Clicks191
Stylita
21

Boží slovo na den 20.3. A.D. 2019

Slova svatého evangelia podle Matouše.

Když se Ježíš vydal na cestu do Jeruzaléma, vzal si stranou dvanáct učedníků a na cestě jim řekl: „Teď jdeme do Jeruzaléma. Tam Syn člověka bude vydán velekněžím a učitelům Zákona. Odsoudí ho k smrti a vydají pohanům, aby se mu posmívali, zbičovali a ukřižovali ho, ale třetího dne bude vzkříšen.“ Tu k němu přistoupila matka Zebedeových synů se svými syny a padla mu k nohám, aby ho o něco požádala. Zeptal se jí: „Co si přeješ?“ Odpověděla mu: „Poruč, aby tito dva moji synové zasedli jeden po tvé pravici a druhý po tvé levici v tvém království.“ Ježíš na to řekl: „Nevíte, oč žádáte. Můžete pít kalich, který já budu pít?“ Odpověděli: „Můžeme.“ Řekl jim: „Můj kalich sice pít budete, ale udělovat místa po mé pravici a levici není má věc, ta místa patří těm, kterým jsou připravena od mého Otce.“ Když to uslyšelo ostatních deset, rozmrzeli se na ty dva bratry. Ježíš si je však zavolal a řekl: „Víte, že panovníci tvrdě vládnou nad národy a velmoži jim dávají cítit svou moc. Mezi vámi však tomu tak nebude. Ale kdo by chtěl být mezi vámi veliký, ať je vaším služebníkem, a kdo by chtěl být mezi vámi první, ať je vaším otrokem. Vždyť ani Syn člověka nepřišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za všechny.“
Mt 20,17-28
Mates5485 likes this.
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/03pust/02_03.htm

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Jeremiáše.
Řekli (moji nepřátelé): „Pojďme a osnujme plán proti Jeremiášovi! Přece kněží nebudou bez rady, mudrci bez důvtipu ani proroci bez řečí! Pojďme a ubijme ho vlastním jeho jazykem, číhejme na všechna jeho slova!“ Všimni si mě, Hospodine, a slyš hlas mých protivníků! Má se snad odplácet za …More
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/03pust/02_03.htm

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Jeremiáše.
Řekli (moji nepřátelé): „Pojďme a osnujme plán proti Jeremiášovi! Přece kněží nebudou bez rady, mudrci bez důvtipu ani proroci bez řečí! Pojďme a ubijme ho vlastním jeho jazykem, číhejme na všechna jeho slova!“ Všimni si mě, Hospodine, a slyš hlas mých protivníků! Má se snad odplácet za dobro zlem? Vždyť mi kopají jámu! Vzpomeň, že jsem před tebou stával, abych se za ně přimlouval, abych od nich odvrátil tvůj hněv!
Jer 18,18-20

Žalm:
Zachraň mě, Hospodine, svou slitovností.

Vyprostíš mě z léčky pro mě nastražené,
neboť ty jsi mé útočiště.
Do tvých rukou svěřuji svého ducha,
Hospodine, věrný Bože, ty mě vysvobodíš!

Vždyť se o mně tolik šeptá
slyšel jsem to, hrůza odevšad!
Spolu se proti mně radí,
usilují zničit můj život.

Já však, Hospodine, v tebe doufám,
říkám: Ty jsi můj Bůh!
Můj osud je ve tvé ruce,
vysvoboď mě z moci mých úhlavních nepřátel!
Zl 31

Evangelium: Mt 20,17-28

Církevní kalendář:
sv. Archip (+ 1.stol.)
Byl synem Filemona, jemuž psal apoštol Pavel list, který posílal po uprchlém otroku Onesimovi. Pocházel tedy z bohaté rodiny v Kolossách ve Frygii v Malé Asii. V jejich domě se shromažďovali křesťané. Archipovi rodiče Filemon a Appie byli za císaře Nerona bičováni, uzavřeni v jámě a zasypáni kamením. O Archipovi nemáme mnoho zpráv. V Kolosách byl knězem a nazván spolubojovníkem Pavlovým. Bylo mu od něj připomenuto, aby plnil povinnosti služby, kterou přijal, aby nepolevil v horlivosti, s níž začal.
Některé životopisy uvádějí, že byl přepaden během bohoslužby, vyveden ven a protože se odmítl klanět se pohanské bohyni Artemide, byl ještě s dalšími věřícími kamenován. Nakonec prý ho rozřezali noži na kousky. Způsob jeho mučednické smrti však není dostatečně doložen.
catholica.cz
Stylita
opravdu jsem nic nemazal, nevím, kdo maže