Clicks581

Exorcisté ví, jak Maria Panna je prostřednicí všech milostí

Sv. otec Maxmilián Kolbe v 1 ze svých asketických konferencí k bratřim františkánům učil: „Církevní otcové tvrdí, že Bůh podrobujíc anděly testu - zkoušce, odhalil jim lidství Ježíše Krista, a oznámil, že se budou muset klanět Bohočlověku. Jestliže zjevil andělům lidství Pána Ježíše, musel jim také odhalit postavu Bohorodičky jako obyčejného tvora, který bude jejich královnou. Duchovi čistému, ale pyšnému to připadalo nemožné. Vzbouřil a byl svržen do pekelné propasti. Od té doby začíná satanova nenávist k Neposkvrněné. To byla příčina, že ztratil nebe. Nechtěl sloužit, chtěl nebe pro sebe (tj. vládnout nebem bez Panny Marie). Mezitím, zapomněl, že co měl, od Boha bylo. Satan je zatvrzelý ve své zlosti, a proto i ostatní chce připravit o to štěstí, které ztratil. Musíme naději vkládat v Neposkvrněnou, nedůvěřovat sobě. Prosme Matku Nejsvětější, abychom se jí stále více poddávali."

Jak říká sv. Ludvík Maria Grignion de Montfort: "Marie, Nejsvětější Matka Boží, je největším nepřítelem, který Bůh postavil proti Satanovi. Bůh dal Marii takovou moc nad satanem, že jak k tomu často byl donucen vyznávat ústy posedlých, více se bojí jednoho z jejích povzdechů za jakousi duši než modliteb všech svatých, více se bojí jedné její hrozby než všech jiných muk."(Po polski: www.youtube.com/watch )

To je pravda, že Lucifer - satan musí poslechnout Pannu Marii, neboť Bůh tak určil už při Luciferově stvoření, ač se Lucifer (Světlonoš) rozhodl neposlouchat budoucí Marii Pannu.
Ona Neposkvrněná Marie Panna je Prostřednice všech milostí, protože i největší rebel satan ji musí poslouchat. Dokud Neposkvrněná neexistovala (do r.15 před Kristem), měl satan od ní svobodu, ale Neposkvrněným početím Panny Marie tuto svobodu navždy ztratil a od času vzkříšení Krista, jejího Syna, to satan Lucifer naplno ví, vidí a cítí.

Velké množství technických vědeckých i uměleckých objevů zjevil těžce hřešícím a tak částečně posedlým - tzv. géniům např. ve snu a vizích Světlonoš (Lucifer - satan). Zjevil se zlým úmyslem pomocí techniky odvést pozornost lidí a zejména křesťanů pryč od Boha. To se mu opravdu podařilo - udělal z nich těžce hřešící ateisty milující jen své technické pohodlí, milující jen sami sebe. Jsou bohatí, nikoho, ani Boha, domnívají se dokud jsou poměrně zdraví a mladí, že nepotřebují.

Jakmile se však za tyto satanovy otroky přimluví u Boha Panna Marie, pak Maria smí rozkázat satanovi a satan má smůlu a jeho síť se rozsype. Proč se za nás Panna Maria nepřimluví? Většina lidí ji o přímluvu nežádá, ignorujíc její zázrak se 70 000 očitými svědky ve Fatimě r.1917, včetně fotografií z té doby. Někteří katolíci a pravoslavní ji o přímluvu žádájí každý den. Ale ona měla jednu podmínku, požadovala po nich i po nás pokání, tj. snahu ze všech sil plnit VŠECHNA Boží přikázání, včetně plození dětí, včetně stydlivého (ne nestydatého, skoronahého) oblékání, včetně podřízenosti manželek manželům, dětí rodičům. A také plnění Desatera. Kolik z 1 miliardy katolíků a z řady milionů pravoslavných toto vše plní? Jen výjimeční jednotlivci. Přitom jde o zcela základní a minimální požadavky a ani ty neplní. Nejde o plnění rad pro mnichy a jeptišky, či blahoslavenství z hory Tábor, jako to činili svatí, ale o minimální požadavky Božího zákona.
Zedad
Když člověk v Ráji zjistil, že je nahý, to Bůh jim - Adamovi a Evě - udělal suknice a přioděl je. Genesis 3,21
Zedad and 2 more users like this.
Zedad likes this.
Mates5485 likes this.
pehol likes this.