Clicks1.4K
Pravda bude skryta
1

Írske posolstvá sú Kniha Pravdy, predpovedaná kniha z Biblie..

366. Poselství Ježíše ze dne 5. března 2012 v 15:30.
KNIHA PRAVDY JE ODHALOVÁNA TOBĚ, SEDMÉMU POSLU ČASŮ KONCE
Má vroucně milovaná dcero,
přicházím dnes, abych tě utěšil v tomto čase útrap, které na tebe doléhají ze všech stran. Věz, že Janu Evangelistovi byla dána nezapečetěná kniha – kniha pravdy – aby jí svět nyní, v těchto časech, naslouchal.
Tato kniha mu byla dána už nezapečetěná, protože pečetě již byly otevřeny. Potom byly uzavřeny a neměly být rozlomeny až do konce. Tento čas pro tebe nadešel, abys otevřela Knihu Pravdy a odhalila její obsah všem Božím dětem, aby připravily své duše na věčný život. Tato Kniha Pravdy je odhalována tobě, sedmému poslu časů konce. Zvukem tvého hlasu bude Pravda konečně vyjevena a tajemství obsažená v Knize Zjevení budou předložena nevěřícnému světu. Ale ne na dlouho. Navzdory odpadlictví, které postihne nejen věřící, ale i posvěcené služebníky uvnitř církve, je čas k velkému vyznání hříchů blízko.
Až se tato zpověď uskuteční, dojde k velkému obrácení po celém světě
. Pak budou lidé hladoví po Pravdě obsažené v nezapečetěné knize, slíbené světu pro tyto časy konce. Ty jsi posel, kterému byl dán úkol nejen připravit svět na spásu duší, ale který také ohlásí mou vládu.

Zjavenie apoštola Jána
Biblia - Sväté písmo
(KAT - Katolícky preklad)
Zjv 5, 1-14
1 I videl som v pravici Sediaceho na tróne knihu popísanú znútra i zvonka a zapečatenú siedmimi pečaťami. 2 A videl som mocného anjela, ktorý ohlasoval mohutným hlasom: „Kto je hoden otvoriť knihu a rozlomiť jej pečate?“ 3 Ale nik na nebi ani na zemi, ani pod zemou nemohol otvoriť knihu a nazrieť do nej. 4 Ja som veľmi plakal, že sa nenašiel nik, kto by bol hoden otvoriť knihu a nazrieť do nej. 5 A jeden zo starcov mi povedal: „Neplač, lebo zvíťazil Lev z Júdovho kmeňa, Koreň Dávidov; on otvorí knihu a jej sedem pečatí.“ 6 I videl som v strede medzi trónom a štyrmi bytosťami uprostred starcov stáť Baránka, ktorý bol ako zabitý. Mal sedem rohov a sedem očí, čo je sedem Božích duchov, poslaných na celú zem. 7 On pristúpil a vzal knihu z pravice Sediaceho na tróne. 8 A keď ju vzal, štyri bytosti a dvadsiati štyria starci padli pred Baránkom. Každý mal citaru a zlatú čašu plnú kadidla, čo sú modlitby svätých, 9 a spievali novú pieseň: „Hoden si vziať knihu a otvoriť jej pečate, lebo si bol zabitý a svojou krvou si Bohu vykúpil ľudí z každého kmeňa, jazyka, ľudu a národa 10 a urobil si ich kráľovstvom a kňazmi nášmu Bohu; a budú kraľovať na zemi.“ 11 Videl som a počul som hlas mnohých anjelov okolo trónu, bytostí a starcov. Boli ich myriady myriád a tisíce tisícov, 12 a volali mohutným hlasom: „Hoden je Baránok, ktorý bol zabitý, prijať moc, bohatstvo a múdrosť, silu, česť, slávu a dobrorečenie.“ 13 A všetko tvorstvo na nebi, na zemi, pod zemou i na mori a všetko, čo je v nich, počul som volať: „Sediacemu na tróne a Baránkovi dobrorečenie a česť, sláva a moc na veky vekov.“ 14 A štyri bytosti volali: „Amen.“ A starci padli a klaňali sa.

Zjavenie apoštola Jána
Zjv 10, 1-11

1 I videl som zostupovať z neba iného mocného anjela, zahaleného do oblaku a s dúhou na hlave. Jeho tvár bola ako slnko, jeho nohy ako ohnivé stĺpy 2 a v ruke mal otvorenú knižku. Pravou nohou si stal na more, ľavou na zem 3 a zvolal mohutným hlasom, ako keď reve lev. A keď zvolal, sedem hromov prehovorilo svojím hlasom. 4 A keď dohovorilo sedem hromov, chcel som písať, ale počul som hlas z neba, ktorý hovoril: „Zapečať, čo hovorilo sedem hromov, a nepíš to!“ 5 Tu anjel, ktorého som videl stáť na mori i na zemi, zdvihol k nebu svoju pravú ruku 6 a zaprisahal sa na Žijúceho na veky vekov, ktorý stvoril nebo a čo je v ňom, zem a čo je na nej, i more a čo je v ňom: „Času už nebude!“ 7 Ale v dňoch hlasu siedmeho anjela, keď začne trúbiť poľnica, zavŕši sa Božie tajomstvo, ako zvestoval svojim služobníkom prorokom. 8 A hlas, ktorý som počul z neba, znova ku mne prehovoril: „Choď, vezmi otvorenú knihu z ruky anjela, ktorý stojí na mori i na zemi.“ 9 Šiel som k anjelovi a povedal som mu, aby mi dal knižku. On mi odpovedal: „Vezmi si ju a zjedz ju! V žalúdku ti zhorkne, ale v ústach ti bude sladká ako med.“ 10 Vzal som teda z anjelovej ruky knižku a zjedol som ju. V ústach mi bola sladká ako med, no len čo som ju prehltol, žalúdok sa mi naplnil horkosťou. 11 Tu mi povedali: „Musíš znova prorokovať o ľuďoch, národoch, jazykoch a o mnohých kráľoch.“

Kniha proroka Daniela
Biblia - Sväté písmo
(KAT - Katolícky preklad)
Dan 12, 1-4
1 V tom čase povstane Michal, veľké knieža, čo stojí nad synmi tvojho národa: Bude to čas úzkosti, aký nebol, odkedy povstal národ až po ten čas. V tom čase bude tvoj ľud oslobodený, každý, koho nájdu zapísaného v knihe. 2 A mnohí z tých, čo spia v prachu zeme, sa zobudia; niektorí na večný život, iní na hanbu a večnú potupu. 3 Rozumní sa budú skvieť ako lesk oblohy a tí, čo mnohých priviedli k spravodlivosti, budú ako hviezdy na večné veky. 4 Ty však, Daniel, uzavri slová a zapečať knihu na posledný čas; mnohí ju preskúmajú a rozšíri sa poznanie.“
zaba likes this.