Clicks102
borgan

Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego - W czym wyraża się jedność między Starym i Nowym Testamentem?

23. W czym wyraża się jedność między Starym i Nowym Testamentem?

Pismo Święte jest jedno, jak jedno jest Słowo Boże, jeden zbawczy zamysł Boga i jedno Boskie natchnienie obydwu Testamentów. Stary Testament przygotowuje Nowy, a Nowy wypełnia Stary; obydwa wzajemnie się wyjaśniają.

chrystuskrol.przemyska.pl/…/kompendium.pdf