Clicks77
Stylita
22

Boží slovo na den 20.7. A.D. 2019

Farizeové se radili, jak by Ježíše zahubili. Protože to Ježíš věděl, odebral se odtamtud. Mnoho jich šlo za ním a všechny uzdravil. Ale nařídil jim, aby ho nerozhlašovali. Tak se mělo naplnit, co řekl prorok Izaiáš: `Hle, můj služebník, kterého jsem si vyvolil, můj milovaný, v němž jsem našel zalíbení! Vložím na něho svého Ducha, aby hlásal právo národům. Nebude se hádat ani křičet, na ulici nikdo neuslyší jeho hlas. Nalomenou třtinu nedolomí, doutnající knot neuhasí, až dopomůže právu k vítězství. A v jeho jménu budou národy doufat.'

Mt 12,14-21
ikona proroka Izaiáše
Zedad
A v jeho jménu budou národy doufat
Zedad and one more user like this.
Zedad likes this.
Theodorá-Máriá likes this.
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/15_06.htm

1. čtení:
Čtení z druhé knihy Mojžíšovy
Synové Izraele se dali na cestu z Ramesu směrem na Sukkot. Bylo jich šest set tisíc mužů schopných boje, kromě jejich rodin. Táhl s nimi početný zástup neizraelitů, i mnoho bravu a skotu, veliká stáda. Z těsta, které vzali z Egypta, upekli nekvašené placky, poněvadž nevykynulo. Byli …More
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/15_06.htm

1. čtení:
Čtení z druhé knihy Mojžíšovy
Synové Izraele se dali na cestu z Ramesu směrem na Sukkot. Bylo jich šest set tisíc mužů schopných boje, kromě jejich rodin. Táhl s nimi početný zástup neizraelitů, i mnoho bravu a skotu, veliká stáda. Z těsta, které vzali z Egypta, upekli nekvašené placky, poněvadž nevykynulo. Byli totiž z Egypta vyhnáni a nemohli se zdržovat a připravit si živobytí. Doba, po kterou přebývali synové Izraele v Egyptě, trvala čtyři sta třicet let. Po čtyřech stech třiceti letech, právě téhož dne, vyšly všechny Hospodinovy zástupy z egyptské země. Pro Hospodina byla to noc bdění, když je vyváděl z egyptské země. Tato noc je (zasvěcená) Hospodinu jako sváteční bdění (závazné) pro všechny syny Izraele po všechna jejich pokolení.
Ex 12,37-42

Žalm:
Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý,
jeho milosrdenství trvá navěky.


On si vzpomněl na nás v našem ponížení,
jeho milosrdenství trvá navěky,

a vysvobodil nás od našich protivníků.
jeho milosrdenství trvá navěky.

On pobil Egypťany v jejich prvorozencích,
jeho milosrdenství trvá navěky.

On vyvedl Izraele z jejich středu,
jeho milosrdenství trvá navěky,

mocnou rukou a napřaženým ramenem,
jeho milosrdenství trvá navěky.

On rozdělil Rudé moře,
jeho milosrdenství trvá navěky,

a převedl Izraele jeho středem,
jeho milosrdenství trvá navěky.

On svrhl faraóna s jeho vojskem do Rudého moře,
jeho milosrdenství trvá navěky.
Zl 136

Evangelium: Mt 12,14-21

Církevní kalendář:
sv. prorok Eliáš (neumřel, žije v ráji)
catholica.cz