Clicks235
Stylita
11

Boží slovo na den 14.3. A.D. 2019

Slova svatého evangelia podle Matouše.

Ježíš řekl svým učedníkům: „Proste, a dostanete; hledejte, a naleznete; tlučte, a otevře se vám! Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu se otevře. Vždyť kdo je mezi vámi takový, že dá vlastnímu synovi kámen, když ho poprosí o chléb? Nebo když poprosí o rybu, že mu dá hada? Jestliže tedy vy, třebaže jste zlí, umíte dávat svým dětem dobré dary, čím spíše váš nebeský Otec dá dobré věci těm, kdo ho prosí. Co tedy chcete, aby lidé dělali vám, to všechno i vy dělejte jim, neboť v tom je celý Zákon i Proroci.“
Mt 7,7-12
Mates5485 likes this.
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/03pust/01_04.htm

1. čtení:
Čtení z knihy Ester.
Královna Ester se utekla k Pánu, neboť se bála smrtelného nebezpečí, které hrozilo. Se svými služebnicemi ležela od rána do večera na zemi, a tak se modlila: „Bože Abrahámův, Bože Izákův a Bože Jakubův, jsi požehnaný! Pomoz mně opuštěné, nemám mimo tebe jiného pomocníka, Pane, neboť mi hrozí …More
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/03pust/01_04.htm

1. čtení:
Čtení z knihy Ester.
Královna Ester se utekla k Pánu, neboť se bála smrtelného nebezpečí, které hrozilo. Se svými služebnicemi ležela od rána do večera na zemi, a tak se modlila: „Bože Abrahámův, Bože Izákův a Bože Jakubův, jsi požehnaný! Pomoz mně opuštěné, nemám mimo tebe jiného pomocníka, Pane, neboť mi hrozí nebezpečí. Z knih svých předků jsem slyšela číst, Pane, že až do konce vysvobozuješ všechny, kdo se ti líbí. Pomoz nyní mně opuštěné, nemám nikoho jen tebe, Pane, můj Bože! Pomoz mně osiřelé a vlož do mých úst vhodnou řeč před tváří lva (krále) a učiň, abych se mu zalíbila! Proměň jeho srdce, aby nenávidělo našeho nepřítele, ať zahyne on i ti, kteří stejně smýšlejí! Nás však vysvoboď z rukou našich nepřátel, proměň náš zármutek v radost a naše bolesti v záchranu!“
Est 4,17n.p-r.aa-bb.gg-hh

Žalm:
Kdykoli jsem tě volal, Hospodine, vyslyšels mě.

Chci tě chválit, Hospodine, celým svým srdcem,
žes vyslyšel slova mých úst.
Budu ti hrát před anděly,
vrhnu se na tvář směrem k tvému svatému chrámu.

Slavit budu tvé jméno pro tvou dobrotu a tvou věrnost,
neboť nade vše jsi zvelebil své jméno a své zaslíbení.
Když jsem volal, vyslyšels mě,
v mé duši jsi rozhojnil sílu.

Zachraňuje mě tvá pravice.
Hospodin pro mě dokončí, co začal.
Hospodine, tvá dobrota trvá navěky,
dílo svých rukou neopouštěj!
Zl 138

Evangelium: Mt 7,7-12

Církevní kalendář:
sv. Matylda (+968)
Byla manželkou německého krále Jindřicha a matkou Oty, který se stal prvním císařem toho jména. Jako královna zůstávala skromná a svou tichostí, trpělivostí a láskou zušlechťovala drsnou povahu manžela. Ujímala se chudých, pomáhala nemocným a vězněným vyprošovala milost. Jako královnu ji velmi trápilo, že její synové se mezi sebou svářili pro dynastické soupeření a po smrti otce jí vyčítali, že svou štědrostí promrhala rodové jmění. Zabavili jí i statky, které byly jejím věnem. Klesla na úroveň nejchudšího, nic nevyčítala, jen se modlila za své syny, aby se polepšili. Její slzy zapůsobily a modlitby byly vyslyšeny. Synové ji s kajícností přišli odprosit.
více: catholica.cz