Clicks55

Nasze Ciało Jest Świątynią Ducha Świętego.

W Piśmie Świętym znajdujemy wiele cytatów na temat „nieuporządkowanych aktów” jak zabawnie określa je Katechizm Kościoła Katolickiego – (oczywiście są to grzechy przeciwko naturze, tudzież i słowa „grzech” w katechizmie raczy brakować, –jeżeli ktoś na przykładach zechce rozpoznać, dlaczego współczesny Katechizm Kościoła jest modernistyczny z pewnością ułatwią mu to punkty 2357 do 2359. Zawarte w/w KKK.)

Porównanie, jakie chcę zasugerować wynika z obecnego nauczania Kościoła a tym, co znajdujemy w Biblii odnośnie grzechów nieczystości. Już w Księdze Kapłańskiej czytamy: (Kpł 20,13)

13. Ktokolwiek obcuje cieleśnie z mężczyzną, tak jak się obcuje z kobietą, popełnia obrzydliwość. Obaj będą ukarani śmiercią, sami tę śmierć na siebie ściągnęli.

Oczywiście jest tu mowa o śmierci wiecznej – wiecznym potępieniu potwierdza to Święty Paweł w 1-wszym Liście do Koryntian rozdział 6 werset 9 - słowami:

9. Czyż nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiądą królestwa Bożego? Nie łudźcie się! Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwięźli, ani mężczyźni współżyjący z sobą,

Dokładnie w tych wersetach jest wyszczególnione współżycie mężczyzn ze sobą, aby nikt nie miał usprawiedliwienia ani jakichkolwiek wątpliwości, że homoseksualiści bez całkowitego nawrócenia nie posiądą Królestwa Bożego i zostaną potępieni. Pozorny radykalizm jest wynikiem ludzkiego działania, czyli grzech ten, jako w pełni świadomy i trwający całkowicie zrywa łączność z Duchem Świętym, co w istocie staje się nie odpuszczalnym grzechem (bluźnierstwem) przeciw Niemu.

1-Grzeszyć zuchwale w nadziei Miłosierdzia Bożego

Potwierdzają to wersety 19 i 20 w/w Listu.

19 Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga, i że już nie należycie do samych siebie? 20 Za [wielką] bowiem cenę zostaliście nabyci. Chwalcie więc Boga w waszym ciele!

Jak widzimy sprawy „przyjemności z ciała” - praw do inaczej rozumianej seksualności stają na szali z Cierpieniem Pana Jezusa na Krzyżu, więc mamy do czynienia z Grzechem Bałwochwalstwa to właśnie ten grzech stanowi przyczynę gdzie: „wydał ich Bóg na pastwę bezecnych namiętności”!!!

Taka jest oto istota i geneza obrzydliwości oraz splugawienia opisywanego w Piśmie Świętym, – przy czym błędem jest jakiekolwiek usprawiedliwianie tych grzechów. Pan Bóg dał naukę, środki i moc dla ich przezwyciężania (podobnie jak dla kapłanów łaskę życia w celibacie) oczywiście, jeżeli dana osoba żyje (pragnie życia) dla Boga nie dla siebie.
W sposób całkowicie niepozostawiający wątpliwości wyjaśnia także większość tez postawionych wcześniej, ekspert od pogaństwa Święty Paweł. W Liście do Rzymian rozdz.1 wersety 18-32 jest obszerny fragment bardzo spójny i konieczny dla zrozumienia tematu – po nim zamieszczam bardziej „poprawne” wyjaśnienia Odnośnie „Czystości i homoseksualizmu”!? obecne w Katechizmie Kościoła Katolickiego.

18 Albowiem gniew Boży ujawnia się z nieba na wszelką bezbożność i nieprawość tych ludzi, którzy przez nieprawość nakładają prawdzie pęta. 19 To, bowiem, co o Bogu można poznać, jawne jest wśród nich, gdyż Bóg im to ujawnił. 20 Albowiem od stworzenia świata niewidzialne Jego przymioty - wiekuista Jego potęga oraz bóstwo - stają się widzialne dla umysłu przez Jego dzieła, tak, że nie mogą się wymówić od winy. 21 Ponieważ, choć Boga poznali, nie oddali Mu czci, jako Bogu ani Mu nie dziękowali, lecz znikczemnieli w swoich myślach i zaćmione zostało bezrozumne ich serce. 22 Podając się za mądrych stali się głupimi. 23 I zamienili chwałę niezniszczalnego Boga na podobizny i obrazy śmiertelnego człowieka, ptaków, czworonożnych zwierząt i płazów. 24 Dlatego wydał ich Bóg poprzez pożądania ich serc na łup nieczystości, tak iż dopuszczali się bezczeszczenia własnych ciał. 25 Prawdę Bożą przemienili oni w kłamstwo i stworzeniu oddawali cześć, i służyli jemu, zamiast służyć Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen. 26 Dlatego to wydał ich Bóg na pastwę bezecnych namiętności: mianowicie kobiety ich przemieniły pożycie zgodne z naturą na przeciwne naturze. 27 Podobnie też i mężczyźni, porzuciwszy normalne współżycie z kobietą, zapałali nawzajem żądzą ku sobie, mężczyźni z mężczyznami uprawiając bezwstyd i na samych sobie ponosząc zapłatę należną za zboczenie. 28 A ponieważ nie uznali za słuszne zachować prawdziwe poznanie Boga, wydał ich Bóg na pastwę na nic niezdatnego rozumu, tak że czynili to, co się nie godzi.
29 Pełni są też wszelakiej nieprawości, przewrotności, chciwości, niegodziwości. Oddani zazdrości, zabójstwu, waśniom, podstępowi, złośliwości; 30 potwarcy, oszczercy, nienawidzący Boga, zuchwali, pyszni, chełpliwi, w tym, co złe - pomysłowi, rodzicom nieposłuszni, 31 bezrozumni, niestali, bez serca, bez litości. 32 Oni to, mimo że dobrze znają wyrok Boży, iż ci, którzy się takich czynów dopuszczają, winni są śmierci, nie tylko je popełniają, ale nadto chwalą tych, którzy to czynią.


Czystość i homoseksualizm w KKK

2357
Homoseksualizm oznacza relacje między mężczyznami lub kobietami odczuwającymi pociąg płciowy, wyłączny lub dominujący, do osób tej samej płci. Przybierał on bardzo zróżnicowane formy na przestrzeni wieków i w różnych kulturach. Jego psychiczna geneza pozostaje w dużej części nie wyjaśniona. Tradycja, opierając się na Piśmie świętym, przedstawiającym homoseksualizm jako poważne zepsucie96, zawsze głosiła, że „akty homoseksualizmu z samej swojej wewnętrznej natury są nieuporządkowane”97. Są one sprzeczne z prawem naturalnym; wykluczają z aktu płciowego dar życia. Nie wynikają z prawdziwej komplementarności uczuciowej i płciowej. W żadnym wypadku nie będą mogły zostać zaaprobowane.

2358 Znaczna liczba mężczyzn i kobiet przejawia głęboko osadzone skłonności homoseksualne. Osoby takie nie wybierają swej kondycji homoseksualnej; dla większości z nich stanowi ona trudne doświadczenie. Powinno się traktować je z szacunkiem, współczuciem i delikatnością. Powinno się unikać wobec nich jakichkolwiek oznak niesłusznej dyskryminacji. Osoby te są wezwane do wypełniania woli Bożej w swoim życiu i –jeśli są chrześcijanami –do złączenia z ofiarą krzyża Pana trudności, jakie mogą napotykać z powodu swojej kondycji.

2359 Osoby homoseksualne są wezwane do czystości. Dzięki cnotom panowania nad sobą, które uczą wolności wewnętrznej, niekiedy dzięki wsparciu bezinteresownej przyjaźni, przez modlitwę i łaskę sakramentalną, mogą i powinny przybliżać się one –stopniowo i zdecydowanie –do doskonałości chrześcijańskiej.

Pozdrawiam Orare Pro Me