Clicks578
buba
1

GENOCÍDA VO FORME OČKOVANIA

CELOSVĚTOVÉ OČKOVÁNÍ: JEDNA Z NEJKRUTĚJŠÍCH FOREM GENOCIDY KDY VIDĚNÉ OD DOB SMRTI ŽIDŮ ZA VLÁDY HITLERA

613. Poselství Ježíše ze dne 10. listopadu 2012 v 23:45.

Má drahá, milovaná dcero, jak Pravda vás může šokovat! I když přijímáte mé svaté Slovo, je to jen tehdy, když poselství, která vám odhaluji, se uskuteční, kdy chápete vážnost této mise pro záchranu lidstva.

Zavedení globální vakcíny, cílené na kojence a malé děti, bude jednou z těch nejhorších forem genocidy kdy viděné od dob smrti Židů za vlády Hitlera.

Tento ďábelský plán bude možný jen proto, že mnoho z vašich vlád donutilo svůj lid přijmout změny v legislativě, dávající jim moc prosadit zákony nebezpečné pro vaše nevinné děti.

Nezapomeňte, že jedinou věcí, která zabránila mému Otci přivést tento svět ke konci, je jeho láska k jeho věrným služebníkům, kteří jsou mezi vámi.

Můj Otec kvůli své lásce ke každému svému dítěti a k veškerému svému stvoření, zadržel svou ruku.Nyní pro Něj nadešla chvíle, kdy konečně nechá změnit čas, aby svět, který stvořil z lásky a podle své Boží vůle mohl dále trvat v pokoji.

Nyní zničí ty, kteří páchají tuto ukrutnost na jeho dětech. Už nebude dále trpět toto zlo a nyní dopadne jeho trestající ruka.
Jeho hněv se nyní ukáže ve světě, který bude vyděšen mohutností trestu, jenž dopadne na zem.

Ti mezi vámi, kteří jsou odpovědní za strašné utrpení způsobené vašim krajanům a spoluobčanům, by měli vědět toto:

Budete konečně sraženi metlou nemoci a pak vy a ti, kteří jsou oddaní skupině nového světového řádu, budete smeteni ještě před tím, než začne bitva u Armagedonu.

Už nebudete tolerováni mým Otcem a On nedovolí, abyste dále soužili jeho děti. Běda vám a těm mezi vámi, kteří nyní probouzíte jeho hněv.

Přišel čas pro mého Otce, aby vám dokázal, že jeho moc potrvá navždy. Vaše mylné teorie o stvoření vám budou konečně ukázány jako takové, čím jsou. Pravda, oznámená proroku Danielovi, vám bude konečně odhalena, jak vám bylo slíbeno v Knize Pravdy.

Tak mnoho lidí je slepých vůči Boží Pravdě. Mnohé dobře smýšlející duše nehledají ve svých životech nic jiného, než dráždění smyslů. Mnozí marní čas, který jim byl udělen na zemi, neboť neznají Pravdu o Boží existenci.

Nyní bude pravda předložena. Čas zúčtování nadešel.

Můj Otec učiní svět konečně probudilým k Pravdě. Ti, kteří budou Pravdu ignorovat, si sami sobě odepřou přístup do mého nového království na zemi.

Místo toho, aby žili věčný, nádherný život, plný zázraků, naděje, lásky a prosperity, budou zavrženi, aby zpráchnivěli v hlubinách pekla.

Prosím naléhavě všechny Boží děti, aby věnovaly pozornost tomuto varování.

Může to být drsné. Mnozí, kteří říkáte: "To nepochází od Boha, neboť je milosrdný", věnujte pozornost následujícímu:

Přišel čas, aby se oddělily plevy od zrna. Tento den je velmi blízko. Ať už člověk udělá jakoukoliv volbu, bude to jeho konečná volba.

Můj Otec bude ctít vaši svobodnou vůli až do posledního dne. Do dne posledního soudu.

Váš Ježíš
ivik310
smutné, že tak málo ľudí o tom vie a tí, ktorí sa o týchto pososltvách dozvedia, ich zavrhnú, namiesto toho, aby sa modlili aby im Boh ukázal cestu. Jedným časom som aj ja mala veľké pochybnosti, tak som sa zakaždým modlila a čo sa stalo? Vždy po modlitbe pochybnosti zmyzli. Takže od koho pochádzali?