Clicks902

Tisícročné kráľovstvo Božie

Heretický výklad patriarchu BKP Eliáša Dohnala

Tisícileté království má podle Zj 20 nastat po poražení Antikrista,
ale zároveň ještě před defi nitivním koncem světa a bude ukončeno
bojem „Góga a Magóga“ proti městu svatých. Během něho mají zde na
zemi spolu s Kristem kralovat mučedníci, kteří budou zabiti Antikristem,
protože nepřijali jeho znamení na čelo nebo na ruku. K otázce millenarizmu
se vyjádřilo sv. Ofi cium 20. 7. 1944 (Ed AAS 36/1944, 212). Byla
položena otázka: „Co je třeba mínit o umírněné mileniaristické soustavě,
která učí, že Kristus Pán ještě před posledním soudem – buďto provázen
mnohými spravedlivými anebo bez nich - přijde viditelně na tuto zem,
aby zde kraloval?“
Odpověď sv. Ofi cia schválená Piem XII. je: „Jako celek
tuto umírněnou mileniaristickou soustavu učit nelze.“
Odpověď sv.
Ofi cia se shoduje s názorem většiny katolických teologů. Říká ale jen to,
že Kristus zde na zemi nebude před svým druhým příchodem kralovat
viditelně čili v těle. K otázce doby trvání světa po poražení Antikrista, ani
k otázce vzkříšení mučedníků zavražděných Antikristem se církev nevyjádřila,
i když většina církevních otců, hlavně sv. Augustin, vykládá tisíciletí
duchovně, jako celou křesťanskou éru od seslání Ducha svatého do konce
světa. Ale např. sv. Irenej ho naopak chápe doslovně a dokonce uvádí názor,
že k vystoupení Antikrista dojde asi 2000 let po Kristu. Pozor však na
bludy jehovistů a adventistů. (Popírají nesmrtelnost lidské duše, podstatu
nebeské blaženosti spočívající ve vidění Boha, existenci pekla a zavržených
duší apod.)
Patriarcha Eliáš zařadil v r. 1987 do svého modlitebního elaborátu
„Hle, tvá Matka“ tuto větu: „...Dva dny byl Kristus v hrobě a třetí den
vstal. Dvě tisíciletí je tělo Kristovo-církev v bezmocnosti, třetí tisíciletí
bude v moci!“
Na formaci učedníků na Ukrajině (asi r. 2010) vyložil patriarcha
Eliáš tuto otázku zhruba následovně: Ve Zj 20,4-5 se mluví o vzkříšení
spravedlivých, kteří budou s Kristem kralovat tisíc let. Když si tento
úryvek přeložíme doslovně, bude znít asi takto: „A viděl jsem trůny a seděli
na nich a soud odevzdán jim a duše sťatých pro svědectví Ježíšovi apro slovo Boha a ty, kteří se nepoklonili šelmě ani jejímu obrazu, a nepřijali
znak na čelo své a na ruku svou. A ožili a kralovali s Kristem tisíc let.“

Pak kniha Zjevení vysvětluje, že toto první vzkříšení se bude týkat jen těch
mučedníků a že po skončení milénia ještě na krátký čas vystoupí ďábel z
propasti. Položme si otázku: Kdo má nyní vládu v podnebeských sférách
a formuje veřejné mínění? Tuto vládu v podnebeských sférách mají mocnosti,
síly a duchové zloby, které vládnou tomuto věku temnoty (por. Ef
6,12). Ale do tohoto prostoru přijde v období milénia Kristus. Zlí duchové
s ďáblem-satanem budou svázáni a on bude na tisíc let zamčen v propasti
(por. Zj 20,2). Pod touto novou vládou Krista, vládou lásky, nastane od
kořene změna lidského nitra a srdce. „Dám své zákony do jejich mysli a
napíšu jim je do srdce. Budu jim Bohem a oni budou mým lidem. Pak už
nebude učit druh druha a bratr bratra a nebude vybízet: ‚Poznej Pána‘,
protože mě budou znát všichni, od nejmenšího až do největšího.“
(Žid
8,10-11; viz Jer 31,31-34). Dnes, když bratr poučuje bratra, tak ten, kdo je
poučován, většinou není schopen porozumět Božím pravdám.
Ve Zj 20,4-5 říká sv. Jan, že viděl duše těch, kteří byli sťati proto, že
vydali svědectví Ježíšovy a nepřijali znak šelmy na čelo a pravou ruku, a
tito mučedníci ožili a kralovali s Kristem tisíc let. Není zde řeč o vzkříšení
těla, ale o oživnutí („ezésan“) jejich duší. (Tvar „ezésan“ je od slovesa
„zaó“ může znamenat nejen vzkříšení mrtvého, ale i ozdravení z choroby,
zotavení se z únavy, přežití vážné nemoci. Jde ale o vyšší formu života než
u „bio“. Pro vzkříšení těla užívá NZ slovo „anastasis“. „Zao“ tedy znamená
probuzení duchovního života – slovo „ezésen“ tedy znamená „duchovní
probuzení“
) Tyto „oživené duše“ mučedníků mají spolu s Kristem vnést
Kristova Ducha do obnovené církve. Jak? Podobným způsobem, jako lidstvu
vládnou duchové temnoty, tak Kristus a s ním „oživené duše“ mučedníků
promění duchovní atmosféru a vnesou Boží světlo a Boží vládu.
Z naší strany je pro tuto proměnu nutný krok víry. Máme přijmout nové
srdce a nového ducha (Ez 36,26), a to skrze obrácení a pokání. Tehdy se
uskuteční zaslíbení: „Budete mi svědky (martyres).“ (Sk 1,8). Po tomto
období neobvyklého rozkvětu církve bude ďábel na krátký čas znovu vypuštěn,
a tehdy nastane den strašného soudu pro celé lidstvo, kdy bude
Kristus soudit všechny lidi. - Tolik z přednášky patriarchy pro formaci.
Připravme se na setkání s Ježíšem a soud už teď!

Tomuto verí patriarcha Eliáš a jeho biskupi a s touto víziou robí všetky výzvy a je na tom založená celá jeho misia.
Zedad
Hoki možná jenom neznáš Bibli
Zedad
Hoki
Hoki, i na tebe kape Kristova Přesvatá Krev.
Pasáž: 1 Janův 2,2
2On je smírnou obětí za naše hříchy, a nejenom za naše, ale za hříchy celého světa.
Mates5485 likes this.
9 more comments from Zedad
Zedad
Hoki před 10 hodinami
Prosím o vysvětlení registrace Zedad, jak si představuje obmytí Přesvatou Krví Ježíše Krista a jaké má osobní zkušenosti. Děkuji.

Každé tělo uzří Boží spásu - to je psáno. Na Golgotě umírá Pán Ježíš za všechny lidi. Jsme vykoupení prolitím Přesvaté Krve našeho Pána. No a to znamená, že se celé lidstvo shromáždilo na Golgotě a stojí pod křížem. Kape na nás Kristova Krev.
More
Hoki před 10 hodinami
Prosím o vysvětlení registrace Zedad, jak si představuje obmytí Přesvatou Krví Ježíše Krista a jaké má osobní zkušenosti. Děkuji.

Každé tělo uzří Boží spásu - to je psáno. Na Golgotě umírá Pán Ježíš za všechny lidi. Jsme vykoupení prolitím Přesvaté Krve našeho Pána. No a to znamená, že se celé lidstvo shromáždilo na Golgotě a stojí pod křížem. Kape na nás Kristova Krev.
Hoki, ty pod tím křížem nemusíš na každého pokřikovat a ani se nemusíš dívat, kdo stojí vedle tebe.
Lidé se pod křížem chovají různě. Stojíme tam všichni.
Jsou lidé, kteří nepřijmou spásu od Pána Ježíše a rouhají se.
Jsou lidé, kteří pod tím křížem děkují a dar spásy z milosti Krista přijímají.
Mates5485 likes this.
Zedad
Hoki
Tedy platí, že jediná cesta ke spáse vede skrze Ježíšovo vykoupení, ke kterému se člověk přihlašuje křtem v církvi. Pokud tuto možnost neměl a vědomě vykoupení Kristem neodmítl, můžeme doufat že i on je "tajemným způsobem" k církvi přičleněn na základě života podle svědomí, tak tak může být spasen (je tedy "anonymním křesťanem").

Hoki no dolož ten tajemný způsob, jak bude anonymní křesťan …More
Hoki
Tedy platí, že jediná cesta ke spáse vede skrze Ježíšovo vykoupení, ke kterému se člověk přihlašuje křtem v církvi. Pokud tuto možnost neměl a vědomě vykoupení Kristem neodmítl, můžeme doufat že i on je "tajemným způsobem" k církvi přičleněn na základě života podle svědomí, tak tak může být spasen (je tedy "anonymním křesťanem").

Hoki no dolož ten tajemný způsob, jak bude anonymní křesťan spasen. Máš na to a nebo to dohledej.
Hoki a když se mluví o Přesvaté Krví našeho Pána, tak s úctou. Rozumíme si?
Mates5485 likes this.
Zedad
@Hoki i anonymní katolík se musí nechat obmýt. Přesvatou Krví Ježíše Krista.
Zedad
Hoki a nebo Hoki je dobré, jak se lidé staví ke křtu a jak se hádají o to, ve které denominaci je křest platný a ve které ne. Je jedna Církev, je jeden Pán, je jedna víra a je jeden křest na odpuštění hříchů.
Mimo Církev není spásy.
To pýcha staví křesťany proti sobě. Není deset výkladů Písma svatého.
Zedad
Hoki před 11 hodinami

Kněžství je samozřejmě svátost, ale nečiní to z člověka nadčlověka, ale většího služebníka...


Hoki, kněžství je svátost. Je to tak, že kněz je slabý člověk, jako i ty a kdokoliv z nás. On přijal z milosti dar kněžství a a prostřednictvím jeho rukou k nám přichází Pán Ježíš. Přijímáme-li eucharistii svědčíme i my sami o veliké moci našeho Pána Ježíše Krista.

Prostřednictví…More
Hoki před 11 hodinami

Kněžství je samozřejmě svátost, ale nečiní to z člověka nadčlověka, ale většího služebníka...


Hoki, kněžství je svátost. Je to tak, že kněz je slabý člověk, jako i ty a kdokoliv z nás. On přijal z milosti dar kněžství a a prostřednictvím jeho rukou k nám přichází Pán Ježíš. Přijímáme-li eucharistii svědčíme i my sami o veliké moci našeho Pána Ježíše Krista.

Prostřednictvím tvých rukou k nám Pán Ježíš nepřichází, i když bys měl deset titulů. Jde tu o svátost kněžství.

Dnes je tendence neuznávat svátosti: například i svátost manželství je trnem v oku mnohým.
Mates5485 and one more user like this.
Mates5485 likes this.
Monika G likes this.
Zedad
Hoki
K životu patří nejen modlitba, ale i slovo a čin... Sebelepší modlitbou Zedade nenakojíš dítě a ani mu nevyměníš plíny..
Hoki a jaká je to sebelepší modlitba, když nenakojíš dítě a ani mu nevyměníš plíny. Možná máš nevšední vysvětlení..
Eine Leserin likes this.
Zedad
@Hoki Hoki, tak ty víš, co je to svátost knėžství? Neuznáváš Boží moc! Dáváš Bohu jen tolik moci, kolik pobere tvůj rozum.
Zedad
Upřeme svůj zrak na Ježíše a prosme ho, aby nám odpustil naše hříchy. Modleme se za sebe navzájem a prosme o nová kněžská a řeholní povolání. Modleme se za papeže.
Mates5485 likes this.
Zedad
Hoki máš silné řeči a samozřejmě nejsi sám. Udivuje mne, že šmahem ruky zavrhneš to, co patří Bohu. Například, kněžství je svátost v posloupnosti od apoštolů. No a jsou mezi námi poplantaní kněží, kteří dostanou trest z moci Církve, ale to oni vstoupili do vztahu s Bohem. Co ty s tím? Máš je zavrhovat? Oni již nepatří do Církve a ty ano, i když tu plantáš taky? Nepřipadá mi, že jsi neomylný.
Pán Bajza, čítam si niektoré Vaše komentáre, a tak ma zaujíma Váš pohľad, Vaše nazeranie i Vaša odpoveď. Okrem iného píšete vo Vašich komentároch: „dohnalovci sú heretici.“ Ako niektorí vieme, a určite aj Vy viete, že heretici sú tí, ktorí menia učenie Ježiša Krista, hlásajú „tézy,“ ktoré sú v rozpore s Božím Slovom a takýchto „exegétov a teológov“ je v 21. storočí neúrekom, takže takto rad za …More
Pán Bajza, čítam si niektoré Vaše komentáre, a tak ma zaujíma Váš pohľad, Vaše nazeranie i Vaša odpoveď. Okrem iného píšete vo Vašich komentároch: „dohnalovci sú heretici.“ Ako niektorí vieme, a určite aj Vy viete, že heretici sú tí, ktorí menia učenie Ježiša Krista, hlásajú „tézy,“ ktoré sú v rozpore s Božím Slovom a takýchto „exegétov a teológov“ je v 21. storočí neúrekom, takže takto rad za radom by sme si ich mohli filtrovať...A keď si to takto logicky (v Trojjedinom Bohu je logika, veď On je Sám Logos) pretriedime, tak nám zostane malý počet verných, ktorí nie sú heretici a to je tá Kristova Nevesta, Kristova Cirkev. Poraďte, kde Ju môžu nájsť tí, ktorí túžia po úprimnom zjednotení s Trojjediným Bohom? Kde na Slovensku ich možno nájsť? Ktorého kňaza by ste takýmto ľuďom odporučili, aby sa úprimne túžiaci ľudia po Trojjedinom Bohu mohli nasycovať drahými perlami=sviatosťami, napr. sviatosťou pokánia, Eucharistiou, sviatosťou birmovania, sviatosťou pomazania chorých...i účasťou na svätej omši?
Pán Hoki, každý človek by mal presne vedieť, kam ide - či je to nebo, či peklo. Ak to nevie, má chaos, ale nielen to...! Kto má na Slovensku či v Česku vzťah s Trojjediným Bohom, nehľadá gurua...načo by aj, však? Jednak preto, že termín „guru“ zaváňa hinduizmom...a určite nikdy v Tradícii Cirkvi nepatril do slovnej zásoby kresťanov. A jednak preto, že Ježiš Kristus je oveľa viac, On je Boh - v …More
Pán Hoki, každý človek by mal presne vedieť, kam ide - či je to nebo, či peklo. Ak to nevie, má chaos, ale nielen to...! Kto má na Slovensku či v Česku vzťah s Trojjediným Bohom, nehľadá gurua...načo by aj, však? Jednak preto, že termín „guru“ zaváňa hinduizmom...a určite nikdy v Tradícii Cirkvi nepatril do slovnej zásoby kresťanov. A jednak preto, že Ježiš Kristus je oveľa viac, On je Boh - v Trojici. A kto hľadá bratov a sestry v Kristovi, hľadá viditeľnú skupinku, v ktorej rozvinie do svätosti svoj vzťah s Trojjediným Bohom. Kresťan to nie je osamelý ostrov, Kristova Cirkev je spoločenstvo. Beda človeku samotnému! Myslíte, že individualizmus urobí z človeka blázna pre Ježiša Krista?
Mates5485 likes this.
Angelika,dohnalovci veľmi radi používajú prirovnanie o pohári čistej vody ,ktorý otrávi už jediná kvapka jedu. To je samozrejme pravda,ale ten ich pohár je polovica Kristovho učenia ,bez jedu slobodomurárskeho ekumenizmu,ale tá druhá polovica sú dohnalove uletené vízie a falošné nádeje ,kde sľubuje záchranu celých národov pred totalitou NWO ,ak budú dodržiavať ním určený modlitbový program.Tiež …More
Angelika,dohnalovci veľmi radi používajú prirovnanie o pohári čistej vody ,ktorý otrávi už jediná kvapka jedu. To je samozrejme pravda,ale ten ich pohár je polovica Kristovho učenia ,bez jedu slobodomurárskeho ekumenizmu,ale tá druhá polovica sú dohnalove uletené vízie a falošné nádeje ,kde sľubuje záchranu celých národov pred totalitou NWO ,ak budú dodržiavať ním určený modlitbový program.Tiež je v tej druhej polovici pohára vízia o duchovnom medzipríchode Krista ,ktorý spôsobí nebývalý rozkvet cirkvi.
To odporuje Bohom zjaveným veciam o posledných časoch.Dokonca ich úplne ignoruje.
Takže otázka na vás:
Ktorého kňaza by ste takýmto ľuďom odporučili, aby sa úprimne túžiaci ľudia po Trojjedinom Bohu mohli nasycovať drahými perlami=sviatosťami, napr. sviatosťou pokánia, Eucharistiou, sviatosťou birmovania, sviatosťou pomazania chorých...i účasťou na svätej omši?
Mates5485 and one more user like this.
Mates5485 likes this.
bohušek likes this.
Pán Bajza, čakala som, že navrhnete riešenie pre ľudí túžiacich po rozvíjaní vzťahu s Trojjediným Bohom, keďže ste napísali, „že dohnalovci sú heretici.“ Namiesto toho, ste preniesli zodpovednosť na mňa a čakáte, že ja dám riešenie i odpoveď všetkým. Ja odpoveď mám. Ale ak napíšem niečo, s čím možno nebudete súhlasiť, vyvrátite mi to? A obviníte ma, že som Vás naviedla na zlú cestu (ak sa Vám po …More
Pán Bajza, čakala som, že navrhnete riešenie pre ľudí túžiacich po rozvíjaní vzťahu s Trojjediným Bohom, keďže ste napísali, „že dohnalovci sú heretici.“ Namiesto toho, ste preniesli zodpovednosť na mňa a čakáte, že ja dám riešenie i odpoveď všetkým. Ja odpoveď mám. Ale ak napíšem niečo, s čím možno nebudete súhlasiť, vyvrátite mi to? A obviníte ma, že som Vás naviedla na zlú cestu (ak sa Vám po nej nebude chcieť kráčať)... ? Aj Vy musíte mať odpoveď... Veď bez odpovedí na tak dôležité otázky sa žiť nedá a nemôžeme sa posúvať ďalej. Na dohnalovcov ste „nabrúsený“ azda preto, že sú podľa Vás heretici. Mýlim sa? Ak som to správne pochopila, obhajujete teda Pravdy Evanjelia, Božie Slovo, Tradíciu Kristovej Cirkvi? Mne z toho potom vyplýva, že Vy nie ste heretik a máte riešenie pre ľudí, ktorí chránia drahocenný poklad viery...Ak teda nie ste heretik, prosím, napíšte v súlade s Božím Slovom a s Tradíciou Kristovej Cirkvi riešenie pre tých, ktorým záleží na tom, aby žili podľa Evanjelia život v Kristovi. Kde je na Slovensku Kristova Cirkev, ktorá uchováva poklad viery? Ktorého kňaza by ste takýmto ľuďom odporučili, aby sa úprimne túžiaci ľudia po Trojjedinom Bohu mohli nasycovať drahými perlami=sviatosťami, napr. sviatosťou pokánia, Eucharistiou, sviatosťou birmovania, sviatosťou pomazania chorých...i účasťou na svätej omši?
Určite nie Dohnala a ani nikoho kto v dnešnej situácii podobne klame ľudí falošnými nádejami.To robia len falošní proroci. Jeho spolok funguje na princípe sekty,kde najvyšší guru má priamy kontakt s Bohom a Boh cez neho zjavuje všetky veci. Všetci jeho veriaci to takto veria.Preto už nad tým ,čo prichádza od ich veľkého "proroka" nepotrebujú ,ani nesmú premýšľať,ani to spochybňovať,len poslušne …More
Určite nie Dohnala a ani nikoho kto v dnešnej situácii podobne klame ľudí falošnými nádejami.To robia len falošní proroci. Jeho spolok funguje na princípe sekty,kde najvyšší guru má priamy kontakt s Bohom a Boh cez neho zjavuje všetky veci. Všetci jeho veriaci to takto veria.Preto už nad tým ,čo prichádza od ich veľkého "proroka" nepotrebujú ,ani nesmú premýšľať,ani to spochybňovať,len poslušne vykonávať.
Každý ,kto by jeho nápady na záchranu zemegule spochybnil je podozrivý a varujú pred ním.Nevadí im,že sú v rozpore s Bohom zjavenými vecami.Je to od ich "proroka" a to je pre nich zárukou správnosti. Ostatní ľudia ich zaujímajú len ak sú ochotní prijať túto ich vieru.
Mates5485 likes this.
bohušek
bohušek
Pán Bajza, stále mi neodpovedáte na moje otázky. Ja sa Vás nepýtam, koho neporadíte. Pýtam sa: "Koho poradíte?"
Myslíte, že Boh už uvrhol hroznú temnotu na Slovensko, že nikto nemá svetlo (videnie) len Vy sám?
Čo tie úbohé duše v slovenskom národe, ktoré to nevidia ako Vy? Čo bude s nimi? Predstavme si teraz takúto modelovú situáciu (inšpiráciou mi je Mojžiš). Predstavme si: pán Bajza je vodca, …More
Pán Bajza, stále mi neodpovedáte na moje otázky. Ja sa Vás nepýtam, koho neporadíte. Pýtam sa: "Koho poradíte?"
Myslíte, že Boh už uvrhol hroznú temnotu na Slovensko, že nikto nemá svetlo (videnie) len Vy sám?
Čo tie úbohé duše v slovenskom národe, ktoré to nevidia ako Vy? Čo bude s nimi? Predstavme si teraz takúto modelovú situáciu (inšpiráciou mi je Mojžiš). Predstavme si: pán Bajza je vodca, ktorý ma previesť, napr. duše slovenského národa, z temnoty do Svetla Zasľúbenej zeme. Pán Bajza je v čele, on jediný vie, ktorou cestou treba kráčať. Ostatní idú za ním. Cesta je úzka. Nemáte vodu, jedlo, dostatok oblečenia, niektorým je zima. Určite si viete živo predstaviť, že to nebude ľahká cesta. Niektorí vás budú opľúvať, iní reptať, niektorí potľapkávať, niektorí presviedčať, niektorí spochybňovať, niektorí zosmiešňovať, niektorí budú vyčerpaní, nevládať, zopár ich pôjde vytrvalo s vami, niektorí...Bude to veľký tlak na Vás, ale Vy musíte byť stále presvedčený, že cesta, ktorú im ukazujete je správna. (Mojžišovi smer ukazoval Boh.) Aj Vy ste len človek, aj na Vás doľahne únava, vyčerpanie, napr. ťažko ponesiete zosmiešňovanie, a tak potrebujete niekde načerpať nových síl, aby ste mohli kráčať so všetkými ďalej, aj vtedy, keď aj na nich doľahne to isté, čo na Vás. Kde načerpáte silu, aby ste mohli ísť ďalej? S kým sa poradíte, čo ďalej? Poradíte sa len so svojím vlastným rozumom, alebo sa obrátite na Ježiša? Akú radu dáte ľuďom, aby načerpali silu a mohli ísť ďalej, aj keď sa im už vôbec nechce? Aký denný program im vytvoríte, aby Vám stále verili, že ich neklamete a zachránili ste ich všetkých?
angelika a čo veriaci v Poľsku,Nemnecku,Rakúsku ,Maďarsku,Švédsku ,Holandsku,Taliansku,Španielsku atď. Ako sa tí zachránia bez Dohnalovho "prorockého" vedenia? Sú bez neho stratení? Dá sa v tejto situácii zachrániť len s Dohnalom ,jeho "víziami" a jeho ortopraxí?
Mates5485 and one more user like this.
Mates5485 likes this.
bohušek likes this.
Prečo sa pýtate mňa? Čo ak Vám zle poradím? Ja som žena. :) Dám Vám radšej kontakt na môjho Priateľa. Môžete mu zavolať kedykoľvek. Odpovedá vždy, keď k Nemu zavoláte. On Vám poradí úplne všetko. Slováci, pán Bajza, Rakúšania, Nemci, Holanďania, atď... On ich všetkých vlastní, má to 1/1 (to sú Jeho parcely, On je ich Výlučný Vlastník...On nech rozhodne o všetkom. Dajte vedieť, čo Vám povedali.
More
Prečo sa pýtate mňa? Čo ak Vám zle poradím? Ja som žena. :) Dám Vám radšej kontakt na môjho Priateľa. Môžete mu zavolať kedykoľvek. Odpovedá vždy, keď k Nemu zavoláte. On Vám poradí úplne všetko. Slováci, pán Bajza, Rakúšania, Nemci, Holanďania, atď... On ich všetkých vlastní, má to 1/1 (to sú Jeho parcely, On je ich Výlučný Vlastník...On nech rozhodne o všetkom. Dajte vedieť, čo Vám povedali.
Tel. číslo: Božie Slovo
Odkazová schránka: Mária
Mail (keďže ste v tomto virtuálnom svete :) Otec@Syn-Ježiš.Kristus@Svätý Duch
bohušek
Mates5485 likes this.
bohušek
angeliko, na tom webu najdeš i fotografie vnuků @henta
angelika ,keď máš tento kontakt,tak nechápem prečo si sa tam neobrátila s tvojou otázkou: "Ktorého kňaza by ste takýmto ľuďom odporučili, aby sa úprimne túžiaci ľudia po Trojjedinom Bohu mohli nasycovať drahými perlami=sviatosťami, napr. sviatosťou pokánia, Eucharistiou, sviatosťou birmovania, sviatosťou pomazania chorých...i účasťou na svätej omši?" ,ale tu strácaš čas so mnou. Ty máš obavy ako …More
angelika ,keď máš tento kontakt,tak nechápem prečo si sa tam neobrátila s tvojou otázkou: "Ktorého kňaza by ste takýmto ľuďom odporučili, aby sa úprimne túžiaci ľudia po Trojjedinom Bohu mohli nasycovať drahými perlami=sviatosťami, napr. sviatosťou pokánia, Eucharistiou, sviatosťou birmovania, sviatosťou pomazania chorých...i účasťou na svätej omši?" ,ale tu strácaš čas so mnou. Ty máš obavy ako sa dá zachrániť bez "proroka" Dohnala ,tak si tam mala písať ,mailovať,faxovať už dávno.
Mates5485 and one more user like this.
Mates5485 likes this.
Kallistratos likes this.
Mira393
Henta: to jsme už všichni, vždyť kdo nehřeší???
Mates5485 and 2 more users like this.
Mates5485 likes this.
bohušek likes this.
apredsasatoci likes this.
snakee
to mě voplachuj a kde jako? max. jeden
@snakee toto dohnal nikdy nepovedal, vies?
snakee
co?
nevies citat?
snakee
je to rozbor nějakých jeho kázání, já jen vím jak se profiluje a to mě stačí, charismatik se míjí s katolickou vírou
Mates5485 likes this.
Za týmto Dohnalovým výkladom si dodnes stoja všetci biskupi BKP. Každý si to môže u nich overiť.
Mates5485 likes this.
@Ladislav Bajza prave ja som jedna z tych co si to overila v reali. NIKDY toto dohnalovi knazi a biskupi nepovedali!!!
nerozumiem preco klames a zavadzas a ani to nebudem skumat. Boh to vidi! Boh sa postara!
snakee
možná by bylo dobré aby zde vystoupili ze svých nicků a nebáli se to dementovat
Celý tento Dohnalov výklad vyšiel v septembrovom čísle ich interného časopisu Elizeus a biskupi BKP ho na stretnutí so svojimi veriacimi 3.1.2019 obhajovali ako správny výklad. Jeden z prítomných veriacich si to celé nahral.
Mates5485 and one more user like this.
Mates5485 likes this.
snakee likes this.
snakee
tak co Boženko @apredsasatoci, jak toje?
@Ladislav Bajza neviem o co tu sice ide, ale toto nie je prave a skutocne Bozie Slovo.
+Joseph+
haf, haf
snakee
sám je charismatik což nijak nezkrývá, co ho degraduje
Mates5485 likes this.
snakee
sám je svěcen modernistickým biskupem v novém ritu, to že přešel na Byzantský, je matení
Mira393
Henta nehřeší, je to jasné!
Mates5485 likes this.
snakee likes this.