Clicks113
Stylita
22

Boží slovo na den 12.3. A.D. 2019

Slova svatého evangelia podle Matouše.

Ježíš řekl svým učedníkům: „Když se modlíte, nebuďte přitom povídaví jako pohané. Ti si totiž myslí, že budou vyslyšeni pro množství slov. Nebuďte tedy jako oni. Vždyť váš Otec ví, co potřebujete, dříve než ho prosíte. Vy se tedy modlete takto: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od Zlého. Jestliže totiž odpustíte lidem jejich poklesky, odpustí také vám váš nebeský Otec; ale když lidem neodpustíte, ani váš Otec vám neodpustí vaše poklesky.“
Mt 6,7-15
Mates5485 likes this.
Zedad
Vždyť váš Otec ví, co potřebujete, dříve než ho prosíte.
Zedad likes this.
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/03pust/01_02.htm

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Izaiáše.
Toto praví Hospodin: „Jako déšť a sníh padá z nebe a nevrací se tam, ale svlažuje zem a působí, že může rodit a rašit, ona pak obdařuje semenem rozsévače a chlebem toho, kdo jí, tak se stane s mým slovem, které vyjde z mých úst: nevrátí se ke mně bez účinku, ale vše, co jsem chtěl, vykoná a …More
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/03pust/01_02.htm

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Izaiáše.
Toto praví Hospodin: „Jako déšť a sníh padá z nebe a nevrací se tam, ale svlažuje zem a působí, že může rodit a rašit, ona pak obdařuje semenem rozsévače a chlebem toho, kdo jí, tak se stane s mým slovem, které vyjde z mých úst: nevrátí se ke mně bez účinku, ale vše, co jsem chtěl, vykoná a zdaří se mu, k čemu jsem ho poslal.“
Iz 55,10-11

Žalm:
Hospodin vysvobodil spravedlivé z každé jejich tísně.

Velebte se mnou Hospodina,
oslavujme spolu jeho jméno!
Hledal jsem Hospodina, a vyslyšel mě,
vysvobodil mě ze všech mých obav.

Pohleďte k němu, ať se rozveselíte,
vaše tvář se nemusí zardívat hanbou.
Hle, ubožák zavolal, a Hospodin slyšel,
pomohl mu ve všech jeho strastech.

Hospodinovy oči hledí na spravedlivé,
k jejich volání se kloní jeho sluch.
Hospodinův hněv stíhá ty, kdo páchají zlo,
aby vyhladil ze země vzpomínku na ně.

Spravedliví volali, a Hospodin slyšel,
vysvobodil je z každé jejich tísně.
Blízko je Hospodin těm, kdo mají zkroušené srdce,
na duchu zlomené zachraňuje.
Zl 34

Evangelium: Mt 6,7-15

Církevní kalendář:
sv. Dorotej, Petr a Gorgonius (+303)
Tito tři patřili ke křesťanům v Diokleciánově paláci. Diokleciána k pronásledování poštval spoluvládce Galérius a jeho matka, protože křesťané odmítali obětovat. V únoru 303 začal Dioklecián pronásledování a vydal čtyři edikty týkající se křesťanů. 1. nařizoval postavit je mimo zákon, zbavit je všech občanských práv. 2. byl příkazem k zatýkání biskupů, kněží a jáhnů. 3. nutil křesťany odpadnout od víry a obětovat bohům. 4. hrozil smrtí všem, kdo by se vzepřeli císařským nařízením.
Petr měl na starosti vojenskou službu v paláci, Dorotej byl hlavním komorníkem, ale přijal prý také kněžské svěcení a oba vynikali apoštolskou horlivostí. Dorotej věděl o plánech císaře a do poslední chvíle chtěl chránit své bratry. Oba i s dalším komorníkem Gorgonem byli hned po vyhlášení prvního ediktu zajati a krutě mučeni. První byl prý na řadě Dorotej, který povzbuzoval a těšil své spolubratry. V aréně podstoupil bičování, lámání kostí a rdoušení. S ním šli na krutou smrt i druzí dva, vědomi si toho, že žít s Kristem znamená s ním i umírat.
catholica.cz