Clicks230
Stylita
171

Boží slovo na den 11.8. A.D. 2019

Ježíš řekl svým učedníkům: „Neboj se, malé stádce! Váš Otec rozhodl, že vám dá království. Prodejte svůj majetek a rozdejte na almužnu. Opatřte si měšce, které nezpuchřejí, poklad v nebi, kterého neubývá, kam se k němu zloděj nedostane a kde ho mol nerozežere. Vždyť kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce. Mějte bedra přepásaná a vaše lampy ať hoří, abyste se podobali lidem, kteří čekají na svého pána, až se vrátí ze svatby, aby mu hned otevřeli, když přijde a zatluče. Blahoslavení služebníci, které pán při svém příchodu najde, jak bdí. Amen, pravím vám: Přepáše se, pozve je ke stolu, bude chodit od jednoho k druhému a obsluhovat je. A když přijde po půlnoci nebo při rozednění a nalezne je tak, jsou blahoslavení. Uvažte tohle: Kdyby hospodář věděl, v kterou hodinu přijde zloděj, nenechal by ho prokopat se do domu. I vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete.“ Petr se ho zeptal: „Pane, říkáš toto podobenství jenom nám, nebo všem?“ Pán řekl: „Kdo je tedy ten věrný a rozvážný správce, kterého pán ustanoví nad svým služebnictvem, aby jim dával včas příděl jídla? Blaze tomu služebníku, kterého pán při svém příchodu najde, že to dělá! Opravdu, říkám vám: Ustanoví ho nad celým svým majetkem. Kdyby si však onen služebník pomyslil: `Můj pán hned tak nepřijde,' a začal tlouci čeledíny a děvečky, jíst, pít a opíjet se, přijde pán toho služebníka v den, kdy to nečeká, a v hodinu, kterou netuší, ztrestá ho a odsoudí ho ke stejnému údělu s nevěřícími. Služebník, který zná vůli svého pána, a přece nic podle jeho vůle nepřipraví a nezařídí, dostane mnoho ran. Ten však, kdo ji nezná, a udělá to, co zasluhuje bití, dostane jich méně. Kdo mnoho dostal, od toho se mnoho očekává, a komu se mnoho svěřilo, od toho se bude víc žádat.“

Lk 12,32-48
Patologické chování má různé formy. Pokud si někdo myslí, že urážkami docílí takový zlepšení komunikace a nebo dotlačí člověka k reakci, pak volí poněkud primitivní formu bezpáteřního zoufalce. Dotyčný si své komentáře časem odmaže, jak jsme se už dříve přesvědčili, ale je dost smutné, jak intenzivně ostatní přesvědčuje kolik nabubřelé hlouposti v sobě stále nosí. Přistoupit na poctivý dialog by …More
Patologické chování má různé formy. Pokud si někdo myslí, že urážkami docílí takový zlepšení komunikace a nebo dotlačí člověka k reakci, pak volí poněkud primitivní formu bezpáteřního zoufalce. Dotyčný si své komentáře časem odmaže, jak jsme se už dříve přesvědčili, ale je dost smutné, jak intenzivně ostatní přesvědčuje kolik nabubřelé hlouposti v sobě stále nosí. Přistoupit na poctivý dialog by bylo fér, ale holt, jak už tu napsal tuším ekans, a v tomto případě měl docela pravdu - kam se strom celý život naklání, tak i s velkou jistotou spadne... Přál bych, aby mnoho lidí dokázalo změnit své špatné sklony a návyky a odhodit zlovolnost, která nikam nevede. Nakonec se tací trestají sami a sklízí jen plody svých skutků a slov.... Ne na monitoru, ale ve vlastních životech.
Zedad
Boží prorok nemluvím o těch, co chodí do kostela a nebo na pivo. Mluvím o tom, že ty sám jednou uvidíš Ježíše. Jinak to není. To mi věř. No a pak můžeš jít do nebe nebo do pekla. Opět je to tvoje volba.
Zedad
Boží prorok Co neuděláš sám, to druhý za tebe neudělá.
Přečetl jsem si pozorně komentář od @Vilém, po svém smazání se tu představuje v "reinkarnaci" @Boží prorok. Dikce stejná. Samozřejmě předpokládám, že jako obvykle si bude odmazávat nebo upravovat komentáře, ale přece jen tento stojí za úvahu. Právě proto, protože mnohdy se s takovými předsudky člověk setkává, buď otevřenými nebo skrytými. Jeho komentář jsem vložil do paty mého komentáře.
=====…More
Přečetl jsem si pozorně komentář od @Vilém, po svém smazání se tu představuje v "reinkarnaci" @Boží prorok. Dikce stejná. Samozřejmě předpokládám, že jako obvykle si bude odmazávat nebo upravovat komentáře, ale přece jen tento stojí za úvahu. Právě proto, protože mnohdy se s takovými předsudky člověk setkává, buď otevřenými nebo skrytými. Jeho komentář jsem vložil do paty mého komentáře.
============>

Je patrné, že jednotlivec zde projektuje odpor k čemukoli náboženskému. odpor k jakékoli doktríně, která by mohla formovat, ovlivňovat jeho uvažování a nebo ho myšlenkově omezovat. Je to odpor a slovní agrese "bezriziková", vyhledal laciný cíl k posměchu a ponížení. Nedůstojné. Zamaskovaná forma - kopání do ležícího a slabšího. Nic nehrozí, mohu.... A náboženství - proč ne... K tomu mimo jiné vychoval i pseudokomunismus doby minulé. Ponížit jiné co nezpívali stejně a nestáli v řadě, nemávali mávátky jak bylo určeno a nejásali nad příděly a jistotami.... Mentální pokrytectví. Ostatně jeho formy přetrvávají doposud rozptýleně a jsou zdrojem i relativismu a sobecké korektnosti všeho druhu vyvlékající se z osobní odpovědnosti a pravidel.

Je zde ukázána i megalomanská snaha vymezit se vůči všem náboženstvím a vírám. To je ale spíše už produkt snahy o vypořádání se s možností Boží existence a nebo pravidel, která jdou mimo vůli dotyčného. Ano, jeden moderní ateista přirovnal náboženství k viru, který je schopen nakazit.... Jiný mnohem dříve zase náboženství označil za berličku... Ovšem kdo nechce zůstat na povrchu a nechce být tou disciplinární mulou, zajisté pochopí, že lidé, když poznali Krista začínali doslova chodit, začínali hlouběji přemýšlet o svém životě, začínali se měnit - k lepšímu... I navzdory tomuto ale vždy budou existovat různé anomálie... Koneckonců už někdy kolem 13. století se objevil Traktát o třech podvodnících a věci v tom byly trochu obšlehnuté odjinud jako například i v Protokolech sionských mudrců, což byl jasný prokázaný podvrh, byť na tom bylo stavěno a je stavěno a bylo to palivem mnohé nenávisti.... Svět se točí a pohybuje a lidé někdy tak rádi lžou a nenávidí.

A jde-li o podvodníčka a hlupáka a dobráka ... Tak to je už asi jen od pisatele personalizovaná představa a projekce vlastního zklamání, než popis vzniku jakéhokoli náboženství :) Upřímně řečeno lidé vždy dělají jednu chybu - stavějí přehnaně na osobních dojmech; kladou vysoké nároky na druhé a minimální na sebe; troufají si posuzovat a hodnotit životy jiných a sebe z jakéhokoli hodnocení vyjímají; osobují si automaticky práva, která jim nenáleží; domnívají se, že oni jsou určujícím členem a zapomenou brát v úvahu svrchovanost Boží a pokoru před majestátem Božím (tím nemám na mysli mocenské struktury nebo viditelné struktury, ale respekt k Tomu, který určil řád světa); cítí se poškozeni a znevýhodněni ve svém životě a vinu svalují kamkoli jinam než směrem k sobě.... Co k tomu říci - Bůh přijímá každého, otvírá svou náruč každému, miluje bezvýhradně a bez omezení, limity klademe jen my lidé a často vydáváme špatná svědectví o svém vztahu k lidem i Bohu... A koneckonců i svět je takovým svědectvím, které nám překrývá stín marasmu a bídy, stín mocichtivosti a lidských šelem a totálního zmaru, který se může objevovat napříč kontinenty. Dnes jsem si četl například o povstání ve Varšavě za druhé světové války a zvěrstvech a svědectvích přeživších... Neskutečné a barbarské. A co Arménská genocida? Litevské pogromy? Kolik lidských obětí a lidského popela je třeba, aby člověk přes tu hromadu zahlédl Světlo života - Krista? Kolik lidí to odradilo od Naděje? Kolik lidí ztratilo své nejbližší, kamarády, děti .... Ale Kristus Pán vešel do světa právě s vědomím toho co bude, byl už od narození pronásledován a byl i zrazen, byl zabit ... Tím "ohněm" musel projít, protože znal tento "svět" ... Nepřišel s hedvábnými šaty a nečekal vyšňořené povozy, hostiny a oslavy a zbudování sídelního města... Přesto se radoval na svatbě v Káni, chápal lidské veselí i lidskou bolest, trápil se nad trpícími, uzdravoval a tišil bolesti. Byl a JE nadějí, láskou, pomocí, JE Božím Synem. Ježíšem, Spasitelem světa. V něj věříme, doufáme a do Jeho rukou vkládáme své radosti i bolesti....
----------------------------------------------

Boží prorok
před 4 hodinami

Boží slovo na den 11.8. A.D. 2019

VŠECHNA CELOSVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ ( KŘESŤANSTVÍ NEVYJÍMAJÍC ) A VÍRY S TÍM SPOJENÉ VZNIKLA OD TÉ NECHVALNĚ PROSLULÉ CHVÍLE KDY SE BYŤ NÁHODNĚ POTÉ POTKALI RAFINOVANĚ LIŠÁCKY USMĚVAVÝ PODVODNÍČEK / OBYČEJNÝ VYČURANÝ HAJZLÍK BEZ VÝČITEK SVĚDOMÍ :-( S NAIVNÍM A SLEPĚ DŮVĚŘIVÝM HLUPÁKEM A DOBRÁKEM :-( A POTÉ BYLO " DOKONÁNO " :-(
NEBO SPÍŠE " VYMALOVÁNO " :-( A TO NA VĚKY VĚKŮ :-(
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/19_00.htm

1. čtení:
Čtení z knihy Moudrosti.
Ta noc, (v níž byli pobiti prvorozenci Egypťanů), byla napřed oznámena našim otcům, aby byli dobré mysli, když bezpečně poznají, jakým přísahám uvěřili. Pak tvůj lid už očekával záchranu spravedlivých a zkázu nepřátel. Neboť čím jsi trestal protivníky, tím jsi oslavil nás, když jsi nás …More
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/19_00.htm

1. čtení:
Čtení z knihy Moudrosti.
Ta noc, (v níž byli pobiti prvorozenci Egypťanů), byla napřed oznámena našim otcům, aby byli dobré mysli, když bezpečně poznají, jakým přísahám uvěřili. Pak tvůj lid už očekával záchranu spravedlivých a zkázu nepřátel. Neboť čím jsi trestal protivníky, tím jsi oslavil nás, když jsi nás povolal. Vždyť skrytě obětovaly zbožné děti dobrých (rodičů) a svorně si uložily božský zákon, že svatí budou mít stejný podíl na stejných dobrech i stejných nebezpečích, když předtím zazpívali chvalozpěvy otců.
Mdr 18,6-9

Žalm:
Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek.

Radujte se, spravedliví, z Hospodina,
sluší se, aby ho dobří chválili.
Blaze národu, jehož Bohem je Hospodin,
blaze lidu, který si vyvolil za svůj majetek.

Hospodinovo oko bdí nad těmi, kdo se ho bojí,
nad těmi, kdo doufají v jeho milost,
aby jejich duše vyrval ze smrti,
aby jim život zachoval za hladu.

Naše duše vyhlíží Hospodina,
on sám je naše pomoc a štít.
Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství,
jak doufáme v tebe.
Zl 33(32)

2. čtení:
Čtení z listu Židům.
Bratři! Víra je podstata toho, v co doufáme, je přesvědčení o věcech, které nevidíme. Pro ni se našim předkům dostalo pochvaly. Protože Abrahám věřil, uposlechl (Boží) výzvy, aby se vystěhoval do země, kterou měl dostat v dědičné držení; vystěhoval se, ačkoli nevěděl, kam jde. Víra (ho vedla k tomu), aby se usadil v zaslíbené zemi jako cizinec, bydlel ve stanu, podobně jako Izák a Jakub, kterým se dostalo dědictvím stejného příslibu. Čekal totiž na město s (pevnými) základy, které sám Bůh vystaví a založí. I (neplodná) Sára uvěřila, a proto dostala sílu stát se matkou, a to přes svůj pokročilý věk, protože se spolehla na toho, který ten slib dal. A tak z jednoho muže, a to už vetchého, vzešlo tolik (potomků) jako hvězd na nebi a jako písku na mořském břehu, který nikdo nespočítá. Tito všichni umírali s vírou, i když se nedočkali toho, co bylo slíbeno: jen zdáli to viděli a radostně vítali a prohlašovali, že jsou na zemi jenom cizinci a přistěhovalci. Když tak mluvili, dávali tím najevo, že (pravou) vlast teprve hledají. Kdyby měli na mysli tu, z které se odstěhovali, měli by přece (dost) času se tam vrátit. Ale oni toužili po lepší (vlasti), totiž nebeské. Proto se ani Bůh za ně nestydí a nazývá se jejich Bohem a připravil jim město. Protože měl Abrahám víru, přinesl Izáka v oběť, když ho (Bůh) zkoušel. Svého jediného syna (chtěl) obětovat, třebaže mu bylo slíbeno: `Od Izáka budeš mít potomky.' On totiž uvažoval takto: Bůh má dost moci, aby vzkřísil třebas i mrtvé. Proto také (Izáka) dostal nazpátek i jako předobraz.
Zd 11,1-2.8-19

Evangelium: Lk 12,32-48

Církevní kalendář:
sv. Klára (+1253)
Pocházela z Assisi jako sv. František a rozhodla se k jeho následování. S ním založila 2. františkánský řád, zvaný později Klarisky. Po složení slibu do Františkových rukou se usadila se spolusestrami u kostelíka sv. Damiána. Tam po 43 let žila v chudobě, čistotě a poslušnosti. Vedla řádové společenství, které bylo zprvu nazýváno "Chudé dámy sv. Damiána." Dvakrát zachránila Assisi před nájezdy Saracénů. Necelých 30 let byla před svou smrtí nemocná, převážně upoutaná na lůžko.
Její řád schválil papež Inocenc III. r. 1216. Papež Řehoř IX. řeholi potvrdil až po úpravách. Klára si ale nepřestala přát, aby v něm byl zakotven požadavek absolutní chudoby, který potvrdil až papež Inocenc IV. r. 1253.
více: catholica.cz