Clicks2.4K
defendfaith
3

Medzi-náboženské stretnutia v Assisi - pozvánka od diabla...

Keď bol na oltári v Assis za JPII. položený buddha a iné pohanské modly, Boh svojim hnevom varoval a oltár rozbil! Zachytila to priemyselná kamera.

Assisi - Odpusť Bože že kričíme dnes spolu so židmi - Ukrižuj ho!

Medzi-náboženské stretnutia v Assisi - alebo pozvánka od diabla...

Odpusť nám Pane Ježišu, že sme urobili to isté čo židia a vzdali sme sa jediného pravého Boha. Odpusť nám, že Ťa nemáme za kráľa sveta, za kráľa vesmíru, ale že veríme politikom, politickým stranám, prezidentom, vládam, jednoducho ľuďom a Teba sme dali na okraj ako nepotrebný tovar. Odpusť nám Pane, že vlastná Cirkev ťa prestala zvestovať, prestala o Tebe hovoriť, prestala konať misie medzi pohanmi a inovercami, miesto toho sa ide s týmito Tvojimi nepriateľmi spájať. Odpusť nám Pane, že sme svetskí, že nedokážeme ísť ako ranná Cirkev, alebo Cirkev po Tridentskom koncile, cestou úzkou, cestou svätosti, ale kráčame spolu zo svetom cestou širokou, ktorou koniec je peklo.

Assisi

Ján Pavol II. ako prvý ukázal túto zlú cestu Cirkvi, čím zviedol milióny ľudí k pochybnej viere, že je spása možná aj inak ako cez Cirkev a Krista Pána. Verme že to urobil z donútenia, pretože Cirkev sa koncilom zaviazala svetu, aby mala pokoj, obratom zato, že bude svet poslúchať a rešpektovať, miesto aby rešpektovala svoju Hlavu Krista Pána nášho. Dnes skutočne mnohí ľudia veria, že je jedno ako bude človek spasený - hlavne nech koná dobro. Aj ateista, aj buddhista, aj moslim budú spasení, ak budú cez svoje náboženstvo konať v súlade so svojim svedomím a vierou, napokon žid je dnes pre katolíka vzorom - starším bratom vo viere - ako ho nešťastne nazval Ján Pavol II.

Keď pápež František vyhlásil vetu, nech konajú ateisti dobro a môžu dôjsť ku spáse, mnohí katolíci uverili tomu, že v podstate všetci ľudia budú v nebi. Nebudem tu rozoberať slovíčka ako sa rozoberali aby sa obhájili Františkove slová, podstatný je dopad. Pamätám si ako jeden miništrant, ktorý má už 40 rokov a chodí pravidelne nielen na omše, ale ešte stále miništruje, sa stretol s protestantom - fundamentálnym - ktorí mu tvrdil a celkom správne, že mimo Krista nie je možná spása. Potom sa tento katolík obrátil na mňa s tým, že je šokovaný z toho, ako protestanti premýšľajú, lebo on verí, že všetci ľudia ,,dobrej vôle", sú v nebi.

Na túto tému som mal osobné rozhovory s luteránskym farárom a tu som videl rozdiel medzi fundamentálnymi protestantami a liberálnymi luteránmi, pretože tento farár mi tvrdil, že on verí v spásu všetkých ,,dobrých" ľudí. Ako argument použil čisto ľudský pohľad - jeho dobrý priateľ je lekár, neveriaci ateista, ale dobrý človek a preto neverí že by ho dobrý Boh zatratil.

Keď sa pozrieme do katolíckej Cirkvi dneška, pochopíme prečo sa stala protestantskou - ona totiž premýšľa presne tak isto, ako tento pomýlený farár. Napokon mnohé teológie modernizmu ktoré sa vynorili v Cirkvi ako huby po daždi, sú z dielne protestantov, ktorí ich poznajú minimálne jedno storočie.

Ako je človek dobrý?

Keď si položíme otázku, ako veľmi je dobrý človek a nazrieme do Písma a učenia otcov, budeme prekvapení. Pred potopou sveta Boha povedal:

Keď Pán videl, že ľudská neresť na zemi je veľká a že všetko zmýšľanie ich srdca je ustavične naklonené na zlé, Pán oľutoval, že stvoril človeka na zemi. Bol skormútený v srdci a povedal: „Vyničím zo zemského povrchu ľudí, ktorých som stvoril: človeka i zvieratá, plazy i nebeské vtáctvo, lebo ľutujem, že som ich urobil.“ Gn 6:5-7

Takto to vyzeralo pred potopou, počas ktorej zachránil iba Noeho a mnoho ľudí by si povedalo, že z Noeho semena vzišiel nový človek, menej zvrátený, menej hriešny. Nedajme sa pomýliť. Boh keď povedal - že všetci ľudia sú plní neresti a ich zmýšľanie je ustavične naklonené k zlému - do toho zahrnul aj Noeho. Jedným dychom však Písmo dodáva - Noe našiel milosť u Boha. Teda nič extra dobrého ani Noe nemal, azda bol o niečo poctivejší ako okolitý svet - ale dostal milosť - to je podstatné pochopiť. Pozrime sa, čo hovorí Boh po potope, keď mu Noe obetuje:

I zavoňal Pán príjemnú vôňu a povedal si: „Už nikdy viac neprekľajem zem pre človeka, lebo zmýšľanie ľudského srdca je od mladosti zlé. Preto už nikdy nevyhubím všetko živé, ako som to urobil. Gn 8:21

Tento verš je podobný ako vajce k vajcu k veršu spred potopy. Aj tu Boh hovorí, že zmýšľanie ľudského srdca je od mladosti zlé.

Izaiáš bol jedným z najsvätejších ľudí starej zmluvy a predsa keď uvidel iba lem Božieho plášťa, padol ako podťatý, lebo v tomto svetle uvidel svoju zlobu. Človek Boha vidieť nesmie - ako duchovnú bytosť - pretože by hneď v tom okamžiku zomrel. Boh je úplne svätý a čistý, jeho čistota a svätosť by spálila našu hriešnosť a preto by sme v okamžiku zomreli. Múdrosť Boha je v tom, že sa zjavil nám ako človek.

Jeremiáš píše o ľudskom zmýšľaní, v ponímaní starej zmluvy - o ľudskom srdci hovorí toto: Najľstivejšie od všetkého je srdce a je neduživé na smrť. Kto ho pozná?! Jer 17:9

Zatiaľ v týchto veršoch človek nemá veľké vyhliadky, aby si mohol povedať - ja som dobrý človek. Čo hovorí nová zmluva? Zastavme sa pri slovách Pána Ježiša. O nás ľuďoch Pán Ježiš hovorí konkrétne svojim učeníkom - že sme ľuďmi zlými a to doslovne:

Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá váš Otec, ktorý je na nebesiach, dobré veci tým, čo ho prosia. Mt 7:11

Pán Ježiš hovorí, že napriek tomu že sme zlí, vďaka svojmu sebectvu vieme dávať aspoň svojim dobré dary. A inde Pán hovorí, že z ľudského srdca vychádza 13 zlých vecí - no nikde nehovorí, že z toho istého srdca vychádzajú veci dobré:

Lebo znútra, z ľudského srdca, vychádzajú zlé myšlienky, smilstvá, krádeže, vraždy, cudzoložstvá, chamtivosť, zlomyseľnosť, klamstvo, necudnosť, závisť, rúhanie, pýcha, hlúposť. Všetky tieto zlá vychádzajú znútra a poškvrňujú človeka.“ Mk 7:21-23

Svätý Pavol ešte dve veci k tomu pridáva, ale v podstate je to podobné. Ak sa pozrieme na stretnutie bohatého mládenca s Pánom Ježišom, bohatý mládenec oslovuje Pána takto:

Dobrý Učiteľu, čo dobrého mám činiť, aby som mal večný život? Mt 19:16

Tu by sme čakali že Pán odpovie mládencovi čo má konať, ale takto to nie je. Náš Pán veľmi citlivo reaguje na slová - dobrý učiteľu. Náš Pán sa aj tu jasne spája s ľudstvom, je jeho súčasťou a preto mu odpovedá najprv toto:

A on mu riekol: Čo ma nazývaš dobrým? Nikto nie je dobrý, iba jeden, Boh. Mt 19:17

Tu vidíme že Pán Ježiš nedáva ľuďom ilúzie toho, že sú dobrí, práve naopak, jasne tu hovorí, že nikto okrem Boha dobrý nie je. Do tohto samozrejme nespadá sám Ježiš a Panna Mária. Toto sa odohráva v čase pred zjavením, kto je skutočne Ježiš a kto je Jeho Matka.

A na záver citujme proroka a Svätého Pavla, ktorý sa odvoláva v Písme na neho toto:

Preto ako skrze jedného človeka vstúpil do tohto sveta hriech a skrze hriech smrť, tak aj smrť prešla na všetkých ľudí, lebo všetci zhrešili. Rim 5:12

Svätý Pavol hovorí, že všetci ľudia zhrešili. Aby mohol byť človek spasený sám zo svojho života, zo svojich skutkov - musel by zachovať celý zákon bez jediného pochybenia, čo sa nikomu nepodarilo (opäť vynímame P. Máriu a Pána Ježiša). Lebo Jakub hovorí:

Kto by totiž zachoval celý zákon, ale prestúpil by ho v jednom prikázaní, previnil by sa proti všetkým. Jak 2:10.

Okrem toho ani toto by nestačilo, pretože si každý človek nesie dedičný Adamov hriech, ktorý je zmytý svätým krstom. Ak teda človek nemá kresťanský krst - je vylúčený zo spásy! Existuje ešte krst z túžby - teda katechumen sa pripravoval na krst a túžil stať sa kresťanom, ale zomrel. Ale ak človek nemá krst - nemá zmytý dedičný hriech a tak automaticky je vonku mimo hru o spásu svojej duše! A Písmo to potvrdzuje - kto uverí a dá sa pokrstiť - bude spasený - kto neuverí, bude zatratený!

Teológia o dobrote človeka je blud!


Preto teológia liberálov o dobrote človeka je dosť veľký blud. Ale divme sa svete, dostal sa dnes do novej katolíckej Cirkvi a mnohí katolíci veria ako protestanti, že človek je dobrý a ku spáse mu stačí poctivo pracovať, starať sa o rodinu, nerobiť zlo vo svete a Boh bude spokojný.

Načo prišiel Kristus na svet?

Ak selským rozumom budeme rozjímať nad pravdami viery, prídeme k jednoduchému záveru, že ak by bola skutočne možná spása z toho ako žijeme život, alebo z vier buddhizmu, hunduizmu, mohamedánstva či židovstva, zostáva nám otázka - načo Kristus prišiel vlastne na svet?

Ak by sa človek dokázal spasiť sám, nebolo by potrebné aby Boží Syn sa stal človekom. Ale keď čítame Písmo od začiatku po koniec, nenájdeme tam možnosť, že by človek bez Boha, Ducha Svätého a Krista Pána, mohol dôsť inak ku spáse ako v Kristovi!

Aj tí starozmluvní svätíboli podľa Anjelského učiteľa v pekle - šeole, ale ako to Tomáš Akvinský vykladá, mali najľahšiu pozíciu, pretože očakávali vykúpenie skrze Krista Pána a ich trest bol podobný očistcovému - že ešte nemohli byť plne s Bohom pokiaľ Kristus Pán nezomrel na kríži a ich peklom bola túžba byť s Bohom zjednotení. Tomáš Akvinský ako je u neho dobrým zvykom, sa zaoberá každým uhlom pohľadu, či bol očistec v starej zmluve, ako do bolo s deťmi, neobrezanými atď. ale tomu sa nebudem venovať.

Kristus prišiel, aby ľudstvo spasil, pretože ľudstvo ako celok aj ako jednotlivci, nemohli byť nijakým spôsobom spasené sami zo seba, zo svojho života, zo svojej viery či filozofie. V podstate tým, že sme sa vzbúrili voči Bohu, postavili sme sa na stranu padlých anjelov - plne sme si zaslúžili večné peklo ako aj oni. Keby človeku Boh nedal možnosť spásy, zostal by napriek tomu Svätým, Spravodlivým a dobrým! Teda spása nie je nijaká automatika, že si ju zasluhujeme a podobne - spása je dar a spása je milosť Božia voči zlým tvorom, ktorí sa volajú ľudia.

Assisi

A teraz sa zamyslime nad tým, prečo vznikli stretnutia v Assisi. Po rozhovore s kňazom, kde som nesúhlasil z Assis, on uviedol dôvody a jeho jediným argumentom bolo, že sa tam konajú modlitby za mier a za to, aby si jednotlivé náboženstvá nerobili medzi sebou problémy, či vojny.

Toto je refrén ktorý vytvorili tí, ktorí Cirkvi Assisi určili, aby ľudí zmiatli. Ak sa pozrieme na svet v akom žijeme, v 20 storočí bolo viac vojen a viac zabitých ľudí, ako počas 1900 rokov predtým. Teda o nejakom mieri tu nie je reč a aj dnes sa neustále niekde bojuje a nie je vylúčené, že sa bude bojovať aj tu v EU. Teda opíjať ľudí sladkým rožkom o modlitbe za svetový mier je čistá ilúzia.

Vojen pred prvým Assisi kde bol Ján Pavol II. a terajším Františkovým, je rovnako, ak nie viac.

Potom tu však nastáva oveľa závažnejšia otázka - ide tu o mier medzi náboženstvami? Po koncile sa katolícka Cirkev a protestantské cirkvi zaviazali, že sa nebudú vzájomne evanjelizovať. Už iba fundamentálni katolíci a fundamentálni protestanti, konajú misie medzi vlažnou časťou národov. Tento postoj o ne-vnucovaní viery protestantom a naopak, sa v Assisi pretavil v tú istú podstatu - nekonať evanjelizácie od katolíkov voči iným vieram a naopak. To slovo naopak nie je až také podstatné - hlavné je to, aby katolíci už neobracali pohanov na katolícku vieru.

Je to logické, keďže aj iné vyznania pôjdu cestou spásy tak ako veria - bolo by skutočne bláznovstvom, aby katolíci im vnucovali svoju vieru, ktorá je jedna z mnohých vedúca ku spáse. Má to však jeden problém. Katolícka viera je jediná pravdivá viera!

Zase si vezmime vylučovaciu metódu a ja verím že tu ľudia nemusia mať IQ menzy ako ja, stačí im selský rozum aby pochopili k tomuto jednu dôležitú vec. Ak sa v Assisi stretnú náboženstvá a nezvestuje sa im JEDINÝ SPASITEĽ SVETA - JEŽIŠ KRISTUS - je Kristus ešte Pánom tejto Cirkvi?! Je tým kráľom Cirkvi, ktorý pripadá na posledné dni pred Adventom? Je Kristus v katolíckej Cirkvi ešte podstatný?

Ak samotná Cirkev nezvestuje Krista Pána, ktorý je jediná cesta k Bohu Otcu, ktorý pre spásu celého sveta zostúpil ako Pravý Boh - k čomu taká Cirkev je? Keď má Cirkev možnosť, ako nikdy predtým v histórii - zvestovať Spásu v Assisi cez Ježiša Krista, Toho ukrižovaného - ale ona to nekoná - či Boh nebude zhromažďovať proti nej svoj hnev?

A tak ak ďalej budeme rozjímať - a dnes ľudia už nerozjímajú, dnes si otvoria veľké obrázky s malými článkami, alebo rýchlo prebehnú nejaký článok a zastavia sa na jednom slove, ktoré budú rozoberať do nekonečna - k čomu je Assisi skutočne potrebné?

Keď si pozrieme zmätok a vieru v Cirkvi - alebo skôr nevieru v Cirkvi - nevykonalo Assisi dosť nato, aby katolíci stratili vieru vo svoju Cirkev ako jedinú spasiteľnú? Nevykonalo Assisi to, že ľudia uverili bludom, kde je možná spása mimo Krista? Vezmime si takého jednoduchého farára Kuffu, ktorý na spoločnej medzi-náboženskej prednáške, ktorá sa poneviera kde tu po internete povedal, že buddhisti majú svojho šéfa buddhu, islamisti mohameda a že on má šéfa Krista. Aj tento jednoduchý kňaz je omámený klamstvom z Assisi, ktoré tam nedal Boží Duch, ale ten, ktorého meno je lepšie vypľuť ako vysloviť.

Tá povrchnosť ľudí dneška, ktorí prestali rozjímať a premýšľať, iba ako slepé kurence prijímajú potravu bez toho, žeby zapojili do toho rozum, vieru a modlitbu - ich priviedla k falošným vieram spásy protestantov, spásy židov, spásy mohamedánov.

Poviete si, veď protestant verí v Pána Ježiša Krista a kto verí, bude spasený. Ak je to tak a budete opäť nad tým premýšľať - potom zbúrajme oltáre (novus ordo to už urobila), rozbime spovednice, vyhlásme Eucharistiu iba ako pripomienku a učenie Cirkvi ktoré podnes pretrvalo od Apoštolov, jednoducho spáľme ako kacírske knihy.

Lebo všetky sviatosti sú nepodstatné, keď protestant aj bez nich príde ku spáse - načo konať niečo, čo je zbytočné? A či sa toto už nezahniezdilo v hlavách mnohých katolíkov? Cirkev učí, že človek musí zomrieť v milosti posväcujúcej, aby išiel do neba, respektíve do očistca. Protestanti sa nespovedajú nikomu (teda spovedajú - starozákonne - iba Bohu), okrem luteránov a im podobným, ktorí majú verejnú spoveď. O milosti posväcujúcej tu však nie je ani reči.

Ak protestant vie, že existuje katolícka Cirkev, ktorá je jediná spasiteľná a on do nej nevstúpi - zomrie bez milosti Božej - bude teda zatratený. Pozrime sa na rozbory, aké sa robili v tejto otázke, ktoré sa dnes už nerobia a robiť nebudú.

Ak sa protestant narodil v mieste, kde nie je katolícka Cirkev a veľa o nej nevedel, bude spasený zo svojej viery v Krista Pána, z nevedomosti.

Ale ak sa protestant narodil v mieste, kde katolícka Cirkev je a on počul o jej spásonosnej úlohe od Krista a odmietol do nej vstúpiť - zomiera bez milosti!

Ak protestant išiel na evanjelizáciu do ďalekej krajiny, kde zvestoval Krista Pána, odišiel a nechal ľudí s bibliou a s tým, čo im tento misionár povedal - títo ľudia, ak sa nestretnú už viac so žiadnym iným misionárom a celý život budú veriť ako majú napísané v Písme a ako im zanechal svedectvo protestantský misionár a budú tak konať - budú spasení z viery v Krista.

Ale ak sa títo domorodci stretnú s kázňou iného misionára - katolíka, ktorý im vyloží katolícku vieru a rozdiely medzi kázaním, ktoré dostali od protestanta a katolíckou výukou - musia vstúpiť do Cirkvi ak chcú pomýšľať na spásu. Ak by tvrdošijne sa držali protestantského výkladu napriek tomu, že dostali Apoštolský výklad katolíckej viery - zomrú v stave nemilosti.

A teraz pozor - ak misionár, ktorý zvestoval evanjelium domorodcom nepozná katolícku vieru, bude spasený z viery v Krista. Ak ale pozná katolícku Cirkev a domorodcom zvestuje svoje protestantské výklady - míňa sa s milosťou Božou. Napriek tomu domorodec spasený bude, ak prijal čo ho protestant naučil a nestretol sa s katolíckou vierou.

Takto sa vykladalo zložité učenie o spáse tých, ktorí tvrdošijne zostávajú v protestantských cirkvách napriek tomu, že vedia o jedinej Spasiteľnej Cirkvi. Je tam toho ešte viac ohľadom spasenia z túžby atď.

Dnes sa však toto vykladá takto: protestant bude spasený aj vo svojej Cirkvi, pretože vyznáva toho istého Boha a Spasiteľa, i keď Cirkev katolícka má plnosť poznania.

Keď som doviedol jedného protestanta do katolíckej Cirkvi, tak kňaz mu hneď povedal, že aj tam odkiaľ prišiel by bol spasený. Potom sa ma samozrejme ten protestant spýtal, prečo má vôbec prestúpiť do Cirkvi katolíckej, keď aj u nich je spása?! Aby som mu mohol odpovedať v Duchu katolíckej Cirkvi, musím obísť koncilové dokumenty o zjednocovaní a ukázať mu učenie Cirkvi, ktoré trvá nepretržite takmer 2000 rokov, ktoré je nemenné, lebo pravda sa zmeniť nedá, aj keď nepriatelia Cirkvi vpustili malý kvas do učenia a náš Pán varuje, že stačí málo kvasu, aby celé cesto - v našom prípade celá Cirkev - nakvasila nejakým novým nekatolíckym učením.

Na čo je ešte dobré Assisi? Vidíme to vo vzťahu k iným vieram. Keďže sa Kristus prestal zvestovať a uznávajú sa iné náboženstvá - aký problém bude vytvoriť v blízkej budúcnosti jedno veľké náboženstvo, kde budú zastúpené všetky vierovyznania od protestantov, až po taoistov a šintoistov?!

Aby mohli nepriatelia Cirkvi rozložiť Cirkev, bolo potrebné zmeniť nie veľké veci, ale maličkosti. No najväčšou zmenou je NEZVESTOVANIE Pána Ježiša Krista židom, moslimom a ďalším! Toto sa začalo na koncile. Nepriatelia Cirkvi pod rúškou humanizmu a kolegiality a podobných nálepiek, ktoré lepili ako diví, vytvorili konečne po 2000 rokoch spoločnosť ktorá všetko toleruje. Cirkev bola na tom pre nich zle, bola príliš ortodoxná, príliš sa držala pravdy. Bolo potrebné pravdy zameniť.

Assisi podporilo koncilový blud o ,,mieri" medzi vierami - hlavne zo strany katolíkov! Ak moslim bude hovoriť o svojej viere a bude chcieť mať korán v každej nemocnici, to je ok. Ak kresťan bude chcieť mať bibliu - je príliš zastaralý. Tak nás moslimovia postupne vytlačia. Nejde tu však o moslimov, ide o katolíkov, pretože diabol potrebuje zničiť katolícku Cirkev - moslimovia sú iba užitoční poskokovia.

Takže ten vonkajší význam Assisi bude hovoriť v liberálnej reči o mieri, jednote, bratstve. Skutočný význam chce úplne ochromiť katolícku Cirkev, aby sa každým dňom a viac a viac vzdávala Krista a postupne sa učila žiť bez Boha, bez Spasiteľa, pod vlajkou EU, alebo polmesiaca, alebo sedemramenného svietnika a napokon pod znakmi všetkých vierovyznaní.

Cirkev dnes úplne stratila svetlo. Je smiešne odvolávať sa na apoštolskú postupnosť kňazov, ktorí sa vzdali hlásania evanjelia, ktorí nevedia že ich prvoradou úlohou je nielen konať omše a spovedať, privádzať ľudí k viere, ale hlavne - robiť ľudí svätými. Koľko svätcov vychoval Don Bosko, alebo Liguori. Im nešlo iba obrátiť hriešnika k Bohu a potom mu dávať mechanicky rozhrešenie - im išlo vytvoriť Svätých ľudí, ktorí boli zapálení ako v rannej Cirkvi a podarilo sa im to. Koľko svätých vychádza dnes od kňazov? Vychádza vôbec niekto - môže niekto povedať o niekom dnes, že zomrel v stave svätosti, bez očistca? Alebo skôr máme pochybnosti, či vôbec skončí v nebi, hlavne ak poznáme prísny Boží súd a katolícku vieru všetkých čias?! Svätý František vychoval nespočet svätých, podobne farár z Arsu a koľkí zomreli v stave svätosti pod pátrom Piom?! Ten film o ňom vypovedá iba o zlomku tých, ktorí cez neho spoznali pravú vieru, odhodili svet a nasledovali Pána na plný úväzok.

Evolúcia

Prejdem evolúciou k záveru. Keď sa židia chytili klamlivej teórie o vzniku sveta od Darwina a presadili tento nezmysel do škôl, dobre vedeli že to nabúra vieru v Boha a v Stvorenie. Napokon sa vo svojom pamflete z roku 1935 posmievajú, že gojímovia (teda my - nežidia) sme uverili, že človek pochádza z opice a ešte sme na to hrdý.

Svet nás teda dnes učí, že sa vyvíjame k lepšiemu. A opäť si vezmime jednoduchý rozum, a iba pozorujme čo sa okolo nás deje. Jeden vedec to zhrnul takto - všetko naopak ako hovorí propaganda - smeruje k horšiemu! Potom ukazoval ako sa zmenšuje slnko každou hodinou a v nejakom roku už nebude hriať tou silou a na zemi začne chlad. To je relatívne dosť ďaleko - na niekoľko desiatok tisíc rokov.

Čo nám mocní zamlčujú je fakt, že zem stráca podzemnú vodu a voda pre toľko obyvateľov vystačí sotva na 100 rokov. Takže genocídka to vyrieši.

V severnej Afrike boli vytvorené umelé plantáže v púšti, kde sa vyčerpala voda ktorá bola pod zemou a vydržala by niekoľko storočí - za pár rokov - keď sa na tých plantážach pestovala umelo zelenina a ovocie, ktoré sa v hypermarketových reťazcoch (vrátane SK) predávali. Tak bohatstvo spoločnej vody pre svet, sa ocitlo v rukách jednotlivcov. Takto fungujú korporácie. Dnes je vykynožená tretina pralesov, ktoré boli pľúcami sveta. Je sa čo diviť že je zlý vzduch a alergie? Zeleň vo svete neprodukuje toľko kyslíka ako pred 100 rokmi k tomu sa zamoruje ovzdušie a otvára ozónová diera. Materiál z vyklčovaných lesov išiel na predaj, pôda išla na určité účely po pralesoch, peniaze zostali v rukách jednotlivcov.

Nám sa dnes zdá, že veci smerujú k lepšiemu, pretože sa vyrába kvantum nepotrebných vecí pre ľudí, od výmyslu sveta. Zdá sa nám, že všetko sa vyvíja, ako to hovoril Darwin. A práve v tom je ten háčik - všetko sa zhoršuje, okrem mastenia si vrecák tých, ktorí bohatnú na hlúposti ľudí.

V tomto chaose sa nám zdá, že aj človek sa vyvíja k lepšiemu, že už nie je taký hriešny, veď tu máme humanizmus a rôznu pomoc. Pravda je ale opačná - dnes je človek na vrchole bezbožnosti, je na vrchole opovrhovania Bohom, človek sa vrátil späť do času stavby Babylonskej veže, kde chceli mať jeden jazyk, jedno velenie, a Boh hovorí, že to je nášho počiatkom konca.

A v tomto spájaní sa do jedného celku, mnohí to ešte nevidia a nechápu v súvislostiach - sa vytvára jedna vláda a jedna spoločná viera. Dnes je človek viac ako kedykoľvek ovplyvniteľný kadejakým nezmyslom od viery v UFO až po viery prevteľovania. To isté sa týka aj jeho materiálneho sveta, z ktorého človek Boha úplne vypudil. Napriek tomu človek je tvor nábožný a keď neuctieva pravého Boha, uctieva nejakú modlu. A preto katolíci keďže stratili vieru otcov, stratili ten poklad viery a sú učení od malička na jednotu, na mier, na pokoj - nie kresťanský pokoj - myšlienka spájania sa im veľmi páči. Preto sa radujú - spoločné modlitby v Assisi, aká veľká vec od Pána. Aké je to super, že sme v jednotnej EU, ktorá je iba prototypom inej vlády - celosvetovej ktorá sa ešte len pripravuje.

Pritom takýto človek príliš nepremýšľa a nevie, že si postupne píli pod sebou konár. Ale to už nezmeníme, tak to má byť, lebo Boh je Bohom aj dnes a všetko riadi tak, ako si bezbožný človek želal - Cirkev bez moci, najlepšie žiadna, Boh neexistuje, Kristus iba človek, a viera sa zredukovala na humánnosť, rešpekt iného názoru a vierovyznania, mier a pokoj. Viera ktorá nespasí.

Pokoj

Ježiš Kristus keď hovorí o pokoji, nehovorí v rovine materiálnej, že nebudú vojny, konflikty, problémy, nesenie kríža, ale hovorí o pokoji v srdci, kde Kristus panuje, aj keď sú ťažké a zlé časy, Kristus prináša do sŕdc pokoj. Pavol bol vo väzení a radoval sa v liste, že môže trpieť pre Krista, že vychoval toľkých kresťanov. Jeho telo je zatvorené medzi múrmi, ale duša je s Kristom v nebi. Tento pokoj však majú výhradne iba kresťania…

Dnes sa tento pokoj zamieňa s materiálnym pokojom vo svete. Je to podobné, ako keď židia čakali Mesiáša ktorý obnoví izrael, pritom keď Mesiáš prišiel, vytvoril kráľovstvo nebeské, mimo tento svet a tak sa izraeliti minuli so spásou.

Podobne je na tom hovorenie o akomsi pokoji, odvolávajúc sa na Písmo, i keď Písmo nič o pokoji vo svete nehovorí. Ak by hovorilo, potom by chcel byť každý kresťanom, ak by takáto viera dala ľuďom pokoj, prácu, peniaze, blahobyt.

Naopak, Ježiš keď hovorí o hmotnom svete tak hovorí o bojoch, skúškach, ťažkostiach, o nesení kríža, o meči, ktorý rozdelí svet na dve strany - tí ktorí uveria v Krista Pána a ktorý neuveria. Ježiš preto hovorí, že na zem prišiel doniesť meč, nie mier.

Takže ak sa odvolávajú tí, ktorí zvolávajú Assisi na mier ktorý je v Písme, hneď vieme o koho ide, pretože tí istí nepochopili mesiášske kráľovstvo duchovné - tak aj dnes nechápu pokoj duchovný.

Takže ak sa v Assisi hovorí o pokoji, my vieme veľmi dobre, aký pokoj kto má na mysli a aký pokoj mal na mysli náš Pán. Vojny neustále prebiehajú a prebiehať budú do konca sveta. Tento falošný svetský pokoj sa opäť a znovu vzťahuje na jednotu náboženstiev a odstránenie Krista z Cirkvi, z oltárov, z kníh.

ZÁVER

Poďme do Písma na záver. Boh sa dal spoznať Izraelu ako jediný Boh, pravý Tvorca a udržovateľ sveta. Nedal sa však izaelským spoznať v plnosti i keď naznačoval veľa vecí. V plnosti je Boh Trojjediný - to je Boh v plnosti. Ježiš hovorí, že kto si nectí Syna, nemôže si ctiť ani Otca. Židia pľujú na Krista, neviem aká súvislosť je medzi nimi a katolíkmi, keď židia už rannú Cirkev prenasledovali cez vladárov, ktorých podplácali. Justín píše že Cirkev je prenasledovaná synagógou - nie hmotnou, ale tajnou organizáciu židov roztrúsených po svete. Dnešné dejiny sú úplne zdevastované. Zlatý vek Cirkvi stredovek, je pošliapaný a hovorené o ňom ako o dobe temna. Je to pravda - židia v tej dobe nedokázali na Cirkev nijako vyzrieť a preto to bola pre nich doba temna. Dnes je doma svetla - pre nich - nie pre nás, nie pre Cirkev.

Stará zmluva hovorí o tých, ktorá nevyznávajú Boha

Ale pováľaj ich oltáre, porozbíjaj ich modly a vyrúbaj ich posvätné stromy (ašery),lebo sa nesmieš klaňať cudzím bohom. Veď Pánovo meno je Žiarlivý, on je žiarlivý Boh.Nesmieš uzavrieť zmluvu s obyvateľmi krajiny, lebo keď sa budú vláčiť za svojimi bohmi a keď budú obetovať svojim bohom, zavolali by aj teba a jedol by si z ich obetí. Ex 34:13-15


Ako toto spojiť z Assisi?

Lebo Pán je veľký Boh a nad všetkými bohmi veľký kráľ. V jeho moci sú zemské hlbiny a jemu patria aj nebotyčné štíty. Jeho je more, veď on ho stvoril, i pevnina, ktorú stvárnili jeho ruky. Poďte, klaňajme sa a na zem padnime, kľaknime na kolená pred Pánom, ktorý nás stvoril. Ž 95:3-6

Ako toto spojiť z Assisi, zvlášť z buddhistami a inými východnými a šamanskými vierami, ktoré majú svojich bôžikov, poprípade človeka ako stred.

Svätý Ján Apoštol nás poúča:

Božieho Ducha poznáte podľa tohto: Každý duch, ktorý vyznáva, že Ježiš Kristus prišiel v tele, je z Boha. Duch, ktorý nevyznáva Ježiša, nie je z Boha. To je duch antikrista, o ktorom ste počuli, že príde, a už teraz je na svete. Vy, deti moje, ste z Boha a zvíťazili ste nad nimi, lebo ten, ktorý je vo vás, je väčší než ten, čo je vo svete. Oni sú zo sveta, preto hovoria podľa sveta a svet ich počúva. My sme z Boha. Kto pozná Boha, počúva nás. Kto nie je z Boha, ten nás nepočúva. Podľa toho poznávame Ducha pravdy a ducha bludu. 1Jn 4:2-6

Duch ktorý nevyznáva Ježiša, nie je z Boha! Židia sa rúhajú Kristovi. Moslimovia ho majú ako jehovisti iba za človeka. Ostatné viery Krista nepotrebujú. Ako toto spojiť z Assisi?

Nás tiež Pán varuje, aby sme naťahali jeden povraz s nevercami, ktorí nevyznávajú Ježiša Krista:

Neťahajte jarmo s neveriacimi! Veď akú účasť má spravodlivosť na neprávosti?! Alebo čo má spoločné svetlo s tmou?! Aká zhoda je medzi Kristom a Beliarom?! Aký podiel má veriaci s neveriacim?! 2Kor 6:14-15

Ako tento verš spojiť z Assisi?

Slovo Svätý z Gréčtiny znamená - oddelený! Ranní kresťania dobre vedeli, že Svätý je ten, kto je oddelený pre Pána, pre jeho službu. V podstate Pavol keď píše listy, tak oslovuje všetkých veriacich že sú svätí, pretože sú oddelení od sveta, oddelení pre Pána a hlavne oddelení od modiel a pohanov, či židov. Preto Pavol píše v mene Boha:

A preto vyjdite spomedzi nich (pohanov), oddeľte sa, hovorí Pán, a nečistého sa nedotýkajte; a ja vás prijmema budem vaším Otcom a vy budete mojimi synmi a dcérami, hovorí všemohúci Pán.“ 2Kor 6:17-18

Mám pocit že nasledujúci verš katolíci absolútne nepoznajú, lebo Pavol im tu hovorí, aby kresťania nežili ako predtým keď boli pohania, alebo aby nenapodobňovali pohanov.

Už nežite, ako žijú pohania, v márnosti svojho zmýšľania,so zatemneným rozumom, odcudzení Božiemu životu pre nevedomosť, ktorá sa ich zmocnila, a pre zaslepenosť ich srdca. Oni otupeli a oddali sa necudnosti a nenásytne žiadostivo páchajú každú nečistotu. Vy ste sa tak o Kristovi neučili, ak ste vôbec o ňom počuli a v ňom boli vyučení, ako je pravda v Ježišovi, že máte odložiť starého človeka s predošlým spôsobom života, ktorý sa ženie za klamnými žiadosťami do skazy, a obnovovať sa duchovne premenou zmýšľania, obliecť si nového človeka, ktorý je stvorený podľa Boha v spravodlivosti a pravej svätosti. Ef 4:17-24

Čo má toto spoločné z Assisi?

Kresťan má svietiť medzi inými vierami, má byť vzorom a má zvestovať Krista za každých okolností. Že dnes ani pápeži nesvietia medzi pohanmi je dosť zlým znamením nielen pre nich, ale aj pre nás. Ak ani my nesvietime v práci, v škole, v rodine, v spoločenstve kde bývame, bude nám beda:

Veď to Boh pôsobí vo vás, že aj chcete, aj konáte, čo sa jemu páči. Všetko robte bez šomrania a pochybovania, aby ste boli bezúhonní a úprimní, Božie deti bez hany uprostred zvrhlého a skazeného pokolenia, medzi ktorým svietite ako svetlá na svete Flp 2:13-15

Svietia v Assisi katolíci ako svetlá, ktoré zastupujú jediného pravého Boha a sú na to hrdí, zvestujú Ho, alebo mlčia o Ňom?! Sú kresťania v Assisi uprostred zvrhlého a skazeného pokolenia, alebo sa pridali k tomuto pokoleniu?

Mohli by sme pokračovať vo veršoch ďalej, ale myslím že už stačí. Mnohí pochopia, mnohí so zatemneným rozumom budú ďalej trvať na svoje slepej viere bez poznania, bez Krista, bez učenia oslávenej Cirkvi...
ľubica and 3 more users like this.
ľubica likes this.
Caesar likes this.
alino likes this.