Clicks209
Stylita
31

Boží slovo na den 19.7. A.D. 2019

V ten čas šel Ježíš v sobotu obilím. Jeho učedníci měli hlad, a proto začali trhat klasy a jíst. Farizeové to uviděli a řekli mu: „Hle, tvoji učedníci dělají, co se v sobotu dělat nesmí!“ On však jim odpověděl: „Nečetli jste, co udělal David, když měl hlad on i jeho družina? Jak vešel do Božího domu a jedl posvátné chleby, které nesměl jíst ani on, ani jeho družina, ale jen kněží? Nebo nečetli jste v Zákoně, že v sobotu kněží v chrámě porušují sobotu, a (přece) jsou bez viny? Říkám vám, že zde je (někdo) víc než chrám! Kdybyste věděli, co znamená: `Milosrdenství chci, a ne oběť', neodsuzovali byste nevinné. Neboť Syn člověka je pánem nad sobotou.“
Mt 12,1-8
Zedad likes this.
Tomislav
Podle Nm 28, 9 a j. směli kněží v sobotu konat přípravné práce k obětem a k obřadům. Farizeové se mohli odvolávat, že to je služba v chrámě ke cti Boží; Ježíš jim však praví, že on je vznešenější než chrám, a proto i služba apoštolů v jeho následování je vznešenější než služba kněží v chrámě. Farizeové však to nevyčítají apoštolům z horlivosti o Boží Zákon, nýbrž ze žárlivosti a tvrdosti srdce. …More
Podle Nm 28, 9 a j. směli kněží v sobotu konat přípravné práce k obětem a k obřadům. Farizeové se mohli odvolávat, že to je služba v chrámě ke cti Boží; Ježíš jim však praví, že on je vznešenější než chrám, a proto i služba apoštolů v jeho následování je vznešenější než služba kněží v chrámě. Farizeové však to nevyčítají apoštolům z horlivosti o Boží Zákon, nýbrž ze žárlivosti a tvrdosti srdce. Mají se řídit Oz 6,6: „Chci více milosrdenství než oběť“, a pak by poznali, že učedníci nejednali z opomíjení Zákona, nýbrž z hladu. Konečně Ježíš svou božskou mocí může osvobodit od zachovávání soboty, pokud je toho třeba.
Zedad
Přinesu ti obėť díků Hospodine
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/15_05.htm

1. čtení:
Čtení z druhé knihy Mojžíšovy.
Mojžíš a Árón učinili před faraónem divy, ale Hospodin zatvrdil faraónovo srdce, takže syny Izraele ze své země nepropustil. Hospodin řekl Mojžíšovi a Árónovi v egyptské zemi: „Tento měsíc bude pro vás začátkem měsíců; bude to pro vás první měsíc v roce. Řekněte celému společenství …More
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/15_05.htm

1. čtení:
Čtení z druhé knihy Mojžíšovy.
Mojžíš a Árón učinili před faraónem divy, ale Hospodin zatvrdil faraónovo srdce, takže syny Izraele ze své země nepropustil. Hospodin řekl Mojžíšovi a Árónovi v egyptské zemi: „Tento měsíc bude pro vás začátkem měsíců; bude to pro vás první měsíc v roce. Řekněte celému společenství Izraele: Desátého dne tohoto měsíce ať si každý opatří beránka pro rodinu, beránka pro dům. Jestliže však je rodina tak malá, že beránka sníst nestačí, ať si vezme ze sousedství, které je (tomu) domu nejbližší, tolik osob do počtu, kolik stačí beránka sníst. Beránek ať je bezvadný, ve stáří jednoho roku, sameček. Můžete ho vzít z jehňat nebo kůzlat. Uchováte ho až do čtrnáctého dne tohoto měsíce, kdy ho k večeru zabije celé shromážděné společenství Izraele. Pak ať vezmou trochu jeho krve a pomažou jí obě veřeje i příčný trám (nad nimi) v domech, kde ho budou jíst. Ať jedí maso tu noc, ať ho jedí pečené na ohni s nekvašenými chleby a hořkými bylinami. Nesmíte ho jíst za syrova nebo uvařeného ve vodě, ale jen upečeného v ohni, i hlavu s nožkami a vnitřnostmi. Nic z něho nenecháte na ráno. Co by z něho zbylo do rána, spalte v ohni. Budete ho pak jíst takto: Mějte přepásaná bedra, obuv na nohou a hůl v ruce, a jezte ve spěchu. Neboť je to Hospodinova Pascha (Přejití). Oné noci přejdu egyptskou zemí a pobiji všechno prvorozené v egyptské zemi jak u lidí, tak u dobytka. Nad všemi egyptskými bohy vykonám soud. Já, Hospodin. Pro vás však bude krev (beránka) sloužit jako znamení na domech, že tam přebýváte. Když uvidím krev, přejdu vás, a tak uniknete ničící ráně, až budu zabíjet po egyptské zemi. Tento den si uchováte jako památný a budete ho slavit jako Hospodinův svátek. Budete ho slavit po všechna svá pokolení jako ustanovení věčné.“
Ex 11,10-12,14

Žalm:
Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo.
Nebo: Aleluja.

Čím se odplatím Hospodinu
za všechno, co mi prokázal?
Vezmu kalich spásy
a budu vzývat jméno Hospodinovo.

Drahocenná je v Hospodinových očích
smrt jeho zbožných.
Jsem tvůj služebník, syn tvé služebnice,
rozvázal jsi moje pouta.

Přinesu ti oběť díků, Hospodine,
a budu vzývat tvé jméno.
Splním své sliby Hospodinu
před veškerým jeho lidem.
Zl 116B

Evangelium: Mt 12,1-8

Církevní kalendář:
sv. Makrina (+379)
Pocházela z Caesareje v Kappadokii a byla sestrou pozdějších církevních učitelů i vzorem a pomocníkem mladších sourozenců. Po smrti ženicha a smrti otce vedla řeholní život, který ve svrchované lásce zakončila v klášteře u břehu řeky Iris. První její životopis pochází od jejího bratra Řehoře.
více: catholica.cz
Zedad likes this.