem s tím přímo kardinála Ratzingera.“ Samozřejmě se zeptal kardinála Ratzingera: „Jak tohle může být celé třetí tajemství? Pamatuješ, co jsi mi předtím řekl?“
Kardinál Ratzinger byl zahnán do kouta. Nevěděl, co říct, a tak na svého přítele vyhrknul německy: „Wirklich gebt das der etwas“, což znamená: „opravdu je tam něco víc“. Tím myslel, že je něco víc ve třetím tajemství. Kardinál to řekl docela jasně.
více:
vendeecz.blogspot.sk/…/tajemstvi-varov…
ľubica
Dollinger vyslovil velké podivení nad reakcí Vatikánu a znovu potvrdil svou původní výpověď.
Peter(skala)
Martin5582
Ach vy slepí a hluchi ľudia...


..to iste by mohol povedať aj Tebe... nemyslíš?
Prečo Ty neveriš?
Filofej
Good job,Peter(skala)!
Konšpirátori si však vymyslia ďalšiu halúzku,pretože to je ich droga a bez toho nemôžu žiť.
2 more comments from ľubica
ľubica
Stotožnujem sa s tými čo na nemeckej sekcii tvrdia že došlo k manipulácii , resp. k donúteniu Jeho svätosti, em. pápeža Benedikta XVI. k vyjadriť toto akože ´dementi ´, presne ako vtedy ked musel odstupiť, lebo robili na neho nátllak..... tak aj teraz...... líšky a vlci útočia, chcú aby vravel to čo oni nadiktujú a..... a by sa ľudia neznepokojovali a bol všade akože pokoj......., mrzí ma, že k …More
Stotožnujem sa s tými čo na nemeckej sekcii tvrdia že došlo k manipulácii , resp. k donúteniu Jeho svätosti, em. pápeža Benedikta XVI. k vyjadriť toto akože ´dementi ´, presne ako vtedy ked musel odstupiť, lebo robili na neho nátllak..... tak aj teraz...... líšky a vlci útočia, chcú aby vravel to čo oni nadiktujú a..... a by sa ľudia neznepokojovali a bol všade akože pokoj......., mrzí ma, že k tomu dochádza , tí ktorí máte radi Benedikta XVI., modlite sa za neho
Drittes Fatima-Geheimnis unvollständig? - Papst Benedikt XVI. schreitet ein!
ľubica
Joseph Ratzinger údajně přiznal, že třetí fatimské tajemství nebylo zveřejněno celé (+ dementi), tak toto teda nechápem !!! .... je to správa z tedeum.cz datum 21.05.2016