ഭാഷ
46

ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പയെ എതിർത്ത് മൂന്ന് ഖസാഖ്‌സ്ഥാൻ ബിഷപ്പുമാർ

ബ്യൂണസ് ഐറിസ് ബിഷപ്പുമാരുടെ അജപാലന മാനദണ്ഡങ്ങൾക്ക് ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പ അംഗീകാരം നൽകിയത് വിശ്വാസികളുടെയും പുരോഹിതരുടെയും ഇടയിൽ ശ്രദ്ധേയവും …