Clicks323
Libor Halik
4

Obrazem B. Otce je Ježíš, obrazem Ducha je Maria

Vše přesahujícího, a proto neviditelného Boha Otce poznáváme tím, že poznáváme Jeho viditelný obraz - Syna Božího. Když čteme s úctou 4 sv. evangelia, tak k nám promlouvá Jeho Jednorozený Syn Pán Ježíš Kristus, který se stal pro spásu mnohých z nás člověkem, když přijal lidské tělo z Neposkvrněné Marie Panny.

Když velmi pečlivě zkoumáme v Novém zákoně viditelný obraz Ducha Svatého, kterým je Panna Maria, Neposkvrněná dědičným hříchem, pak poznáváme i neviditelného Ducha Svatého.
Ač Panna Marie, na rozdíl od Ježíše Krista, byla, je a bude pouze člověkem, tak přesto je zároveň obrazem všech vlastností Ducha Svatého.
I proto je prostřednicí všech milostí Ducha Svatého od času jejího Neposkvrněného početí. Duch Svatý, Ruah v originálním hebrejském jazyce Bible Starého zákona, je ženského rodu, čili s těmi ženskými vlastnostmi, které jsou svaté. Duch Svatý zajisté působil na Zemi i před stvořením Marie Panny, tj. před neposkvrněným početím Marie Panny. Mluvil skrze starozákonní proroky.

Po smrti Panny Marie a jejím nanebevzetí, nejpravděpodobněji Duch Svatý bere s sebou při každém jednání s lidmi na Zem vždy i Pannu Marii, která se stala královnou nebeskou.

Proto od té doby, kde působí na Zemi Duch Svatý, tam zároveň je i Panna Maria. I když protestanti o tomto nic neví, neboť protestantská teologie jim vědět toto přísně zakazuje.

Dokonalé Božství vidíme, i když se často pokorně skrývá, na Pánu Ježíši Kristu.

Dokonalé lidství vidíme na Pánu Ježíši Kristu a jeho mamince Panně Marii.
Dokonalé mužství vidíme na J. Kristu.
Dokonalé ženství, včetně mateřství, na Panně Marii.
Chceme-li být spaseni, potřebujeme získat podobně čisté srdce jako měli a mají tito dva. Podobně čisté, pravdivé myšlení, nelhaní, podobnou odvahu, podobnou pokoru.
Nic nečistého totiž do nebe nikdy nevešlo ani nikdy nevejde!

Nezemřít ani v 1 řádně neolitovaném smrtelném hříchu je minimální podmínka k tomu, aby člověk křesťansky věřící nezůstal v posmrtném ohni navěky.
Lítost stylu Jidáš (vrátil peníze, zalitoval jen sám sebe a zabil se eutanázií) nikoho neočistí, je k spáse nedostatečná.

Samozřejmě, že bez Kristovy oběti na golgotském kříži, by nebyl spasen nikdo z lidí. I Panna Maria to potřebovala, ač nebyla vůbec hříšná. Ale potřebovala další duchovní sílu k boji se satanem a s jeho pekelnými duchy. Ta jí byla dána z nebe po Kristově vítězství. Tu sílu dostala díky oběti Krista. Kdyby Pán Ježíš Kristus za nás nezemřel a tím nesplatil Bohu Otci pokutu za všechny naše hříchy, nebyl by spasen ani 1 hříšník.
Jen 1 lidská osoba věřila, že Ježíš vstane 3. dne z mrtvých. Kdo? Maria. Ta nešla s ostatními ženami k hrobu, aby doplnila vonné masti, aby zemřelý tolik nezapáchal. Ona jediná věříla, že On vstane 3. den. Je matkou naší víry. Apoštolé tomu nevěřili, ani Jan, ani Petr, ani Jakub. Zmrtvýchvstalý se apoštolům musel vnutit, ukázat se, poskytnout materielní důkaz. Jen Maria Panna věřila bez důkazu, a proto nešla v neděli do hrobu donést další pohřební masti.

Veřejná doména
Barbarin and 4 more users like this.
Barbarin likes this.
Zedad likes this.
Ervin Romano likes this.
Mates5485 likes this.