Clicks247
Stylita
42

Boží slovo na den 17.4. A.D. 2019

Slova svatého evangelia podle Matouše.

Jeden z Dvanácti – Jidáš Iškariotský – odešel k velekněžím a zeptal se jich: „Co mi dáte, když vám ho zradím?“ Oni s ním smluvili třicet stříbrných. Od té chvíle hledal vhodnou příležitost, aby ho zradil. První den o svátcích nekvašeného chleba přistoupili učedníci k Ježíšovi s otázkou: „Kde chceš, abychom ti připravili velikonoční večeři?“ On řekl: „Jděte do města k jistému (člověku) a vyřiďte mu, že Mistr vzkazuje: Můj čas je blízko; budu u tebe se svými učedníky slavit velikonoční večeři.“ Učedníci udělali, jak jim Ježíš nařídil, a připravili velikonočního beránka. Když nastal večer, zaujal místo u stolu s Dvanácti. Při jídle jim řekl: „Amen, pravím vám: Jeden z vás mě zradí.“ Velmi se zarmoutili a začali mu říkat jeden přes druhého: „Jsem to snad já, Pane?“ Odpověděl: „Kdo si se mnou namáčí rukou v míse, ten mě zradí. Syn člověka sice odchází, jak je o něm psáno, ale běda tomu člověku, který Syna člověka zradí. Pro toho člověka by bylo lépe, kdyby se nebyl narodil.“ Také Jidáš, který ho chtěl zradit, se zeptal: „Jsem to snad já, Mistře?“ Odpověděl mu: „Tys (to) řekl.“
Mt 26,14-25
Mates5485 likes this.
Zedad
Jeden z dvanácti zrazuje Syna člověka
Zedad likes this.
@Bohumila skopiruj si sa daj si do prekladaca.
ps: ja nekricim. iba sa pokusam poradit ti. dufam, ze som ta neurazila @henta.
Bohumila daj sem n. v. orchidskeho! nech sa poucim.
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/03pust/06_03.htm

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Izaiáše.
Pán, Hospodin, mi dal dovedný jazyk, abych uměl znaveného poučovat (utěšujícím) slovem. Každé ráno mi probouzí sluch, abych ho poslouchal, jak je povinnost učedníka. Pán, Hospodin, mi otevřel ucho a já se nezdráhal, necouvl nazpět. Svá záda jsem vydal těm, kteří mě bili, své líce těm, kteří …More
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/03pust/06_03.htm

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Izaiáše.
Pán, Hospodin, mi dal dovedný jazyk, abych uměl znaveného poučovat (utěšujícím) slovem. Každé ráno mi probouzí sluch, abych ho poslouchal, jak je povinnost učedníka. Pán, Hospodin, mi otevřel ucho a já se nezdráhal, necouvl nazpět. Svá záda jsem vydal těm, kteří mě bili, své líce těm, kteří rvali můj vous. Svou tvář jsem neskryl před hanou a slinou. Pán, Hospodin, mi však pomáhá, proto nejsem potupen. Proto dávám své tváři ztvrdnout v křemen a vím, že nebudu zahanben. Blízko je můj obhájce! Kdo se chce se mnou přít? Postavme se spolu! Kdo je mým protivníkem? Ať přistoupí ke mně! Hle – Pán, Hospodin, mi pomáhá! Kdo mě odsoudí?
Iz 50,4-9a

Žalm:
Vyslyš mě ve své veliké lásce, Pane, v čas milosti.

Pro tebe jsem snášel potupu,
pohana pokryla mou tvář.
Svým bratrům stal jsem se cizincem,
synům své matky neznámým.
Neboť mě stravuje horlivost pro tvůj dům,
padají na mě urážky těch, kdo tě urážejí.

Potupa zlomila mé srdce, a proto chřadnu,
čekal jsem, že někdo bude mít soucit, ale nikdo tu nebyl,
čekal jsem, kdo by mě potěšil, ale nikoho jsem nenašel.
Do pokrmu mi dali žluč
a v žízni mě napojili octem.

Písní budu slavit Boží jméno,
velebit je budu zpěvem chvály.
Uvědomte si to, ubožáci, a radujte se;
pookřejte v srdci vy, kdo hledáte Boha!
Neboť Hospodin slyší chudáky,
nepohrdá svými vězni.
Zl 69

Evangelium: Mt 26,14-25

Církevní kalendář:
sv. Inocenc (+IV. stol.)
Narodil se koncem 3. století urozenému boháči na ostrově v Sardinii. Po smrti rodičů byl v čase pronásledování vězněn a mučen od Leona. Po zázračném osvobození se vydal do Říma, kde byl kolem r. 312 přijat papežem Melchiadesem a jeho následník Silvestr I. jej vysvětil na jáhna a pak i na biskupa. Konstantinem Velikým mu byly vráceny zabavené statky a svou diecézi v Tortoně spravoval jako horlivý pastýř po 28 let. Likvidoval pohanství s jeho chrámy a stavěl kostely. Působil zázraky a zasloužil se o obrácení města. Zemřel ve druhé polovině IV. století a byl pohřben pod hlavním oltářem katedrály. Od 16. stol. se část jeho ostatků nachází i ve známé katedrále sv. Štěpána.
catholica.cz

sv. Kateřina Tekakwitha (+1680)
Pochází z irokézského kmene. Ve 4 letech osiřela a byla vychovávána pohanskými příbuznými. Vícekrát odmítla vdavky a rozhodla se žít jen pro Boha. Po křtu ve 20 letech se vztahy v rodině kvůli víře tak vyhrotily, že raději odešla do misijní stanice u řeky sv. Vavřince a tam nadále žila křesťanským důsledným i asketickým životem. V roce 1679 složila slib čistoty.
více: www.catholica.cz
St. Kateri Tekakwitha/Lilie Mohawků