Clicks168
Stylita
41

Boží slovo na den 18.2. A.D. 2019

Slova svatého evangelia podle Marka.

Přišli farizeové a začali se přít s (Ježíšem); žádali od něho znamení z nebe, aby ho pokoušeli. Zhluboka vzdychl a řekl: „Proč toto pokolení žádá znamení? Amen, pravím vám: Tomuto pokolení žádné znamení dáno nebude!“ A nechal je, vstoupil znovu na loď a odplul na druhý břeh.
Mk 8,11-13
Ludovika
www.fatym.com/view.php
Pomozte, prosím, financovat servery TV-MIS.cz v roce 2019

Také portál www.fatym.com, který v roce 2018 navštívilo více než 400.000 návštěvníků a je v pořadí návštěvnosti mezi českými křesťanskými servery na 6. místě (viz navrcholu.cz/…/2018), je umístěn na serverech internetové televize TV-MIS.cz provozovaných sdružením www.fatym.com/taf/index.htm. Pomozte, pros…More
www.fatym.com/view.php
Pomozte, prosím, financovat servery TV-MIS.cz v roce 2019

Také portál www.fatym.com, který v roce 2018 navštívilo více než 400.000 návštěvníků a je v pořadí návštěvnosti mezi českými křesťanskými servery na 6. místě (viz navrcholu.cz/…/2018), je umístěn na serverech internetové televize TV-MIS.cz provozovaných sdružením www.fatym.com/taf/index.htm. Pomozte, prosím, s financováním provozu těchto serverů v roce 2019. Více informací najdete zde.

Díky všem dobrodincům!
www.tv-mis.cz/info.php, kromě informací jak přispět, najdete také podrobné průběžné informace o tom, jak se nám s Vaší pomocí daří získávat prostředky na provoz serverů TV-MIS.cz v letošním roce.
Zedad
Kain řekl Ábelovi, svému bratru: „Pojďme na pole!“ – a když byli na poli, vrhl se Kain na svého bratra Ábela a zabil ho. Tu se Hospodin zeptal Kaina: „Kde je tvůj bratr Ábel?
Kain se vydal svou cestou a lidstvo jde za ním.
Zedad likes this.
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/06_01.htm

1. čtení:
Čtení z první knihy Mojžíšovy.
Adam poznal Evu, svou ženu, ta počala a porodila Kaina a zvolala: „S Hospodinovou pomocí jsem obdržela mužského potomka.“ Znovu porodila, jeho bratra Ábela. Ábel byl pastýřem bravu a Kain byl rolníkem. Po nějaké době Kain přinesl Hospodinu oběť z polních plodin. Také Ábel obětoval z …More
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/06_01.htm

1. čtení:
Čtení z první knihy Mojžíšovy.
Adam poznal Evu, svou ženu, ta počala a porodila Kaina a zvolala: „S Hospodinovou pomocí jsem obdržela mužského potomka.“ Znovu porodila, jeho bratra Ábela. Ábel byl pastýřem bravu a Kain byl rolníkem. Po nějaké době Kain přinesl Hospodinu oběť z polních plodin. Také Ábel obětoval z prvorozeňat svého bravu, z těch nejtučnějších. Hospodin shlédl milostivě na Ábela a jeho oběť, ale na Kaina a jeho oběť neshlédl. Kain se nad tím velmi rozhněval a chodil se svěšenou tváří. Hospodin řekl Kainovi: „Proč se zlobíš a proč chodíš se svěšenou tváří? Budeš-li jednat správně, budeš chodit s radostně vztyčenou hlavou! Nebudeš-li však jednat správně, usadí se u brány (tvého srdce) hřích, k tobě se bude chtít přimknout, ale ty ho musíš ovládnout!“ Kain řekl Ábelovi, svému bratru: „Pojďme na pole!“ – a když byli na poli, vrhl se Kain na svého bratra Ábela a zabil ho. Tu se Hospodin zeptal Kaina: „Kde je tvůj bratr Ábel?“ On odpověděl: „Nevím. Copak jsem já hlídačem svého bratra?“ Hospodin řekl: „Cos to udělal? Hlas krve tvého bratra volá ke mně ze země. Proto buď proklet, (vyhnán) z úrodné země, která otevřela svá ústa, aby z tvé ruky přijala krev tvého bratra. Když budeš obdělávat půdu, nedá ti už svou úrodu. Jako poběhlík se budeš toulat po zemi!“ Tu pravil Kain Hospodinovi: „Větší je můj trest, než mohu snést. Hle, vyháníš mě dnes z úrodné půdy, musím se před tebou skrývat, jako poběhlík se budu toulat po zemi. Kdo mě najde, zabije mě.“ Hospodin mu řekl: „Nebude tomu tak: Kdo by zabil Kaina, propadne sedmeronásobné pomstě.“ Proto dal Hospodin Kainovi znamení, aby ho nikdo nezabil, kdo ho potká. Adam poznal znovu svou ženu a ona porodila syna a dala mu jméno Set, neboť (řekla): „Udělil mi Bůh jiného potomka za Ábela, kterého Kain zabil.“
Gn 4,1-15.25

Žalm:
Přinášej Bohu oběť chvály.

Svrchovaný Bůh, Hospodin, promluvil a volal zem
od východu slunce až na západ.
Nekárám tě pro tvé oběti,
vždyť tvé žertvy jsou stále přede mnou.

Proč odříkáváš má přikázání
a bereš do úst mou smlouvu
ty, který nenávidíš kázeň
a má slova házíš za sebe?

Bavil ses pomlouváním svého bratra,
tupil jsi syna své matky.
Takto jsi jednal, a já mám mlčet?
Myslil jsi, že jsem jako ty?
Usvědčím tě a řeknu ti to do očí!
Zl 50

Evangelium: Mk 8,11-13

Církevní kalendář:
sv. Sadot a druhové
V perském království, v místě zvaném Beit Lapat byl umučen svatý Sadot, biskup ze Seleucie a 128 druhů mučedníků. Jednalo se o kněze, kleriky i zasvěcené panny, kteří odmítli uctívat slunce jako božstvo. Byli vězněni v okovech, dlouho mučeni a nakonec z rozkazu krále povražděni.
catholica.cz
Stylita
Zde je v angl. jazyce o trochu více informací. Pomocí google překladače to lze pochopit .
www.bartleby.com/210/2/202.html