Clicks266
Stylita
1

Boží slovo na den 19.8. A.D. 2019

Nějaký (člověk) přistoupil (k Ježíšovi) a zeptal se: „Mistře, co dobrého mám udělat, abych dosáhl věčného života?“ On mu řekl: „Proč se mě ptáš, co je dobré? Jenom jeden je dobrý. Chceš-li však vejít do života, zachovávej přikázání.“ Zeptal se ho: „Která?“ Ježíš odpověděl: „Nezabiješ, nezcizoložíš, nepokradeš, nevydáš křivé svědectví, cti otce i matku a miluj svého bližního jako sám sebe.“ Jinoch mu řekl: „To všechno jsem zachovával. Co mi ještě schází?“ Ježíš mu řekl: „Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej svůj majetek a rozdej chudým, a budeš mít poklad v nebi. Pak přijď a následuj mě!“ Když jinoch to slovo uslyšel, odešel zarmoucen, protože měl velký majetek.

Mt 19,16-22
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/20_01.htm

1. čtení:
Čtení z knihy Soudců.
Synové Izraele konali to, co se Hospodinu nelíbilo: sloužili Bálům. Opustili Hospodina, Boha svých otců, který je vyvedl z egyptské země, a chodili za jinými bohy, za bohy sousedních národů, klaněli se jim, a tak popouzeli Hospodina k hněvu. Opustili Hospodina a sloužili Bálovi a Astartám. Proto …More
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/20_01.htm

1. čtení:
Čtení z knihy Soudců.
Synové Izraele konali to, co se Hospodinu nelíbilo: sloužili Bálům. Opustili Hospodina, Boha svých otců, který je vyvedl z egyptské země, a chodili za jinými bohy, za bohy sousedních národů, klaněli se jim, a tak popouzeli Hospodina k hněvu. Opustili Hospodina a sloužili Bálovi a Astartám. Proto vzplanul Hospodinův hněv proti Izraeli, vydal je do moci lupičů a ti je plenili, vydal je napospas okolním nepřátelům, takže jim už nemohli odolat. Do všeho, co podnikali, zasahovala Hospodinova ruka k jejich neštěstí, jak to Hospodin řekl a přísahal. Uvedl je do svrchované tísně. Tu jim Hospodin povolával soudce a ti je vysvobozovali z moci jejich plenitelů. Ale ani své soudce neposlechli, byli Hospodinu nevěrní, klaněli se cizím bohům, sešli rychle z cesty, kterou chodívali jejich otcové, když poslouchali Hospodinovy příkazy. Oni tak nejednali. Jestliže jim Hospodin povolal soudce, pomáhal mu a vysvobozoval je z moci nepřátel, dokud ten soudce žil, neboť Hospodin měl soucit, když sténali pod svými utlačovateli a tyrany. Jakmile však soudce zemřel, obrátili, jednali hůř než jejich otcové. Chodili za jinými bohy, sloužili a klaněli se jim, neustoupili od svých zločinů a od svého zatvrzelého jednání.
Sd 2,11-19

Žalm:
Pamatuj na nás, Hospodine, pro náklonnost k svému lidu.

Otcové naši nevyhubili národy,
jak jim Hospodin rozkázal,
ale smísili se s pohany
a naučili se jejich skutkům.

Uctívali jejich modly,
a ty se jim staly léčkou.
Obětovali své syny
i své dcery zlým duchům.

Znečistili se svými skutky
a zpronevěřili se svými zločiny.
Tu vzplanul hněv Hospodinův proti jeho národu
a zošklivil si své dědictví.

Mnohokrát je vysvobodil,
oni ho však roztrpčovali svými pletichami.
Ale shlédl na jejich soužení,
když slyšel jejich prosbu.
Zl 106

Evangelium: Mt 19,16-22

Církevní kalendář:
sv. Jan Eudes (+1680)
Narodil se v Normandii ve Francii. Stal se knězem a 20 let s apoštolskou horlivostí konal misie, při kterých šířil úctu k Božskému Srdci Páně i k Srdci P. Marie. Lid všude povzbuzoval k plnění Boží vůle, zdůrazňujíce potřebu lásky. Založil dvě kongregace. Jednu zaměřenou na lidové misie a dorost, zvláště v seminářích. Další na pomoc zbloudilým, mravně klesajícím mladým ženám. Své síly vyčerpal v úsilí otvírat lidská srdce Boží lásce. Jansenistům, kteří žili ve strachu před Bohem, poukazoval na symbol srdce jako znamení Boží lásky. Žil umrtveným životem, z pokory nepřijal žádnou hodnost. Napsal 21 spisů a zemřel v 79 letech v Caen.
více: catholica.cz
Zedad likes this.