Clicks585
Varovanie
22

VZPÍRÁTE SE MĚ MILOVAT, ABYSTE NEOPUSTILI TO, CO JE SVĚTSKÉ

Poselství Ježíše ze dne 17. března 2019.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina).
www.revelacionesmarianas.com/…/marzo.html

Moji milovaní lidé:
Má Matka se přimlouvá za každého z vás, ať už ji milujete, nebo ne.
Má Matka nechce, aby její děti byly ztraceny. Má matka je stále pozorná k poušti v srdci člověka, který neodpovídá kladně na naše volání, nereaguje na nutnost vnitřní změny, kterou ke své potřebě musí dychtivě a rozhodně provést právě teď!
Moji milovaní:
Vaši bratři nemohou znát lidské myšlení zevnitř, ani se nemohou dostat k osobním pocitům, ale Já lidi zkoumám, i když to nechtějí. Každý člověk si musí uvědomit přesahující povahu tohoto času, v němž dochází k změnám v lidech, změnám, které nevnímají ti, kdo jsou daleko od mého Slova, daleko od mé Pravdy, daleko od reality, v níž žijí. Změnám v myšlení, v uvažování, změnám, které budou přínosem těm, kdo žijí ve víře, v mé Lásce, v mém odpuštění, změnám v těch, kdo pomáhají svým bratrům, kdo jsou věrní a dobročinní, změnám v těch, kdo nasytí hladové a dají vodu těm, kdo žízní. Sdílení se stává zákonem v čase, kdy budete čelit hladu, který přichází na lidstvo [Mt 25, 31-36].
Toto je čas zkoušek pro tuto generaci, která se zřekla lásky a překroutila pravý význam tohoto nezměrného daru.
Moji lidé:
Vzpíráte se Mě milovat, abyste neopustili to, co je světské, proto vaše rozhodnutí nejsou správná, jdou-li ruku v ruce se strachem být vyděleni a odmítáni, protože jste moji. Kvůli tomu jste v duchu a ve svých emocích neklidní, protože jste velmi slabí ve schopnosti bojovat s těmito rušivými podněty.
Lidstvo upadlo, protože odmítlo mou moc. Ustrnuli jste v popírání pravosti mé Lásky, podnítili jste ďábla, který do vašich rukou dal prapory, abyste byli ještě víc rozdělení, a zmatek je v každém a ve všem. V mé církvi vládne zmatek, rozdělení, někteří se rozhodli Mě přijímat jedním způsobem, jiní v jiném – někteří ve stavu milosti, a ostatní oprávnili hříšníky, aby Mě přijímal kdokoli, kdo žije v hříchu. Jsem křižován znovu a znovu.
Nemodlíte se srdcem, ale v rozptylování svými myšlenkami. Nemluvíte ke Mně s důvěrou – modlitba a bratrství vám chybí.
Mé děti jsou odrazem mého Světla a musí vzít mé Světlo, kamkoli jdou. Vezměte je ke všem, kdo jsou vlažní, k těm, kdo nevytrvají v měnících se dobách a k těm, kdo se v tomto čase sami odvracejí od mého milosrdenství.
Moje děti dřív, než budete osobně přezkoumány, zjistíte, že jste požehnány změnami, které jsou před vámi, díky modlitbám a přímluvám mé Matky, aby vás Varování nezastihlo nepřipravené. Je ženou oděnou Sluncem, s Měsícem pod svýma nohama, která v tichu této chvíle úpěnlivě prosila o tuto milost pro své děti, po níž nechá padnout ruku mého Otce na lidstvo. A tak to, co je psáno a prorokováno, bude naplněno, aby moji věrní nebyli ztraceni.
Děti, ďábel užívá všechny své triky, abyste nezměnily své životy, abyste šly dál v hříšnosti, abyste byly sobecké, nemilosrdné, neznaly mou Lásku a zradily Mě, abyste tvrdily, že pravda je lež a víru nazývaly nevědomostí.
Vesmír, když slyší nářek lidí, přichází s otřesem: Slunce ohřívá Zemi jako nikdy dřív a v okamžiku, bez ohlášení, tma dosáhne k Zemi a dovolí, aby vedoucí úloha na nebeské klenbě byla nahrazena tlumenou září, která zabrání člověku, aby jasně viděl, dokud hřmot nezazní na Zemi ozvěnou a každý si uvědomí, že to, co bylo oznámeno Mnou a mou Matkou je pravda.
Modlete se, dramatické změny přicházejí k lidstvu.

Modlete se, národy se bouří, volají po milosrdenství a mé děti trpí.
Modlete se za země Severní Ameriky, budou otřeseny a bičovány přírodou.
Modlete se svým srdcem za instituci mé církve, za vaše bratry, kteří jsou pronásledováni, za utlačované a hladové.

Pošlu mé nebeské armády, aby pohnuly vaše srdce. Nechci, abyste byly ztracené, děti, skutečně nechci, abyste byly ztracené. Obrácení v tomto okamžiku je tak víc než rozhodnutí, je to přesvědčení a cíl všech mých dětí.
Věřte v mé milosrdenství v tomto novém čase, pro které má Matka úpěnlivě prosila, abyste byly spaseny a věřte v mou spravedlnost. Kdokoli se rozhodne žít v hříchu a neopustí jej, bude pohromou pro mé vlastní, dokonce i po Varování.
Práce v nitru je naléhavá, víc než v jiném čase, kvůli pokušením kolem vás a kvůli překvapivým utrpením vyvolaných klimatickými, atmosférickými a kosmickými jevy, s nimiž se setkáte.
Pokračujte v modlitbách v oddanosti ke Mně a v lásce k svému bližnímu, dejte ruku svým bratrům.
Kázejte beze slov i se slovy, dávejte modlitbu, útěchu, lásku, buďte misionáři mé Lásky a žijte v neustálém dávání sebe sama.
Věřte, Já jsem s vámi [Mt 28, 20] a vy potřebujete mít ke Mně důvěru.
Žehnám vám.

Váš Ježíš
zaba likes this.
Pán Ježíš 17. března 2019: ...dochází k změnám v lidech, změnám, které nevnímají ti, kdo jsou daleko od mého Slova, daleko od mé Pravdy, daleko od reality, v níž žijí. Změnám v myšlení, v uvažování, změnám, které budou přínosem těm, kdo žijí ve víře, v mé Lásce, v mém odpuštění, změnám v těch, kdo pomáhají svým bratrům, kdo jsou věrní a dobročinní, změnám v těch, kdo nasytí hladové a dají vodu …More
Pán Ježíš 17. března 2019: ...dochází k změnám v lidech, změnám, které nevnímají ti, kdo jsou daleko od mého Slova, daleko od mé Pravdy, daleko od reality, v níž žijí. Změnám v myšlení, v uvažování, změnám, které budou přínosem těm, kdo žijí ve víře, v mé Lásce, v mém odpuštění, změnám v těch, kdo pomáhají svým bratrům, kdo jsou věrní a dobročinní, změnám v těch, kdo nasytí hladové a dají vodu těm, kdo žízní. Sdílení se stává zákonem v čase, kdy budete čelit hladu, který přichází na lidstvo [Mt 25, 31-36].
Barbarin likes this.
Libor Halik likes this.
Modlite sa, dramatické změny přicházejí k lidstvu.

Modlite sa, národy sa búria, volajú po milosrdenstve a moje deti trpia.
Modlite sa za zeme Severnej Ameriky, budu otrasené a bičované prírodou.
Modlite sa svojim srdcom za inštitúciu mojej Cirkvi, za vašich bratov a sestry, ktorí su prenasledovaní, za utlačovaných a hladných.