Jazyk
Pozretia
1,2 tis.
ľubica 17 1

Žijeme v časoch keď si ovce musia dávať pozor na pastierov- heretikov ....!

Franz Spirago, profesor náboženstva: O bludároch, odpadlíkoch a nevercoch
(Tieto pasáže pochádzajú z Katolíckeho katechizmu vydaného roku 1907. Porovnajme ich s hmlistými a indiferentnými formuláciami moderných katechizmov. Uvažujme o tom v akej zúfalej situácii sa dnes nachádza svätá katolícka Cirkev a modlime sa za zachovanie pravej Viery.)
Text od p. profesora som doplnila aktuálnymi poznámkami a linkami k nehoraznym ohavnostiam, ktorých sa dopúšťa súčasné vedenie RKC v RIME A NA SLOVENSKU!
..........................................................

Kresťanská viera je cesta do neba. Bohužiaľ nie všetci ľudia sa nachádzajú na tejto ceste, mnohí sú na bludných cestách.


I. Kresťanskú vieru nemajú :

1. bludári (heretici)
2. neverci


1. Bludári, alebo tiež kacieri (heretici), sú tí, čo jednotlivé zjavené náboženské pravdy tvrdošijne zavrhujú.

Nazývajú sa bludármi, lebo v niektorých veciach viery blúdia. Tí čo iných ľudí zvádzajú k bludu, nazývajú sa učiteľmi bludov.
Učitelia bludov sú mole, ktoré rozožierajú drahocenné rúcho Kristovo – Cirkev (povedal sv. Gregor Veľký).

Urazená pýcha zaviedla učiteľov bludov na zlé cesty (povedal sv. Irenej).
Učiteľmi bludov boli napr. Arius, kňaz v Alexandrii, ktorý popieral božstvo Kristovo ( kvôli nemu sa zišiel cirkevný snem v Nicai r. 325), Macedonius, biskup carihradský, ktorý zapieral božstvo Ducha Svätého (kvôli nemu sa zišiel snem v Carihrade r. 381), Ján Hus, kňaz v Prahe, ktorý napádal menovite učenie o Cirkvi ( zaoberal sa ním snem v Kostnici r. 1414),
mních Martin Luther z Wittenbergu, ktorý napádal hlavne božskú ustanovizeň pápežstva a učiaci úrad Cirkvi (bol odsúdený na sneme Tridentskom 1545–1563),

Martin Luther - profil Reformátora z roku 1947 - Čítanie pre Pápeža Františka / a pre každého katolíka ktorému zaleží na pravde a musí si obhájiť svoju vieru!!!!/
Bergogliův učitel o papežství a o sobě

Luther zomrel v ťažkom smrteľnom hriechu - obesil sa!

Pápež ide do Švédska sláviť reformáciu - pár postrehov z jeho vyjadrení pred touto cestou pekla...

Keď má Cirkev pápeža heretika...

Bergoglio- Lutherov fanúšik
Dar od luteranov 13.10.2016 - 95 téz Luthera!
Bergoglio uprednostnil 13.10.2016 luteránov
pridávam special modernisticka a liberalna KBS sa klania tomu istému čo Bergoglio!!!
Osláv reformácie sa zúčastní aj RKC na Slovensku
Osláv reformácie sa zúčastní aj RKC na Slovensku II.

Drahý František, my žiaľ nemôžeme ísť tvojou cestou do pekla...Hlboký rozbor čo nás spája s protest…

Povinnosť vzdorovať pápežom, ktorí hlásajú myľné náuky a škodlivé herézy - podľa učenia Cirkvi

téza, antitéza, syntéza

Jedno v Kristovi

Vzdajme vďaky Bohu za to, že dnes luteráni a katolíci kráčajú po ceste, ktorá vedie z konfliktu k spoločenstvu

Ďakujeme Ti, Bože, za mnohé smerodajné teologické a duchovné poučenia, ktoré sme všetci prijali ….

Bergogliovo vyznanie viery.

Luther: Stal jsem se mnichem, abych se vyhnul stíhání....

Cirkevný analytik De Mattei: Na kolenách po 500 rokoch

To, co se momentálně jeví jako společné pro katolíky a luterány, je pouze situace hluboké krize, i …

Ekumenická prostituce v Lundu. Blíží se svatořečení Martina Luthera?

Železný záměr zavedení nového globálního řádu....za přispění luteránských farizeů

Henrich VIII., anglický kráľ, ktorý z nenávisti proti pápežovi, pretože jeho platný sobáš zrušiť nechcel, vyhlásil sa za hlavu anglickej cirkvi, zaviedol anglikánsky blud v Anglicku a hrozne prenasledoval katolíkov; taktiež bývalý profesor na vysokých školách a kapitulský prepošt Döllinger v Mníchove, ktorý popísal mnohé podarené vedecké diela, ale preto že nebol prizvaný k predprácam na I. Vatikánskom sneme r. 1870, z urazenej pýchy ostro napádal uznesenie tohto snemu o pápežskej neomylnosti a preto bol z Cirkvi vyobcovaný r. 1871 a zomrel bez obrátenia r. 1890. On je hlavným pôvodcom tzv. starokatolíckeho bludu. A mnohí ďalší.

Ako vidno, učitelia bludov boli takmer všetci, bohužiaľ, kňazmi. Ľudia rozširujúci bludy sú podobní falšovateľom peňazí, ktorí nemajú právo raziť peniaze a falošné predvádzajú ako pravé.
Oni sú vrahovia, lebo kazia ľuďom cestu, ktorá vedie do života večného (táto cesta je viera) a posúvajú ich na chodník, ktorý vedie do večnej smrti. Kristus vystríha pred nimi a hovorí: „Varujte sa lživých prorokov, čo prichádzajú k vám v rúchu ovčom (t.j. krásne hovoria a lichotia), ale vnútri sú draví vlci (t.j. plní zlosti). Po ovocí (t.j. po ich živote) spoznáte ich.“ (Mat. 7, 15.
) Aké verejné reči viedol len napr. Luther, koľké nadávky vyšli z jeho úst. Už z toho poznáme, že nebol poslaný od Ducha Svätého. Podobne je to aj s ostatnými. Učiteľom bludov nejde nikdy o čistotu viery, ale o uspokojenie svojich zlých žiadostí, napr. pýchy alebo telesnej rozkoše; náboženské náuky sú len zámienkou, pod ktorou chcú dosiahnuť svoje zlé ciele. Pritom sa vždy snažia využiť u ľudí niektorú slabú stránku. (Tak napr. Luther sľúbil kniežatám cirkevné statky, kňazom, že sa môžu ženiť atď.) Robia to tak, ako had v raji s Evou.

K bludárom (heretikom) patria i rozkolníci (schizmatici), ktorí vlastne len hlavu Cirkvi uznať nechcú, ale pritom ustavične upadajú do bludov. Rozkolníci sú napr. nezjednotení Gréci (pravoslávni), ktorí sa r. 1053 na popud ctižiadostivého patriarchu Michala Cerularia odtrhli od Ríma; i ruská cirkev, ktorá sa roku 1587 od gréckej odlúčila. Bludárstvo (heretizmus) považovala Cirkev vždy za jeden z najväčších zločinov. Už sv. Pavol sa vyslovil: „Ale keby i ... anjel z neba hlásal vám iné evanjelium, okrem toho, čo sme vám my kázali, nech je prekliaty“. (Gal. 1, 8.) A sv. Hieronym hovorí (!) : „Nikto nie je tak bezbožný, že by ho bludársky človek v bezbožnosti neprevyšoval“. Bludári (heretici) sú z Cirkvi vyobcovaní (vylúčení); od tohto trestu ich môže rozhrešiť len pápež alebo od pápeža splnomocnený biskup (Pius IX. 12. 10. 1869).

2.
Neverci sú tí, ktorí chcú veriť iba tomu, čo zmyslami môžu spozorovať a rozumom pochopiť.

Nevercom bol apoštol Tomáš; tento nechcel veriť vo vzkriesenie Krista, kým neuzrie na rukách jeho jazvy od klincov, nevopchá prst do rán Kristových a nevloží ruku do boku jeho. (Ján 20, 25.) Tomášovi sa podobajú mnohí ľudia; chcú veriť len tomu, čo vidia, rukami chytiť a snáď ešte i žuvať môžu; všetko ostatné zavrhujú. ... „Ó, koľko musia veriť neverci, aby neverili“, povedal sv. Klement M. Hofbauer.


Nevera pochádza predovšetkým zo zlého života. ... Zašpinené zrkadlo ukazuje zle alebo nijako. Ani duša, ktorá je zrkadlom, prijímajúcim svetlo božské (sv. Maxim) nechápe pravdy viery, keď je neprávosťami zašpinená.

II. Strata kresťanskej viery.

Vieru stratí ten, kto :
1. je ľahostajný k náukám viery
2. kto o pravdách viery dobrovoľne pochybuje
3. kto číta protináboženské knihy alebo noviny
4. kto vstupuje do protináboženských spolkov alebo do miešaného manželstva

2.
Kto dobrovoľne pochybuje o pravdách viery, ten pomaly celkom stratí svoju vieru. Pochybovanie o viere pochádza od diabla. ... Kto pochybuje o pravdách Bohom zjavených, neľúbi sa Bohu, lebo mu neverí. ...

3.
O vieru príde i ten, kto číta knihy proti nej napísané. To vidíme na pražskom kňazovi Husovi; ten čítal spisy anglického bludára Wicliffa (vl. menom Wig-Lőw, syn židovského konvertitu z grófstvaYorkshir, pozn. BM), stal sa sám veľkým heretikom a priniesol biedu na svoju českú vlasť. Spálený bol v Kostnici r. 1415.
Aj obaja bludári Zwingli, kazateľ v hlavnom chráme curyšskom vo Švajčiarsku a Kalvín v Ženeve boli najviac len spismi Lutherovými na zlé cesty zavedení. Isté je i to, že cisár Julián Apostata (Odpadlík) len preto stal sa neverným katolíckej viere, lebo v Nikomedii čítal Libaniove proticirkevné spisy. Také proti viere namierené spisy, čo v najnovšom čase došli veľkého rozšírenia, sú obzvlášť tie, ktoré pochádzajú od bezbožných mudrcov Rousseaua, Voltaira a iných z časov francúzskej revolúcie, ďalej spisy Renena a francúzskeho romanopisca Zolu. Cirkev ako láskavá matka upozorňuje svoje deti na také viere nepriateľské spisy a zakazuje ich čítať.

( moja poznámka: Žiaľ toto už dnes neplatí, pretože Cirkev v Ríme, vo Vatikáne nie je už dávno láskavá matka, je to podvodníčka a už vonkoncom na nič svoje deti neupozorňuje, ba naopak ona je tvorkyňou nepriateľských spisov, judášskeho II. VK a ešte ich nabáda, ponúka im čítať a počúvať hrozné lži počnúc pontifikátom Jána XXIII. po dnes.... vôbec nás nevaruje lebo je presiaknutá slobodomurármi a to už pekné desiatky rokov..... no existuje aj bratstvo kňazov sv PIA X. , pod vtedajším vedením arcibiskupa Mons. Lefebvra ktoré toto všetko prorocky vybadalo a od roku 1970 ide svojou cestou/ cirkev mimo Ríma / aj za cenu, že ich pápeži exkomunikovali, exkomunikáciu potvrdzovali / sv J. P. II/ a napokon ju však sňali 2009 - J.E. Benedikt XVI. /
Pripájam sem fakt že sv. páter PIO radil svojim duch. dcéram a synom modliť sa ako opreteky za kňazov, no nie za kňazov z Ríma ale za kňazov z bratstvva sv PIA X., pretože podľa neho iba títo si uchovajú pravú vieru, ostatní sa stanú bludármi a heretikmi..... čo jasne vidieť v dnešných časoch, keď si veriaci katolík musí dávať pozor na to, čo povie a čo napíše vrchný pastier.....!!!! OVCA SI MUSI DAVAT POZOR NA PASTIERA!!!! Lenže dnes je už tak veľa oviec zmanipulovaných a oddaných papalatrii, že oni už chudery ani nevedia zabéééékať a chrániť si svoje duše a povedať nahlas: tento pastier je podvodník, klamár a zlodej!!! Toho počúvať nebudem!!! )

Zalíbit se tu schizmatikům, tu heretikům a tu zas modloslužebníkům....

Nesvatá aliance aneb Vatikán na výplatní pásce George Sorose

Bergoglio a Soros.... čo majú asi spoločné?

Osudy milionů uprchlíků a migrantů závisí na nás - alebo ako sme sa stali súčasťou NWO

Multi - kulti vo Švédsku a inde v Europe, alebo utečenci do každej farnosti

Pápež: Otvoriť dvere migrantom je tá najlepšia záruka pred teroristickými činmi

Šialený pápež vyzýva kresťanov na zničenie Európy imigráciou. Pápež je nástrojom NWO

Modlitba lásky, tolerancie a mieru po moslimsky

V Itálii tisíce muslimů pochodovaly ulicemi za pokřiku „Allahu Akbar“

Papež František: Uprchlíka je totiž nutné nejen přijmout, ale také integrovat.

GATESTONE INSTITUTE: Vatikán sa podriaďuje islamu (2006-2016). Spomienka na Benedikta

Môžeme p.Orbánovi nohy bozkávať

“Osmani nás naučili umývať sa”, zaznelo na konferencii mimovládky o ISLAME v Bratislave

Františkův enormný tlak NWO chobotnice.... aneb vlk se vyzná jaké mantry pro uška ovcí!

tie staršie materiály:

Kalergiho plán: legální genocida evropských národů pomocí míšení ras

TORONTSKÉ PROTOKOLY...a všetko ide podľa plánov USraELU !

FRANKFURTSKÁ ŠKOLA A JEJ IDEOVÍ SÚDRUHOVIA-Timothy Matthew

Papežovo islámské blouznění a aktuální hlas z nedávné minulosti

Ekumenická „vstřícnost“ pro sv. Františka neplatí

Svätý Don Bosco kázal pravdu o podvodníkovi Mohamedovi a jeho falošnom náboženstve
------------------
NO NASTASTIE KATOLICKA CIRKEV MA AJ MUDRYCH OTCOV NA ROZDIEL OD ROTARIANA A HERETIKA BERGOGLIA!
Americký kardinál sa vyjadril, že sa 'kresťanské národy' Západu musia brániť voči islamskému príliv…

Kresťania majú bojovať proti NOVÉMU SVETOVÉMU PORIADKU - upozorňuje arcibiskup Denveru Mons. Charle…

Povinnosť vzdorovať pápežom, ktorí hlásajú myľné náuky a škodlivé herézy - podľa učenia Cirkvi

4. Medzi spolkami viere nepriateľskými je najnebezpečnejší spolok slobodných murárov.

Posledným cieľom slobodomurárov je: podkopať potajme a čiastočne aj verejne, všetky jestvujúce vlády, cirkevné i svetské, zboriť ich a založiť pomaly veľkú slobodomurársku svetovú republiku (text bol vydaný v roku 1907. Vtedy podobné vety často vyvolávali úsmev v domnení, že niečo také ako „svetová slobodomurárska republika“ je nerealizovatelné. Hľaďme kde sme dnes po sto rokoch. Svetová republika sa nám všade predkladá ako nevyhnutný fakt !!! Pochybuje ešte niekto? Avšak dnešné katechizmy a klérus mlčia. pozn. BM) ... Kto vstúpi do spolku slobodných murárov, navštevuje ich schôdzky alebo ich len podporuje, je z Cirkvi vyobcovaný, t.j. nemá účasti na modlitbách Cirkvi a nesmú sa mu vysluhovať sv. sviatosti. Od tohto trestu môže rozhrešiť kajúceho hriešnika len pápež; ale kajúcemu slobodomurárovi môže dať na smrteľnej posteli rozhrešenie i jednoduchý kňaz.

Bergogliov pektorál je veľavravný....

Keď sa lož skrýva za pravdu alebo pozvánka na sv. omšu do Ríma pre členov Rotary-klubov.....

Proč zednářství, tradičně nazývané pravověrnými papeži jako synagoga Satanova, dnes tak nadšeně, ….

9 000 zednářů Rotary u svého člena Františka na nám. sv. Petra a ve Vatikánu 30.4.2016

František rozdá 30.4.2016 sv. přijímání zednářům proti zákonům Církve.

Nedůstojná a neopodstatněná novota. Velkými kroky k bergogliovskému univerzálnímu náboženství.

Keď nám pápež likviduje katolícku vieru… alebo… umývanie nôh pohanom a ženám na Zelený štvrtok…

III. Takí ľudia, čo svojou vinou bez kresťanskej viery umrú, nebudú blahoslavení.

Kto nemá vieru, už teraz je biedny; pomysli si len na pohanov. Taký sedí „vo tme a tieni smrti“. (Luk. 1, 79) Pravdy náboženstva mi pripadajú ako nejaké bájky (sv. Kl. M. Hofbauer) Kristus hovorí: „Kto neverí bude zatratený.“ (Ján 3, 18.) O bludárovi hovorí sv. Pavol, že je svojim vlastným súdom odsúdený. (Tit. 3, 11.)

Prečo nie je možná spása mimo Katolícku Cirkev? Biblický rozbor s učením Cirkvi

Modli sa teda, milý kresťan, každý deň za obrátenie bludárov a nevercov. Nasleduj v tom svätých. Sv. Klement M. Hofbauer hovorieval: „Ó, keby som mal milosť, že by som obrátil všetkých nevercov a bludárov; na svojich ramenách a pleciach nosil by som ich do svätej katolíckej Cirkvi !

Preložil Štefan Mišík, kňaz biskupstva spišského
Prevzaté z Katolíckeho katechizmu, vydaného Spolkom sv. Vojtecha v Trnave, A.D. 1907
ľubica
V knihe 100 otázok o onom svete čítame v otázke 43: Vy teda veríte, že Luther miesto slávy medzi svätcami v nebi - horí v pekelnom ohni?

Nie ja, ale cirkevná tradícia a tiež bl. Maria Serafína od Najsvätejšieho Srdca (svetským menom Klotillda Micheli (1849-1911), zakladateľka Kongregácie sestier od Anjelov.
viac: František, prečo vedieš Cirkev k Lutherovi, ktorý skončil v pekle? Bl. Maria Seraf… Viac
ľubica
Včerejší New York Times píše o „běhu proti větru“ papeže Bergoglia při definitivní transformaci církve na „progresivistický klub“, jako se to líbí radikálním levičákům.

Aby uspěl, - podle NYT - musel by zařídit dostatečný počet bergogliánkých kardinálů schopných zvolit nástupce podle jeho obrazu a podobenství. Je to obtížná operace. Jedna konzistoř na to nestačí.

V katolických kruzích nastal …
Viac
ľubica
Opět stojíme na konci církevního roku. Oslavili jsme v jeho průběhu všechny klíčové události dějin spásy a nyní nám církev a liturgie představuje tu podstatnou, ještě která ještě není minulostí, ale všechny nás nevyhnutelně dříve či později čeká jakožto vyvrcholení Božího díla spásy. Ačkoliv první křesťané k ní měli o dva tisíce let dále než my, cítili se tomuto poslednímu dni mnohem blíže než … Viac
ľubica
defendfaith, vdaka za tuto modlitbu!
Pane Bože Trojjediný, obráť tohto zblúdilého pápeža Františka, k pravej katolíckej viere v Krista Pána, pretože sa rúti do pekla aj s veľkou časťou katolíckej populácie. Amen

a nevšímaj si papalatrijské komáre a muchy ktoré sa vyrútia, aby ta alebo mna zachranovali pre udajnym ruhanim.... máme tú milosť že to vieme, už to vedia aj viacerí kňazi, že … Viac
ľubica
prikladám sem koment od defendfaith, pretože vystihuje veľmi trefne našu dobu:
František už radšej nech nič nehovorí, alebo keď hovorí nech hovorí katolícku vierouku. Už mu odpadávajú masívne aj vlastné ovce, ktoré ho donedávna žrali. Ateisti sa nás pýtajú čo to máme za šaša a slniečkára na pápežskom stolci.
Ja sa divím že mu tam nikto nevie povedať, že hovorí blud za bludom, ako to povedal … Viac
ľubica
FRANZ SPIRAGO: profesor náboženstva, r 1907: O bludároch, odpadlíkoch a nevercoch
dielnasj.blogspot.sk/…/o-bludaroch-odp…
Franz Spirago : ”Antikrist”
ľubica
....to je na plač a nie na smiech!!!! petko-skalka a clanky sem davam pre KATOLIKOV a nie pre nezainteresovanych ako si pisal primitivne co som zmazala! ty nie si katolik! skutočný katolík PLAČE a nerehoce sa ako ty v tom odmazanom komente