Clicks2.6K

"Świeccy szafarze "nadzwyczajni" wyświęcani są w Polsce masowo i bez potrzeby

Czy w Twojej parafii doszło do tego nadużycia? Czy nadzwyczajni, świeccy szafarze udzielają Komunii świętej mimo braku realnej potrzeby (kapłan - celebrans w tym czasie siedzi)?

Pamiętaj, że Sobór Watykański II w Konstytucji dogmatycznej Lumen gentium 37, a także opoka.org.pl/…/redemptionis_sa… oraz Kodeks Prawa Kanonicznego (Kan. 212, par. 2) zezwala Tobie (jako osobie świeckiej) nie tylko na przedstawienie pasterzom życzeń i sugestii, lecz także na wyrażenie sprzeciwu.

Masz pełne prawo wyrazić swój sprzeciw wobec nadużyć liturgicznych i zgłosić skargę biskupowi ordynariuszowi, a nawet Stolicy Apostolskiej. Najpierw porozmawiaj z proboszczem,
oczywiście z szacunkiem, uprzejmie i bez zacietrzewienia.

Wydrukuj zamieszczony pod linkiem artykuł ks. Aleksandra Sobczaka i pokaż swemu proboszczowi: Ks. Aleksander Sobczak - Zastępczy charakter funkcji nadzwyczajnego szafarza Komunii Świętej

Pamiętaj, że jako osoba świecka masz pełne prawo domagać się, aby przestrzegane były przepisy Kościoła; masz pełne prawo I obowiązek reagowania na liturgiczne nadużycia, zwłaszcza na profanacje Najświętszego Sakramentu.

Szafarze nadzwyczajni ustanawiani są w Polsce masowo, bez realnej potrzeby i wbrew aktualnym przepisom Kościoła.
Coraz częściej zdarza się, że ksiądz po przyjęciu Ciała Pańskiego po prostu sobie siada, a świeccy szafarze udzielają wiernym Komunii św. Jest to niedopuszczalne i sprzeczne z obowiązującymi przepisami.

Nie poddawaj się zniechęceniu i rezygnacji, nabierz odwagi i działaj. Nasza Matka Kościół pozwala i nakazuje reagować osobom świeckim na takie nadużycia.


SOBÓR WATYKAŃSKI II

Konstytucja "Lumen gentium" 37:


Ludzie świeccy, tak jak wszyscy chrześcijanie, mają prawo otrzymywać w obfitości od swoich pasterzy duchowe dobra Kościoła, szczególnie pomoc słowa Bożego i sakramentów, sami zaś przedstawiać pasterzom swoje potrzeby i życzenia z taką swobodą i ufnością, jaka przystoi synom Bożym i braciom w Chrystusie. Stosownie do posiadanej wiedzy, kompetencji i autorytetu mają możność, a niekiedy nawet obowiązek ujawniania swojego zdania w sprawach, które dotyczą dobra Kościoła. Odbywać się to powinno, jeśli zachodzi potrzeba, za pośrednictwem instytucji ustanowionych w tym celu przez Kościół i zawsze w prawdzie, z odwagą i roztropnością,z szacunkiem i miłością wobec tych, którzy z tytułu swojego świętego urzędu reprezentują Chrystusa.

opoka.org.pl/…/redemptionis_sa… Zażalenia w sprawie nadużyć liturgicznych

opoka.org.pl/…/redemptionis_sa… Wszyscy na miarę możliwości ze szczególnym zaangażowaniem powinni czynić wszystko, aby chronić Najświętszy Sakrament Eucharystii przed jakimkolwiek znieważeniem i zniekształceniem oraz całkowicie wyeliminować wszelkie nadużycia. Jest to bowiem najważniejsze zadanie dla wszystkich i każdego z osobna i bez jakiegokolwiek względu na osobę wszyscy są zobowiązani do wypełnienia tego dzieła.

opoka.org.pl/…/redemptionis_sa… Każdy katolik, czy to kapłan, czy diakon, czy wierny świecki ma prawo zgłosić skargę na nadużycie liturgiczne przed biskupem diecezjalnym lub równym mu w prawach kompetentnym ordynariuszem, lub przed Stolicą Apostolską na mocy prymatu Biskupa Rzymu opoka.org.pl/…/redemptionis_sa…. Wypada jednak, aby – jeśli to możliwe – takie zażalenie lub skarga była najpierw przedstawiona biskupowi diecezjalnemu. Zawsze jednak winno się to dokonywać w prawdzie i miłości.

KODEKS PRAWA KANONICZNEGO

Kan. 212


§ 2.

Wierni mają prawo, by przedstawiać pasterzom Kościoła swoje potrzeby, zwłaszcza duchowe, jak również swoje życzenia.

§ 3.

Stosownie do posiadanej wiedzy, kompetencji i zdolności, jakie posiadają, przysługuje im prawo,
a niekiedy nawet obowiązek wyjawiania swojego zdania świętym pasterzom w sprawach dotyczących dobra Kościoła, oraz - zachowując nienaruszalność wiary i obyczajów, szacunek wobec pasterzy, biorąc pod uwagę wspólny pożytek i godność osoby - podawania go do wiadomości innym wiernym.

Kan. 213

Wierni mają prawo otrzymywać pomoce od swoich pasterzy z duchowych dóbr Kościoła, zwłaszcza zaś słowa Bożego i sakramentów.

Kan. 214

Wiernym przysługuje prawo sprawowania kultu Bożego, zgodnie z przepisami własnego obrządku, zatwierdzonego przez prawowitych pasterzy Kościoła, jak również podążania własną drogą życia duchowego, zgodną jednak z doktryną Kościoła.

OJCIEC ŚWIĘTY FRANCISZEK

Papież Franciszek zachęca ludzi świeckich: Naprzykrzajcie się waszym duszpasterzom
Servum servorum Dei and 2 more users like this.
Servum servorum Dei likes this.
REUEL likes this.