Clicks50
vi.news

Hồng Y Burke: Tuyên bố Abu-Dhabi sai trái của Francis cần phải bị xóa bỏ [nhưng điều đó sẽ không xảy ra]

Tuyền bố rằng "sự đa nguyên của các tôn giáo là theo ý chí của Thiên Chúa" phải được xóa khỏi Tuyên bố Abu Dhabi của Francis vì nó "không đúng" - Hồng Y Raymond Burke viết trên NCRegister.com (ngày 16 tháng 2).

Ông bác bỏ một lời giải thích rằng Francis đang đề cập đến ý muốn của Thiên Chúa rằng chỉ "cho phép" các tôn giáo khác với tư cách làm cái ác.

Burke phản ánh rằng tài liệu nói rõ ràng rằng "đa số hoặc sự đa dạng của các tôn giáo là tốt". Nhưng đây thật là "sai lầm".

#newsIeycobbqms