Clicks107
Stylita
41

Boží slovo na den 21.5. A.D. 2019

Slova svatého evangelia podle Jana.

Ježíš řekl svým učedníkům: „Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne ten, který dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí. Slyšeli jste, že jsem vám řekl: `Odcházím' a `(zase) k vám přijdu.' Kdybyste mě milovali, radovali byste se, že jdu k Otci, neboť Otec je větší než já. Řekl jsem vám to už teď, dříve než se to stane, abyste uvěřili, až se to stane. Už s vámi nebudu mnoho mluvit, protože přichází vládce tohoto světa. Proti mně však nezmůže nic. Ale ať svět pozná, že miluji Otce a jednám, jak mi Otec přikázal.“
Jan 14,27-31a
Zedad
Ať se vaše srdce nechvěje....
a neděsí,../ pokud žiješ spolu s Kristem na Kříži/
Zedad likes this.
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/05velikonoce/05_02.htm

1. čtení:
Čtení ze Skutků apoštolů.
Do Lystry přišli židé z Antiochie a z Ikónia, přemluvili dav a začali Pavla kamenovat. Pak ho vyvlekli ven z města, protože mysleli, že už je mrtvý. Když ho však učedníci obstoupili, vstal a šel zase do města. Ale na druhý den odešel s Barnabášem do Derbe. Také v tomto městě hlásali …More
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/05velikonoce/05_02.htm

1. čtení:
Čtení ze Skutků apoštolů.
Do Lystry přišli židé z Antiochie a z Ikónia, přemluvili dav a začali Pavla kamenovat. Pak ho vyvlekli ven z města, protože mysleli, že už je mrtvý. Když ho však učedníci obstoupili, vstal a šel zase do města. Ale na druhý den odešel s Barnabášem do Derbe. Také v tomto městě hlásali radostnou zvěst a získali mnoho učedníků. Potom se vrátili do Lystry, Ikónia a do Antiochie. Utvrzovali tam učedníky a povzbuzovali je, aby byli ve víře vytrvalí, protože do Božího království vejdeme jen tehdy, když hodně vytrpíme. V jednotlivých církevních obcích jim po modlitbě a postu ustanovili starší a poručili je Pánu, v kterého uvěřili. Potom prošli Pisídií a Pamfýlií a hlásali slovo Páně v Perge. Pak odešli do Atálie. Odtamtud odpluli lodí do Antiochie, kde byli kdysi doporučeni milosti Boží k dílu, které teď ukončili. Když tam přišli, svolali církevní obec a vypravovali, co všechno Bůh s nimi vykonal a jak otevřel bránu k víře pohanům. A zůstali pak s (tamějšími) učedníky delší čas.
Sk 14,19-28

Žalm:
Ať tvoji zbožní, Hospodine, vypravují o slávě tvé vznešené říše.
Nebo: Aleluja.

Ať tě chválí, Hospodine, všechna tvá díla
a tvoji zbožní ať tě velebí!
Ať vypravují o slávě tvého království,
ať mluví o tvé síle!

Aby poučili lidi o tvé moci,
o slávě tvé vznešené říše.
Tvé království je království všech věků
a tvá vláda trvá po všechna pokolení.

Ať má ústa hlásají Hospodinovu chválu,
vše, co žije, ať velebí jeho svaté jméno po všechny věky!
Zl 145

Evangelium: Jan 14,27-31a

Církevní kalendář:
sv. Ondřej Bobola (+1657)
Byl šlechticem ze sandoměřského vojvodství v Polsku. V 19 letech vstoupil k jezuitům do noviciátu ve Vilně na litevsku. V roce 1622 přijal kněžské svěcení. Po složení slavných slibů v roce 1633 byl z Vilny poslán do běloruského Bobrujska a později do Piňska. Osvědčil se při misijním působení a získal mnoho jinověrců pro katolickou víru. Jeho nepřátelé ho nazývali "dušechvatem". Byl pronásledován také kozáky, kteří se ho zmocnili mezi Piňskem a Janovem. Po jejich krutém mučení ukončil pozemský život v Janově s rozťatou hlavou.
více: catholica.cz
Zedad
Ať tě chválí Hospodine všechna tvá díla