Clicks369
Libor Halik
3

2. vatikánský koncil je modloslužba - katolický biskup Williamson 22.6.2019

Ale z historických důvodů autoři Druhého vatikánského koncilu vynaložili zvláštní péči na zamaskování svých modlářských nauk, aby se nejevily být mimo linii katolické Tradice. Sám arcibiskup Lefebvre v té době podepsal 14 z 16 dokumentů, což by o pár let později, kdy se plody tohoto zamaskování staly jasnými, nikdy neudělal. rexcz.blogspot.com/…/komentar-eleiso…

Druhý vatikánský koncil byl oficializací humanismu převlečeného za katolicismus.

Zaprvé byl humanismem, jinými slovy oslavou člověka na úkor Boha. Středověk byl následován řadou humanismů, např. renesancí, reformací, Francouzskou revolucí, ale pokaždé takový humanismus zahynul, říká Calderón, protože se odřízl od katolické Církve. Konečný výsledek? Dvě světové války. Tentokrát to však byli sami duchovní, kdo vytvořil nový humanismus, aby pasoval katolické Církvi. Proto Druhý vatikánský koncil bezprecedentně učinil oficiálním to, co vždy bylo závažným omylem odsuzovaným Církví, tentokrát však duchovní věděli, jak učinit, aby se to zdálo katolickým.

Zde jsou však některé citáty z dokumentu Gaudium et Spes Druhého vatikánského koncilu: „Všechno na světě má být zaměřeno k člověku jako svému středu a vyvrcholení ... pánu nad veškerým pozemským tvorstvem“ (12) – cožpak to není spíše Bůh? „Láska k Bohu a k bližnímu je první a největší přikázání“ (24) – objevuje se bližní v prvním přikázání Desatera? „Člověk [je] jediný tvor na zemi, kterého Bůh chtěl pro něho samotného“ (24). Pro člověka samotného? Tato odchylka je závažná, ale sotva patrná, a ve vlastních koncilních textech je spíše implicitní než explicitní, jasněji se však objevuje v církevní nauce po koncilu, například v Novém katechismu (např. 293, 294, 299). Koncil, říká P. Calderón, prakticky staví člověka na trůn Stvoření a Boha do jeho služeb.

Podobně Druhý vatikánský koncil obrací vzhůru nohama autoritu. Humanismus je vždy proti autoritě, ale Nový humanismus musí vypadat katolicky, proto musí hledat jinou cestu pro vládu Kristovy autority v moderní Církvi a světě. Kristus však řekl, že přišel sloužit (Mt. XXV, 25-28). Nová hierarchie se tedy učinila demokratickou odshora dolů, aby sloužila modernímu člověku způsobem, který chápe. Kde však v Nové hierarchii bude autorita Boží, aby lidi pozvedla do nebe? Bude zrušena, a když je autorita v Církvi zrušena, bude autorita zrušena všude, jak to vidíme v roce 2019 všude kolem nás. rexcz.blogspot.com/…/komentar-eleiso…
Druhý vatikánský koncil, i když je v jádru humanistický, přikrášluje humanismus katolickými ozdobami. rexcz.blogspot.com/…/komentar-eleiso…

L: 2. vatikánský koncil SMRDÍ smrtonostnou člověčinou, nikoliv Božstvím Krista a bezhříšnou neposkvrněností Marie Panny. Když v čase Starého zákona ve své slabosti velekněz Áron MYLNĚ postavil místo Boha zlaté tele, musel modlu telete rozsekat po Mojžíšově návratu z Boží přítomnosti od hory Sinaj.
Podobně nějaký nový Mojžíš musí ROZSEKAT modlu 2. vatikánského koncilu. Neudělá-li to nějaký nový katolický Mojžíš dobrovolně, udělají to ruští, znovu komunističtí vojáci, až za 3. světové války obsadí Evropu a Řím dle proroctví z Fatimy i z Garabandalu i od blahoslavené Kateřiny Emmerichové.
Ružena and 2 more users like this.
Ružena likes this.
Caesar likes this.
apredsasatoci likes this.